Өндірістік санитария және еңбек гигиенасы

Өндірістік санитария — зиянды өндірістік факторлардың қызметкерлерге әсерін болғызбайтын немесе азайтатын санитарлық – гигиеналық, ұйымдастыру іс – шаралары мен техникалық құралдар жүйесі.

Өндірістік санитария

 1. Табиғи және жасанды жарықпен қамтамасыз ету
 2. Микроклимат параметрлерімен қамтамасыз ету
 3. Вибрация және шуылдан қорғау
 4. Саулеленуден қорғау

 Микроклимат 

Микроклимат (грекше Micros – шагын + климат ) – адам агзасыныц жылу алмасуына эсер ететін шектелген физикалық факторлардың кешені.

 1. 1. температуры, t, оС,
 2. ылғалдылық, φ, %,
 3. ауа қозғалысы , V, м/с,

МИКРОКЛИМАТ

 1. Оңтайлы микроклимат жағдайлары – жылу реттеу реакциясының күштеуінсіз климат параметрлерінің косындысында ацам агзасына ұзак және жүйелі әсерінде ағзаның қалыпты функционалдык жэне жылу жағдайын камтамасыз етеді.Олар жылылық сезімін қамтамасыз етеді жэне жұмыс қабілетін арттырады.
 2. Қолжетімді микроклимат жағдайлары физиологиялык бейімделу мүмкіндік шектерінен аспайтын , адамга үзак жәнежүйелі эсер ететін микроклиматпараметрлерімен сипатталады. Бүл ретте денсаулық жағдайларының закымдануы немесе бұзылуы болмайды, бірақ колайсыздау жылулық сезінулер, кеңіл күйдің нашарлауы жэне жүмыс қабілетінің төмендеуі болуы мүмкін. Бүл нормалар эзірге казіргі гехниканың оңтайлы нормаларын қамтамасыз ете алмау себептсрінен болады. Әр түрлі тағайынды нысандар үшін микроклиматтың санитарлык нормаларын эдетте жылдың суық жэне жылы кезеңдері үшін эзірлейді, ал кей жағдайларда климаттык зоналар бойынша жасайды.

МИКРОКЛИМАТ ПАРАМЕТРЛЕРІН АНЫҚТАУ ҮШІН

 1. термометр
 2. психрометр
 3. анемометр
 4. термопара

Мекемелерде оңтайлы метрологиялық жағдайларды қамтамасыз ету үшін

-вентиляция,

– кондиционер,

– отопление.

ЖЫЛЫТУ ЖӘНЕ ЖЕЛДЕТУДІҢ ТҮРЛЕРІ

Желдеткіш – бөлмелерді желдету кезінде немесе аэроқоспаларды құбырлар арқылы тасымалдау үшін ауаны немесе басқа газды шамадан тыс қысымдайтын құрылғы.

ЖЕЛДЕТКІШ КЛАСИФИКАЦИЯСЫ

Ауада жүру қызметіне қарай

 1. Табиғи
  1. Ұйымдастырылмаған
  2. Ұйымдастырылған
 2. Механикалық

ЖАРЫҚТАНДЫРУ

Табиғи жарықтандыру

Табиғи жарықтандыру терезе (бүйірлік жарықталу), жарық шамдары (жоғарғы) арқылы немесе құрамды (терезе және шам арқылы бір уақытта) іске асырылады. Табиғи жарықтандыруды нормалау табиғи жарықтандыру коэффициенті (ТЖК) арқылы іске асырылады, ол мына формула бойынша анықталады
КЕО

КЕО = (Ев/Ен)·100, %

Ев – бөлменің ішіндегі нүктелердің жарықталуы, лк;
Ен – аспанның шашыраған жарығымен көлденең бетінің біруақыттық сыртқы жарықталуы (тура күн сәулелерін ескермегенде), лк.

Жасанды жарықтандыру 

 1. Жұмыстық
 2. Апаттық
 3. Күзеттік
 4. Кезекшілік
 5. Эвакуациялық
You May Also Like

Күн сайын асқабақ дәнегін жесек ағзамызда қандай өзгерістер болады?

Күн сайын асқабақ дәнегін жесек ағзамызда қандай өзгерістер болады? Асқабақ дәнегі негізінде…

Ерлі-зайыптылар мүлкінің заңды режимі

Ерлі-зайыптылар мүлкінің заңды режимі туралы Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 26 желтоқсандағы «Неке…

”Бір кітап – бір тағдыр”, Зияткерлік ойын

Коста-рика салаты

Коста-рика салаты Қажетті өнімдер: 200гқатты ірімшік, 5 жұмыртқа, 250 гтаңқышаян таяқшалары, 250…