Ең үздік ғылыми жоба «Оқушылардың денсаулығына ақпараттық-коммуникативтік технологиялардың әсері»

Авторы: Оразғали Диана

МАЗМҰНЫ

1-тарау. Оқушылардың оқу қызметіне ақпараттық-коммуникативтік технологиялардың әсері.

1.1 Акт дегеніміз не? Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар құралдары.

1.2 Ақпараттық технологиялардың функционалдық мақсаты бойынша жіктелуі.

1.3 бастауыш сынып оқушыларын оқытуда ақпараттық-коммуникативтік технологияларды қолданудың оң және теріс жақтары.

2-тарау. Оқушылардың денсаулығына ақпараттық-коммуникативтік технологиялардың әсері.

2.1 компьютермен адамға әсер ететін негізгі зиянды факторлар:

2.2 компьютермен жұмыс істеу кезіндегі денсаулық сақтау технологиялары.

3-тарау. Компьютермен жұмыс істеу кезінде санитарлық-гигиеналық нормалардың сақталуын анықтау.

3.1 сауалнама жүргізу, деректерді математикалық өңдеу, диаграммаларды құру.

Қорытынды

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

АННОТАЦИЯ

Мақалада  білім беру үдерісінде ақпараттық технологияларды қолданудың он және теріс факторлары туралы  және компьютерлік технологиялардың оқушылардың денсаулығына кері әсері анықтау және қазіргі білім берудегі маңызы туралы қарастырылған.

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрены положительные и негативные факторы применения информационных технологий в образовательном процессе, выявление негативного влияния компьютерных технологий на здоровье учащихся и значение современного образования.

АBSTRACT

The article deals with the positive and negative factors of the use of information technology in the educational process, the identification of the negative impact of computer technology on the health of students and the importance of modern education.

Кіріспе

Зерттеу  жұмысының  мәселесі: Заманауи АКТ қолдана отырып, оқушы ағзасына жүктеме күшейтіледі және денсаулықты сақтау проблемаларының өткірлігін туындатады. Мәселе туындайды – бір жағынан оқушыларды оқытуға заманауи ақпараттық-коммуникативтік технологияларды енгізу қажет, ал екінші жағынан балалардың денсаулығын сақтауға және нығайтуға бағытталған оқыту жүйесін әзірлеу қажет.

Зерттеу мақсаты: Оқушылардың денсаулығына әсер ететін білім беру үдерісінде ақпараттық технологияларды қолданудың теріс факторларын зерттеу және жүйелеу.

Зерттеу міндеті: Әдебиеттермен жұмыс жасау, іздену, қажетті ақпараттарды зерттеу.

Мектепте және үйде компьютермен жұмыс істеу кезінде денсаулық сақтау технологиясының элементтерін қарастыру.

Компьютермен жұмыс істеу кезінде денсаулықты сақтау бойынша түрлі технологияларды қолдану туралы сауалнама жүргізу.

Компьютерде жұмыс істеудің және қолдану туралы ұсыныс шығару.

Өзектілігі:жас және жеке-психологиялық ерекшеліктерді есепке алмай, білім беру процесіне ақпараттық технологияларды қарқынды енгізу оқушылардың денсаулығына теріс әсер етеді.

Зерттеу туралы гипотеза:  Егер ақпараттық технологиялардың оқушылардың денсаулығына теріс әсер ету деңгейін төмендетсе, онда олардың жұмыс қабілеттілігі мен танымдық белсенділігі артады.

Зерттеу нысаны: оқушылардың мектепте және үйде компьютермен жұмыс істеу.

Зерттеу пәні: білім беру үдерісіне ақпараттық технологияларды енгізу ықпалының ерекшелігі.

I Бөлім. 1.1 Акт дегеніміз не? Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар құралдары.

Балаларды оқытуда көптеген компьютерлерді, мультимедиялық құрылғыларды пайдалануға байланысты оқушылардың оқу қызметіне ақпараттық-коммуникациялық технологиялар қандай әсер етеді деген сұрақ туындайды? Бұл сұраққа жауап берер алдында акт дегеніміз не және оның білім беруде қандай құралдар қолданылатынын анықтау қажет.

1.1 акт дегеніміз не? Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар құралдары. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар — АКТ) – ақпаратты тіркеуді, оны өңдеуді және ақпараттық алмасуды (беру, тарату, ашу) қамтамасыз ететін технологиялар жиынтығы. Ақпараттық технологиялар-бұл ақпаратты алу, түрлендіру, беру, сақтау және пайдалану әдістері мен құралдары. Сондай — ақ ақпараттық технологиялар деп микропроцессорлық және есептеу техникасы базасында жұмыс істейтін бағдарламалық-аппараттық құралдар мен құрылғылар, сондай-ақ ақпаратты жинау, өндіру, жинақтау, сақтау, өңдеу және беру жөніндегі операцияларды қамтамасыз ететін қазіргі заманғы ақпараттық алмасу құралдары мен жүйелері түсініледі. Қазіргі уақытта ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың әртүрлі құралдары пайдаланылуда. Кез келген білім беру жүйесінің акт негізгі құралы болып табылады.

Қазіргі уақытта ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың әртүрлі құралдары пайдаланылуда. Кез келген білім беру жүйесінің акт негізгі құралы дербес компьютер болып табылады. Компьютер-ақпаратты өңдеудің әмбебап құрылғысы. Оның мүмкіндіктері онда орнатылған бағдарламалық құралдар, атап айтқанда жалпы мақсаттағы және аппаратпен байланысты, ақпарат көздері, виртуалды конструкторлар, тренажерлер, тест құралдары, кешенді оқыту пакеттері, басқарудың ақпараттық жүйелері айқындалады. Компьютерлік желілердің және оларға ұқсас басқа да АКТ құралдарының пайда болуының арқасында білім беру жер шарының кез келген нүктесінен ақпаратты жедел алу мүмкіндігіне ие болды. Акт желілік құралдарының көмегімен біз оқу-әдістемелік және ғылыми ақпаратқа, ғылыми-зерттеу қызметін модельдеуге, нақты уақыт режимінде виртуалды оқу сабақтарын өткізуге қол жеткіземіз. Ақпараттық технологиялар үш топқа бөлінеді: жинаушы, рационалдаушы және құрастырушы (шығармашылық)). Ақпараттық технологиялар еңбекті, уақытты және материалдық ресурстарды үнемдейді (принтер, сканер, ксерокс). Мектептерде келесі аппараттық құралдар кеңінен таралды: – проектор-мұғалімнің жұмысындағы көрнекілік деңгейін түбегейлі арттырады, сондай-ақ оқушылардың өз жұмысының нәтижесін бүкіл сыныпқа ұсынуға мүмкіндік береді. – принтер-оқушылар немесе мұғалім тапқан және жасаған ақпаратты қағазда бекітуге мүмкіндік береді. – телекоммуникациялық блок-ресейлік және әлемдік ақпараттық ресурстарға қол жеткізуге мүмкіндік береді, қашықтықтан оқыту жүргізуге, басқа мектептермен хат алмасуға мүмкіндік береді. — мәтіндік ақпаратты енгізуге және экрандық нысандарды айла-шарғы жасауға арналған құрылғылар-пернетақта мен тінтуір (және ұқсас мақсаттағы әртүрлі құрылғылар), сондай-ақ қолжазба енгізу құрылғылары. Қозғалыс сипатындағы проблемалары бар, мысалы, БЦП бар оқушылар үшін тиісті құрылғылар ерекше рөл атқарады. – көрнекі және дыбыстық ақпаратты жазуға (енгізуге) арналған құрылғылар(сканер, фотоаппарат, бейнекамера, аудио және бейне магнитофон) — оқу процесіне қоршаған әлемнің ақпараттық бейнелерін тікелей қосуға мүмкіндік береді – деректерді тіркеу құрылғылары — интерфейсі бар датчиктер) – оқу уақытын қысқарту кезінде деректерді рутиндік өңдеуге жұмсалатын білім беруге қосылатын физикалық, химиялық, биологиялық, экологиялық процестердің класын айтарлықтай кеңейтеді – компьютермен басқарылатын құрылғылар-әртүрлі деңгейдегі оқушыларға автоматты басқару принциптері мен технологияларын меңгеруге мүмкіндік береді – сынып ішіндегі және мектепішілік желілер-қолда бар ақпараттық, техникалық және уақытша (адами) ресурстарды тиімді пайдалануға мүмкіндік береді, жаһандық ақпараттық желіге жалпы қолжетімділікті қамтамасыз етеді – аудио-бейне құралдар тәрбие жұмысы мен бұқаралық іс-шаралар үшін тиімді коммуникативтік ортаны қамтамасыз етеді.

1.2 Ақпараттық технологиялардың функционалдық мақсаты бойынша жіктелуі.

Ақпараттық технологияларды олардың функционалдық мақсаты бойынша жіктеуге болады. А. В. Дворецкая ақпараттық технологиялардың келесі түрлерін атап көрсетеді: презентациялар, оқыту ойындары және дамыту бағдарламалары, дидактикалық материалдар, бағдарлама – тренажерлер, виртуалды эксперимент жүйелері, электрондық оқулықтар, электрондық энциклопедиялар. Презентациялар-демонстрациялық материалдарды ұсынудың ең кең тараған түрі. Презентациялар-бұл электрондық диафильмдер, бірақ әдеттегі диафильмдерге қарағанда, олар анимацияны, аудио – және видеофрагменттерді, интерактивті элементтерді қамтуы мүмкін, яғни пайдаланушының әрекетіне реакция қарастырылуы мүмкін. Презентациялар, әсіресе, оларды компьютермен жұмыс істейтін кез келген мұғалім жасай алады. Олар оқушы жобаларын ұсыну үшін белсенді қолданылады. Оқыту ойындары мен дамыту бағдарламалары мектепке дейінгі және бастауыш сынып оқушыларына бағытталған.Бұл түрге ойын сценарийі бар интерактивті бағдарламалар жатады. Ойын барысында әр түрлі тапсырмаларды орындай отырып, оқушылар жұқа қозғалыс дағдыларын, кеңістіктік қиялды, логикалық ойлауды дамытады және пернетақтада жұмыс істеу кезінде қосымша дағдыларды алуы мүмкін. Дидактикалық материалдар – есептер, диктанттар, жаттығулар жинақтары, сондай-ақ электронды түрде ұсынылған рефераттар мен шығармалардың мысалдары файлдық мәтіндерді қарапайым теру түрінде. Бағдарлама-тренажерлер дидактикалық материалдар қызметін орындайды. Қазіргі заманғы тренажер – бағдарламалар шешім барысын бақылап, қателіктер туралы хабарлай алады. Виртуалды эксперимент жүйелері – білім алушыларға қауіпсіздік, қаржылық ойлар бойынша мүмкін болмайтын эксперименттер жүргізуге мүмкіндік беретін бағдарламалық кешендер. Электрондық оқулықтар мен оқу курстары жоғарыда сипатталған оқыту бағдарламаларының барлық немесе бірнеше типтерін бірыңғай бағдарламалық кешенге біріктіреді. Өз атауына сәйкес олар қарапайым анықтамалық-ақпараттық басылымдардың электрондық аналогы болып табылады. Өзінің қағаз аналогтарынан айырмашылығы мұндай энциклопедиялар қосымша қасиеттерге және мүмкіндіктерге ие: негізгі сөздер мен ұғымдар бойынша іздеудің ыңғайлы жүйесін, гиперсілтеме негізіндегі навигацияның ыңғайлы жүйесін, аудио және бейнефрагменттерді қосу мүмкіндігін қолдайды.

1.3 бастауыш сынып оқушыларын оқытуда ақпараттық-коммуникативтік технологияларды қолданудың оң және теріс жақтары. Жоғарыда аталған АКТ құралдары бастауыш сынып оқушыларының білім беру мақсаттарын іске асырудағы олардың рөлін бағалауға мүмкіндік береді: – Ақпараттық технологиялар материалды зерттеудің мазмұны мен әдістемесін толықтырады. – Акт оқуда қиындықтарға тап болған оқушылармен де, табысты оқушылармен де жеке жұмыс жүргізуге мүмкіндік береді. Мысалы, әр тақырыпқа күрделілігі әртүрлі деңгейдегі тапсырмалар ұсынылады. – көрнекілік деңгейін арттыру. Және жоғары деңгейдегі көрнекілік, . Өз атауына сәйкес олар қарапайым анықтамалық-ақпараттық басылымдардың электрондық аналогы болып табылады. Өзінің қағаз аналогтарынан айырмашылығы мұндай энциклопедиялар қосымша қасиеттерге және мүмкіндіктерге ие: негізгі сөздер мен ұғымдар бойынша іздеудің ыңғайлы жүйесін, гиперсілтеме негізіндегі навигацияның ыңғайлы жүйесін, аудио және бейнефрагменттерді қосу мүмкіндігін қолдайды. Оның үстіне жоғары деңгейдегі көрнекілік, өйткені ол анимация, дыбыстық сүйемелдеу, бейнефрагменттер көмегімен іске асырылады. Көрнекілік бастауыш сынып оқушыларын оқытуда жетекші құрал болып табылады. Көрнекілік құралдары қандай да бір бейненің, ұғымның толық қалыптасуын қамтамасыз етеді және сол арқылы білімді терең меңгеруге, ғылыми білімнің өмірмен байланысын түсінуге ықпал етеді. Көрнекілік оқушылардың хабарланған білімге эмоциялық-бағалау көзқарасын қалыптастыруға ықпал етеді, білімге деген қызығушылығын арттырады, оларды меңгерудің неғұрлым жеңіл процесін жасайды, баланың назарын қолдайды . Оқытудың барлық нысандарында қазіргі заманғы АКТ құралдарын пайдалану бірқатар теріс салдарларға әкелуі мүмкін, олардың ішінде психологиялық-педагогикалық сипаттағы бірқатар теріс факторларды, сондай-ақ АКТ құралдарының кіші оқушының физиологиялық жағдайы мен денсаулығына теріс әсерін атап өтуге болады. Бастауыш сынып оқушыларының денсаулығына теріс әсер етеді. Кейбір ақпараттандыру құралдарымен ұсынылатын ақпараттың үлкен көлеміне байланысты оқушының назарын аудару пайда болады. АКТ-ның оқушылардың тұлғасына теріс әсер ету көріністерінің бірі теріс девиантты мінез-құлық болып табылады. «Девиантты (ауытқитын) мінез – құлық-бұл жалпы қабылданған нормаларға сәйкес келмейтін, соның нәтижесінде бұл нормаларды олар бұзады». Компьютерлік технологиялар саласындағы теріс девиантты мінез-құлық деп біз. АКТ-ны осы немесеомпьютерлік технологиялар саласындағы теріс девиантты мінез-құлық деп біз АКТ-ны ұйымдардың немесе жеке тұлғалардың моральдық, физикалық немесе экономикалық зиян келтіруіне бағытталған қандай да бір әсер ету үшін саналы, не танылмаған пайдалануды түсінеміз. АКТ саласындағы оқушылардың теріс девиантты мінез-құлықтары кейіннен өз іс-әрекеттерінің бақыланбауына және өз іс-әрекеттері үшін жауаптылығына әсер етеді. Теріс девиантты мінез-құлықтың көріністері ұқыпсыздық, моральдық жетілмеушілік, немқұрайлылық, қызығушылықтың жетіспеуі болуы мүмкін. Осылайша, оқу процесіне ақпараттық технологияларды енгізу ерекшеліктерін және олардың оқушылардың білім сапасына әсерін қарап, ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың бастауыш сынып оқушыларына оң да, теріс да әсер ететінін түсінуге мүмкіндік береді.

2-тарау. Оқушылардың денсаулығына ақпараттық-коммуникативтік технологиялардың әсері.

2.1 компьютермен адамға әсер ететін негізгі зиянды факторлар:

Ұзақ уақыт бойы отыратын жағдай; Монитордың электромагниттік сәулеленуінің әсері; Көздің шаршауы, көру жүктемесі; Білезік буындарын қайта тиеу; Ақпаратты жоғалту кезіндегі Стресс. Интернет-тәуелділік Психикаға түсетін жүктеме. Бұл факторларды жеке қарастырайық. Сидячее ереже Бұлшықет кернеуінің нәтижесі және салыстырмалы түрлену болуы мүмкін

Бұлшықет кернеуінің және позаның салыстырмалы статикалығының нәтижесі остеохондроз, ал балаларда сколиоз болуы мүмкін. Компьютермен ұзақ уақыт отырғанда орындықтың орындығы мен дененің арасында жылу компресс әсері дамиды,бұл жамбас мүшелерінде қанның іркілуіне әкеледі. Мұның салдары геморрой және простатит болуы мүмкін, яғни ұзақ және қолайсыз емдеуді қажет ететін аурулар. Сонымен қатар, аз қозғалатын өмір салты жиі семіздікке әкеледі. Монитордың электромагниттік сәулеленуінің әсері Монитор электромагниттік сәулеленудің (радиацияның) барлық түрлерінің көзі болып табылады.

Біздің мектеп медбикесіне келесі сұрақты қойдым: оқушылардың қаншасының көру қабілеттілігі нашарлады?

Оқу жылы Оқушы саны
2016-2017 140/35
2017-2018 155/55

 

Бұл кестеде жыл сайын көру қабілеті төмен балалардың саны көбеюде. Былтырғы  тексеру кезеңінде 55 оқушы миопия диагнозымен  анықталды.

Сол диагнозды білу үшін мен Аудандық аурухана  көз дәрігер медбикесі Дангилова А.С кездестім.

Миопия —  жақыннан көргіштік немесе көз кемістігі, мұндайда адам алыстан жөнді көре алмайды. Бұл кемістік бөлмеле жарықтық жеткіліксіздігінен, затқа көзді тым тақап жұмыс істеуден (оқу, жазу)

Окулист ретінде ұсыныстары:

І )  Миопияны тоқтату үшін:

1)Емдік гимнастикалар жасау керек;

2) бала компьютермен үздіксіз 10-20 минуттан артық емес уақыт өткізе алады

3) Көздің экранына дейінгі қашықтық 50-70 см болуы тиіс. Қараңғыда компьютермен жұмыс істеуге болмайды.

Компьютерде жұмыс істеу кезінде арқа, мойын, қол шаршайды ма? Таға не баланың денсаулығына әсер етеді екен ? Сондықтан мен  Аудандық  орталық аурухананың ортопед   Куваничов.Э.Ж  кездестім.

Сколиоз-омыртқаның бүйір жағына қисаюымен сипатталатын патологиялық процесс болып табылады. Қазіргі қоғамда бұл мәселе өте кең тараған, өйткені балалар партада отырып қана қоймай, үйде де, компьютер үстелінде де көп уақыт өткізеді. Негізінен он жастан он бес жасқа дейінгі балаларда көрінеді.Аудан бойынша 2 балада осы  ауру пайда болды. Дәрігер маған ұсыныс жазып берді.

2.2 компьютермен жұмыс істеу кезіндегі денсаулық сақтау технологиялары.

Бастауыш сынып оқушыларының денсаулығын сақтау бойынша алдын алу жұмыстарын бастау керек-бұл жұмыс орнын ұйымдастыру. Ол жеткілікті жарықтандырылуы тиіс, Жарық өрісі жұмыс кеңістігінің барлық ауданы бойынша біркелкі үлестіріледі, жарық сәулесі тікелей көзге түспеуі тиіс. Жүктемені азайтудағы ең маңыздысы-бұл дұрыс таңдалған жиһаз. Орындық. Роликтердегі арнайы операторлық орындықтар, реттелетін арқасы бар, шынтақсыз және өз осінің айналасында айналатын орындықтар балаға жұмыс кезінде қалпын өзгертуге мүмкіндік береді. Балалар осындай орындықтарға қуана ериді, яғни олардың кеуде қуысы мен омыртқасы жұмыс істейді. Үстел тек арнайы, пернетақта астына арнайы жылжымалы тақтамен болуы тиіс. Бала жазғанда, сурет салғанда, тінтуірмен жұмыс істегенде немесе ойнағанда, оған жоғары үстел қажет. Басып шығару үшін пернетақта төменгі 7-10 см болуы керек. Жылжымалы тақта пернетақтаны төмен түсіруге мүмкіндік береді. компьютерді сыныпта орнатқан кезде, компьютермен жасалатын магнит өрісінің радиусы 1,5 метрді құрайтынын және оқушылардың сәулеленуіне жол бермейтінін ескеру қажет.; төменгі сынып оқушыларының өсуіне сәйкес компьютерлік жиһазды, көздің экранына дейінгі қашықтық кемінде 50 см болатындай етіп таңдау; компьютермен жұмыс орнының жарықтандырылуын 300 люкс-тен төмен емес, ал экраны 200 люкс-тен төмен емес қамтамасыз ету; бөлмедегі микроклиматтың қолайлы параметрлерін сақтау, атап айтқанда: ауа температурасы 19-21 градус Цельсий, салыстырмалы ылғалдылық-55-62%; барлық электр құралдарын жерге тұйықтау, пайдаланушыны электр қорегі мен т. б. желілік розеткалары мен сымдарынан барынша жою. Компьютерді қолдана отырып, сабақта көру және жалпы шаршаудың алдын алуға ерекше назар аудару керек. Мысалы, көру қабілеті бұзылған, невротикалық бұзылыстары, тырысу реакциялары бар балаларға компьютер артындағы жеке тапсырмаларды мұқият ұсыну керек. Сабақты қолдану арқылы ұйымдастыру кезіндеБалалардың көру және жалпы шаршауының алдын алу бастауыш мектеп мұғалімінің көз және арқа гимнастикасын, дене шынықтыру минуттарын, сабақ кезінде динамикалық ойындар мен эстафеталарды жүйелі түрде өткізу болып табылады.

Казіргі ақпараттық технологияларының негізгі білімімен, жұмыс жасау дағдылары және қабылеттерімен қамтамасыз ету болып табылады  Биылдан бастап біз АКТ пәнінен білім алып жатырмыз.

3-тарау. Компьютермен жұмыс істеу кезінде санитарлық-гигиеналық нормалардың сақталуын анықтау.

Біздің мектепте оқу бөлмелерінің жақсы компьютеризациясы болып жатыр . 1 мультимедиялық кабинет, интерактивтік тақталар  бүкіл кабинеттерде бар-9,мультимедиялық подиум-1, моноблок-30, ноутбук-11, компьютер-17, принтер-4, демонстрациялық экрандар-5.

Баланың компьютермен қауіпсіз ынтымақтастығын қамтамасыз ету үшін мұғалім не істей алады? Біріншіден, бұл жұмыс жағдайын жасау: температура режимін, санитарлық ережелер мен нормаларды сақтау, әр түрлі сынып оқушыларына мониторларда белгілі бір уақытта отыруға рұқсат етіледі. Екіншіден, АКТ-ны қолдану арқылы сабақтарды мұқият әзірлеу, оған динамикалық үзіліс, физминуткалар, көзге арналған зарядтау, Денсаулық сақтау технологиялары элементтерін пайдалану кіреді.

АКТ құралдарын пайдалану кезінде оқытудың Денсаулық сақтау білім беру технологиясының мақсаты: білім алушыға оқу кезеңінде денсаулықты сақтау мүмкіндігін қамтамасыз ету, оның бойында салауатты өмір салты бойынша қажетті білімді, білік пен дағдыларды қалыптастыру, алған білімдерін күнделікті өмірде қолдануға үйрету.

3.1 сауалнама жүргізу, деректерді математикалық өңдеу, диаграммаларды құру.

Мен  оқушыларға мынандай сұрақ қойдым: оқушылардың қаншасының үйінде компьютермен жабдықталған? Мен өзімнің шағын зерттеуімді жүргіздім, мұнда біздің мектептің  1-4 сынып аралығындағы оқушылардан (60 оқушы ), сонымен қатар мұғалімдер мен басқа мамандық өкілдері (10  адам) сұралды.Осы диаграммадан сұрағандардың (95%) үйінде компьютерлер бар екендігі көрінеді.

 

1 сынып 2 сынып 3 сынып 4 сынып басқа мамандық өкілдері
Үйде компьютер бар 13 15 20 12 10
көзіңіз шаршайды ма? 10/3 12/3 18/2 10/2 10/10
көзге арналған гимнастика жасайсыз ба? 13 15 18/2 12 5/5
арқа, мойын, қол шаршайды ма? 10/3 12/3 15/5 8/4 10

Баланың компьютермен қауіпсіз ынтымақтастығын қамтамасыз ету үшін мұғалім не істей алады?

Біріншіден, температура режимін, санитарлық ережелер мен нормаларды сақтау, әр түрлі сынып оқушыларына мониторларда белгілі бір уақытта отыруға рұқсат етіледі.

Екіншіден, АКТ-ны қолдану арқылы сабақтарды мұқият әзірлеу, оған динамикалық үзіліс, физминуткалар, көзге арналған жатығулар, «Денсаулық сақтау технологиялары» элементтерін пайдалану кіреді.

Қорытынды

Менің зерттеулерімнен, бақылауымнан кейін келесі шешімге келдім:

1.Көптеген оқушылардың көру қабілеті төмендейді.

2.Көзге және қол үшін арналған жаттығуларды орындамайды.

3.Компьютерде жұмыс жасағанда, үзіліс жасауды сирек орындайды.

Мен оқушылардың денсаулығын сақтау үшін төмендегі ұсыныстар  қажет деп санаймын:

1.Шаршауды болдырмау үшін көзге арналған жаттығулар  жасау қажет.

Спортпен айналысу, кітап оқу, таза ауада серуендеу,  қажет.

сергіту сәтін, динамикалық үзіліс жасау кестесін құру керек.

Ата-аналардың  балалардың компьютерде жұмыс істегенің  бақылау

АКТ-технологияларын пайдалану кезінде Санпиннің жаңа талаптарын қатаң сақтау.

Осы ғылыми жоба бойынша жұмыс істеу кезінде мен АКТ түрлерімен  және компьютер  туралы көп білдім. Ол, бір жағынан , оқудағы көмекші, ал одан әрі жұмыста, ал екінші жағынан – ертегі әлемі мен ержүрек батырлардың жаратушысы,  дос.  Компьютердің адамға әсер ететін негізгі зиянды факторлар туралы мен достарыма да айтып жүретін боламын. Компьютер оқушының денсаулығына әсер ету мәселесі бойынша  зерттей отырып, компьютер адамның өмірін жеңілдететін болса да, сонымен қатар тәуелділікке әкелуі мүмкін деген қорытынды жасадым.

You May Also Like

Ең үздік ғылыми жоба «Латын қаріпі»

ПІКІР ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 2017 жылы 12 сәуірде «Болашаққа бағдар: рухани…

Ұлттық ою-өрнектер, ғылыми жоба

Ең үздік ғылыми жоба «Ұлттық ою-өрнектер» Орындаған: Өмірбаев Дильшат І. КІРІСПЕ. ………………………………………………………………………………1-3…

Таңбалы тас, ғылыми жоба

Жұмыстың атқырыбы: Таңбалы тас Бағыты: Өлкетану «Таңбалы тас»   тақырыбындағы ғылыми жоба жұмысына…

Үй тауығы балапандарымен бройлер балапандарының өсіп, жетілу ерекшеліктері, ғылыми жоба

Тақырыбы: Үй тауығы балапандарымен бройлер балапандарының өсіп, жетілу ерекшеліктері Үй тауығы балапандарымен…