ААААА

Аддитивті модельдер келесі жағдайларда қолданылады:Нәтижелік көрсеткіш бірнеше факторлық көрсеткіштің алгебралық сомасын көрсететін болса;

Айқындау тәсілі бойынша резервтер жіктелінеді:айқын және айқын емес

Ақша қаражаттар өтімділік дәрежесіне қарай активтердің келесі тобына жатады:ең өтімді;

Активтер рентабельділігі:таза табыс / активтердің орташа мөлшері

Айналым капиталының табыстылығы:таза табыс / айналым капиталы

Ағымдағы төлем қабілеттілік келесі мерзімге анықталады:баланс жасау мерзіміне;

Абсолютті өтімділік коэффициенттің мәні:0,2 – 0,25-тен жоғары болмау керек;

Ағымдағы өтімділік коэффициенті анықталады:барлық қысқа мерзімді активтердің қысқа мерзімді міндеттемелердің көлеміне қатынасы ретінде.

Абсолютті өтімділік коэффициенті анықталады:ақша қаражаттары мен бағалы қағаздардың қысқа мерзімді міндеттемелерге қатынасы ретінде;

Айналым қаражаттарын бекіту коэффициенті анықталады: Қысқа мерзімді активтердің орташа мөлшер і/ ӨӨТТ

Активтердің мобилдік коэффициенті сипаттайды:кәсіпорын активтерінің барлық құнындағы ұзақ мерзімді активтердің үлесін;

Ағымдағы салықтық активтер бабы баланстың келесі бөлімінде сипатталады: қысқа мерзімді активтер;

Айналымдылық көрсеткіштердің өлшем бірлігі: Рет

Активтер құрылымын талдау келесі есептілік негізінде жүргізіледі: Бухгалтерлік баланс

Ақша қаражаттардың келіп түсуі мен шығуы келесі есептілік негізінде жүргізіледі: Ақша қаражаттар қозғалысы туралы есептілікте

Айналым капиталы ол:Қысқа мерзімді активтерге салынған капитал

Ақша қаражаттарының түсуі мен шығуының негізгі каналдарын атаңыз:операциялық, инвестициялық және қаржылық қызмет;

Ақша қаражаттар қозғалысы туралы есептілік есепті кезеңде болған өзгерістерді сипаттайды:Ақша қаражаттары мен оның эквиваленттеріндегі;

Ақша қаражаттары, қорлар, қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар жатады:Қысқа мерзімді активтерге

Ақша қаражаттары, қорлар және қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар жатады:Қысқа мерзімді активтерге

Активтер – Қысқа және ұзақ мерзімді инвестициялар, ол: Істегі капитал

Ақша қаражаттар + Қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар / Қысқа мерзімді міндеттемелер, ол: Абсолютті өтімділік коэффициенті

ӘӘӘӘӘ

Әрбір объектіні зерттеген кезде барлық ішкі және сыртқы байланыстар, өзара тәуелділіктер ескерілуі тиіс: Экономикалық талдаудың жүйелі болу қағидасы, ол;

ББББББ

Барлық экономикалық талдау әдістері бөлінеді:дәстүрлі және экономико-математикалық

Барлық көрсеткіштер айнымалылар функциясы ретінде көрсетілетін әдіс:Интегралды әдіс

Бастапқы мәліметтер, координаттар, квадраттар және өлшенген шамалар матрицаларын құрастыру арқылы қолданылатын әдіс:Матрицалық әдіс

Барлық көрсеткіштер 100% деп алынатын базистік жыл деңгейінен, бірқатар жылдар көрсеткіштерінің салыстырмалы ауытқуын есептеуге негізделген әдіс:трендтік талдау;

Басқарушылық талдау – ол:Ішкі талдау

Бухгалтерлік баланстың тұрады:5 бөлімнен

Баланстың әрбір бабының мазмұнын, оның бағалау тәсілін, кәсіпорын қызметіндегі ролін, басқа да баптармен байланысын білу – бұл…балансты оқи білу;

Баланс неттода негізгі құралдар мына құнмен сипатталады:қалдық құны бойынша;

Баланс өтімділігін сипаттайтын теңсіздік:1А ≥1П, 2А≥ 2П, 3А ≥3П, 4А ≤4П;

Баланстың келеcі бабы баяу өтетін активтерге жатады:қорлар;

Баланс-бруттода негізгі құралдар көрсетіледі:бастапқы құны бойынша

Баланс пассив баптары топтастырылатын қағида:жедел өтелетін міндеттемелерден баяу өтелетін міндеттемелерге қарай

Басқарудағы талдаудың мақсаты:басшылыққа жоспарлау, бақылау және басқару шешімдерін қабылдауға қажетті ақпарат беру;

Баланс өтімділігін талдауының мәні:активтегі өтімділік дәрежесі бойынша топталған қаражаттарды пассивтегі міндеттемелермен салыстыру;

Баланс өтімділігін анықтауда тұрақты міндеттемелер қатарына жатады:меншік капитал;

Біркүндік айналымды анықтаңыз: ӨӨТТ =1530, активтер =1012, активтердің орташа мөлшері = 428,5, таза табыс = 94:  4,25;

Баланс активтері келесі қағида бойынша құрылған:ең өтімді активтерден өтімділігі төмен активтерге;

Баланс валютасы дегеніміз:Активтердің немесе пассивтердің жиынтық сомасы

Бір айналым ұзақтығының өлшем бірлігі: Күн

Бухгалтерлік баланстың бірінші бөлімі аталады: Қысқа мерзімді активтер

Бухгалтерлік баланстың екінші бөлімі аталады: Ұзақ мерзімді активтер

Бухгалтерлік баланстың үшінші бөлімі аталады: Қысқа мерзімді міндеттемелер

Бухгалтерлік баланстың төртінші бөлімі аталады Ұзақ мерзімді міндеттемелер

Бухгалтерлік баланстың бесінші бөлімі аталады: Меншікті капитал

Банкроттықты болжаудың модельдерін жасаған экономист: А. Альтман

ДДДДДД

Дәстүрлі әдістерге жатады:индекстік әдіс;

Динамика қатарлары әдісін қолданғанда абсолюттік өсу көрсеткіші анықталады: Кейінгі жылдың көрсеткіш мәнінен алдыңғы жыл көрсеткіш мәнін шегеру арқылы

Динамика қатарлары әдісін қолданғанда көрсеткіштердің өсу қарқыны анықталады: Кейінгі жылдың көрсеткіш мәнін алдыңғы жыл көрсеткіш мәніне бөлу арқылы

Дайын өнім баланстың келесі бабында көрсетіледі:қысқа мерзімді активтер;

Дивиденд төленеді:Есепті жылдың таза табысынан;

Дебиторлық борыштың айналымдылық коэффициенті:өнімді сатудан түскен табыс / дебиторлық борыштың кезеңдегі орташа шамасына;

Дебиторлық және кредиторлық берешектер арақатынас коэффициентінің мәні:2:1

ЕЕЕЕЕЕ

Екі немесе бірнеше кәсіпорындардың қызметі салыстырылатын талдау түрі:Шаруашылықаралық

Еселік модельдер келесі жағдайларда қолданылады:Нәтижелік көрсеткішті бір факторды екінші фактордың көлеміне бөлу арқылы анықтайтын болса;

Есепті жыл көрсеткіштерін өткен жыл көрсеткіштерімен салыстыру арқылы анықталатын қаржылық талдау әдісі:көлденен талдау;

Есептік ақпарат беру көздеріне жатады:бухгалтерлік және статистикалық есептеу мәліметтер;

Есептен тыс ақпарат беру көздеріне жатады:ревизия және тексеру актілері.

Ең өтімді активтерге жататын баланстың бабы:ақша қаражаттары;

Еңбек өнімділігінің өсуіне әсер ететін фактор:ӨӨТТ өсуі;

Есептілікті қалыптастырудың негізгі қағидалары: Есептеу әдісі бойынша есеп; қызметтің үздіксіздігі

Есептен шыққан негізгі құралдар құны / Кезең аяғындағы негізгі құралдар құны – ол: Негізгі құралдардың шығу rкоэффициенті

Есепті жылға өнімді өткізуден түскен табысты анықтаңыз:өнім саны = 1400 дана, өнім бағасы =5,5тг  7700;

Еңбекақы қорын анықтау қажет: 1 жұмысшының орташа жылдық еңбекақысы 168,0 мың тг, Жұмысшылардың саны 139 адам 23352,0;

ЖЖЖЖЖ

Жекелеген факторлардың (себептердің) қорытынды көрсеткішке тигізетін әсерін анықтайтын қаржылық талдау әдісі:факторлық талдау.

Жоспарлы ақпарат беру көздеріне жатады:жоспарлардың барлық түрлері.

Жалпы пайда анықталады:өнімді сатудан алынған табыс – сатылған өнімнің өзіндік құны;

Жиынтық табыстар мен жиынтық шығындарды салыстыру арқылы анықталады: таза табыс;

Жиынтық капиталдың табыстылығы:таза табыс / жиынтық капитал

Жалпы пайда келесі есептілік нысанында сипатталады:Пайда мен зиян туралы есептілік

Жарғылық капиталдағы өзгерістер келесі есептілік нысанында сипатталады:Меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есептілік

Жарғылық капитал, резервтік капитал және бөлінбеген пайда жатады Меншікті капиталға

Жоспарда, есепте, есептілікте сипатталатын ұйымдарда жүзеге асырылатын кеңейтілген ұдайы өндірістің үрдістері, ол: Экономикалық талдау объектісі

Жалпы пайда мен кезең шығындары арасындағы айырма: Негізгі қызметтен түскен табыс

ЗЗЗЗЗ

Зерттелінетін субъектінің қызметі туралы экономикалық ақпаратты терең және жан жақты зерттеу, ол: Экономикалық талдау мазмұны

Z шот мәні 3-тен жоғары болса, онда ұйымның банкрот болу ықтималдығы:өте төмен;

ИИИИИ

Иммобилді қаражаттар – бұл:ұзақ мерзімді активтер;

Инвестициялау коэффициенті анықталады:меншікті капитал/ негізгі капитал;

Инвестицияланған капитал анықталады:Қысқа мерзімді инвестициялар + Ұзақ мерзімді инвестициялар

КККККК

Кеңістіктік белгі бойынша экономикалық талдаудың түрлері:Ішкі шаруашылықжәне шаруашылықаралық

Кәсіпорын қызметінің барлық тармақтарын және жақтарын қамтитын экономикалық талдау қағидасы:Кешенділік;

Корреляциялық әдіс кезіндегі детерминация коэффициенті сипаттайды:Пайыздық қатынастағы факторлардың әсерін;

Корреляция коэффициентінің шектері құрайды:“0” мен “1” аралығында

Корреляциялық әдіс кезіндегі корреляция коэффициенті нені сипаттайды:Көрсеткіштер арасындағы тәуелділік тығыздығын;

Корреляциялық әдіс кезіндегі регрессия коэффициенті нені сипаттайды:Факторлардың әсерін;

Кез келген компанияның түсіндірме хатында кестелерді құрастыру үшін қолданылатын әдіс:Динамика қатарлары

Көрсеткіштер арасында функционалдық байланыс болған кезде факторлардың әсерін анықтау үшін қолданылатын әдіс:Тізбектелген қойылымдар әдісі

Кеңістіктік белгі бойынша резервтер жіктелінеді:ішкі шаруашылық, салалық, аймақтық, жалпы мемлекеттік

Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдауда негізгі ақпарат көзі қызметін атқарады:бухгалтерлік баланс;

Кәсіпорын қызметінің барлық жақтары зерттелетін талдау:Кешенді;

Кәсіпорынның төлем қабілеттілігі коэффициентінің теориялық мәні:1-ге тең немесе үлкен;

Күтілетін (перспективті) төлем қабілеттілік келесі мерзімге анықталады:нақты алдыңғы бір мерзімге;

Кәсіпорынның дер кезінде өзінің барлық міндеттемелері бойынша төлемдер жүргізуге дайындығы:төлем қабілеттілігі;

Кредиторлық қарыздың айналымдылық коэффиценті анықталады:ӨӨТТ / Кезең ішіндегі кредиторлық қарыздың орташа мөлшері

Капиталдың жалпы айналымдылық коэффициенті анықталады:ӨӨТТ / Жиынтық капиталға

Кезең шығындары өзіне қосады:әкімшілік шығындар, сату шығындары, қаржыландыру шығындары;

Кезеңдегі ұйымның негізгі қызметі бойынша кәсіпкерлік тиімділігін сипаттайды:Іскерлік белсенділік индексі

Келісіммен жеткізген өнімнің сапасы сәйкес келмесе жабдықтаушыға ұсынатын айыппұлдық кінә – бұл: рекламация;

Көрсеткіштердің үлес салмағын анықтау келесі әдіспен анықталады: тігінен талдау;

Көрсеткіштердің екі жылдағы өзгерісін ауытқу ретінде анықтау: көлденен талдау;

Корпоративтік табыс салығының ставкасы:20%

Кәсіпорынның қаржылық жағдайына қандай ішкі факторлар әсер етедінегізгі: құралдарды рационалды пайдалану;

Кәсіпорынның қаржыландыру көздерінің құрамына кіретіндер:меншікті капитал, ұзақ және қысқа мерзімдік міндеттемелер;

Көлденең талдау арқылы мынаны анықтауға болады:Қаржылық есептілік баптарының өткен кезеңмен салыстырғанда

Келіп түскен негізгі құралдар құны / Кезең аяғындағы негізгі құралдар құны – ол:Негізгі құралдардың жаңарту коэффициенті

Кәсіпкерлік қызметтің ауқымын сипаттайтын коэффициент: Мүліктің нақты құн коэффициенті

ҚҚҚҚҚ

Қаржылық ресурстарды тарту, олардың қозғалысын ұйымдастыру, оларды белгілі бір сапалы деңгейде ұстап тұру саласындағы кәсіпорынның саясатын өңдеу қандай концепцияға негізделеді:ақшалай ағым концепциясы;

Құрама модельдер – бұл:Бұл әртүрлі комбинациялардағы жай-күйі;

Қызмет нәтижелеріне әрекет ету сипаты бойынша резервтер жіктеледі:экстенсивті және интенсивті сипаттағы;

Қаржылық талдау – ол:Сыртқы талдау

Құндық бағасы бар кәсіпорынның мүлкі, мүліктік, жеке мүліктік емес иелігі және құқығы:активтер;

Қаржылық талдауда жекелеген көрсеткіштердің жиынтық көрсеткіштегі үлес салмағын анықтайтын әдіс:тігінен талдау;

Қаржылық талдауда міндеттемелер сомасы келесі капитал сомасын құрайды:тартылған капитал;

Қысқа мерзімді міндеттемеге жататын баланс бабы:жарғылық капитал;

Қысқа мерзімді кредиторлық борыш баланстың мына бөлімінде көрсетіледі: қысқа мерзімді міндеттемелер

Қаржылық талдауда рентабельділікті, айналымдылықты және өтімділікті анықтау кезінде кеңінен таралған әдіс:коэффициенттер;

Қорлар өтімділік дәрежесіне қарай активтердің келесі тобына жатады:баяу өтетін;

Қиын өтетін активтерге жататын баланстың бабы:негізгі құралдар.

Қаржыландыру коэффициентінің формуласы:  меншікті капитал / тартылған капитал

Қысқа мерзімді активтердің мобильділік коэффициенті анықталады: қысқа мерзімді активтер / баланс валютасы

Қарыз және меншік қаражаттар қатынасының коэффициенті анықталады:тартылған капиталды меншік капиталға бөлумен;

Қаржылық тәуелділік коэффициенті анықталады: тартылған капиталды барлық авансталған капиталға бөлумен;

Қаржылық тәуелділік коэффициентінің теориялық мәні:0,4 – 0,5

Қаржыландыру коэффициентінің теориялық мәні:> 1

Қарыз және меншік қаражаттар қатынасының коэффициентінің теориялық мәні:≤ 1

Қорлар айналымдылығы анықталады:сатудан алынған табыс / қорлардың орташа мөлшері

Қысқа мерзімді активтердің айналымдылығын анықтау қажет: ӨӨТТ=182000; таза табыс=15426; қысқа мерзімді активтердің орташа мөлшері= 24288.: 7,49.

Қорлардың айналымдылығын анықтау қажет, ӨӨТТ= 1530, таза табыс = 65, қорлардың орташа мөлшері = 310  4,9;

Қысқа мерзімді активтердің бір айналымының ұзақтығы анықталады:360 / ҚМА айналымдылығы

Қысқа мерзімді қаржылық салымдардың табыстылығын анықтайтын қатынас:таза табыс / қысқа мерзімді инвестициялар сомасы.

Қорлар > Меншікті айналым капиталы теңсіздігі орындалғанда, ұйымның қаржылық жағдайы болады:абсолютті тұрақты

Қоймадағы дайын өнімнің қалдықтары және жыл аяғында тиеп жіберілген тауарлар көлемінің өсуі:сатудың көлемін кемітеді;

Қорытынды пайда келесі есептілік нысанында сипатталады: Пайда мен зиян туралы есептілік

Қаржылық талдаудың нәтижесіне қол жетерлік:баршаларға қол жетерлік;

Қорлар өзіне қосады:шикізаттар, материалдар, аяқталмаған өндіріс, дайын өнім

Қысқа мерзімді активтерге салынған капитал:Айналым капиталы.

Қысқа мерзімді активтердің құрамы:Ақша қаражаттары, қорлар, қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар

Қаржылық есептіліктерге қосымша болып үсынылатын ақпарат:Түсініктеме хат;

Қысқа мерзімді активтер – Қысқа мерзімді міндеттемелер  Таза айналым капиталы

Қысқа және ұзақ мерзімді инвестициялардың қосындысы, ол: Инвестицияланған капитал

Қысқа мерзімді қарыз коэффициенті анықталады:Қысқа мерзімді міндеттемелер / Жалпы міндеттемелер сомасы

Қысқа мерзімді активтер / Қысқа мерзімді міндеттемелер =Ағымдағы (жалпы) өтімділік коэффициенті

МММММ

Мультипликативті модельдер келесі жағдайларда қолданылады:Нәтижелік көрсеткіш бірнеше фактордың көбейтіндісін көрсететін болса;

Материал сиымдылығы қалай аныкталады?Материалдық шығындар / шығарылған өнім көлемі

Мобилді қаражаттар – бұл:қысқа мерзімді активтер;

Мазмұнына қарай көрсеткіштер жіктеледі:сапалық және сандық көрсеткіштер

Маневрлеу коэффиценті анықталады:Меншікті айналым капиталы / Меншікті капитал

Меншікті капитал мен тартылған капиталдың арақатынасын анықтайтын коэффициент:қаржыландыру;

Меншікті капитал мен авансталған капиталдың арақатынасын анықтайтын коэффициент:тәуелсіздік;

Маневрлеу коэффициентінің теориялық мәні:≥ 0,5

Меншікті айналым капиталы анықталады:Меншікті капитал – Ұзақ мерзімді активтер

Меншікті капитал табыстылығының коэффициенті:таза табыс / меншікті капитал;

Маржиналды табыс бұл –өнімді өткізуден түскен табыс пен айнымалы шығындар арасындағы айырма;

«Міндеттемелер» қаржылық есеп берудің келесі нысанында көрсетілген?бухгалтерлік баланста;

Меншікті айналым капиталы көрсетеді:меншік иесінің капиталының қаншалықты айналымда екенін;

Материалдық шығындардың әр бір теңгесіне есептелген өнімнің көлемі қай көрсеткішпен сипатталады?материал қайтарымдылығы;

Мүліктің нақты құн коэффициентін анықтайтын қатынас: негізгі құралдардың қалдық құны / баланс валютасы;

Меншікті капитал келесі есептілік нысанында сипатталады:Бухгалтерлік баланс

Меншікті айналым қаражаттарымен қамтамасыз ету коэффициенті анықталады: меншікті капитал – қысқа мерзімді активтер / ұзақ мерзімді активтер;

Материалдық емес активтер, биологиялық активтер, барлау және бағалау активтері жатады:Ұзақ мерзімді активтерге

Меншікті капитал мен тартылған капиталдың қосындысы, ол: Авансталған капитал

Меншікті капитал мен ұзақ мерзімді міндеттемелер қосындысы, ол: Перманенттік капитал

Меншікті капитал – Ұзақ мерзімді активтер = ол: Меншікті айналым капиталы

ННННН

Нақты салалардың экономикасын зерттейтін талдау түрі:Салалық

Негізгі құралдар баланстың келесі бөлімінде көрсетіледі:ұзақ мерзімді активтер;

Негізгі құралдар өтімділік дәрежесіне қарай активтердің келесі тобына жатады:қиын өтетін;

Негізгі капитал табыстылығы анықталады:Таза табыс / Негізгі капитал

Негізгі қызметтен алынатын табыс қалай анықталады:жалпы табыс – кезең шығындары

Негізгі қызметтің табыстылығы: негізгі қызметтен алынған табыс/сатылған өнімнің толық өзіндік құны

Негізгі құралдардың айналымдығы:өнімді сатудан түскен табыс / негізгі құралдардың орташа шамасына;

Нәтижесінде меншікті капитал мен қарыз қаражаттарының құрамы мен мөлшері өзгеріске ұшырайтын субъектінің қызметі: қаржылық қызмет;

Негізгі құралдардың техникалық жағдайын сипаттайтын көрсеткіштер:тозу және жарамдылық коэффициенттері

Негізгі құралдардың пайдалану тиімділігін сипаттайтын көрсеткіштер:қор қайтымдылығы және қор сыйымдылығы коэффициенттері

Негізгі құралдардың тозу және жарамдылық коэффициенттері:Негізгі құралдардың техникалық жағдайын сипаттайды;

Негізгі құралдардың активті бөлігінің үлес салмағын анықтайтын қатынас:жұмысшы машиналар, көлік құралдары мен жабдықтар құны / жалпы негізгі құралдар құны;

Негізгі құралдардың тозу коэффициенті анықталады:негізгі құралдардың тозу сомасы / негізгі құралдардың бастапқы құны

Негізгі құралдардың жарамдылық коэффициенті анықталады:негізгі құралдардың қалдық құны/ негізгі құралдардың бастапқы құны

Негізгі құралдардың тозу коэффициентін анықтау қажет: негізгі құралдардың бастапқы құны =215, негізгі құралдардың қалдық құны = 105, тозу сомасы = 85   39,5%;

Негізгі құралдардың жарамдылық коэффициентін анықтау: негізгі құралдардың бастапқы құны =138, негізгі құралдардың қалдық құны = 78, тозу сомасы =70 56,5%;

Негізгі құралдардың қор қайтарымдылығы сипаттайды: пайдалану тиімділігін;

Негізгі құралдардың жарамдылық коэффициенті сипаттайды: техникалық жағдайын.

Негізгі құралдардың қор қайтарымдылығы есептеледі: өнімді өткізуден түскен табыс / негізгі құралдардың орташа жылдық құны;

Негізгі құралдардың қор сыйымдылығы есептеледі: негізгі құралдардың орташа жылдық құны /өнімді өткізуден түскен табыс

Негізгі құралдардың қор қарулығы анықталады : негізгі құралдардың орташа жылдық құны / жұмысшылардың саны

Негізгі капитал ол: Ұзақ мерзімді активтерге салынған капитал

Негізгі құралдардың баланстық құны дегеніміз: бұл жинақталған тозу сомасын алып тастағандағы негізгі

Негізгі құралдардың жаңарту коэффициенті анықталады: Келіп түскен негізгі құралдар құны / Кезең аяғындағы негізгі құралдар құны

Негізгі құралдардың шығу коэффициенті анықталады: Есептен шыққан негізгі құралдар құны / Кезең аяғындағы негізгі құралдар құны

Негізгі құралдардың өсімше коэффициенті анықталады: Негізгі құралдардың өсімше құны / Кезең аяғындағы негізгі құралдар құны

Негізгі құралдардың тозу сомасы / негізгі құралдардың бастапқы құны – ол: Негізгі құралдардың тозу коэффициенті

Негізгі құралдардың қалдық құны / негізгі құралдардың бастапқы құны – ол: Негізгі құралдардың жарамдылық коэффициенті

Негізгі құралдардың өсімше құны / Кезең аяғындағы негізгі құралдар құны  Негізгі құралдардың өсімше коэффициенті

Негізгі құралдардың орташа жылдық құны / ӨӨТТ – ол: Қор сыйымдылығы

Нәтижелік көрсеткіш бірнеше факторлық көрсеткіштің алгебралық сомасын көрсететін болса, ол:Аддитивті модель

Нәтижелік көрсеткіш бірнеше фактордың көбейтіндісін көрсететін болса;Мультипликативті модель

Нәтижелік көрсеткішті бір факторды екінші фактордың көлеміне бөлу арқылы анықтайтын болса, ол:Еселік модель

Нәтижелік көрсеткіштің әртүрлі комбинациялардағы жай-күйі:Құрама модель

ООООО

Объектілерді зерттеу әдістемесі бойынша экономикалық талдаудың түрлері: Салыстырмалы және факторлық

Орташа еңбекақы келесі қатынаспен анықталады: Еңбекақы қорының жұмысшылардың орташа тізімдік санына;

ӨӨӨӨӨ

Өндіріс барысына және оның нәтижелеріне белсенді түрде әсер ететін, уақытылы кемшіліктерді айқындау, олар туралы басшыларына ақпарат беріп отыратын талдау қағидасы:Әрекет етушілік.

Өтімділігі жағынан «басқа да қысқа мерзімді активтер» бабы кіретін топ:2 топ;

Өнімнің рентабельділігі анықталады:таза табысты өнімді өткізуден түскен табысқа бөлумен;

Өткізілген өнімнің толық өзіндік құны анықталады:Өткізілген өнімнің өзіндік құны + Кезең шығындары

ӨӨТТ келесі есептілік нысанында сипатталады:Пайда мен зиян туралы есептілік

ӨӨТТ / Жұмысшылардың орташа тізімдік саны, ол:Бір жұмысшының еңбек өнімділігі

Өнім өндірісінің еңбек сыйымдылығын қай өлшем бірлік көрсетеді? норма-сағат.

Өндірістің ырғақтылығы – бұл:есептеу мерзімнің тең уақыт өлшемінде шығаратын өнімнің бірқалыптығы;

Өткізілген өнімнің өзіндік құны келесі есептілік нысанында сипатталады:Пайда мен зиян туралы есептілік

ӨӨТТ / Негізгі құралдардың орташа жылдық құны – ол: Қор қайтарымдылығы

ӨӨТТ / Авансталған капиталдың орташа шамасы – ол:Авансталған капиталдың айналымдылығы

ӨӨТТ / Меншікті капиталдың орташа шамасы – ол:Меншікті капиталдың айналымдылығы

ӨӨТТ / Перманенттік капиталдың орташа шамасы – ол:Перманенттік капиталдың айналымдылығы

ӨӨТТ / Істегі капиталдың капиталдың орташа шамасы – ол:Істегі капиталдың айналымдылығы

ӨӨТТ / Инвестицияланған капиталдың орташа шамасы – ол:Инвестицияланған капиталдың айналымдылығы

Өнімді өткізуден түскен табыс пен айнымалы шығындар арасындағы айырма: Маржиналдық табыс

Өнімді өткізуден түскен табыс пен өткізілген өнімнің өзіндік құны арасындағы айырма: Жалпы пайда

Өнімнің нақты материал қайтарымдылығы анықтау қажет: өнімді өткізуден түскен табыс = 65000, материалдық шығындар = 3040  21,38;

Өнімді шығару жоспарының орындалу пайызын есептеу қажет: жоспар бойынша шығарылуы тиіс өнім 70800 мың.тг. Нақты шығарылғаны 73200 мың.тг.    103,39%

ӨӨТТ / Кредиторлық берешектің орташа шамасы – ол:   Кредиторлық берешектің айналымдылығы

ППППП

Перманенттік капитал анықталады:меншікті капитал + ұзақ мерзімді міндеттемелер ;

Перманенті капиталдың айналым жылдамдылығы анықталады:ӨӨТТ / Перманенті капитал

Пайда мен зиян туралы есептілік сипаттайды: Ұйымның қызмет нәтижесі туралы ақпаратты;

РРРРРР

Резервтер пайда болу уақыты бойынша жіктелінеді:бірінші түрі, басқа түрі

Рентабельділік көрсеткіштерінің өлшем бірлігі: Пайыз

ССССС

Салалық белгі бойынша экономикалық талдаудың түрлері:Салалық және салааралық

Субъектінің өз міндеттемелерін шегеріп тасталғаннан кейінгі активтері:меншікті капитал;

Сату көлемінің табыстылығы анықталады:Жалпы табыс/ ӨӨТТ

Субъектің табыс алу жөніндегі негізгі қызметін, сондай-ақ оның инвестициялық және қаржылық қызметіне қатысы жоқ, бір қызмет:операциялық қызмет;

Стохастикалық талдау – бұл: Нәтижелік көрсеткіштер арасындағы функционалдық байланысты зерттеу әдісі

Сату рентабельділігін есептеу қажет: жалпы табыс 3200 мың.тг.; өнімді өткізуден түскен табыс 12000 мың.тг. 26,66%;

ТТТТТ

Талдау бұл:біртұтасты құрамдас бөліктерге бөлу және олардың өзара байланыстылық пен тәуелділігін зерттеу

Талдау термині грек сөзінен білдіреді: Бөлу

Талдау субъектілері бойынша экономикалық талдаудың түрлері:Қаржылық және басқарушылық

Тек зерттелінетін кәсіпорын және оның бөлімшелерінің қызметін зерттейтін талдау түрі:Ішкі шаруашылық

Тізбектелген қойылымдар әдісінің мәні – бұл:Жоспарлық көрсеткіштерді кезекпен есепті кезең мәліметтеріне алмастыру

Талдау нәтижесі келесі нысанда көрсетіледі:түсініктеме хат және қорытынды;

Тақырыптық жоспары – бұл аналитикалық жұмыстың…терендетілген жоспары;

Тез өтетін активтерге жататын баланстың бабы:қысқа мерзімді дебиторлық борыштар;

Тәуелсіздік коэффициенті анықталады:меншік капиталды барлық авансталған капиталға бөлумен;

Тартылған капитал мен авансталған капиталдың арақатынасын анықтайтын коэффициент:қаржылық тәуелділік;

Тәуелсіздік коэффициентінің теориялық мәні:0,5 – 0,6

Табыстылықтың абсолютті көрсеткіші: өнімді сатудан алынған табыс;

Тәуелсіздік коэффициентін анықтау, егер: меншікті айналым қаражаттары =162, қысқа мерзімді активтер =482, баланс валютасы = 859, меншікті капитал =439: 0,51;

Таза айналым капиталы анықталады:Қысқа мерзімді активтер – Қысқа мерзімді міндеттемелер

Таза табыс / Активтердің шамасы х 100 – ол: Активтердің табыстылығы

Таза табыс / Қысқа мерзімді активтердің орташа шамасы х 100– ол: Қысқа мерзімді активтердің табыстылығы

Таза табыс / Ұзақ мерзімді активтердің орташа шамасы х 100– ол: Ұзақ мерзімді активтердің табыстылығы

Таза табыс / Меншікті капиталдың орташа шамасы х 100– ол: Меншікті капиталдың табыстылығы

Таза табыс / Перманенттік капиталдың орташа шамасы х 100– ол: Перманенттік капиталдың табыстылығы

Талдау жүргізуге кәсіпорын жұмысшылар қатарының қатысуы озат тәжірибені толық айқындауды және қолда бар ішкі шаруашылық резервтерді пайдалануды қамтамасыз етеді, ол: Экономикалық талдаудың демократиялылық қағидасы;

Талдау шынайы, тексерілген ақпаратқа негізделуі, ал қорытындыларының нақты болуы, ол: Экономикалық талдаудың объективті, нақты, анық болу қағидасы;

Танып білудың диалектикалық теория ережелеріне негізделеді, өндіріс дамуының эк.заңдары талаптарын ескереді, ол: Экономикалық талдаудың ғылыми сипатта болу қағидасы.

УУУУУ

Уақыт белгісі бойынша экономикалық талдаудың түрлері:Алдын-ала және кейінгі

Уақыт белгісі бойынша резервтер жіктелінеді:пайдаланбаған, ағымдағы және перспективті

Уақытша айырмашылықтар қаржылық есепкерлікте қалай көрсетіледі?түсіндірме хатта

ҰҰҰҰҰҰ

Ұзақ мерзімді міндеттемелерге жатады:ұзақ мерзімді несиелер мен заемдар;

Ұйымның қаржы-шаруашылық қызметі – ол экономикалық талдаудың:объектісі;

Ұйымның қарыз қаражаттарына қаншалықты тәуелсіз екенін және меншікті қаражаттарды тиімді қолдануын көрсететін коэффициент:Тәуелсіздік коэффициенті

Ұйымның қаржылық тұрақтылығын сипаттайтын көрсеткіштер:тәуелсіздік, қаржылық тәуелділік, қаржыландыру коэффициенттері

Ұйымның іскерлік белсенділігін сипаттайтын көрсеткіштер:айналымдылық коэффициенттері

Ұйымның төлем қабілеттілігін сипаттайтын көрсеткіштер:өтімділік коэффициенттері

Ұзақ мерзімді активтердің табыстылығы анықталады:Таза табыс/ Ұзақ мерзімді активтер

Ұзақ мерзімді активтердің табыстылық деңгейінің өзгеруіне әсер ететін факторлар:таза табыс, ұзақ мерзімді активтердің орташа шамасы;

Ұйымның қаржылық жағдайын бағалаумен байланысты қаржылық есеп берудің қандай элементтері:активтер, меншікті капитал, міндеттемелер

Ұйымның меншікті қаржаттарының қай бөлігі мобильдік нысанда екендігін көрсететін коэффициент:маневрлеу коэффициенті

Ұзақ мерзімді активтерді сатып алу және сату, несиелерді алу және қайтару мынадай түрде:инвестициялық қызмет;

Ұзақ мерзімді активтерге салынған капитал:Негізгі капитал;

Ұйымның мүлкі мен қорлану көздерін экономикалық мазмұны бойынша, ақшалай өлшемге келтіріп белгілі бір уақытқа жинақтап көрсету әдісі бұл:бухгалтерлік баланс;

Ұйымның перспективті төлем қабілеттілігін анықтау үшін қолданылатын көрсеткіштер:өтімділік коэффициенттері;

Ұйымның қаржы-шаруашылық қызмет нәтижелерін бағалаумен тікелей байланысты қаржылық есеп берудің элементтері:табыстар, шығындар;

Ұйымның қаржылық жағдайын бағалаумен байланысты қаржылық есеп берудің элементтері:активтер, міндеттемелер, меншікті капитал;

Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер, ұзақ мерзімді кредиторлық берешек жатады: Ұзақ мерзімді міндеттемелерге

Ұйымның банкрот болуына әкелететін факторлар болады: Объективті және субъективті

ФФФФФ

Фирмалардың және оның бөлімшелерінің жекелеген көрсеткіштері бойынша, сондай-ақ фирманың керсеткіштерін орташа салалық және бәсекелес фирмалардың көрсеткіштерімен салыстыруға негізделген қаржылық талдау әдісі: салыстырмалы;

ШШШШШ

Шаруашылық операцияларды жүзеге асыруға дейінгі жүргізілетін талдау түрі:Алдын-ала

Шаруашылық операциялар жүргізілгеннен кейін орындалатын талдау түрі:Кейінгі

Шаруашылық қызметті талдау бөлінеді: 2

Шаруашылық субъектілердің қызмет ету тиімділігін арттыру және мұндай арттырудың резервтерін іздеу, ол: Экономикалық талдау мақсаты

І І І І І

Ірі корпорациялар және акционерлік компаниялар деңгейінде болашаққа табысты жобалаған кезде қолданылатын әдіс:Корреляциялық әдіс

Істегі капитал табыстылығын анықтау қажет: активтердің орташа мөлшері =152270, инвестициялардың орташа мөлшері =245,5, таза табыс =14200  9,3;

Іскерлік белсенділігін индексі анықталады:функционалдық капиталдың айналымдылығы х негізгі қызметтің табыстылығы

ЭЭЭЭЭ

Экономикалық талдаудың мазмұны: зерттелінетін субъектінің қызметі туралы экономикалық ақпаратты терең және жан жақты зерттеу

Экономикалық талдаудың мақсаттары:шаруашылық субъектілердің қызмет ету тиімділігін арттыру және мұндай арттырудың резервтерін іздеу

Экономикалық талдау объектісі:жоспарда, есепте, есептілікте сипатталатын ұйымдарда жүзеге асырылатын кеңейтілген ұдайы өндірістің үрдістері

Экономикалық талдау пәні:экономикалық құбылыстар мен үрдістердің себеп-салдарлық байланыстары

Экономикалық талдаудың демократиялылық қағидасы:Талдау жүргізуге кәсіпорын жұмысшылар қатарының қатысуы озат тәжірибені толық айқындауды және қолда бар ішкі шаруашылық резервтерді пайдалануды қамтамасыз етеді;

Экономикалық талдаудың жүйелі болу қағидасы:Әрбір объектіні зерттеген кезде барлық ішкі және сыртқы байланыстар, өзара тәуелділіктер ескерілуі тиіс;

Экономикалық талдаудың объективті, нақты, анық болу қағидасы:Талдау шынайы, тексерілген ақпаратқа негізделуі, ал қорытындыларының нақты болуы;

Экономикалық талдаудың мемлекеттік негізде болу қағидасы:Экономикалық өмірдің сипаттарын бағалай отырып, мемлекеттік-экономикалық, әлеуметтік, халықаралық саясатқа және заңдылыққа сәкестігінін ескеру қажет;

Экономикалық талдаудың ғылыми сипатта болу қағидасы:Танып білудың диалектикалық теория ережелеріне негізделеді, өндіріс дамуының эк.заңдары талаптарын ескереді;

Экономикалық талдауды жүргізу кезінде оған кеткен шығындар көп реттік тиімділік беруі қай қағидаға негізделеді:Тиімділік;

Экономикалық ақпарат көздеріне жатады:жоспарлы, есептік және есептен тыс құжаттар;

Экономикалық талдаудың әдісі – бұл:шаруашылық құбылыстар мен процестерді құралу мен дамуында зерттеу жағына диалектикалық тұрғыдан жақындау амалы

Экономика-математикалық әдістерге жатады:матрицалық әдіс;

Экономикалық талдау факторлары – бұл:нәтижеге әсер ететін себеп;

Экономикалық өмірдің сипаттарын бағалай отырып, мемлекеттік-экономикалық, әлеуметтік, халықаралық саясатқа және заңдылыққа сәкестігінін ескеру қажет, ол: Экономикалық талдаудың мемлекеттік негізде болу қағидасы;

САНДАР

1 жұмысшының орташа жылдық еңбекақысын есептеу қажет: еңбекақы қоры 3820, Жұмысшылардың саны 116     32,9;

1 жұмысшының еңбек өнімділігін анықтау қажет: Өнімді өткізуден түскен табыс 28562, жұмысшылардың саны 96 297,5;

You May Also Like

Talk to the animals, essay

TALK TO THE ANIMALS Only humans speak using words. But all species…

AMBI жүйесінің ішкі жүйелік интерфейсі, курстық жұмыс

КУРСТЫҚ ЖҰМЫС КЖ. 5В070400.13.3.62.17 ТЖ  Пәні Компьютерлік жүйелердің интерфейсі Тақырыбы AMBI жүйесінің…

Қара металдың минералды-шикізат ресурстары, дәріс

12 Дәріс. Қара металдың минералды-шикізат ресурстары. 12.1 Қара металл кендерінің минералды-шикізат қоры…

Ұғымдар: жеке тұлға – қызметінің мәні – тұлғалық – тұлғалық

Ұғымдар: жеке тұлға – қызметінің мәні – тұлғалық – тұлғалық. Адам, индивид,…