Техникалық термодинамика және химиялық өндірістің энерготехнологиясы

$$$ 1

Термодинамиканың бөлімдері:

 1. A) жалпы термодинамика
 2. B) классикалық термодинамика
 3. C) химиялық термодинамика
 4. D) техникалық термодинамика.
 5. E) феноменологиялық термодинамика

 

$$$ 2

Техникалық термодинамика бөлімдері:

 1. A) жылу массаалмасу теориясы
 2. B) жылу техникасы
 3. C) электр техникасы
 4. D) кинетика
 5. E) жылу қозғалтқыш теориясы
 6. F) кибернетика

 

$$$ 3

Техникалық термодинамиканың практикадағы қолдану облысы:

 1. A) электроэнергия өндірісі
 2. B) электроэнергияны қайта өңдеу
 3. C) тұрғын орын жылыту
 4. D) энергетикалық ресурстар
 5. E) жұмыс тұтыну
 6. F) өндірістік объект жылыту

 

$$$ 4

Жылу алуға байланысты мәселелер:

 1. A) экологиялық
 2. B) өндірістік
 3. C) өнеркәсіптік
 4. D) технологиялық
 5. E) экономикалық

 

$$$ 5

Жылу машиналары бөлінеді:

 1. A) сыртымен бұрып жіберу жылуы
 2. B) сыртымен жеткізіп салу жылуы
 3. C) регенерациямен жылуы
 4. D) ішкімен бұрып жіберу жылуы
 5. E) ішкімен жеткізіп салу жылуы

 

$$$ 6

И. Пригожина фундаментальді жұмысы ұсынылды, жалпы термодинамика бөлінеді:

 1. A) тепе-теңді
 2. B) әлсіз тепе-теңсіз
 3. C) мықты тепе-теңсіз
 4. D) техникалық
 5. E) химиялық
 6. F) жалпы

 

$$$ 7

I термодинамика басының аналитикалық түрі:

 1. A) dQ = dU+ dA;
 2. B) δQ = dU+ dA
 3. C) TdS = dU+ PdV
 4. D) δQ = dU + δA
 5. E) δQ = dU – δA
 6. F) Q = DU + A
 7. G) δQ = δU + δA

 

$$$ 8

Молекулалы кинетаикалық газдар теориясы постулаттарға негізделген:

 1. A) газдың кіші бөлшегі молекула болып табылады;
 2. B) газдың кіші бөлшегі молекула және атом болып табылады;
 3. C) молекулалардың үздіксіз қозғалыста болады;
 4. D) молекулалар бір-бірімен өзара әрекеттеспейді;
 5. E) өзара молекулалар арасындағы әрекеттесу күштер бар;
 6. F) газ молекулалары біркелкі таратылады

 

$$$ 9

Жылу механикалық эквиваленті 4,1868 Дж, қазіргі кезде аталуы:

 1. A) калория эквиваленті
 2. B) 14-градустық калория
 3. C) стандартты калория
 4. D) 15-градустық калория
 5. E) халықаралық калория

 

$$$ 10

Термодинамикада саналады:

 1. A) теріс – газ жұмысының кеңею процесі
 2. B) оң – газ жұмысының кеңею процесі
 3. C) теріс – газ жұмысының сығылу процесі
 4. D) оң – газ жұмысының сығылу процесі
 5. E) газдың жұмысы изохорлық процесте нөлге тең
 6. F) газдың жұмысы изобаралық процесте нөлге тең
 7. G) газдың жұмысы изотермиялық процесте нөлге тең

 

$$$ 11

Термодинамика 1-ші заңының изотермиялық процесс өрнегі (идеал газ):

 1. A) ;
 2. B) ;
 3. C) ;
 4. D) ;
 5. E) ;
 6. F)
 7. G)

 

$$$ 12

Изотермиялық процесс жұмысы (1 моль идеал газ үшін):

 1. A) RT ln ;
 2. B) – RT ln ;
 3. C) R ln ;
 4. D) RT ln ;
 5. E) ;

 

$$$ 13

Жылу тиімді болып саналады, егер:

 1. A) ол жүйеге берілсе
 2. B) ол көбейсе
 3. C) ол жүйемен сіңірілсе
 4. D) ол жүйеден бөлінсе
 5. E) ол азайса

 

$$$ 14

Физика-химиялық зерттеу түрелері:

 1. A) физикалық
 2. B) стастистикалық
 3. C) химиялық
 4. D) квант-механикалық
 5. E) термодинамикалық

 

$$$ 15

Жүйелер, фазалық бөліктерінің қатысуы негізінде әр түрлі болады:

 1. A) Гомогенді;
 2. B) Гетерогенді;
 3. C) Ашық;
 4. D) Жабық;
 5. E) Оқшауланған;
 6. F) Экстенсивті;
 7. G) Интенсивті.

 

$$$ 16

Жүйелер, жылу және массаалмасу белгілері бойынша әр түрлі болады:

 1. A) Гомогенді;
 2. B) Гетерогенді;
 3. C) Ашық;
 4. D) Жабық;
 5. E) Оқшауланған;
 6. F) Экстенсивті;
 7. G) Интенсивті.

 

$$$ 17

Жүйелер, жылу және массаалмасу белгілері бойынша әр түрлі болады:

 1. A) Гомогенді;
 2. B) Гетерогенді;
 3. C) Ашық;
 4. D) Жабық;
 5. E) Оқшауланған;
 6. F) Экстенсивті;
 7. G) Интенсивті.

 

$$$ 18

Берілген заттың мөлшеріне байланысты қасиеттер әр түрлі:

 1. A) интенсивті
 2. B) физикалық
 3. C) термодинамикалық
 4. D) экстенсивті
 5. E) термохимиялық

 

$$$ 19

Мәңгілік қозғалтқыштың І түрі:

 1. A) КПД=1 міңсіз жылу қозғалтқыш;
 2. B) Өз билік есебінен ғана жұмыс істейтің қозғалтқыш;
 3. C) Үйкеліссіз жұмыс істейтің қозғалтқыш;
 4. D) Адиабаталық режимде жұмыс істейтің қозғалтқыш;
 5. E) Өзге де органдардың кез келгенің өзгертпей, төменгі температураға жоғары температура органың аудара істейтің қозғалтқыш;
 6. F) Өндірілген жұмыс көлемі, жұмыс денесіне сырттан әкелінген сыртқы жылу көлеміне қарғанда көп болғанда істейтің қозғалтқыш;
 7. G) Барлық іс-әрекеттері жұмысты жасау мен жалғыз ыстық ортаны салқындату мақсатына негізделіп істейтің қозғалтқыш.

 

$$$ 20

Мәңгілік қозғалтқыштың ІІ түрі:

 1. A) КПД=1 міңсіз жылу қозғалтқыш;
 2. B) Өз билік есебінен ғана жұмыс істейтің қозғалтқыш;
 3. C) Үйкеліссіз жұмыс істейтің қозғалтқыш;
 4. D) Адиабаталық режимде жұмыс істейтің қозғалтқыш;
 5. E) Өзге де органдардың кез келгенің өзгертпей, төменгі температураға жоғары температура органың аудара істейтің қозғалтқыш;
 6. F) Өндірілген жұмыс көлемі, жұмыс денесіне сырттан әкелінген сыртқы жылу көлеміне қарғанда көп болғанда істейтің қозғалтқыш;
 7. G) Барлық іс-әрекеттері жұмысты жасау мен жалғыз ыстық ортаны салқындату мақсатына негізделіп істейтің қозғалтқыш.

 

$$$ 21

Техникалық термодинамика дегеніміз:

 1. A) термодинамика заңдарын технологиялық өндірістерде пайдалану заңдылықтары жайында ғылым
 2. B) жылу қозғалтқыштар теориясы
 3. C) жылудың өзара механикалық жұмысқа түрлену заңдылықтары жайында ғылым
 4. D) калория – жылудың арнайы жеңіл және ұзақ мерзімді материал жайында ғылым
 5. E) сақтау және энергия трансформациясы жайында заңдылық

 

$$$ 22

Термодинамиканың теориялық негіздерін және негізінен физикалық проблеманы қарастыратың термодинамика бөлімі:

 1. A) Жалпы термодинамика
 2. B) Техникалық термодинамика
 3. C) Химиялық термодинамика
 4. D) Классикалық термодинамика
 5. E) Феноменологиялық термодинамика

 

$$$ 23

Жылу машинасы дегеніміз:

 1. A) жылу энергиясы механикалық жұмысқа айналатын құрылғы;
 2. B) электр энергиясының түрленуінде жұмыс орын алатын тізбек құрылғы;
 3. C) бастапқыда электр энергиясын тұтынған орнатқыш;
 4. D) төмен температура органдарының (тоңазытқыш камерадағы заттар) жоғары температура (қоршаған орта) органдарына жылу аударатын орнатқыш;
 5. E) механикалық энергия, ішкі энергияның (жылу) азаюы арқылы жүретін, сығылған газ алу үшін жұмсалатын құрылғы.

 

$$$24

Бірінші бу қозғалтқышын ойлап тапты:

 1. A) 1766 жылы орыс инженері И. И. Ползунов;
 2. B) 1786 жылы орыс инженері И. И. Ползунов;
 3. C) 1768 жылы орыс инженері И. И. Ползунов;
 4. D) 1769 жылы шотланд инженері Джеймс Уатт;
 5. E) 1789 жылы шотланд инженері Джеймс Уатт.

 

$$$ 25

Еңбектерінде алғаш рет беттік керілу нөлге тең, «сындық температура» ұғымын пайдаланған ғалым:

 1. A) В.Ф. Оствальд;
 2. B) У. Томсон;
 3. C) Д.И. Менделеев;
 4. D) Лорд Кельвин;
 5. E) М. Ломоносов.

 

$$$ 26

Термодинамиканың теориялық негіздерін және олардың басты мәнде физикалық проблемаларға қатысын қарастыратын термодинамиканың бөлімі:

 1. A) Жалпы термодинамиканың
 2. B) Техникалық термодинамика
 3. C) Химиялық термодинамика
 4. D) Классикалық термодинамика
 5. E) Феноменологиялық термодинамика

 

$$$ 27

Қолданғанда жылу мен жұмыстың өзара өзгеру процестерінің негізгі заңдарын қарастыратын термодинамиканың бөлімі:

 1. A) Жалпы термодинамиканың
 2. B) Техникалық термодинамика
 3. C) Химиялық термодинамика
 4. D) Классикалық термодинамика
 5. E) Феноменологиялық термодинамика

 

$$$28

Химиялық және физика-химиялық құбылыстарға термодинамика заңдарын пайдалануды қарастыратын термодинамиканың бөлімі:

 1. A) Жалпы термодинамиканың
 2. B) Техникалық термодинамика
 3. C) Химиялық термодинамика
 4. D) Классикалық термодинамика
 5. E) Феноменологиялық термодинамика

 

$$$29

Химиялық термодинамиканың міндеті:

 1. A) Процесс мүмкін бола алатын шарттарды анықтау
 2. B) Белгілі бір жағдайларда зерттеліп жатқан заттардың тұрақтылығын құру
 3. C) Таза физикалық өзгерістер мен химиялық процестерді қоса отырып процестің жылулық балансын дайындау
 4. D) Процесті оңтайлы жағдайда таңдау (температура, қысым, концентрация реагент) және т. б.
 5. E) Қандай жолмен жағымсыз заттардың қалыптасуын азайтуға немесе тіпті болдырмауға болатындығын анықтап білу, яғни жанама реакцияларды басу немесе жою.

 

$$$ 30

Техникалық термодинамиканың негізгі мәселесі:

 1. A) Фазалық тепе-теңдікті есептеуі.
 2. B) Химилық тепе-теңдікті есептеуі.
 3. C) Жылу двигательдер мен жылу машиналарының теориялық негізделуі.
 4. D) Процесстің оңтайлы режимін таңдауы (температура, қысым, реагент концентрациясы) және т.б.
 5. E) Процесстің жылулық балансының құрылуы, сонымен қатар жылу эффектісінің физикалық өзгеруі және химиялық процессі.

 

$$$ 31

Р.Фаулердің тұжырымдамасы:

 1. A) Термодинамиканың нөлдік бастамасы
 2. B) Термодинамиканың бірінші бастамасы
 3. C) Термодинамиканың екінші бастамасы
 4. D) Термодинамиканың үшінші бастамасы
 5. E) термометр заңы
 6. F) масса әрекеттесу заңы

 

$$$ 32

Термодинамикалық функция:

 1. A) күй функциясы
 2. B) ауысу функциясы
 3. C) тепе-теңдік функциясы
 4. D) туынды функциясы
 5. E) туынды емес функциясы
 6. F) тұрақты функциясы

 

$$$ 33

Идеал газ теңдеуі:

 1. A) PV=nRT
 2. B)
 3. C) Cp – Cv = R
 4. D) dQ = dU + dA
 5. E)

 

$$$ 34

Химиялық реакцияның стандартты энтальпиясы тең:

 1. A) Реакция өнімі мен реагенттің стандартты энтальпиясының өзгерісіне (стехиометриялық коэффициенттермен қоса ).
 2. B) Реакция реагенті пен өнімнің жану энтальпиясының өзгерісіне (стехиометриялық коэффициенттермен қоса ).
 3. C) Реакция реагенті пен өнімнің жану энтальпиясының суммасына (стехиометриялық коэффициенттермен қоса ).
 4. D) Реакция өнімі мен реагенттің стандартты энтальпиясының суммасына (стехиометриялық коэффициенттермен қоса ).
 5. E) Реакция өнімі мен реагенттің стандартты энтальпиясының туындысына (стехиометриялық коэффициенттермен қоса ).
 6. F) Реакция өнімі мен реагенттің стандартты энтальпиясының қатынасына (стехиометриялық коэффициенттермен қоса ).

 

$$$ 35

Мәңгілік жылу двигателі – бұл:

 1. A) Барлық жылуды жұмысқа айналдыра алатын жылулық машина.
 2. B) Сыртқы энергиямен алмасуынсыз, тек өзінің ішкі ресурстарының көмегімен жұмыс істей алатын жылулық машина.
 3. C) Сыртқы ресурстарының көмегімен жұмыс істей алатын жылулық машина.
 4. D) Электр энергиясының көмегімен жұмыс істей алатын жылулық машина.
 5. E) Жылуды энергияның баламалы түріне ауыстыратын жылулық машина.
 6. F) Тек қатты отын түрінің көмегімен жұмыс істей алатын жылулық машина.

 

$$$ 36

Изотермдік процесстегі жылу теңдеуі:

 1. A)
 2. B)
 3. C)
 4. D)
 5. E)
 6. F)

 

$$$ 37

Химилық реакцияның жылу эффектісінің температураға қатынасы:

 1. A)
 2. B)
 3. C)
 4. D)
 5. E)
 6. F)
 7. G)

 

$$$ 38

Термодинамиканың үшінші заңының тұжырымдамасы:

 1. A) Екінші ретті мәңгілік жылу двигательдер болуы мүмкін емес, өйткені барлық жылуды жұмысқа айналдыра алатын жылулық машина болмайды.
 2. B) Бір жылулық резервуары бар жұмыс істейтін машиналар болмайды.
 3. C) Барлық процесстегі жылуды тек жұмысқа айналдыру жалғыз ғана нәтиже болып табылмайды.
 4. D) Жүйедегі жылу ішкі энергия мен жұмыстың істелуіне шығындалады.
 5. E) Энергия жоқ болмайды және жоқтан пайда болмайды: ол тек бір түрден екінші түрге ауысады.
 6. F) Бірінші ретті мәңгілік жылу двигательдер болуы мүмкін емес, өйткені тек өзінің ішкі ресурстарының көмегімен жұмыс істей алатын жылулық машина болмайды.
 7. G) Абсолютті нөлге жақын мәнде барлық термодинамикалық процесстерде энтропия өзгеріссіз өтеді.
 8. H) Идеалді құрастырылған кристаллдағы энтропия абсолютті нөлде нөлге тең.

 

$$$ 39

Идеал газдағы қарапайым термодинамикалық процесстер:

 1. A) Изотермді.
 2. B) Изохоралы.
 3. C) Изобаралы.
 4. D) Изо тепе-теңді.
 5. E) Изостатикалық.
 6. F) Изотермодинамикалық.
 7. G) Изоэнтальпиялық.

 

$$$ 40

Күй теңдеуімен өзара байланысты:

 1. A) Ішкі параметрлер
 2. B) Сыртқы параметрлер
 3. C) Температура
 4. D) Қысым
 5. E) Көлем
 6. F) Жылу эффектісі
 7. G) Энтропия

 

$$$ 41

Химиялық реакцияның жылу эффектісіне қойылатын шарттар:

 1. A) Тұрақты қысымда және көлемде қайтымсыз процесс өтеді.
 2. B) Жүйеде ешқандай жұмыс атқарылмайды, тек жүйені ұлғайтудан басқа.
 3. C) Реакция өнімінің температурасы, бастапқы заттардың температурасына тең.
 4. D) Адиабаттық жағдайда қайтымсыз процесс өтеді.
 5. E) Жүйеде ешқандай жұмыс атқарылмайды, тек жүйені сығылтудан басқа.
 6. F) Реакция өнімі мен бастапқы заттардың температурасы 298К.

 

$$$ 42

Пайдалы әсер коэффициентін – бұл:

 1. A)
 2. B)
 3. C)
 4. D)
 5. E)
 6. F)
 7. G)

 

$$$ 43

Термодинамиканың бірінші заңының тұжырымдамасы:

 1. A) Екінші ретті мәңгілік жылу двигательдер болуы мүмкін емес, өйткені барлық жылуды жұмысқа айналдыра алатын жылулық машина болмайды.
 2. B) Бір жылулық резервуары бар жұмыс істейтін машиналар болмайды.
 3. C) Барлық процесстегі жылуды тек жұмысқа айналдыру жалғыз ғана нәтиже болып табылмайды.
 4. D) Жүйедегі жылу ішкі энергия мен жұмыстың істелуіне шығындалады.
 5. E) Энергия жоқ болмайды және жоқтан пайда болмайды: ол тек бір түрден екінші түрге ауысады.
 6. F) Бірінші ретті мәңгілік жылу двигательдер болуы мүмкін емес, өйткені тек өзінің ішкі ресурстарының көмегімен жұмыс істей алатын жылулық машина болмайды.
 7. G) Абсолютті нөлге жақын мәнде барлық термодинамикалық процесстерде энтропия өзгеріссіз өтеді.
 8. H) Идеальді құрастырылған кристаллдағы энтропия абсолютті нөлде нөлге тең.

 

$$$ 44

Термодинамиканың екінші заңының тұжырымдамасы

 1. A) Мәңгі қозғалтқыштың екінші текті түрі мүмкін емес, яғни барлық жылуды жұмысқа айналдыратын жылу машинасын құруға болмайды.
 2. B) Бір ғана жылу резервуары бар жұмыс істейтін машинаны құруға болмайды.
 3. C) Процестердің жиынтығының жалғыз нәтижесі ретінде жылуды тек қана жұмысқа айналдыру мүмкін емес.
 4. D) Жүйемен сіңірілген жылу мөлшері ішкі энергиясының өзгеруіне және жүйенің жұмысын жасауға жұмсалады.
 5. E) Энергия жоғалмайды және пайда болмайды, ол тек бір күйден екінші күйге өтеді,
 6. F) Мәңгі қозғалтқыштың бірінші текті түрі мүмкін емес, яғни энергияны сырттан сіңірмей, тек ішкі ресурстар есебінен жұмыс істей алатын әрекеттегі жылу машинасын құруға болмайды.
 7. G) Абсолюттік нөлге жақын энтропияның өзгеруінсіз барлық термодинамикалық процестер жүреді
 8. H) Абсолюттік нөлдік кезінде идеалды қалыптастқан кристаллдың энтропиясы нөлге тең болады.

 

$$$ 45

Универсал газ тұрақтысының мәні:

 1. A) 8,314 Дж/(К.моль)
 2. B) 62,36 мм.рт.ст.·л/К·моль.
 3. C) 0,082 атм·л/К·моль
 4. D) 101,3 кПа.
 5. E) 101,3H/м2
 6. F) 0,007500638 сын.ба.бой.
 7. G) 6,22* .

 

$$$ 46

Адиабат теңдеуі:

 1. A)
 2. B)
 3. C)
 4. D)
 5. E)
 6. F) Cp-Cv=R
 7. G)

 

$$$ 47

СP және СV арасындағы айырым идеал газдар үшін неге тең ?

 1. A) 3,418 Дж/(К-моль)
 2. B) 1,987 кал/(Кмоль)
 3. C) 0,8314 • 101 Дж /(К моль)
 4. D) 44,80 Дж/(К-моль)
 5. E) 10,06 Дж/(Кмоль)
 6. F) 22,40 Дж/(Кмоль)
 7. G) 6,02 латм/(К-моль)

 

$$$ 48

Cp және CV арасындағы байланысты көрсететін теңдеу?

 1. A) CV=Cp-R
 2. B) Cp<Cv
 3. C) Cv=Cp+R
 4. D) Cp=Cv+R
 5. E) Cp=Cv+2/3 R
 6. F) Cp=Cv+R/2
 7. G) Cp-Cv=R

 

$$$ 49

Қарқынды өлшемдер:

 1. A) заттың масссасына тәуелді өлшемдерде мәні болады
 2. B) тікелей өлшеу арқылы мәні болатын өлшемдер, мысалы V, P, T –
 3. C) заттардың сәулелену қарқындылығына тәуелді
 4. D) заттардың сәулелену қарқындылығына тәуелді емес
 5. E) заттардың массасына тәуелді емес
 6. F) жүйенің мөлшеріне тәуелді емес

 

$$$ 50

Қандай жағдайларда ?

 1. A) Моль саны өзгеріссіз болатын газ фазасында өтетін реакциялар үшін
 2. B) Конденсирленген жүйелерде өтетін реакциялар үшін
 3. C) Тек идеал газ жүйелері үшін
 4. D) Тек идеал сұйық ерітінділер үшін
 5. E) Тек идеалды кристалдар үшін
 6. F) Жылу бөле отырып өтетін реакциялар үшін
 7. G) Жылу бөле отырып өтетін реакциялар үшін

 

$$$ 51

Карно циклі тұрады:

 1. A) екі изотермадан
 2. B) екі изохорадан
 3. C) екі изобарадан
 4. D) екі адиабатадан
 5. E) екі политроптан

 

$$$ 52

Эксергияның қандай түрі жылу ағыны және сәулеленуден тұрады ?

 1. A) Тұйық көлемдегі заттардың эксергиясы
 2. B) Энергия ағынының эксергиясы
 3. C) Заттар ағынының эксергиясы
 4. D) Жылуалмасу аппаратының эксергиясы
 5. E) Гидравликалық кедергілердің эксергиясы

 

$$$ 53

Эксергияның қандай түрі термеханикалық және нөлдік сәулеленуден тұрады?

 1. A) Тұйық көлемдегі заттардың эксергиясы
 2. B) Энергия ағынының эксергиясы
 3. C) Заттар ағынының эксергиясы
 4. D) Жылуалмасу аппаратының эксергиясы
 5. E) Гидравликалық кедергілердің эксергиясы

 

$$$ 54

Эксергияның қандай түрі термеханикалық және нөлдік құраушылардан тұрады ?

 1. A) Тұйық көлемдегі заттардың эксергиясы
 2. B) Энергия ағынының эксергиясы
 3. C) Заттар ағынының эксергиясы
 4. D) Жылуалмасу аппаратының эксергиясы
 5. E) Гидравликалық кедергілердің эксергиясы

 

$$$ 55

Нуссельт саны:

 1. A)
 2. B) 3 2
 3. C)
 4. D)
 5. E)

 

$$$ 56

Прандтл саны:

 1. A)
 2. B) 3 2
 3. C)
 4. D)
 5. E)

 

$$$ 57

Рейнольдс саны:

 1. A)
 2. B) 3 2
 3. C)
 4. D)
 5. E)

 

$$$ 58

Пекле саны:

 1. A)
 2. B) Pe = Re·Pr
 3. C)
 4. D)
 5. E)

 

$$$ 59

Эйлер саны:

 1. A)
 2. B)
 3. C)
 4. D)
 5. E) 3 2

 

$$$ 60

Ішкі энергия күйі және ол энтальпия екеуі бір бірімен келесідей байланыста:

 1. A) dH = dU + PdV
 2. B) DU = QV
 3. C) dU = dF + TdS
 4. D) dH = dG + TdS
 5. E) DH = QP
 6. F) ∆H = ∆U + P∆V
 7. G) ∆H = ∆U – P∆V

 

$$$ 61

Жылу әсерін химиялық реакцияларды пайдаланып табуға болады:

 1. A) Рауль заңы
 2. B) Гиббстің фазалар ережесі
 3. C) Гесс заңы
 4. D) Клапейрон-Клаузиус теңдеуі
 5. E) Темкин-Шварцман әдісі
 6. F) Кирхгофф теңдеуі
 7. G) Нернсттың жылулық теоремасы

 

$$$ 62

Жүйенің қарқындылық қасиеті :

 1. A) H
 2. B) S
 3. C) V
 4. D) T
 5. E) Cp
 6. F) P
 7. G) U

 

$$$ 63

Нақты жүйелерде өздігінен жүретін  процестердің жалпы принципі:

 1. A) ΔG > 0;
 2. B) ΔG = 0;
 3. C) ΔG < 0;
 4. D) ΔF > 0;
 5. E) ΔF = 0;
 6. F) ΔF < 0;

 

$$$ 64

Термодинамикалық потенциалдарға тән теңдеу :

 1. A) dG = SdT + VdP;
 2. B) dF = -SdT +PdV;
 3. C) dF = -SdT – PdV;
 4. D) dG = – SdT + VdP;
 5. E) dF = dG – PdV;
 6. E) dG = SdT –VdP;
 7. F) TdS = dU – PdV;
 8. G) dU = TdS – PdV;

 

$$$ 65

Қазіргі заманғы жылу қозғалтқыш машиналардың тиімділігін талдау негізі болып табылады :

 1. A) қайтымды циклдар
 2. B) дөңгелек циклдар
 3. C) тікелей цикл
 4. D) қайтымсыз циклдар
 5. E) термодинамикалық цикл

 

$$$ 66

Айналмалы процесс бұл:

 1. A) нәтижесінде бастапқы өнім өз күйіне келетін және онда жұмыс күйі өзгеріске ұшырайтын циклдар
 2. B) жылу суық денеден қыздырылған денеге көшетін циклдар

C) диаграммада сағат тілінің бағытымен ұсынылатын циклдар, (мұндай цикл бойынша барлық жылу қозғалтқыштары жұмыс істейді)D) диаграммада сағат тіліне қарсы  ұсынылатын циклдар, (мұндай цикл бойынша тоңазытқыштық машиналар жұмыс істейді)

 1. E) жылу жұмысқа ауыстырылатын циклдар

 

$$$ 67

Қайтымды циклдар:

 1. A) қайтымды процесстерден тұрады
 2. B) жылу жұмысқа айналады
 3. C) жылу суық денеден қыздырылған денеге өтеді
 4. D) жатқан бағыты бойынша суреттеледі

E) сағат тіліне қарсы жатқан бағыт бойынша суреттеледі (мұндай цикл бойынша тоңазытқыштық машиналар жұмыс істейді )

 

$$$ 68

Тікелей цикл:

 1. A) қайтымды процесстерден тұрады
 2. B) жылу жұмысқа айналады
 3. C) жылу суық денеден қыздырылған денеге өтеді

D) диаграммада сағат тілімен өтетін бағыт бейнеленеді (мұндай цикл бойынша барлық жылу қозғалтқыштары жұмыс істейді)

 1. E) диаграммада сағат тіліне қарсы өтетін бағыт бейнеленеді

 

$$$ 69

Кері цикл:

 1. A) қайтымды процесстерден тұрады
 2. B) жұмыс жылуға айналады
 3. C) жылу қыздырылған денеден суық денеге өтеді
 4. D) диаграммада сағат тілімен өтетін бағыт бейнеленеді (мұнай цикл бойынша барлық жылу қозғалтқыштары жұмыс істейді)

E) диаграммада сағат тіліне қарсы  өтетін бағыт бейнеленеді (мұндай цикл бойынша тоңазытқыштық машиналар жұмыс істейді)

 

$$$ 70

Тура цикл:

 1. A) қайтымды процесстерден тұрады
 2. B) жұмыс жылуға айналады
 3. C) жылу суық денеден қыздырылған денеге өтеді

D) Диаграммада сағат тілімен өтетін бағыт бейнеленеді (мұндай цикл бойынша барлық жылу қозғалтқыштары жұмыс істейді)E) диаграммада сағат тіліне қарсы  өтетін бағыт бейнеленеді (мұндай цикл бойынша тоңазытқыштық машиналар жұмыс істейді)

 

$$$ 71

Тікелей цикліден жылуды алып тастау процесі:

 1. A) жоғары температураға дейін жылу көзін беру
 2. B) төменгі температураға дейін жылу көзін беру
 3. C) жұмыс сұйықтығына жылу айырбастау
 4. D) нақты жылу қозғалтқыштарын бағалау

E) идеалды циклдар, шығындарды ескермейтін, үйкеліспен қатысты болуы және  жылу өткізбейтін оқшаулағыш мүлдем жетіспейді

 

$$$ 72

Жылу тиімділігі деп аталады :

 1. A) цикл нәтижесінде алынған жұмсалған жылу мен жұмыс қатынасы,

B) жылу жұмсау бірлігі  жұмыс көлемі төмен температурада аяқтауға болады

 1. C) жылу жұмсау бірлігі жылу көлемі төмен температурада қабылдауға болады
 2. D) жылу мөлшері төмен температурада алынып және жоғары температураға беріледі

E) цикл нәтижесінде алынған жұмыс жұмсалған жылуға қатынасы

 

$$$ 73

Пайдалы әрекеттің мұздатқыш коэффициенті:

 1. A) жұмсалған жылудың алынған цикл үшін жұмысқа қатынасы
 2. B) алынған циклдің жұмсалған жылудың жұмысына қатынасы
 3. C) Жылу бірлігін жұмсай отырып, шикізат көзін төмен температурада жұмыс санына істеп шығуы
 4. D) Жұмыс бірлігін жұмсай отырып, шикізат көзінің төмен температурасын жылу санына алынуы
 5. E) төмен температурада шикізаттың алынған жылуы және жоғары температурадағы шикізаттың берілу саны

 

$$$ 74

Термодинамикалық цикл үшін тиімділіктің ең маңызды сипаттамасы:

 1. A) пайдалы әсердің мұздатқыш коэффициенті
 2. B) пайдалы әсердің термиялық коэффициенті
 3. C) критикалық температурасы
 4. D) жылусыйымдылығы
 5. E) пайдалы әсердің термодинамикалық коэффициенті

 

$$$ 75

Суретте қай сызбанұсқа көрсетілген: ?

 1. A) Карно циклі
 2. B) кері тура цикл
 3. C) кері айналмайтын тура цикл
 4. D) тура қайтымды цикл
 5. E) кері қайтымсыз циклі

 

$$$ 76

Суретте қай сызбанұсқа көрсетілген  ?

 1. A) Карно циклі
 2. B) кері тура цикл
 3. C) кері айналмайтын тура цикл
 4. D) тура қайтымды цикл
 5. E) кері қайтымсыз цикл

 

$$$ 77

Мына суретте көрсетілген: ?

 1. A) Карно циклі
 2. B) кері тура цикл
 3. C) кері айналмайтын тура цикл
 4. D) тура қайтымды цикл
 5. E) кері қайтымсыз цикл

 

$$$ 78

Мына суреттте көрсетілген : ?

 1. A) Карно циклі
 2. B) кері тура цикл
 3. C) кері айналмайтын тура цикл
 4. D) тура қайтымды цикл
 5. E) кері қайтымсыз цикл

 

$$$ 79

Мына суретте көрсетілген: ?

 1. A) Карно циклі

B)Карноның  кері тура циклі

 1. C) Карноның кері айналмайтын тура циклі
 2. D) Карноның тура қайтымды циклі
 3. E) Карноның кері қайтымсыз циклі

 

$$$ 80

Мына суретте көрсетілген: ?

 1. A) Карно циклі

B)Карноның  кері тура циклі

 1. C) Карноның кері айналмайтын тура циклі
 2. D) Карноның тура қайтымды циклі
 3. E) Карноның кері қайтымсыз циклі

 

$$$ 81

Жылу тиімділігінің циклі дегеніміз бұл:

 1. A) Бірлік мәнінен әрдайым аз болатын шама
 2. B) тек жұмысшы дененің табиғатына тәуелді шама
 3. C) ыстық және суық шикізат көздеріндегі температура айырмашылығына тәуелсіз шама
 4. D) басқа циклдармен салыстырғанда берілген температура интервалында Карно циклі үшін минималды мәнге ие болатын шама
 5. E) 0 ден аралығында өзгереді
 6. F) пайдалы жұмысқа айналудағы жылу үлесін көрсететін шама

 

$$$ 82

Мұздатқыш коэффициент циклі дегеніміз:

 1. A) Бірлік мәнінен әрдайым аз болатын шама
 2. B) 0 ден аралығында өзгеретін шама
 3. C) тек жұмысшы дененің табиғатына тәуелді шама
 4. D) ыстық және суық шикізат көздеріндегі температура айырмашылығына тәуелсіз шама
 5. E) басқа циклдармен салыстырғанда берілген температура интервалында Карно циклі үшін минималды мәнге ие болатын шама
 6. F) Жұмысшы бірлігін қолдана отырып, төмен температурадағы шикізат көзін жылу санына бөлуге болады.

 

$$$ 83

Карноның тура циклі үшін термиялық коэффициент:

 1. A)
 2. B)
 3. C)
 4. D)
 5. E)
 6. F)
 7. G)

 

$$$ 84

Карноның кері циклі үшін мұздатқыш коэффициенті:

 1. A)
 2. B)
 3. C)
 4. D)
 5. E)
 6. F)

 

$$$ 85

формуласы көрсетеді:

 1. A) Карноның тура циклі үшін термиялық коэффициенттін
 2. B) Карноның кері циклі үшін мұздатқыш коэффициентін
 3. C) Карноның тура циклі үшін мұздатқыш коэффициентін
 4. D) Карноның кері циклі үшін термиялық коэффициентін
 5. E) Карноның қайтымсыз циклі үшін термодинамикалық коэффициентін

 

$$$ 86

формуласы көрсетеді:

 1. A) Карноның тура циклі үшін термиялық коэффициенттін
 2. B) Карноның кері циклі үшін мұздатқыш коэффициентін
 3. C) Карноның тура циклі үшін мұздатқыш коэффициентін
 4. D) Карноның кері циклі үшін термиялық коэффициентін
 5. E) Карноның қайтымсыз циклі үшін термодинамикалық коэффициентін

 

$$$ 87

Ішкі энергия өзгерісінің тәсілдерін көрсетіңіз:

 1. A) макроскопиялық;
 2. B) микроскопиялық;
 3. C) жылубергіш;
 4. D) жылуалмастырғыш;
 5. E) механикалық жұмыс;
 6. F) электртасымалдағыш;

 

$$$ 88

Жылу машинасының ПӘК жоғарылатудың ең тиімді тәсілі болып табылады:

 1. A) тоңазытқышқа берілетін жылу мөлшерін төмендету;
 2. B) қыздырғышқа берілетін жылу мөлшерін төмендету;
 3. C) тоңазытқышқа берілетін жылу мөлшерін жоғарылату;
 4. D) қыздырғышқа берілетін жылу мөлшерін жоғарылату;
 5. E) қыздырғыштан тоңазытқышқа өздігінен жылу берілу;

 

$$$ 89

С.Карноның бірінші теоремасының тұжырымдамасы:

 1. A) Барлық қайтымды жылу машиналарының ПӘК бірдей;
 2. B) Бір қыздырғышпен және бір тоңазытқышпен жұмыс істейтін барлық қайтымды жылу машиналарының ПӘК бірдей;
 3. C) Бір қыздырғышпен және бір тоңазытқышпен жұмыс істейтін қайтымсыз жылу машинасының ПӘК-і, қайтымды машинаның ПӘК-інен жоғары бола алмайды
 4. D) Бір қыздырғышпен және бір тоңазытқышпен жұмыс істейтін қайтымды жылу машинасының ПӘК-і, қайтымсыз машинаның ПӘК-інен жоғары бола алмайды
 5. E) Машинаның қыздырғыштан алынған пайдалы жұмыстың жылуға Q қатынасы, машинаның пайдалы әсер коэффициенті h (ПӘК) деп аталады

 

$$$ 90

С.Карноның екінші теоремасының тұжырымдамасы:

 1. A) Барлық қайтымды жылу машиналарының ПӘК бірдей;
 2. B) Бір қыздырғышпен және бір тоңазытқышпен жұмыс істейтін барлық қайтымды жылу машиналарының ПӘК бірдей;
 3. C) Бір қыздырғышпен және бір тоңазытқышпен жұмыс істейтін қайтымсыз жылу машинасының ПӘК-і, қайтымды машинаның ПӘК-інен жоғары бола алмайды
 4. D) Бір қыздырғышпен және бір тоңазытқышпен жұмыс істейтін қайтымды жылу машинасының ПӘК-і, қайтымсыз машинаның ПӘК-інен жоғары бола алмайды
 5. E) Машинаның қыздырғыштан алынған пайдалы жұмыстың жылуға Q қатынасы, машинаның пайдалы әсер коэффициенті h (ПӘК) деп аталады

 

$$$ 91

С.Карно теоремаларының тұжырымдамалары:

 1. A) Барлық қайтымды жылу машиналарының ПӘК бірдей;
 2. B) Бір қыздырғышпен және бір тоңазытқышпен жұмыс істейтін барлық қайтымды жылу машиналарының ПӘК бірдей;
 3. C) Бір қыздырғышпен және бір тоңазытқышпен жұмыс істейтін қайтымсыз жылу машинасының ПӘК-і, қайтымды машинаның ПӘК-інен жоғары бола алмайды
 4. D) Бір қыздырғышпен және бір тоңазытқышпен жұмыс істейтін қайтымды жылу машинасының ПӘК-і, қайтымсыз машинаның ПӘК-інен жоғары бола алмайды
 5. E) Машинаның қыздырғыштан алынған пайдалы жұмыстың жылуға Q қатынасы, машинаның пайдалы әсер коэффициенті h (ПӘК) деп аталады

 

$$$ 92

Клаузиустың термодинамиканың екінші заңына тұжырымдамасы:

 1. A) Жылу резервуардың салқындату жұмыс өндірісі есебінен жалғыз нәтиже болатын айналмалы процесс мүмкін емес;
 2. B) Мәңгілік қозғалтқыштың екінші текті түрі мүмкін емес
 3. C) Сыртқы ортамен жылуалмаспайтын жылу машинасын құруға болмайды;
 4. D) Салқын денеден ыстыққа өздігінен жылу өту мүмкін емес;
 5. E) Кез-келген оқшауланған жүйедегі энергия қоры тұрақты боп қалады.

 

$$$ 93

В.Томсонның термодинамиканың екінші заңына тұжырымдамасы:

 1. A) Жылу резервуардың салқындату жұмыс өндірісі есебінен жалғыз нәтиже болатын айналмалы процесс мүмкін емес;
 2. B) Мәңгілік қозғалтқыштың екінші текті түрі мүмкін емес
 3. C) Сыртқы ортамен жылуалмаспайтын жылу машинасын құруға болмайды;
 4. D) Салқын денеден ыстыққа өздігінен жылу өту мүмкін емес;
 5. E) Кез-келген оқшауланған жүйедегі энергия қоры тұрақты боп қалады.

 

$$$ 94

Оствальдың термодинамиканың екінші заңына тұжырымдамасы:

 1. A) Жылу резервуардың салқындату жұмыс өндірісі есебінен жалғыз нәтиже болатын айналмалы процесс мүмкін емес;
 2. B) Мәңгілік қозғалтқыштың екінші текті түрі мүмкін емес
 3. C) Сыртқы ортамен жылуалмаспайтын жылу машинасын құруға болмайды;
 4. D) Салқын денеден ыстыққа өздігінен жылу өту мүмкін емес;
 5. E) Кез-келген оқшауланған жүйедегі энергия қоры тұрақты боп қалады.

 

$$$ 95

Каратеодоридың термодинамиканың екінші заңына тұжырымдамасы:

 1. A) Жылу резервуардың салқындату жұмыс өндірісі есебінен жалғыз нәтиже болатын айналмалы процесс мүмкін емес;
 2. B) Мәңгілік қозғалтқыштың екінші текті түрі мүмкін емес
 3. C) Сыртқы ортамен жылуалмаспайтын жылу машинасын құруға болмайды;
 4. D) Салқын денеден ыстыққа өздігінен жылу өту мүмкін емес;
 5. E) Кез-келген оқшауланған жүйедегі энергия қоры тұрақты боп қалады.

 

$$$ 96

Дж. П. Джоульдың термодинамиканың бірінші заңына тұжырымдамасы:

 1. A) Жылу резервуардың салқындату жұмыс өндірісі есебінен жалғыз нәтиже болатын айналмалы процесс мүмкін емес;
 2. B) Мәңгілік қозғалтқыштың екінші текті түрі мүмкін емес
 3. C) Сыртқы ортамен жылуалмаспайтын жылу машинасын құруға болмайды;
 4. D) Салқын денеден ыстыққа өздігінен жылу өту мүмкін емес;
 5. E) Кез-келген оқшауланған жүйедегі энергия қоры тұрақты боп қалады.

 

$$$ 97

Мына суретте көрсетілген:         :

 1. A) тепе-тең процесстер;
 2. B) адиабаталық процесстер;
 3. C) изотермиялық процесстер;
 4. D) изобаралық процесстер;
 5. E) изохоралық процесстер.

 

$$$ 98

Мына суретте көрсетілген:     :

 1. A) тепе-тең процесстер;
 2. B) адиабаталық процесстер;
 3. C) изотермиялық процесстер;
 4. D) изобаралық процесстер;
 5. E) изохоралық процесстер.

 

$$$ 99

Мына суретте көрсетілген     :

 1. A) тепе-тең процесстер;
 2. B) адиабаталық процесстер;
 3. C) изотермиялық процесстер;
 4. D) изобаралық процесстер;
 5. E) изохоралық процесстер.

 

$$$ 100

Мына суретте көрсетілген:   :

 1. A) тепе-тең процесс;
 2. B) адиабаталық процесс;
 3. C) изотермиялық процесс;
 4. D) изобаралық процесс;
 5. E) изохоралық процесс.

 

$$$ 101

Т-S координатасының ерекшелігі болып табылады:

 1. A) процесс линиясындағы ауданның жұмыс денесімен берілген немесе алынған энергия санымен сәйкес келеді;
 2. B) процесс линиясындағы ауданның газдың қыздырылуы немесе салқындауы кезінде жасалатын жұмыстың көлеміне сәйкес келеді;
 3. C) процесс линиясындағы ауданның газдың салқындауы кезінде жасалатын жұмыстың көлеміне сәйкес келеді;
 4. D) процесс линиясындағы ауданның жұмыс денесімен берілген энергия санымен сәйкес келеді;
 5. E) процесс линиясындағы ауданның жұмыс денесімен алынған энергия санымен сәйкес келеді;

 

$$$ 102

P- V координатасының ерекщелігі болып табылады:

 1. A) процесс линиясындағы ауданның жұмыс денесімен берілген немесе алынған энергия санымен сәйкес келеді;
 2. B) процесс линиясындағы ауданның газдың қыздырылуы немесе салқындауы кезінде жасалатын жұмыстың көлеміне сәйкес келеді;
 3. C) процесс линиясындағы ауданның газдың салқындауы кезінде жасалатын жұмыстың көлеміне сәйкес келеді;
 4. D) процесс линиясындағы ауданның жұмыс денесімен берілген энергия санымен сәйкес келеді;
 5. E) процесс линиясындағы ауданның жұмыс денесімен алынған энергия санымен сәйкес келеді;

 

$$$ 103

Жұмыс денесі ретінде көбінесе қолданылады:

 1. A) кристалдық структуралар газға және сұйықтықтарға қарағанда, беріктік шарты бойынша шекті меншікті күштерді(қысым) көтереді;
 2. B) газ қатты денелерге және сұйықтықтарға қарағанда, өзінің көлемін бірнеше рет ауыстыра алады;
 3. C) сұйықтықтар мен кристалдық структуралар газға қарағанда, беріктік шарты бойынша шекті меншікті күштерді(қысым) көтереді;
 4. D) сыртқы қарсылық көрсетуші күштеріне қарсы жұмыс істейтін тоңазытқышты қондырғылар;
 5. E) өздігінен жылуалмасу процесі әрқашан бір бағытта жүретін компрессор: жоғары температуралы денелерден төмен температуралы денелерге;

 

$$$ 104

Жылу жайында классикалық оқудың түрлері:

 1. A) микроскопиялық;
 2. B) динамикалық;
 3. C) термодинамикалық;
 4. D) классикалық;
 5. E) механикалық;
 6. F) макроскопиялық;
 7. G) химиялық;
 8. H) статикалық;

 

$$$ 105

Бір денеден екінші денеге бірінші әдіспен ауысқан энергия санын атайды:

 1. A) жұмыс формасы ретінде энергияның жіберілуі;
 2. B) жылу саны;
 3. C) сүрмелі жылу;
 4. D) тағайындалған жылу;
 5. E) денемен іске асырылған жұмыс;

 

$$$ 106

Бір денеден екінші денеге екінші әдіспен ауысқан энергия санын атайды:

 1. A) жұмыс;
 2. B) жылу саны;
 3. C) сүрмелі жылу;
 4. D) тағайындалған жылу;
 5. E) денемен іске асырылған жұмыс;

 

$$$ 107

Жұмыс оң деп саналады:

 1. A) денемен іске асырылған;
 2. B) денемен туындаған;
 3. C) денеден тыс туындаған;
 4. D) сүрмелі;
 5. E) тағайындалған;

 

$$$ 108

Жұмыс теріс деп саналады:

 1. A) денемен іске асырылған;
 2. B) денемен шығындалған;
 3. C) денемен туындаған;
 4. D) сүрмелі;
 5. E) тағайындалған;

 

$$$ 109

Жылу түрінде денемен алынған энергия санын атайды:

 1. A) температура;
 2. B) тартып алынған жылу;
 3. C) ішкі энергия;
 4. D) тағайындалған;
 5. E) сүрмелі(хабарланған) жылу;

 

$$$ 110

Жылу түрінде денемен алынған энергия санын атайды:

 1. A) температура;
 2. B) тартып алынған жылу;
 3. C) ішкі энергия;
 4. D) тағайындалған жылу;
 5. E) хабарланған жылу;

 

$$$ 111

Жылу түрінде денемен берілген энергия санын атайды:

 1. A) температура;
 2. B) сүрмелі жылу;
 3. C) ішкі энергия;
 4. D) тағайындалған жылу;
 5. E) хабарланған жылу;

 

$$$ 112

Жылу түрінде денемен берілген энергия санын атайды:

 1. A) температура;
 2. B) сүрмелі жылу;
 3. C) ішкі энергия;
 4. D) тартып алынған жылу;
 5. E) хабарланған жылу;

 

$$$ 113

Жылу машиналарының кластары:

 1. A) бу машиналары және іштен жану двигательдері;
 2. B) іштен жану двигательдері, газотурбинді қондырғылар және паросилді қондырғылар;
 3. C) іштен жану двигательдері және паросилді қондырғылар;
 4. D) бір рет пайдаланатын қозғалысты және циклді машиналар;
 5. E) газотурбинді қондырғылар және паросилді қондырғылар;

 

$$$ 114

Заманауи жылу күшті қондырғыларының жылуды жеткізіп салу  процесі және оның жұмысқа айналу процесі двигательдің цилиндрінің ішіндегі қай топта жүзеге асады?

 1. A) паросилды қондырғы;
 2. B) газотурбинді қондырғы;
 3. C) іштен жану двигательдері;
 4. D) циклді машиналар;
 5. E) бір рет пайдаланатын машиналар;

 

$$$ 115

Заманауи жылу күшілік қондырғылардың қандай тобында жылудың жұмыс денесіне берілу процессі бөлек агрегатта – бу қазанында, ал жылудың жұмысқа айналуы бу турбинасыда жүреді:

 1. A) бу күшілік қондырғы;
 2. B) газтурбиндік қондырғы;
 3. C) іштей жану қозғалтқышы;
 4. D) циклді машина;
 5. E) бір рет қолданылатын машина әсері;

 

$$$ 116

Циклдің характерлік нүктелері деп атайды:

 1. A) цикл процесінің түзу нүктелері;
 2. B) процесстегі газдың соңғы жағдайының нүктелері;
 3. C) цикл процесінің түзулер қиылысу нүктелері;
 4. D) процесстегі газдың бастапқы жағдайының нүктелері;
 5. E) цикл процесін бейнелейтін фигуранын ауданының ішіндегі нүкте;

 

$$$ 117

Кез келген жылулық машина компаненті:

 1. A) жұмыс денесі, қозғалтқыш, тоңазытқыш;
 2. B) жұмыс денесі, жылытқыш, тоңазытқыш;
 3. C) жұмыс денесі, поршень, жылытқыш;
 4. D) газ, қозғалтқыш, поршень;
 5. E) газ жылытқыш, тоңазытқыш;

 

$$$ 118

Термиялық ПӘК өзгеру шегі:

 1. A) әрдайым бірден төмен;
 2. B) нолден шексіздікке дейін;
 3. C) нолден бірге дейін;
 4. D) бірден шексіздікке дейін;
 5. E) әрдайым бірден көп;

 

$$$ 119

Термиялық ПӘК соғұрлым көп:

 1. A) неғұрлым жұмыс денесінің реалдық жылулық қозғалтқышының молекулярлық массасы көп болса;
 2. B) неғұрлым бір температуралық интервалда реалдық жылулық қозғалтқыш ПӘК-і мен Карно циклінінң ПӘК-і мәндерінің арасындағы айырымы көп болса;
 3. C) неғұрлым бір температуралық интервалда реалдық жылулық қозғалтқыш ПӘК-і мен Карно циклінінң ПӘК-і мәндері жақын болса;
 4. D) неғұрлым ыстық және суық көздерінің температураларының әртүрлілігі аз болса;
 5. E) неғұрлым ыстық және суық көздерінің температураларының әртүрлілігі көп болса;

 

$$$ 120

Заманауи жылу теориясына сай емес:

 1. A) динамикалық әдіс;
 2. B) кванттық механика әдісі;
 3. C) статистикалық әдіс;
 4. D) термодинамикалық әдіс;
 5. E) макроскопиялық әдіс;

 

$$$ 121

Суретте түзу Корно циклінің P-V диаграммасы бейнеленген. 1-2 түзуінде қандай процесс жүргізіледі:

 1. A) адиабаталық ұлғаю;
 2. B) изотермиялық сығылу;
 3. C) изотермиялық ұлғаю;
 4. D) адиабаталық сығылу;
 5. E) изобаралық ұлғаю;

 

$$$ 122

Суретте түзу Корно циклінің P-V диаграммасы бейнеленген. 2-3 түзуінде қандай процесс жүргізіледі:

 1. A) адиабаталық ұлғаю;
 2. B) изотермиялық сығылу;
 3. C) изотермиялық ұлғаю;
 4. D) адиабаталық сығылу;
 5. E) изобаралық ұлғаю;

 

$$$ 123

Суретте түзу Корно циклінің P-V диаграммасы бейнеленген. 3-4 түзуінде қандай процесс жүргізіледі:

 1. A) адиабаталық ұлғаю;
 2. B) изотермиялық сығылу;
 3. C) изотермиялық ұлғаю;
 4. D) адиабаталық сығылу;
 5. E) изобаралық ұлғаю;

 

$$$ 124

Суретте түзу Корно циклінің P-V диаграммасы бейнеленген. 1-4 түзуінде қандай процесс жүргізіледі:

 1. A) адиабаталық ұлғаю;
 2. B) изотермиялық сығылу;
 3. C) изотермиялық ұлғаю;
 4. D) адиабаталық сығылу;
 5. E) изобаралық ұлғаю;

 

$$$ 125

Суретте түзу Корно циклінің P-V диаграммасы бейнеленген. 1-4 түзуінде қандай процесс жүргізіледі:

 1. A) адиабаталық ұлғаю;
 2. B) изотермиялық сығылу;
 3. C) изотермиялық ұлғаю;
 4. D) адиабаталық сығылу;
 5. E) изобаралық ұлғаю;

 

$$$ 126

Суретте түзу Корно циклінің P-V диаграммасы бейнеленген. 1-2 түзуінде қандай процесс жүргізіледі:

 1. A) адиабаталық ұлғаю;
 2. B) изотермиялық сығылу;
 3. C) изотермиялық ұлғаю;
 4. D) адиабаталық сығылу;
 5. E) изобаралық ұлғаю;

 

$$$ 127

Суретте түзу Корно циклінің P-V диаграммасы бейнеленген. 2-3 түзуінде қандай процесс жүргізіледі:

 1. A) адиабаталық ұлғаю;
 2. B) изотермиялық сығылу;
 3. C) изотермиялық ұлғаю;
 4. D) адиабаталық сығылу;
 5. E) изобаралық ұлғаю;

 

$$$ 128

Суретте түзу Корно циклінің P-V диаграммасы бейнеленген. 3-4 түзуінде қандай процесс жүргізіледі:

 1. A) адиабаталық ұлғаю;
 2. B) изотермиялық сығылу;
 3. C) изотермиялық ұлғаю;
 4. D) адиабаталық сығылу;
 5. E) изобаралық ұлғаю;

 

$$$ 129

Термиялық ПӘК бұл:

 1. A) циклде алынған жұмыстыңжұмсалған жылуға қатынасы;
 2. B) бірлік жылу жұмсап,төмен температуралы көзден алып кетуге болатын жұмыс мөлшері;
 3. C) бірлік жылу жұмсап,төмен температуралы көзден алып кетуге болатын жылу мөлшері;
 4. D) төмен температуралы көзден алынатын және температурасы жоғары көзге берілетін жылу мөлшері;
 5. E) жұмсалған жылудың циклде алынған жұмысқа қатынасы;

 

$$$ 130

Мұздатқыш коэфициенті:

 1. A) циклде алынған жұмыстың жұмсалған жылуға қатынасы
 2. B) жұмсалған жылудың циклде алынған жұмысқа қатынасы
 3. C) төменгітемпература көзінде бір бірлік жылу жұмсауға кеткен жұмыс мөлшері
 4. D) төменгітемпература көзінің жұмсауға кеткен бір бірлік жұмыстың оқшауланатын жылу мөлшері
 5. E) төменгітемпература көзінен алынатын жылу мөлшерінің жоғарғы температура көзіне берілуі

 

$$$ 131

Термиялық цикл ПӘК-і

 1. A) әрқашан 1-ден төмен.
 2. B) жұмыс дененің табиғатына ғана тәуелді.
 3. C) ыстық және суық көздерінің температураларына тәуелсіз.
 4. D) Карно цикл үшін температура интервалында максималды мөлшерінде болады(басқа циклдарға қарағанда)
 5. E) 0 мен өзгереді
 6. F) ыстық және суық температура көздеріне тәуелді, дене табиғатына тәуелсіз.

 

$$$ 132

Кері карноциклдін мұздатқыш коэфициенті:

 1. A) әрқашан 1-ден төмен.
 2. B) 0 мен өзгереді
 3. C) жұмыс дененің табиғатына ғана тәуелді.
 4. D) ыстық және суық көздерінің температураларына тәуелсіз
 5. E) басқа циклдерден салыстырғанда белгілі бір температура диапазонында ең аз мәнін көрсетеді
 6. F) ыстық және суық температура көздеріне тәуелді, дене табиғатына тәуелсіз.
 7. G) ыстық және суық көздерінің температура арасындағы айырмашылық аз болғандағы мағынасы үлкен

 

$$$ 133

Жылубергіштік:

 1. A) кеңістікте жылу бөлу заңдары мен нысандарын зерттейді
 2. B) жылу мөлшерін қарастырады.
 3. C) сызықтық процестердің теориясы негіздерін әзірлейді
 4. D) бөлшектердің жылдамдығы зерттейді
 5. E) қарапайым көлемінің баланс теңдеуін құрастыруымен айналысады

 

$$$ 134

Жылу беру бұл:

 1. A) жылу түрінде жүйесінің ішкі элементтерінің арасындағы энергия алмасу
 2. B) жүйе элементтерінің арасындағы энергия алмасу
 3. C) ішкі энергия мен жұмыстың алмасуы
 4. D) материяның құрылымдық бөлшектердің арасындағы жылуалмасу
 5. E) жылу энергия беру молекулалық процесі

 

$$$ 135

Жылу берудің негізгі түрлері:

 1. A) Жылуөткізгіштік , конвекция , жылу сәулеленуі
 2. B) Жылуберу, конвекция, жылу сәулеленуі
 3. C) Жылуөткізгіштік, конвекция, диффузия
 4. D) Жылуалмасу, жылуөткізгіштік, жылу сәулеленуі
 5. E) Жылуөткізгіштікь, конвекция, жылуберу

 

$$$ 136

Сұйық және қатты денелерде (диэлектрик) жылуберілу жүзеге асырылуы:

 1. A) серпімді толқын арұылы
 2. B) атомдар мен молекулалардың диффузия арқылы
 3. C) молекулалардың соқтығысуы энергия алмасу есебінен
 4. D) еркін электрондардың диффузия арқылы
 5. E) кристалды тор серпімді тербелістер әсерінен

 

 

$$$ 137

Газ тәрізді денелерде жылудың таралуы:

 1. A) серпімді толқын арұылы
 2. B) атомдар мен молекулалардың диффузия арқылы
 3. C) молекулалардың соқтығысуы энергия алмасу есебінен
 4. D) еркін электрондардың диффузия арқылы
 5. E) кристалды тор серпімді тербелістер әсерінен

 

$$$ 138

Жылу алмасу негізгі түрлері:

 1. A) Жылуөткізгіштік
 2. B) Жылуауыстыру
 3. C) Диффузия
 4. D) Жылуалмасу,
 5. E) Конвекция
 6. F) Жылулық сәулелену

 

$$$ 139

Температуралық өрістің математикалық өрнегі:

 1. A) t = ƒ(x, y, z, τ)
 2. B) t = ƒ(x, y, z)
 3. C) t = ƒ(x, τ)
 4. D) t = ƒ(x, y, z, r)
 5. E) t = ƒ(x, y, z, n)

 

$$$ 140

Температуралық өріс:

 1. A) Әр уақыт нүктесі үшін зерттелетін кеңістігін әрбір нүктесінде орнатылған температура мәндері
 2. B) зерттелген ауданның барлық нүктелерінде температура мәні
 3. C) Әр уақыт үшін температура.
 4. D) уақыт өткен сайын температураның өзгеруі және бір нүктеден басқа нүктеге дейін
 5. E) уақыт өткен сайын температураның өзгеру жиынтығы

 

$$$ 141

Стационарлы емес температуралық өріс:

 1. A) уақыт өткен сайын температураның өзгеруі және бір нүктеден басқа нүктеге дейін
 2. B) орныққан жылуөткізгіш режимі
 3. C) температура ұзақ уақыт бойы тұрақты болып табылады
 4. D) Жылу режимі белгіленген және уақыт әрбір нүктесінде температура өзгеріссіз қалады
 5. E) температура координаттар функциясы болып табылады және уақытқа тәуелсіз

 

$$$ 142

Орныққан температуралық өруіс:

 1. A) уақыт өткен сайын температураның өзгеруі және бір нүктеден басқа нүктеге дейін
 2. B) орныққан жылуөткізгіш режимі
 3. C) температура тұрақты және уақытқа тәуелсіз
 4. D) температура кеңістіктің әр нүктесінде уақыт өткеннен кейін өзгеріссіз қалады
 5. E) температура уақыт функциясы болып табылады

 

$$$ 143

Бір өлшемді тұрақты стационарлы температуралық өріс теңдеуі:

 1. A) t = ƒ2(x); = 0; = 0; = 0
 2. B) t = ƒ2(x, τ); = 0; = 0; = 0
 3. C) t = ƒ2(x); = 0; = 0; = 0
 4. D) t = ƒ2(x); = 0; = 0; = 0
 5. E) t = ƒ2(x); = 0; = 0; = 0

 

$$$144

Изотермиялық беткі қабат:

 1. A) бірдей температуралары бар температуралық өріс нүктелерінің геометриялық орны
 2. B) тұрақты жылу режимі
 3. C) температура уақыт функциясы болып табылады
 4. D) температурасы бар нүктелерінің геометриялық орнын бір нүктеден екіншісіне уақыт бойынша азайту
 5. E) температурасы бар нүктелерінің геометриялық орнын бір нүктеден екіншісіне уақыт бойынша арттыру

 

$$$ 145

Газдардың қысымы мен көлемінің көбейтіндісі қандай жағдайда тұрақты болады:

 1. A) Температурада тұрақты.
 2. B) Салмағы тұрақты.
 3. C) Көлемі тұрақты.
 4. D) Температура мен салмақ.
 5. E) Көлемі мен салмағы.

 

$$$ 146

Температура градиенті бар

 1. A) бағытталған нормаль бойынша изотермиялық беткі қабатының өсу жағына қарай және сан жағынан тең температурасына осы бағыт бойынша бағытталған векторы
 2. B) бағытталған өсу жағына қарай температура және сан жағынан тең температурасына осы бағыт бойынша бағытталған нормаль
 3. C) кез келген бағыттағы температуралық өзгеру қарқындылығы
 4. D) изотермиялық беткі қабатына қарай бағытталған ең кішкентай мәнді қабылдайтын кез келген бағыттағы температуралық өзгеру қарқындылығы
 5. E) изотермиялық беткі қабатына қарай бағытталған тұрақты мәнді қабылдайтын температуралық өзгеру қарқындылығы

 

$$$ 147

Температуралық градиент үшін өрнек:

 1. A) grad t =
 2. B) grad t =
 3. C) grad t =
 4. D) grad t =
 5. E) grad t =

 

$$$ 148

Металдарда жылу таралу кездеседі

 1. A) серпімді толқын арқылы
 2. B) атомдар мен молекулалардың диффузиясы арқылы
 3. C) молекулалардың соқтығысуы кезінде энергия алмасу есебінен
 4. D) еркін электрондардың диффузия нәтижесінде
 5. E) молекулалардың серпімді тербеліс нәтижесінде

 

$$$ 149

Заттың құрылымдық бөлшектерінің жылу беру процесі деп аталады:

 1. A) жылу өткізгіштік
 2. B) конвекция
 3. C) жылулық сәуле
 4. D) жылу бергіштік
 5. E) диффузия

 

$$$ 150

Аймақтағы температура өрісінің кеңістікте сұйықтық немесе газ көлемін жылжыту арқылы жылу процесінің басқаша атауы:

 1. A) жылу өткізгіштік
 2. B) конвекция
 3. C) жылулық сәуле
 4. D) жылу бергіштік
 5. E) диффузия

 

$$$ 151

Нәтижесінде күрделі молекулалық және атомдық қиындық тудыратын электромагниттік толқындар арқылы фотондар энергиясын аудару процесі деп аталады:

 1. A) жылу өткізгіштік
 2. B) конвекция
 3. C) жылулық сәуле
 4. D) жылу бергіштік
 5. E) диффузия

 

$$$ 152

Жылу ағыны деп аталады:

 1. A) өтпелі процестер кезде денеде температура өзгерісінің жылдамдығын сипаттайтын заттардың физикалық параметрі
 2. B) бір градуста градиент бетінің бірлікке берілетін нақты жылу ағынының сомасы
 3. C) оның жылу жүру қабілетін сипаттайтын заттардың физикалық параметрі
 4. D) изотермиялық беткі қабатының бірлік аумағы арқылы уақыт бірлігінде өтетін жылу мөлшері
 5. E) уақыт бірлігінде изотермиялық беткі қабат Н арқылы өтетін жылу мөлшері

 

$$$ 153

Жылу ағынының тығыздығы деп аталады

 1. A) изотермиялық беткі қабатының бірлік аумағы арқылы уақыт бірлігінде өтетін жылу мөлшері
 2. B) оның жылу жүру қабілетін сипаттайтын заттардың физикалық параметрі
 3. C) уақыт бірлігінде изотермиялық беткі қабат Н арқылы өтетін жылу мөлшері
 4. D) бір градуста градиент бетінің бірлікке берілетін нақты жылу ағынының сомасы
 5. E) өтпелі процестер кезде денеде температура өзгерісінің жылдамдығын сипаттайтын заттардың физикалық параметрі

 

$$$ 154

Жылуөткізгіштік коэффициент дегеніміз:

 1. A) уақыт бірлігінде изотермиялық беткі қабат Н арқылы өтетін жылу мөлшері
 2. B) оның жылу жүру қабілетін сипаттайтын заттардың физикалық параметрі
 3. C) бір градуста градиент бетінің бірлікке берілетін нақты жылу ағынының сомасы
 4. D) изотермиялық беткі қабатының бірлік аумағы арқылы уақыт бірлігінде өтетін жылу мөлшері
 5. E) өтпелі процестер кезде денеде температура өзгерісінің жылдамдығын сипаттайтын заттардың физикалық параметрі

 

$$$ 155

Термиялық КПД бұл:

 1. A) жылу мөлшерінің қатысында төмен температура көзіне дейін жеткізуге кеткен жұмыс бірлігінің шығымы
 2. B) жұмыс мөлшерінің қатысында төмен температура көзіне дейін жеткізуге кеткен жұмыс бірлігінің шығымы
 3. C) циклда алынатын жұмыс қатынасы үшін жұмсалған жылу
 4. D) төмен температура көзінен алынатын және жоғары темпатурадағы жылу көзіне берілетін жылу мөлшері
 5. E) цикл алуда жұмсалған жұмыстың жылуға қатынасы

 

$$$ 156

Температуралық төрістер ажыратылады:

 1. A) бастапқы
 2. B) соңғы
 3. C) стационарлы
 4. D) стационарлы емес
 5. E) шешілген
 6. F) шешілмеген
 7. G) тұрақты
 8. H) тұрақсыз

 

$$$ 157

Кеңістіктік температуралық өрістерді ажыратады:

 1. A) бір өлшемді
 2. B) көп өлшемді
 3. C) екі өлшемді
 4. D) үш өлшемді
 5. E) стационарлы

Ғ) стационарлы емес

 

$$$ 158

Жоғарыдан барлық бағытқа түсетін сәулелену бірлігінің интегралдық жарқын ағыны дегеніміз:

 1. A) сәулелену қабілеттілігі
 2. B) бейнелеу қабілеттілігі
 3. C) сіңіру қабілеттілігі
 4. D) өткізгіштік
 5. E) жойылғыш

 

$$$ 159

1807 ж. француз математигі Фурье білдірген гипотезаның кейіннен тұжырымдалған заңы:

 1. A) жылу ағыны векторына тура пропорциональді температура градиенті
 2. B) жылу өткізгіштік арқылы берілетін белгіленген режимде энергия ағынының тығыздығы температура градиентіне пропорционалды
 3. C) изотермиялық бетінің нормалы бағытындағы ең үлкен мәнін қабылдайтын ¶t/¶x туындысы қай бағытта болсын температураның өзгеруінің қарқындылығын сипаттайды
 4. D) жылу таралуының шарты қарастырылып отырған ортадағы температураны әркелкі бөлунуі болып табылады
 5. E) изотермиялық бетінің ауданының бірлігі арқылы бірлік уақыт ішінде өтетін жылу саны жылу ағынының тығыздығына пропорционалды
 6. F) изотермиялық бетінің нормал бойынша бағытталған жылу ағынының тығыздығының векторы оң бағытқа температураның кему бағытына сәйкес келеді

 

$$$ 160

Келтірілген шамалардың қайсысы Вт/(м×К) өлшем бірлігі:

 1. A) жылу ағынының тығыздығы
 2. B) жылу ағыны
 3. C) жылу өткізгіштік коэффициенті
 4. D) температураөткізгіш коэффициенті
 5. E) жылу беру коэффициенті

 

$$$ 161

Келтірілген шамалардың қайсысында Вт өлшем бірлігі бар:

 1. A) жылу ағынының тығыздығы
 2. B) жылу ағыны
 3. C) жылу өткізгіштік коэффициенті
 4. D) температураөткізгіш коэффициенті
 5. E) жылу беру коэффициенті

 

$$$ 162

Келтірілген шамалардың қайсысында  өлшем бірлігі бар:

 1. A) жылу ағынының тығыздығы
 2. B) жылу ағыны
 3. C) жылу өткізгіштік коэффициенті
 4. D) температураөткізгіш коэффициенті
 5. E) жылу беру коэффициенті

 

$$$ 163

Келтірілген шамалардың қайсысында  өлшем бірлігі бар:

 1. A) жылу ағынының тығыздығы
 2. B) жылу ағыны
 3. C) жылу өткізгіштік коэффициенті
 4. D) температураөткізгіш коэффициенті
 5. E) жылу беру коэффициенті

 

$$$ 164

Келтірілген шамалардың қайсысында  өлшем бірлігі бар:

 1. A) жылу ағынының тығыздығы
 2. B) жылу ағыны
 3. C) жылу өткізгіштік коэффициенті
 4. D) температураөткізгіш коэффициенті
 5. E) жылу беру коэффициенті

 

$$$ 165

Жылуөткізгіш коэффициентінің өлшем бірлігі:

 1. A) Вт
 2. B) Вт/(м×К)
 3. C)
 4. D) Дж

E)

 

$$$ 166

Жылу ағынының өлшем бірлігі:

 1. A) Вт
 2. B) Вт/(м×К)
 3. C)
 4. D) Дж

E)

 

$$$ 167

Температураөткізгіш коэффициенті деп атайды:

 1. A) Орнатылмаған процестер кезінде денедегі температураны жылдамдығы өзгеруін сипаттайтын заттардың физикалық параметрі
 2. B) Жылу өткізу қабілетін сипаттайтын заттардың физикалық параметрі
 3. C) Изотермиялық бетінің ауданының бірлігі арқылы бірлік уақыт ішінде өтетін жылу саны
 4. D) Еркін изотермиялық беті Н уақыт бірлігі арқылы өтетін жылу саны
 5. E) Берілетін беттік бірлігі градиенті бір градус кезінде болатын үлестік жылу ағынының шамасы

 

$$$ 168

Жылу ағынының тығыздығының өлшем бірлігі:

 1. A) Вт
 2. B) Вт/(м×К)
 3. C)
 4. D) Дж

E)

 

$$$ 169

Температураөткізгіш коэффициентінің өлшем бірлігі:

 1. A) Вт
 2. B) Вт/(м×К)
 3. C)
 4. D) Дж
 5. E)

 

$$$ 170

Жылу пайдаланудың әр түрлі принципті бағыттары бар:

 1. A) термодинамикалық және кинетикалық
 2. B) өндірістік
 3. C) энергетикалық
 4. D) теориялық
 5. E) гидравликалық
 6. F) технологиялық
 7. G) тұрмыстық
 8. H) практикалық

 

$$$ 171

Шахталардан суды айдауға арналған піспексіз жұмыс істейтін бу сорғыны «кен қазушының серігі» ойлап тапты:

 1. A) Джованни Бранк
 2. B) Герон Александрия
 3. C) Архимед
 4. D) аббат Готфейль
 5. E) Томас Севери

 

$$$ 172

Жоба турбинасын  қалақшасы бар дисктің тік осіне орнатылған түріне бу ағынымен айналатын және дискке қатысты жиынтығын құрды:

 1. A) Джованни Бранк
 2. B) Герон Александрия
 3. C) Архимед
 4. D) аббат Готфейль
 5. E) Томас Севери

 

$$$ 173

Эолипиланы құру кімге тиесілі:

 1. A) Джованни Бранк
 2. B) Герон Александрийский
 3. C) Архимед
 4. D) аббат Готфейл
 5. E) Томас Севери

 

$$$ 174

Ең ежелгі бу күшін қолдану кіммен таңылған:

 1. A) Джованни Бранк
 2. B) Герон Александрийский
 3. C) Архимед
 4. D) аббат Готфейл
 5. E) Томас Севери

 

$$$ 175

Энергетикалық отын деп аталады:

 1. A) негізгі құрамдас бөлігі көміртек болып табылатын жанғыш заттар
 2. B) жану көзінен алып қойғаннан кейін өз бетімен жану қабілеті бар жанғыш заттар
 3. C) экономикалық тиімді пайдаланатын, өнеркәсіптік мақсаттарда көп мөлшерде жылу алатын жанғыш заттар
 4. D) молекулалық құрылымы нақты анықталған; минералды қоспалар және ылғалды қамтитын жанғыш элементтердің күрделі қосылыстары
 5. E) оттегімен реакцияға түскенде көп мөлшерде жылу бөлетін кез-келген жанғыш материал

 

$$$ 176

Рекуперативті жылу алмастырғыштар жылутасымалдағыштар қозғалысының бағытына байланысты  бөлінеді:

 1. A) аралас
 2. B) параллельді
 3. C) тура нүктелі
 4. D) қайтымды
 5. E) қосарланған
 6. F) кері нүктелі
 7. G) алмаспалы токпен
 8. H) қайтымсыз

 

$$$ 177

Жылу көздерімен екі жақтан жуылатын қабырға қалай аталады:

 1. A) ауыстырғышы бар жылуалмасу
 2. B) беті жуылатын
 3. C) жылу алмастырғыш бетінің жұмысы
 4. D) кері ағынның беті
 5. E) құбырлы жылу алмастырғыштар

 

$$$ 178

Суретте көрсетілген:

 1. A) ығыстырғыш жылуалмастырғыш
 2. B) регенеративті жылуалмастырғыш
 3. C) рекуперативті жылуалмастырғыш
 4. D) қайтымсыз жылуалмастырғыш
 5. E) қайтымды жылуалмастырғыш

 

$$$ 179

Суретте көрсетілген:

 1. A) араластырғыш жылуалмастырғыш
 2. B) регенеративті жылуалмастырғыш
 3. C) рекуперативтіжылуалмастырғыш
 4. D) құбыр қаптамалы жылуалмастырғыш
 5. E) қайтымды жылуалмастырғыш

 

$$$ 180

Жылу балансының теңдеуі:

 1. A)
 2. B)
 3. C)
 4. D)
 5. E)

 

$$$ 181

$$$ 181

Эолипиланы құру кімге тиесілі:

 1. A) Джованни Бранк
 2. B) Герон Александрийский
 3. C) Архимед
 4. D) аббат Готфейл
 5. E) Томас Севери

 

$$$ 182

Ғимараттың жабындысында тікелей орналасқан немесе үстінен іргетас жабындысында арнайы құрастырылған қазандық түрлері атайды:

 1. A) аршылған;
 2. B) орнатылған;
 3. C) модульдік;
 4. D) қосып салынған;
 5. E) жекетұратын;

 

$$$ 183

Жылытатын ғимаратқа тікелей орнатылған қазандық түрлерін атайды:

 1. A) аршылған;
 2. B) орнатылған;
 3. C) модульдік;
 4. D) қосып салынған;
 5. E) жекетұратын;

 

$$$ 184

Жеке автономды және тасымалдауға жрайтын модуль ретінде орындалған немесе барлық қажетті қазандық жабдықтарының толық жинағы болатын модульдер блогы бар қазандық түрлерін атайды:

 1. A) аршылған;
 2. B) орнатылған;
 3. C) модульдік;
 4. D) қосып салынған;
 5. E) жекетұратын;

 

$$$ 185

Жылытылатын ғимараттардың тікелей сыртқы қабырғасына түйісетін қазандық түрлерін атайды:

 1. A) аршылған;
 2. B) орнатылған;
 3. C) модульдік;
 4. D) қосып салынған;
 5. E) жекетұратын;

 

$$$ 186

Тұрғын үй, қоғамдық және өнеркәсіптік құрылыстардан біршама қашықтықта орналастырылған қазандық түрлерін атайды:

 1. A) аршылған;
 2. B) орнатылған;
 3. C) модульдік;
 4. D) қосып салынған;
 5. E) жекетұратын;

 

$$$ 187

Қазандықтар клиенттерге қызмет көрсету сипаты бойынша жіктеледі

 1. A) Жылыту, жылытқыш-өндірістік, энергетикалық
 2. B) Булы, сужылытқыш
 3. C) Модульдік, құрылған, жекеленген
 4. D) Шатырлы , кіріктірілген
 5. E) Термомайлы, газды, көмірлі

 

$$$ 188

Қазандықтар жылутасымалдағыштың табиғаты бойынша жіктеледі:

 1. A) Жылыту
 2. B) Булы
 3. C) Модульді
 4. D) Шатырлы
 5. E) Термомайлы
 6. F) Сужылытқыш
 7. G) Кіріктірілген
 8. H) Жекеленген

 

$$$ 189

Жеткізу әдісі бойынша жылу пеші ажыратылады:

 1. A) Іштен жылу жеткізу
 2. B) Отынды
 3. C) Радиациялық
 4. D) Масса алмастыру
 5. E) Онда өңделген материал экзотермиялық реакция лар
 6. F) Сыртқы жылу жеткізу
 7. G) Электрлік пештер
 8. H) Пештер өңделген материал эндотермиялық реакциялар

 

$$$ 190

Технологиялық ерекшеліктері бойынша пештер процессі ажыратылады:

 1. A) Іштен жылу жеткізу
 2. B) Отынды
 3. C) Радиациялық
 4. D) Масса алмастыру
 5. E) Онда өңделген материал экзотермиялық реакция лар
 6. F) Пештер өңделген материал эндотермиялық реакциялар
 7. G) Сытқы жылу өткізу

 

$$$ 191

Жылу көзінің түрі бойынша пешін ажыратады:

 1. A) Жылумен жабдықтау
 2. B) Отынды
 3. C) Радиациялық
 4. D) Технологиялық
 5. E) Онда өңделген материал экзотермиялық реакция лар
 6. F) Пештер өңделген материал эндотермиялық реакциялар
 7. G) Электрлік пештер
 8. H) конвективті

 

$$$ 192

Күйдіру химиялық зауыттар:

 1. A) конвективті
 2. B) тікелей қыздыру
 3. C) көпкамералы секционды
 4. D) муфельді
 5. E) ракеталы
 6. F) радиоционды конвективті
 7. G) радиоционды
 8. H) сыртқы жылыту

 

$$$ 193

Айналмалы барабан бар химиялық өндіріс пеші:

 1. A) конвективті
 2. B) тікелей қыздыру
 3. C) біркамералы
 4. D) көпкамералы
 5. E) конверторлы
 6. F) сыртқы қыздыру
 7. G) муфельді
 8. H) радиоционды

 

$$$ 194

Шахталық пештер химиялық  өндіріс:

 1. A) конвективті
 2. B) сыртқы қыздыру
 3. C) аэрофонтанды
 4. D) біркамералы
 5. E) Пешті вагонеткамен
 6. F) Көпкамералы көлденең
 7. G) Көпкамералы муфельді
 8. H) Роликті ошағы

 

$$$ 195

Камералық пештің химиялық өндірісі:

 1. A) Конвективті
 2. B) Тікелей қыздыру
 3. C) Ракеталы
 4. D) Көпкамералы муфельді
 5. E) Конвейерлі
 6. F) Циклондық
 7. G) Аэрофонтанды
 8. H) Сыртқы қыздыру

 

$$$ 196

Механикалық пештің химиялық өндірісі:

 1. A) Радиоционды
 2. B) Сыртқы қыздыру, муфельді
 3. C) Циклондық
 4. D) Көпошықты
 5. E) Пешті вагонеткалы
 6. F) Бір ошақты муфельді
 7. G) Көп ошықты муфельді
 8. H) Родикті ошақ

 

$$$ 197

Туннельдік пештердің химиялық өндірісі:

 1. A) Радиоционды коныективті
 2. B) Родикті ошақ
 3. C) Конвейрлі
 4. D) Пешті вагонеткалы
 5. E) құмыралы

 

$$$ 198

Ванналық пештердің химиялық өндірісі:

 1. A) аэрофонтанды
 2. B) циклондық
 3. C) ракеталы
 4. D) конверторлы
 5. E) айналы
 6. F) құмыралы

 

$$$ 199

Химия-технологиялық анализ термодинамикалық тұрғыдан қалай аталады:

 1. A) термоэкономикалық
 2. B) техноэкономиялық
 3. C) технотермодинамикалық
 4. D) термотехникалық
 5. E) термоэксергиялық

 

$$$ 200

ЭХТЖ-дің дамытуының негізгі міндеті:

 1. A) энергия үнемдеу және қоршаған ортаны қорғау
 2. B) қолайсыз өндіру үшін қалдықтарды барынша пайдалану
 3. C) Энергетика және материалдар ретінде қалдықсыз технологияны құру
 4. D) Жылужанғыш қалдықтарды жағу үшін жылуды алу
 5. E) Технологиялық параметрлерді арттыру кезінде отын-энергетикалық ресурстарды төмердету ең тиімді жолдарын табу:

 

$$$ 201

“Эксергия” терминін 1956 жылы енгізген ғалым:

 1. A) З.Рантом
 2. B) Р.Планком
 3. C) А. Стодолы
 4. D) М. Гюи
 5. E) Т.Карно

 

$$$ end

 

Сұрақ

нөмірі

Тақырып номірі Күрделілік деңгейі Дұрыс жауап
1 1 3 ABD
2 1 2 AB
3 1 3 ADE
4 1 2 AE
5 1 2 BE
6 1 3 ABC
7 1 2 DF
8 1 3 ACE
9 1 2 DE
10 1 3 CBE
11 1 2 CF
12 1 2 BD
13 1 2 AC
14 1 3 BDE
15 1 2 AB
16 1 3 CDE
17 1 3 CDE
18 1 2 AD
19 1 2 BF
20 1 3 AEG
21 1 1 C
22 1 1 A
23 1 2 A
24 1 1 A
25 1 1 C
26 1 2 A
27 1 1 B
28 1 2 C
29 1 3 C
30 1 3 C
31 1 1 A
32 1 2 AB
33 1 2 AB
34 1 2 AB
35 1 2 AB
36 1 2 AB
37 1 2 AB
38 1 2 GH
39 1 3 ABC
40 2 3 ABC
41 2 3 ABC
42 2 3 ABC
43 2 3 DEF
44 2 3 ABC
45 2 3 ABC
46 2 3 ABC
47 2 2 BC
48 2 2 DG
49 2 2 EF
50 2 2 AB
51 2 2 AD
52 2 1 B
53 2 3 A
54 2 3 C
55 2 1 C
56 2 2 D
57 2 2 A
58 2 1 B
59 2 1 B
60 2 2 AF
61 2 2 CF
62 2 2 DF
63 2 2 CG
64 2 2 CD
65 2 1 A
66 2 1 A
67 2 2 A
68 2 3 BD
69 2 3 BE
70 2 1 D
71 2 1 B
72 2 3 A
73 2 1 D
74 2 2 AB
75 2 2 D
76 2 1 B
77 2 1 D
78 2 1 B
79 2 1 B
80 3 2 D
81 3 1 AF
82 3 2 BF
83 3 2 BF
84 3 2 AF
85 3 1 A
86 3 1 B
87 3 2 AB
88 3 1 A
89 3 3 B
90 3 1 D
91 3 2 BD
92 3 1 D
93 3 2 A
94 3 2 B
95 3 1 C
96 3 3 E
97 3 3 E
98 3 3 D
99 3 1 C
100 3 1 B
101 3 1 A
102 3 2 B
103 3 1 B
104 3 2 AF
105 3 1 B
106 3 1 A
107 3 3 B
108 3 3 A
109 3 3 E
110 3 2 E
111 3 1 D
112 3 3 D
113 3 1 D
114 3 1 C
115 3 3 A
116 3 1 C
117 3 2 B
118 3 2 A
119 3 1 E
120 3 1 A
121 3 1 C
122 3 3 A
123 3 3 B
124 3 2 D
125 3 2 B
126 3 2 A
127 3 1 C
128 3 3 D
129 3 3 A
130 4 1 D
131 4 3 ADF
132 4 3 BFG
133 4 1 A
134 4 2 A
135 4 2 A
136 4 3 A
137 4 1 B
138 4 3 AEF
139 4 1 A
140 4 2 A
141 4 2 A
142 4 2 D
143 4 1 A
144 4 1 A
145 4 1 A
146 4 1 A
147 4 3 A
148 4 3 D
149 4 3 A
150 4 3 B
151 4 3 C
152 4 3 E
153 4 1 A
154 4 1 B
155 4 1 C
156 4 2 CD
157 4 2 CD
158 4 1 A
159 4 2 AB
160 5 1 C
161 5 1 B
162 5 3 A
163 5 3 D
164 5 3 E
165 5 3 B
166 5 1 A
167 5 1 A
168 5 1 C
169 5 1 E
170 5 2 CF
171 5 3 D
172 5 1 A
173 5 1 B
174 5 3 C
175 5 1 C
176 5 3 CFG
177 5 1 C
178 5 1 C
179 5 3 B
180 5 3 B
181 5 3 B
182 5 3 A
183 5 3 B
184 5 1 C
185 5 1 D
186 5 3 D
187 5 3 A
188 5 2 BF
189 5 2 AF
190 5 2 EF
191 5 2 BG
192 5 3 AFG
193 5 3 BFG
194 5 3 DFG
195 5 3 CFG
196 5 3 DFG
197 5 3 BCD
198 5 2 EF
199 5 1 A
200 5 1 E
201 5 1 A

 

 

 

You May Also Like

Н.Ә.Назарбаевтың «Еуразия жүрегінде»  Кітабында әлеуметтік-экономикалық, саяси, мәдениеттанулық үдерістер

Тақырыбы:  Н.Ә.Назарбаевтың «Еуразия жүрегінде»  Кітабында әлеуметтік-экономикалық, саяси, мәдениеттанулық үдерістер ЖОСПАР Кіріспе Астананың…

Тігін шеберханасы жоба

Тігін шеберханасы Жоспары Жобаны ұсынушы: Рашит Айнаш Әлібекқызы Тігін шеберханасының (жобаның)  мақсаты:…

Белдемшені модельдеу

Белдемшені  модельдеу Белдемшенің алдыңғы жартысынан ортасына қарай құшақ жиынтығына  6-8 см және …

“Тұлға” ретінде – өзін-өзі бағалау, баяндама

Баяндама Тақырыбы: “Тұлға” ретінде – өзін-өзі бағалау Мақсаты: Суденттердің қоғамдық ортада  өзін-өзі…