Тақырыбы: « Неліктен шай ыстық суда қайнатылады« 

Секция:

Бағыты: 

«Неліктен шай ыстық суда қайнатылады» тақырыбындағы  ғылыми жоба жұмысына 

Пікір:

Оспан Кәусардың  алып отырған тақырыбы қазіргі кезде өзекті әрі қызықты, құпияға толы құбылыс болып табылады. Шайды ұнатпайтын жердің бұрышын табу қиын. Бұл сусын судан кейін екінші орын алады.

Шайдың отаны-Оңтүстік-Батыс Қытай және оған іргелес Жоғарғы Бирма мен Солтүстік Вьетнам.

Шай туралы алғашқы ескерту ежелгі дәуірден басталады. Қытай, Үндістан, Жапония аңыздары жабайы шайдың қалай табылғаны туралы айтады. Бірі бойынша оларға, шай возник во времена «туындылары» Жер және Аспан, оның есімімен байланыстырады Государя Күн Янь-ди. Екінші жағынан, Оңтүстік Қытай императоры Чен Нунг (б.з. д. III мыңжылдық) бір кездері кездейсоқ қайнаған суға түсіп кеткен жапырақтардан алынған сусынның дәмін татты. Сусын соншалықты хош иісті және дәмді болып шықты, сондықтан император бұл жапырақтарды жинап, сақтауды бұйырды және оны бүкіл елде қолдану туралы жарлық шығарды.

Оспан Кәусар зерттеу жұмысын жазу барысында көптеген көркем әдебиеттерді, газет-журналдарды, ғаламтордан ізденген. Жұмыс жоспар бойынша жазылып, толық орындалған. Сонымен қатар Оспан Кәусар көп ізденіп, жұмысын өз жас ерекшелігіне сай орындай білген және де нақты деректер негізінде зерттей білген

Жалпы алғанда ғылыми жоба өз дәрежесінде жасалынған деуге болады. Зерттеу жұмысының мазмұндылығы мен мәнділігін ескере отырып, жоғары дәрежеде бағалауға ұсынамын.

Аннотация

Өзектілігі. Бүкіл әлемде олар шай ішеді. Біздің отбасымыз шай ішуді өте жақсы көреді, біз бүкіл отбасымызбен бір кесе шай ішіп, «бұл туралы» сөйлескенді, бір күндік жоспарларды талқылауды немесе өткен күн туралы сөйлескенді жақсы көреміз. Сонымен қатар, әркім өз шайын ішеді: мен және әкем –қара, анам – жасыл, әжем – жеміс-жидек пен гүл қоспалары бар қара. Көптеген кездесулер бір кесе шай үстінде өтеді. Қонаққа келген туыстары және достарыма біз кесе шай береміз. Қыстың суық кешінде бір кесе шай қалай қызады! Шай-біріктіретін, біріктіретін және жылытатын сусын!

Проблема. Шай суық суға қайнатылмайды

Зерттеу мақсаты. Шайдың қай суда қайнатылатынын түсініп, оны қалай қайнатуды үйреніңіз.

Зерттеу міндеттері:

Шайдың пайда болу тарихын біліңіз

Шайдың сорттарын және олардың пайдалы қасиеттерін зерттеу

Шайды суық сумен қайнатуға болатындығын біліңіз

Жапырақ пен пакеттелген шайдың дәмін салыстырыңыз

Өзіңіз шай жасауды үйреніңіз

Қорытынды жасаңыз және оларды тұжырымдаңыз

Зерттеу нысаны. Ірі жапырақты және пакеттелген шай + су.

Зерттеу пәні. Шайды суық және ыстық суда қайнату.

Гипотезалар

Шай тек ыстық суда қайнатылады.

Шайдың түсі мен қанықтылығы судың температурасына байланысты.

Шайдың дәмі суық және ыстық суда қайнатылған кезде өзгереді.

Зерттеу әдістері

Тақырып бойынша материалды таңдау;

Шай және су қайнатумен тәжірибе жүргізу;

Тұжырымдар.

Менің зерттеуімнің мақсатына қол жеткізілді: эксперимент жүргізгеннен кейін мен шай қайнатуды үйрендім және дәмді және пайдалы сусын алу үшін сізге жапырақ шайы керек екенін, оны ыстық суға қайнату керек екенін түсіндім.

Зерттеу міндеттері орындалды:

Мен шайдың пайда болу тарихын білдім.

Мен сорттарды және олардың пайдалы қасиеттерін зерттедім.

Мен шайдың суық суда жақсы қайнатылмайтынын және ішуге жарамсыз екенін білдім.

Жапырақты және пакеттелген шайдың дәмін салыстырды.

Мен шай қайнатуды үйрендім.

Жасады қорытындылар мен белгілеп берді олар.

Жұмыста ұсынылған гипотезалар расталды:

Дәмді және пайдалы шай тек ыстық суда қайнатылады.

Шайдың түсі мен қанықтылығы судың температурасына байланысты.

Шайдың дәмі суық және ыстық суда қайнатылған кезде өзгереді.

Аннотация

Актуальность. По всему миру пьют чай. Наша семья очень любит пить чай, мы любим всей семьей пить чашку чая и говорить «об этом», обсуждать планы на день или говорить о прошедшем дне. Кроме того, каждый пьет свой чай: я и папа-черный, мама-зеленый, бабушка-черный с фруктовыми и цветочными добавками. Многие встречи проходят за чашкой чая. Приезжающим в гости родственникам и друзьям мы дарим чашку чая. Как греется чашка чая холодным зимним вечером! Чай-это напиток, который объединяет, объединяет и согревает!

Проблема. Чай не заваривают в холодной воде

Цель исследования. Поймите, в какой воде заваривается чай, и научитесь его заваривать.

Задачи исследования:

Узнайте историю появления чая

Изучение сортов чая и их полезных свойств

Узнайте, можно ли заваривать чай холодной водой

Сравните вкус листьев и пакетированного чая

Научитесь делать чай самостоятельно

Делайте выводы и формулируйте их

Объект исследования. Крупнолистовой и пакетированный чай + вода.

Предмет исследования. Заваривание чая в холодной и горячей воде.

Гипотезы

Чай заваривают только в горячей воде.

Цвет и насыщенность чая зависят от температуры воды.

Вкус чая меняется при заваривании в холодной и горячей воде.

Методы исследования

Выбор материала по теме;

Экспериментировать с завариванием чая и воды;

Выводы.

Цель моего исследования была достигнута: проведя эксперимент, я научилась заваривать чай и поняла, что для получения вкусного и полезного напитка нужен листовой чай, его нужно заваривать в горячей воде.

Задачи исследования выполнены:

Я узнал историю появления чая.

Изучила сорта и их полезные свойства.

Я обнаружил, что Чай плохо заваривается в холодной воде и не подходит для питья.

Сравнил вкус листового и пакетированного чая.

Я научилась заваривать чай.

Сделал выводы и обозначил их.

Выдвинутые в работе гипотезы подтвердились:

Вкусный и полезный чай заваривают только в горячей воде.

Цвет и насыщенность чая зависят от температуры воды.

Вкус чая меняется при заваривании в холодной и горячей воде.

Annotation

Relevance. They drink tea all over the world. Our family is very fond of tea, we like to have a cup of tea with the whole family, talk «about it», discuss plans for the day or talk about the past day. In addition, everyone drinks their own tea: me and Dad –black, mom – green, grandma – black with fruit and flower mixes. Most meetings are held over a cup of tea. We give a cup of tea to relatives and friends who come to visit. How a cup of tea heats up on a cold winter evening! Tea is a drink that unites, unifies and warms!

The problem. Tea is not brewed in cold water

The purpose of the study. Understand in which water tea is brewed and learn how to brew it.

Research objectives:

Learn the history of tea origin

Study of tea varieties and their useful properties

Know that you can brew tea with cold water

Compare the taste of leaf and packaged tea

Learn how to make tea yourself

Draw conclusions and formulate them

Object of research. Large-leaved and packaged tea + water.

Subject of research. Brewing tea in cold and hot water.

Hypotheses

Tea is brewed only in hot water.

The color and saturation of tea depends on the water temperature.

The taste of tea changes when brewed in cold and hot water.

Research methods

Selection of material on the topic;

Conducting experiments with brewing tea and water;

Conclusions.

The goal of my research was achieved: after conducting an experiment, I learned how to brew tea and realized that to get a delicious and healthy drink, you need leaf tea, you need to brew it in hot water.

Research tasks completed:

I learned the history of the origin of tea.

I studied the varieties and their useful properties.

I learned that tea does not boil well in cold water and is not suitable for drinking.

We compared the taste of leafy and packaged tea.

I learned how to make tea.

I drew conclusions and outlined them.

The hypotheses presented in the paper were confirmed:

Delicious and healthy tea is brewed only in hot water.

The color and saturation of tea depends on the water temperature.

The taste of tea changes when brewed in cold and hot water.

Мазмұны

1.Кіріспе.

2.Негізгі бөлім.

2.1 .Шай тарихы.

2.2 .Шай сорттары.

3.Зерттеу бөлімі. Тәжірибе жүргізу.

4.Қорытынды.

Кіріспе.

«Неліктен шай ыстық суда қайнатылады» зерттеу тақырыбын таңдау кездейсоқ емес. Мен қонақжай отбасында тұрамын. Анам екеуміз әр қонақты шаймен қарсы алып шай  ішеміз. Мен анамның қайнаған суға шай қайнататынын жиі байқадым, содан кейін оны ішу үшін салқындатамыз. Егер сіз оны бірден ішу үшін шай мен жылы суға қайната алсаңыз, неге салқындатыңыз. Мен зерттеу жүргізгім келді, өйткені шайдың қайдан келгені қызық. Шайды  оны қалай дұрыс қайнатуға болады.

Зерттеу тақырыбы өзекті, өйткені қонақтарды бірде-бір қабылдау шай ішусіз өтпейді, оны дұрыс қайнату керек.

Зерттеу тақырыбы: шайдың суық, жылы және ыстық сумен әрекеттесуіндегі қасиеттері.

Гипотеза: Шайды тек ыстық суда қайнатуға болады.

Зерттеу әдістері:

 1. Арнайы әдебиеттерді зерттеу;
 2. Осы тақырып бойынша материалдарды жинақтау және жүйелеу;
 3. Бақылау және бақылау

Мақсаты: судың кез-келген температурасында шай қайнатуға болатындығын біліңіз.

Міндеттері: шайдың тарихымен, шай сорттарымен танысу.

Тәжірибе жасаңыз-шайыңызды суық, жылы және ыстық суға қайнатыңыз;

Жасалған тәжірибелерден кейін қорытынды жасаңыз.

 1. Негізгі бөлім.

2.1 Шай тарихы.

Шайды ұнатпайтын жердің бұрышын табу қиын. Бұл сусын судан кейін екінші орын алады.

Шайдың отаны-Оңтүстік-Батыс Қытай және оған іргелес Жоғарғы Бирма мен Солтүстік Вьетнам.

Шай туралы алғашқы ескерту ежелгі дәуірден басталады. Қытай, Үндістан, Жапония аңыздары жабайы шайдың қалай табылғаны туралы айтады. Бірі бойынша оларға, шай возник во времена «туындылары» Жер және Аспан, оның есімімен байланыстырады Государя Күн Янь-ди. Екінші жағынан, Оңтүстік Қытай императоры Чен Нунг (б.з. д. III мыңжылдық) бір кездері кездейсоқ қайнаған суға түсіп кеткен жапырақтардан алынған сусынның дәмін татты. Сусын соншалықты хош иісті және дәмді болып шықты, сондықтан император бұл жапырақтарды жинап, сақтауды бұйырды және оны бүкіл елде қолдану туралы жарлық шығарды.

Бастапқыда шай билеушілер мен дінбасылар шаршауды жеңілдететін, күш пен көру қабілетін күшейтетін немесе жақпа құрамында, мысалы, ревматизмнен емдік сусын ретінде қолданылған. Шайды өз Отанында сусын ретінде пайдалану V ғасырда басталды. Шай өте жоғары бағаланды-императорлар оны мадақтау белгісі ретінде өздерінің құрметті адамдарына берді. VI ғасырда бұл дворяндардың сүйікті сусыны. Бірақ Х ғасырға қарай шай қазірдің өзінде Қытайда ұлттық сусынға айналды және сәйкесінше сауда нысаны болды.

Қазіргі уақытта шайдың адам ағзасына тоникалық әсері бар, өмірлік функцияларды күшейтетіні және шөлді жақсы басатыны белгілі. Бұл адамға ұзақ уақыт бойы тамақтың жетіспеуіне жол береді, сондықтан шай саяхатшылардың, геологтардың, теңізшілердің таптырмас серігі болып табылады.

Шайдың тарихы өте қызықты. Оның тарихын зерттей отырып, мен оның Х ғасырда өмірдің ажырамас бөлігі болғанын және бүгінгі күнге дейін сақталғанын түсіндім.

2.2. Шай сорттары.

Зерттей отырып, зерттеу тақырыбы бойынша маған сөзсіз қызықты болады  қандай  шай. Анам жиі қара және жасыл шай жасайды. Шайдың көптеген түрлері бар.

Әр түрлі шайларды айырудың ең айқын әдісі-түсі бойынша. Осыған байланысты оның ерекшеліктері, пайдасы және тіпті өндіріс орны да өзгереді, өйткені сусынның кейбір түстері тек белгілі бір аймақта шығарылады.

Ақ шай жартылай гүлденген жапырақтардан жасалған. Бұл әртүрлілік тек Қытайда жасалады және сол жерде қолданылады. Мұндай сусынның дәмі нәзік, гүлді, хош иісі ерекше. Пайдасы туралы айтатын болсақ, ақ түстен гөрі емдік және шай түрі жоқ. Қатерлі ісікке қарсы қасиеттері бар, қан тамырларының қабырғаларын нығайтады, вирустар мен бактериялардан қорғайды.

Жасыл шайдың құрамында кофеин бар. Көптеген адамдар бұл сусын жүрек үшін өте пайдалы деп ойлайды, бірақ бұл заттың жоғары деңгейіне байланысты, кейде қара сусынға немесе тіпті кофеге қарағанда, оны қалыпты мөлшерде қолдану керек.

Азиядағы қара шай қызыл деп аталады. Ең ашытылған. Плантацияларда жапырақтарды жинағаннан кейін ол өңдеудің көптеген кезеңдерінен өтеді, бұл оның түсін, қанықтылығын, дәмін және т.б. өзгертеді. Оның пайдасы бұталардың түріне, өңдеуге, сондай-ақ өндіруші мен қоспаларға байланысты.

Сары шай тек Қытайда өндіріледі. Бұл сортты алу үшін толық, алтын сары бүршіктері бар шай бұталарының ерекше түрлері қолданылады. Оның керемет жағымды хош иісі және нәзік, барқыт дәмі бар.

Қызыл қытай шайы Қытайда танымал және бүкіл әлемде аз таралған. Ол кәріптас-алтын түске ие. Дәмі тартпа, жеміс хош иісі бар. Бұл ынталандырушы әсерге байланысты кофенің ең жақсы баламасы болып саналады. Бірақ кофеден айырмашылығы аз зиянды және тіпті емдік. Құрамында антиоксиданттар мен дәрумендер бар.

Көгілдір шай немесе «Оолунг» («Улун») «қара айдаһар» деп аударылады. Өндіріс үшін көптеген пайдалы майлар бар шламмен толық піскен жапырақтар жиналады. Ол тазартатын және иммуностимуляторлық әсерге ие және барлығына ұсынылады. Шөп шайы шөп шайларында шай жапырақтары жоқ, оларды кейде шөп шайлары деп атайды. Бұл әртүрлі шөптер мен гүлдерден жасалған өте пайдалы сусындар. Шөп шайлары қандай? Оларды өндіру үшін қолданылатын ең танымал шөптердің арасында: түймедақ, каркаде, жалбыз, лимон бальзамы, орегано, Сент-Джон сусланы, қарақат және таңқурай, тасшөп, итмұрын.

Су-жердің басты байлығының бірі. Су өсімдіктер мен жануарлар мен адамдарға тіршілік етеді. Мысалы, біздің ағзамыз 65% судан тұрады. Бұл біздің дене салмағымыздың жартысынан көбі.

Мен судың келесі қасиеттері бар сұйықтық екеніне көз жеткіздім:

 • түсі жоқ;
 • иісі жоқ;
 • кейбір заттар ериді;
 • қызған кезде су бөлшектері тезірек қозғала бастайды.

Нәтижесі: ыстық суда шай суыққа қарағанда тезірек қайнатылады.

Ақ шай-бұл шайдың өңделуі кептіру мен кептіруден тұрады, содан кейін ол сұрыпталып, оралады;

Сары шай-оны өндірудің барлық процестері жасыл шайға жақын;

Жасыл шай-екі күннен артық емес тотығады, содан кейін процесті аяқтау үшін қызады;

Қызыл шай-оның тотығу процесі екі-үш күнді алады;

Көк шай – жоғары тотыққан қызыл шай;

Қара шай-толығымен тотығады, бұл процесс екі аптадан бір айға дейін созылады;

Пуэр шайы – ескі жапырақтардан жасалған, тотығу процесі бірнеше жылға созылады.

Сапасына байланысты шай болады:

Жоғары сұрыпты шай-бұл ашылмаған бүршіктерден (кеңестерден), сондай-ақ жас жапырақтардан жасалған шай. Мұндай шай өте қымбат және оны сатып алу оңай емес. Жоғары сұрыпты шайларға байх шайы жатады. Ол бұтаның алғашқы екі жапырағынан, сондай-ақ кеңестерден жасалады. Оны пек (ағылш. Пеко), бұл бүршіктерде және ең жас жапырақтарда өсетін АҚ және алтын вилланы білдіреді. Жоғары сұрыпты шай түрлері бар – Оранж(ең жас бұралған жапырақтардан жасалған шай) және пекой Оранж(кеңестер қосылған шай). Ең жоғары сапалы шайлар-бұл гүл шайлары (олардың атауы шай гүлдерімен ешқандай байланысы жоқ), біз мұндай шайдағы кеңестердің ең жоғары мөлшері туралы айтып отырмыз.

Орташа сұрыпты шай-бұл сынған жапырақтардан жасалған шай. Олар жапырақты шай дайындағаннан кейін таңдалады. Шайы ломаных және тесілген жапырақтары тез заваривается, бірақ ие емес) осылайша, нәзік хош иісі мен дәмі ретінде цельнолистовой. Орташа сұрыпты шайларға Брокен Пекой (Broken Pekoe) және Брокен Оранж Пекой (Broken Orange Pekoe) жатады.

Төмен сұрыпты шай-бұл ұсақталған жапырақтардан, сондай-ақ жоғары сұрыпты шай түрлерін шығаратын қалдықтардан жасалған шай. Шайдың бұл түрі тез қайнатылады, бірақ үлкен жапырақты шаймен салыстырғанда дәмін жоғалтады

Қосымша өңдеудің болуына байланысты шайлар бөлінеді:

Сығылған шай-бұл шай өндірілгеннен кейін шай зауыттарында жиналған сабақтардан, шай шаңынан, ескі жапырақтардан жасалған шай. Олар үлкен кірпіштерде, сондай-ақ кішкентай таблеткаларда басылады.

Пакеттелген шай – бұл шай, ол сығымдалған шай сияқты, әртүрлі пішіндегі пакеттерге салынған негізгі шай өндірісінің қалдықтарынан жасалады.

Алынған шай-бұл сұйық сығынды немесе құрғақ кристалды түрінде шығарылатын шай. Ол герметикалық қаптамада шығарылады, өйткені ол тез ериді.

Хош иісті шай-бұл қосымша хош иіс беретін шай. Шайдың биохимиялық құрамына әсер етпей, көбінесе орташа сұрыпты шай, кейде жоғары сұрыпты хош иістендіріледі. Хош иістендіруді екі жолмен жүргізуге болады: табиғи хош иістер мен синтетикалық эссенциялар.

Түйіршіктелген шай-жапырақтары ұсақталып, механикалық түрде бұралған шай. Шикізат ретінде ең жақсы флэш-дискілердің жапырақтары ғана емес қолданылады. Мұндай шайдың инфузиясы күшті және жарқын, бірақ хош иіс өте әлсіз. Түйіршіктелген шайлардың көпшілігі Үндістан мен Цейлонда өндіріледі.

Байланыстырылған шай-бұл әр түрлі пішінде жиналған шай жапырақтары мен гүлдерінің дәмі мен хош иісі үшін арнайы таңдалған шай.

Ақ шай.Ақ шайдың жапырақтары шай бұтасы әлі жас болған кезде жиналады және бүршіктері өте кішкентай ақ виллалармен жабылған, оларды кеңестер деп те атайды. Дәл осы Вилли ақ шайға атау берді. Шайдың бұл түрін ұзақ уақыт өңдеу мүмкін емес, ол жай ғана мұқият кептіріледі. Осыған байланысты антиоксиданттардың жоғары концентрациясы ақ шайда сақталады. Ақ шай негізінен Қытайда өсіріледі.

Ақ шай ең алдымен күн мен ылғалмен оңтайлы байланыста болған бұталардан жиналады. Ең жоғары сапалы «күміс ине» шайы тек шай жапырақтарының бүршіктерінен тұрады. Бұл бүршіктер көктемде белгілі бір күндерде қолмен жиналады, әдетте 15 наурыз бен 10 сәуір аралығында. Осы уақытқа дейін бүйректер мінсіз жетілуге жетеді. Уақытша шай тек зақымдалмаған және жабық бүршіктерден тұрады. Төмен сапалы сорттар үшін шай жапырақтарында бұдан былай бүршіктер болмауы мүмкін, бірақ оларда ақ виллалары бар жас жапырақтар бар.

Жапырақтары мен бүршіктері бірнеше сағат бойы кептіріледі, содан кейін ауада кептіріледі. Шай жапырағын дайындау кезінде температура мен ылғалдылық өте маңызды, жапырақтарды күн мен баспанада кептіру уақытын мұқият қадағалаңыз. Ақ көк шай сияқты ашытуға болмайды. Шетін қарауды талап ететін және недлительная өңдеу жапырақтарын ықпал етеді, бұл жапырақтары барынша сақтайды және өздерінің бастапқы сапасын. Сондықтан ақ шай денсаулыққа пайдалы, бірақ оның құны басқа түрлермен салыстырғанда жоғары.

Дұрыс қайнатылған ақ шай бозғылт, сәл алтын түске ие. Иісі жеңіл және балғын, дәмі жұмсақ және жібектей, нәзік, тәтті дәмі бар. Ақ шайдың жасыл шайына тән шөпті дәмі жоқ, ал дәмі салқындаған кезде ғана жоғалады.

Сары шай.Сары шай-бұл өте кең таралған шай түрі, бірақ ол біртіндеп бүкіл әлемде жанкүйерлерді жаулап алады. Ол тек Қытайда өндіріледі, онда оның өндірісі жас жапырақтар мен әлі ашылмаған бүршіктерден ұзақ дәстүрге ие. 

«Сары шай»тіркесінің екі мағынасы бар:

1) сары түс ежелгі Қытайда патша түсі болып саналды. Қытай шаруалары императорға патша дүкендерімен толтырылған әр түрлі шайларға құрмет көрсетті, осылайша империялық дүкендерде сатылатын барлық шайлар сары деп аталды.

2) екінші мағынасы-сары, алтын түсті сары шайдың құрғақ шай жапырақтары. Сары және шайдың осы түрін қайнату нәтижесінде алынған инфузия. Антиоксиданттардың мөлшері көк шаймен бірдей, бірақ» шөпті дәм » жоқ. Бізді дәл осы шай қызықтырады. Сары шай жасылға қарағанда ұзақ ашытылады, бірақ қара немесе улонгтан аз. Кептіру процесі әлдеқайда баяу жүреді, нәтижесінде шай жапырақтары табиғи ашық сары түсті сақтайды. Өндірістің бірдей ерекшелігінің арқасында сары шай шөптің дәмін жоғалтады, сондықтан мұндай дәмді ұнатпайтындар үшін сары Шайды тұтынған дұрыс: денсаулыққа пайдасы бірдей, дәмі нәзік, тіпті тәтті. Сары шай жасау процесі көп уақытты қажет етеді және жалықтырады, өндіруші үшін жасыл шай жасау әлдеқайда оңай, сондықтан ол тіпті Қытайда да сирек кездесетін шай түрі. Сары шайдың ең көп таралған екі түрі бар: Шань Инь Чжен (Хунань провинциясындағы сары шайдың күміс инелері); және Хуан я. (Анхой провинциясынан).

Көк шай.Көк шай жоғары ашытылған шай түрлеріне жатады, оны жасау әдісі қызыл шаймен бірдей. Айырмашылық-тотығу күйі. Көк шай жасау үшін жиналған шай жапырақтары алдымен күнде кептіріліп, себеттерде ашытылады, араластырылады және иленеді, бірақ қызылға қарағанда әлдеқайда ұзақ. Көк шайдың тотығу күйі 50-70%, ал қызыл 40-60% құрайды. Көк шайдың хош иісінде ащы ноталар, сондай-ақ жаңғақ және тіпті қуырылған дәндердің иісі бар. Инфузия сіз ойлағандай көк емес, сары-жасыл болып шығады. Көк шай ұзақ ашыту процесінен кейін алатын шай жапырақтарының көлеңкесінің арқасында аталды.

Қызыл шай-оолонг.Тарихшылар қызыл шайдың кездейсоқ пайда болғанын айтады. Түнде күтпеген жерден қатты тұман шай плантацияларына және шай жапырақтарының жиналған үйінділеріне түсіп, шай шикізатының қатты сіңуіне әкелді. Кейіннен қызыл шай өндіру технологиясы жетілдірілді, ал біз табиғаттың қыңырлығының арқасында шайдың таңғажайып хош иісті және дәмді түріне ие болдық. Жалпы, біз қызыл шай деп атайтын нәрсені қытайлар қара деп атайды. Ашыту процесінің ұзақтығы бойынша ол қара шайға өте жақын, егер қара шай 100% ашытылған болса, онда қызыл шай 50% жерде болады. Оолонгтар жетілген жапырақтардан жасалады, олар жиналғаннан кейін бірден күн сәулесіне түсіп, қурап қалады. Содан кейін жапырақтары арнайы себеттерге жиналады, бірақ оларды қалың доппен жауып, көлеңкеде жасырады. Онда тотығу процесі басталады, оны үнемі бақылау керек. Шынында да, қажетті нәтижеге жету үшін жұмысшылар шай жапырақтарын сағат сайын аздап илейді, бірақ сонымен бірге жапырақтардың тұтастығын сақтау керек.

Қара шай.Жоғарыда айтқанымыздай, шай тотығу (Ашыту) процесінің ұзақтығына байланысты түрлерге бөлінеді. Сонымен, қымбат сорттардың қара шайындағы тотығу процесі екі аптадан бір айға дейін созылады, ал сапасы төмен, тіпті ұзаққа созылады. Қара шайға арналған шай жапырақтары жасыл және АҚ сияқты бұталардан жиналады, бірақ өндіріс процесі әртүрлі. Қара шай пуэрден басқа шайдың басқа түрлерімен салыстырғанда ашытудың ең ұзақ кезеңінен өтеді. Қара шайдың дайын шай жапырақтары әртүрлі пішінде болады, бірақ негізінен қара Қоңырдың ұзын жұқа «сымдары». Жоғары сапалы қара шайларда жеңіл жылтыр реңктері бар шай жапырақтары бар, ал ең жоғары сұрыпты гүл шайларының дайын шайларында ақ Вилли – кеңестер бар. Шикізаттың қандай сапасына байланысты ол қара шай өндірілуі мүмкін: жапырақ немесе байх қара шай – мұндай шай шай бұтасының үлкен және орта жапырақтарынан тұрады, төмен сапалы қара шай сынған жапырақтардан тұруы мүмкін. Бұл ұзақ Ашыту процесінің арқасында дайын шай жапырағының түсі қою қоңырдан қараға дейін. Шай жапырағының сұр реңктері дұрыс емес сақтауды немесе «қартаюды» көрсетуі мүмкін, мұндай шай жапырақтары қолдануға жарамсыз.

Түйіршіктелген қара шай-бұл ұсақ және сынған шай жапырақтарының түйіршіктеріне басылған шай, ал жапырақ неғұрлым аз болса, сусын соғұрлым қанық болады, бірақ байх шайына тән хош иіс болмайды. Ұнтақты қара шай (оралған) – бұл жапырақтардың ең кішкентай бөлшектерінен, сондай-ақ шай шаңынан жасалған шай. Мұндай шай жапырағынан алынған сусын өте тез өзіне тән түске ие болады, бірақ хош иіс жоқ. Сығылған қара шай (таблеткалар, плиткалар, кірпіштер) – бұл әртүрлі мөлшердегі пішіндерге басылған шай жапырақтары. Мұндай шай Кеңес Одағы кезінде кең таралған, қазір оны табу өте қиын.

3.Зерттеу бөлімі.

3.1. Тәжірибе өткізу.

Біз өз зерттеуімізді шайдың құрамы мен түрлерін зерттеуден бастадық. Шайдың қаптамасында сіз қоқысты көре аласыз – үлкен жапырақты, орташа жапырақты, түйіршіктелген шай. Қазіргі өмір ырғағы бізге тез қайнатылатын және өте дәмді шай берді.

Мен экспериментті шай пакеттерінде өткіздім.

Алдымен мен үш мөлдір әйнекті алдым. Біреуіне суық су құйдым, екіншісіне жылы, ал үшіншісіне ыстық су құйдым. Мен әр стаканға шай пакетін салдым. Мен 3 минут күттім. Үшінші стакандағы шай бірден қайнатылды. Екінші стакандағы шай аздап боялған, ол қайнатылмаған. Суық судағы шай түсі аздап өзгерді.

Толығымен қайнатылған шайдың хош иісі мен жағымды иісі болды. Мен жылы суға қайнатқан шай ішпес еді, ол дәмді емес, хош иісі жоқ, тек түсі, ал суық судағы шай мүлдем қайнатылмаған.

Қорытынды: біз қара шай пакеттерімен зерттеу жүргіздік. Біз шайдың тек ыстық суда қайнатылғанын көрдік. Су неғұрлым жылы болса, соғұрлым көп зат ериді, өйткені ыстық су молекулалары суыққа қарағанда тезірек қозғалады. Сондықтан шай суық суға қайнатылмайды.

Шай-бұл «шай»өсімдігінің суы мен жапырақтарының қосындысы. Шайдың отаны-Қытай. Шай-шөп, жидек, жеміс.

Мен шайды қантпен, тұзбен, содамен, қарапайым суда қайнатуға тырыстым. Шайдың еруін бақылап, шайдың қарапайым суда жақсы ерігенін байқадым. Ең дәмді шай қант қосылған стаканда болды. Тұзды суда шай өте нашар қайнатылып, тұзды болды. Оны ішу мүмкін емес. Сода қосылған стаканда шай қайнатылмады, сөмке ісіп кетті. Шайдың иісі жағымсыз болды. Мұндай шай қолдануға жарамайды.

Мен Дарида мен Бонаква суларында қандай шай болатынын білгім келді. «Дарида» шайы тұз қосылған шай сияқты жағымсыз болды. Ол ащы, қышқыл болды. Мұндай шай ішу мүмкін емес! Бонаквада шай сәл қышқыл дәмге ие болды. Шайда лимон бар сияқты. Менің ойымша, судың құрамындағы минералдар дәмді шай жасауға мүмкіндік бермейді.

Мен әр түрлі шайдың суда қалай еритінін салыстыруды шештім. «Гринфилд» шай пакеті «Алтын тостаған» шай пакетіне қарағанда суық суда нашар ериді. Мен бұл шайларды ыстық суға пісірдім, сынап көрдім. «Гринфилд» шайы «Алтын тостағанға»қарағанда әлдеқайда дәмді болды. «Алтын тостаған» шайында бояғыштар көп, сондықтан шай суды тезірек бояйды, ал мұндай шайдың дәмі нашар. Мен шайдың дәмі шай жапырақтарына да байланысты екенін түсіндім.

Менің бақылауларым: Шайды таза суға қайнатқан дұрыс. Дәміне қарай қантты қолдануға болады. «Дарида» және «Бонаква» минералды суларында шайдың дәмі мен түсін нашарлататын минералдар бар. Шай қайнатудың басты құпиясы – жақсы шай, жақсы су, жақсы ыдыс-қыш немесе фарфор.

Қорытынды

Зерттеу жұмысында мен өзіме жүктелген барлық міндеттерді қарастырдым. Шайдың тарихы өте мазмұнды және қызықты болды. Мен оның көптеген сорттары туралы білдім, әсіресе бір шай бұтасынан шайдың әртүрлі сорттары болуы мүмкін – бәрі оны жинау уақытына, өңдеу технологиясына байланысты. Шай сорттары түрлі-түсті.

Тәжірибе көрсеткендей, шай белгілі бір температурада қайнатылуы керек, әйтпесе сіз шайдың дәмі мен бай хош иісін жоғалтуыңыз мүмкін. Тәжірибелер гипотезаны растады.

Үйде шай ішу жағымды және қонақтар риза болуы үшін шай қайнату технологиясын сақтау керек. Мен келесі зерттеулерімді атап өтуді жоспарлап отырмын, сонымен қатар әртүрлі елдердегі шай рәсімін зерттеймін.

Мен 3 сынып оқушыларына сауалнама жүргіздім. Сауалнама нәтижесінде мен олардың жасыл, әлсіз жылы шайды ұнататынын білдім. Күніне 1-2 кесе ішіңіз.

Атқарылған жұмыс нәтижесінде мен зерттеушінің дағдыларын игеріп, келесі қорытынды шығардым:

 1. Ыстық суда шай суыққа қарағанда тезірек қайнатылады;
 2. Шай таза суда жақсы қайнатылады;
 3. Шай қайнатқан кезде су жағымды дәмге ие болады және әдемі түске өзгереді;
 4. Ыстық немесе жылы шай суыққа қарағанда жағымды, әсіресе жылы болғыңыз келсе.

Зерттеу жұмысы барысында мен кітаптармен жұмыс істеуді, олардан бұрын маған басқа адамдардың білгендерін білуді үйрендім. Мен қарапайым және таныс нәрселер ерекше және таңқаларлық болуы мүмкін екенін түсіндім. Менің гипотезам расталды: шай тек ыстық суда жақсы қайнатылады. Су-бұл адам өміріне қажет зат қана емес, сонымен қатар тәжірибе, байқау және шығармашылық үшін қызықты материал. Мен айналамыздағы әлемді зерттеуді жалғастырамын.

Шай қайнаған суға қайнатылуы керек

Шайдың дәмі мен пайдасы оны дайындаудың кейбір шарттарына байланысты:

 • шай жапырақтарын таңдау;
 • таза суды пайдалану;
 • шай ыдыстары;
 • қайнату процедуралары;
You May Also Like

Ою-өрнек–тіршілігіміздің ажарын ашатын рухани құндылық, ғылыми жоба

Аннотация Ұлттық  дүниетаным ерекшелігін  танытатын ою-өрнек саласын заман  талабына сай жетілдіріп көркем  рухани…

Қазақтың сәндік қолданбалы өнері –құрақ құрау, ғылыми жоба

ҒЫЛЫМИ ЖҰМЫС  Бағыты: «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында қазақ өнерінің              сарқылмас қайнар көзі…

Амандасу, ғылыми жоба

Ғылыми жоба тақырыбы: Амандасу Жұмыстың  сипаттамасы: Халқымыздың  дәстүрлі амандасу, сәлемдесу әдебінің қалыптасу жолдарын…

Табиғи балдың пайдасы, ғылыми жоба

Ең үздік ғылыми жоба «Табиғи балдың пайдасы» Зерттеуші: Көшбаев Мұхамеджан Мазмұны:  1.Аннотация …