№14 Дәріс. МҚӨ жұмыс қабілеттілігін қалпына келтіру.

Құбырдың ішкі құрлысын бағалау, құбырды тазалау, құрлымды тазарту құрылғылары. Тазалау құрылғыларының қабылдап – жіберу технологиялық сызбасын, тазалау құрылғыларының жүруінің бақылануы. Құбырларды сынау. Пневносынақ. Гидросынақ. Сызықты арматураны сынау.

Ішкі құрлысының қалпын бағалау үшін құбырдың эффектілік диаметірі және құбырдың жұмыс эффектілігі түсінігі қолданылады.

Эффектілі диаметір нақты ылдиғ гидравликалық ылди тең болатын жай құбырдың диаметірін дәлелдейді.

Егер Dпайдалану кезінде өзгерсе , онда ол алдынғы максимал ласталған немесе аландағы ысырма толық ашылған жұмыс кезіндегі ысырма толық ашылмаған жоғарғы мақталы құбырдың тазалаудан кейінгі ластаумен байланысты. D көлемі ішкі құрлыс қалпын жақсы бағалауға көмектеседі. Мәліметті болып аланның жұмыс эффектілік түсінігі табылады.

Егер аланға тегіс орналасса,

Онда құбырда тазалау, тартуды тоқтатусыз тазалау құбырымен өндірілед. Тазалау құрылғысына құрамына тазалау поршендерінің жіберу-қайтару түйіні, тазалау процессін автоматты басқару және басқару жүйесі жатады. Тазалау поршендері келесі түрде жіберіледі: түйін басталған газдан кейінгі газдан соңғы араласым және жапқышты телешкалы поршенді құрылыс көмегімен түйіннен «поддон» шыққанша ашу керек. Жапқыш пен поддоды тележкада жіберілу түйініне жапқыштың толық жабылуы үшін гидрожүйедегі қалдық насостан шығатын қысым толық айдалануы керек. Тазаланған поршен газпроводына итерушімен енеді. Желдетіленгннен кейін поршеннің екі жағының да қысымын тегістейді, кран ашылады, осыдан кейін поршен келесі КС-ке жылжиды, поршеннің қосылу кезінде қабылдау түйініндегі кран ашық болуы керек. Бос түінен тазартылған поршеннің шығуын сигнализатор (дабылдағыш) бақылайды. Поршеннің өтуі екі дабылдағышпен бақыланады. Қоспа қабылдағыш тығыздыққа жіберілді. Газда қабыодау түйіні босағаннан кейін соңғы араласым ашылады. Жапқышпен бірге тележка жәен пршенді камерадан алыстатамыз. Көтермелі құрылғылы поршенді поддонан шешіп, оны қараластырып соңғы араласымды тазалайды.

Көміртегі сұйықтықтың транспортирлеу әдісі құбыр бойынша механикалық жәен химиялық құралдарды қолдана тартылу процесінде тазалауды қарастырады. Механикалық құрал ретінде жабыстырғыштар және гель тәрізді тығындар қолданылады. Жеткіліксіздікке құралдардың құрлысына жіберу және қабылдау жапсырғыш, қысымды жоғалту, олардың итеруіне байлан ысты, құбырларда тоқтатаылымның қолданылуы үшін қатысты. Гель тәрізді қолдануға қажетсіз, бірақ ағыннан бөлінгенде мәселе туындайды,. ПАВ кезінде химиялық құралдар қолдану кезінде алынатын өнімнің тауарлық қасиеті төмендеу мәселесі туындайды.

Гидродинамикалық сұйықтық ағынын шайылу және қатты бөлшектеу енгізілген дамыға нтурбулентті ағынды шарттағы көмірсутекті сұйықтықты транспортирлеу әдісі белгілі. өніммен бірге бөлшектердің тығыздалған ламинарлы қабаттан лас бөлшектердің шығуы жайлы белгілі шарттың туындалуы қамтамассыз етіледі. Бірақ бұл әдістің реализациясы тартылу жылдамдығын қажет етеді. Ол НПС-тегі электроприватты насостардың қуатын жоғарлатуға әкеледі. Турбуленттілікке қарсы орнату кіріспесінің әдісі белгілі. Мұнымен гидравликалық қарама-қарсылық тапсырмасы төмендейді, бірақ жаңа шарттың туындауын қамтамассыз етеді. 0,3-10*10 молекулалық массалы жоғары корбоцептік қосылыстардан көмірсутекті сұйықтық қоспасындағы турбулентті ағынды қорытылағанда құбырдың көмірсутектік сұйықты транспортирлеу арқылы жеткізіледі. Мөлшері фильтірге дейін шығатын лас бөлшектің бөліну тығыз аймақтағы ағынның жылдамдығының жету шартынан таңдалатын тапсырмаға қойылған. Құбырлар пневматикалық гидравликалық әдістермен сыналады. әдісті таңдау объекті атауынан, категория участкісінен, қоршаған ортаның шарттарынан таңдалынады.

Магистральдар сынау сынау қысымының мықтылығын сынайды. 1 категориялы участк үшін таңдаулы қысымы 1,25; ал 2,3,4 категориялар үшін жұмыс қысымы -1,1. барлық жағдайларда мүмкін болатын қысым мықтылығы 1 МПа-дан артық болады және жұмыс қысымы 0,5 МПа-дан кем болмауы тиіс. Ауа және газ пневмотартылу технологиясы бірдей. Бірақ та газбен жұмыс істегенде жарылу қауіпі жоғарылайды. Құбырларды ауамен және газбен толтыру және сынаққа дейінгі қысымның жоғарылауы. Құбырдағы жабық сызықты крандардағы айналмалы сызықтар арқылы жүреді. Қысымның жоғарлауы бақыланатынқысымның балқыма күйінде 0,3-ке дейін, бірақ 2 МПа-дан аспай өндіріледі.

Сынаптағы қысым жету ашық кран күйінде 6 сағат шыдайды. Мықтылыққа сынақтан кейінгі қысым жұмыстың максималға дейін төмендейді және герметикалыққа тексеріс өндіріледі, оның ұзақтығы уақытпен анықталады.

Құбыр егер сыналған қысымда ешқандай бұзушылық болмаса жән е6 сағат ішінде қысым 1% артық төмендемесе онда герметикалыққа тексеріс және мықтылық сынағы шыдамды деп саналады. Гидросынақ жұмыстары алаңның сынаққа дайындығы, құбырды толтыру тығыздау жатады. Дайындық кезінде барлық түйін проектілері жөнделеді (сызықтық қозғалтқыш, қабылдау камерасы және жапсырғыш жіберілуі ж.т.б). проектілі түйіндер приборлардың қосылуы жән еауа жібергіш крандарүшін штуцер орнатады, бекітпеші орнатады, қосылу түйінін реттйді. Толтыратын жән етығыздайтын агрегаттар қосылуы түйіскен соң байланысады. Құбыр сумен толтырылады. Көлемді толыратын агрегаттың уақытымен есептес ауа жіберілетін қысымның шығуымен бақыланады. Крандар ауа шыққанға дейін ашық тұрады. одан соң крандардан аға бастағанда алаң суға толтырылған болып есептеліп, олар жабылады. Бұл уақытта құбырда қысымды жоғарылатады. Қысым берілген агрегаттың сипаттамасына дейін келгенде өшіріледі жән еодан кейін қысымның жоғарылауы агрегаттың тығыздалуымен орнатылады. Тығыздалған агрегаттың сынағына дейін қысымды жоғарлату тоқталады. Кран жабылы, мықтылығы 6 сағаттың ішінде сыналады. Құбыр егер қысым өзгермесе болып саналады. Одан кейін оның герметикалылығын сынайды, қысымды тығыздалған агрегаттан насос арқылы судан шығуына дейін төменлетеді. Соңында 0,1-0,2 МПа дейін төмендейді. Онымен бірге қысымда мұнай өнімінен алынғандағы судан бөліну шарты жақсы қамтамассыз етіледі.

Ауа жібергіш кран арқылы ауаны шығару әдісі ауаның толық шығуын қамтамасыз етпейді, карн санының орнатуынан көп мөлшерде қажет етеді. Ауаның жойылуы нақты түрде сенімді бөлімдерімен нақты болып табылады. Қосылу бөлімдері СМО дайындалғанда ғана сыналады. Арматыраны, кранды, жаппаны міндетті түре дайындау сыналады. Еегр елімдердін бұрылу кезінде сынақ жүргізіледі.

Біріктірілген түйіндер құбырға қосылу алдында 2 сағат жұмыс ішінде 1,15 қысыммен гидравликалық әдіспен сынайды. Қысымды жұмысқа дейін төмендетеді. Нәтиже сынақ уақытындағы монометр өзгеріссіз болған кезде қанағаттандырылады.

Периодтарды таңдау құбырларға қызмет ету шығынын жоғарылатады, транспортке электрогигиена шығынын азайтады. Жобалық өндірісте, оптималды ериодты құрылғыларды тазалау кезінде тазалауға жәе нтранспортке минимум жалпы саны сәйкес келеді:

Мұндағы, – жылдық электроэнергиясына шығын, кВт*сағ

С- өзіндік бағаланған электроэнергия, тг/вкт*сағ

С- тазалаудың жалпы саны, тг

n- тазалау құрылғыларынң жылдағы жіберуінің жалпы саны

электроэнергиялық жылдық шығыны мын аформуламен анықталады:

Жылдық электроэнергия шығыны құбыр жұмысының реттелуіне тәуелді. Тазалаудан максималды эффект насостын өзгеруінің реттелуі мен алынуы мүмкін. Құбырды тазалаудан кейін максималды кешіктірумен төмендетіліп, жобадағыдан азаяды. өшірілуі және қайтып қосылуы жобаның асуымен өндіріледі. Бұндай реттеу нәтижесінде құбыр өткізгіш тазалау периоды кезінде құбыр жобасы максимал реттеуді реттестіреді. Насостың қажет көлемі қатты ағыс теңдеуімен анықталады.

Әдебиеттер:  2 нег. [314-325]

Бақылау сұрақтары:

  1. ҚӨ тиімді диаметрлері туралы түсінік.
  2. ҚӨ тиімді жұмысы туралы түсінік.
  3. Тазалау құрылғысының қабылдау-жіберу камерасының технологиялық сұлбасы.
  4. МҚӨ тазалау әдістері.
  5. Пневмосынау технологиясы.
  6. Гидросынау технологиясы.
  7. ҚӨ тазалаудың ең тиімді кезеңін анықтау.
You May Also Like

Ұстаз болу – өз уақытыңды аямау, өзгенің уақытын аялау, тренинг

«Ұстаз болу – өз уақытыңды аямау, өзгенің уақытын аялау» Мақсаты: Тәрбиешілердің психикалық…

Асбұршақ сорпасы

Қажетті өнімдер: Өнімдер 6 порцияға арналған. – 500 г кептірілген тауық еті;…

Қалдықтарға екінші өмір сыйлау

Зерттеудің мақсаты: Тұрмыстық қатты қалдықтардың пайда болуының алдын алуды және оларды азайтуды,…

Денелер және заттар

СҰРАҚТАР 1.Дене деген не? 2.Дене нешеге бөлінеді? 3.Табиғи дененің қандай  атаулары бар…