Тақырыбы: « Балаларға арналған жуғыш заттардың құрамы және олардың бала ағзасына әсері « 

Секция: Химия

Аннотация

Жұмыстың мақсаты-балаларды жуу үшін пайдаланылатын балалардың жуу құралдарының құрамын, олардың бала денсаулығына әсерін зерттеу.

Гипотеза:балаларға арналған жуғыш заттардың құрамына балаға зиянды әсер ететін заттар кіреді деген болжам жасалды.

Гипотезаны тексеру үшін келесі міндеттер қойылды және шешілді:

 • Ерікті медициналық сақтандыру құрамы, олардың балалар денсаулығына әсері туралы әртүрлі дереккөздерден ақпарат алу.
 • Ерікті медициналық сақтандыру, РН ерітінділерінің химиялық сипаттамаларын және жуу белсенділігін эмпирикалық жолмен анықтау.
 • Зерттеу нәтижелері кестелік және графикалық түрде жасалады, қорытынды жасалады.

Зерттеу нысаны: балаларға арналған тауарлар-Балаларға арналған жуғыш заттар

Зерттеу пәні: балаларға арналған жуғыш заттардың қасиеттері.

Зерттеу әдістері:

 • Сауалнама
 • Деректерді статистикалық өңдеу
 • Бақылау әдісі

Жұмыс кезеңдері:

 1. Теориялық:

-әдебиет пен зерттеу әдістерін таңдау

-әлеуметтік сауалнаманы жүргізу және өңдеу

 1. Практикалық бөлікті жүргізу және өңдеу
 2. Жұмыс нәтижелерін ұсыну

Аннотация

Цель работы-изучить состав детских моющих средств, используемых для мытья детей, их влияние на здоровье ребенка.

Гипотеза: было выдвинуто предположение, что в состав моющих средств для детей входят вещества, оказывающие вредное воздействие на ребенка.

Для проверки гипотезы были поставлены и решены следующие задачи:

Получение информации из различных источников о составе добровольного медицинского страхования, их влиянии на здоровье детей.

Добровольное медицинское страхование, эмпирически определить химические характеристики РН-растворов и моющую активность.

Результаты исследования оформляются в табличной и графической форме, делаются выводы.

Объект исследования: товары для детей-моющие средства для детей

Предмет исследования: свойства моющих средств для детей.

Методы исследования:

 • Анкета
 • Статистическая обработка данных
 • Метод контроля

Этапы работы:

 1. Теоретические:
 • выбор литературы и методов исследования
 • ведение и обработка социального опроса
 1. Ведение и обработка практической части
 2. Представление результатов работы

Annotation

The purpose of the work is to study the composition of children’s detergents used for washing children, their impact on children’s health.

Hypothesis: it has been suggested that the composition of detergents intended for children includes substances that have a harmful effect on the child.

To test the hypothesis, the following tasks were set and solved:

– Obtaining information from various sources about the composition of voluntary health insurance, their impact on children’s health.

– Voluntary health insurance, empirical determination of the chemical characteristics of PH solutions and washing activity.

The results of the study are drawn up in Tabular and graphical form, and conclusions are drawn.

Object of research: children’s products-detergents for children

Subject of research: properties of detergents for children.

Research methods:

 • Survey
 • Statistical data processing
 • Control method

Stages of work:

 1. Theoretical:
 • selection of literature and research methods
 • conducting and processing a sociological survey
 1. Maintenance and processing of the practical part
 2. Presentation of work results

Мазмұны

Кіріспе

 1. Зерттеу құрамының балалар жуғыш құралдар.

1.1.Балалар жуғыш заттарының құрамында не болмауы керек?

1.2. Балаларға арналған жуғыш заттарды сатып алу кезінде не нәрсеге назар аудару керек?

1.3. Балалар жуу құралдарының құрамындағы зиянды компоненттер.

1.4. Неліктен балаға сусабын мұқият таңдау керек?

1.5.Синтетикалық жуғыш заттар компоненттерінің адам денсаулығына және су қоймаларына әсері

 1. Эксперименттік бөлім

2.1.Балалардың жуғыш заттары туралы Әлеуметтік сауалнама.

2.2.Балаларға арналған жуғыш заттар туралы жүргізілген тәжірибелердің сипаттамасы.

2.3. Нәтижелері

2.4. Қорытындылар

Қорытынды

Кіріспе

Барлық аналар балаларының денсаулығына алаңдайды және көбінесе тек бетінде болатын факторларға назар аударады. Бірақ егер сіз бұл туралы ойласаңыз, онда аналар дұрыс тамақтану және бала күнделікті қолданатын гигиеналық заттардың құрамы туралы көбірек ойлануы керек. Неліктен ерте жастан бастап балалар аллергиядан зардап шегеді, бас терісі мен құрғақ нәзік теріден зардап шегеді?

Мұның бәрі косметикалық алыптар жарысының салдары, олар сапаға емес, өнім санына назар аударады. Сусабындағы немесе сабындағы табиғи компоненттер оны қымбатқа түсіретінін бәрі біледі, және кез-келген өндіруші табиғи өнімді қол жетімді бағамен сатқысы келмейді. Сондықтан, сіздің балаңызға зиян келтіруі мүмкін құрамдастар туралы білуіңіз керек! Мәселе өзекті: бұл құралдар баланың денсаулығына зиянды емес пе?

Жұмыстың мақсаты-балаларды жуу үшін пайдаланылатын балалардың жуу құралдарының құрамын, олардың бала денсаулығына әсерін зерттеу.

Гипотеза:балаларға арналған жуғыш заттардың құрамына балаға зиянды әсер ететін заттар кіреді деген болжам жасалды.

Гипотезаны тексеру үшін келесі міндеттер қойылды және шешілді:

 • Ерікті медициналық сақтандыру құрамы, олардың балалар денсаулығына әсері туралы әртүрлі дереккөздерден ақпарат алу.
 • Ерікті медициналық сақтандыру, РН ерітінділерінің химиялық сипаттамаларын және жуу белсенділігін эмпирикалық жолмен анықтау.
 • Зерттеу нәтижелері кестелік және графикалық түрде жасалады, қорытынды жасалады.

Зерттеу нысаны: балаларға арналған тауарлар-Балаларға арналған жуғыш заттар

Зерттеу пәні: балаларға арналған жуғыш заттардың қасиеттері.

Зерттеу әдістері:

 • Сауалнама
 • Деректерді статистикалық өңдеу
 • Бақылау әдісі

Жұмыс кезеңдері:

 1. Теориялық:

әдебиет пен зерттеу әдістерін таңдау

әлеуметтік сауалнаманы жүргізу және өңдеу

 1. Практикалық бөлікті жүргізу және өңдеу
 2. Жұмыс нәтижелерін ұсыну

Балаларға арналған жуғыш заттардың құрамында не болмауы керек?

Қазіргі уақытта сусабындар гигиенаның ең улы құралы болып табылады. Сульфаттар, парабендер, силикондар және жеміс қышқылдары. Барлық осы заттар бас терісіне зиян келтіреді және табиғи тепе-теңдікті бұзады. Нәтижесінде баланың шашы жуудан кейінгі күні Лас болады, ең нашар жағдайда қайызғақ пен қышу пайда болуы мүмкін.

Sodium Lauryl Sulfate (SLS және SLES), Ammonium Lauryl Sulfate (илиаммония), ДИЕТАНОЛОМИН (DEA), фталаттар, LAS-Tenside (ЛАС ТЕНСИД), Бензолдар, ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬ, парабендер, ТРИКЛОЗАН.

Балалар сабынды ұнатпайды, өйткені ол көзді қысып, сабын көбігі ұзақ уақыт жуылады. Бірақ гигиена қажеттілігі бізді мәжбүрлі шараларға итермелейді.

Баланың терісі өте нәзік және сабынның күнделікті жанасуы өз әсерін береді. Бала сабынының құрамына не кіруі керек екенін көрсететін міндетті ГОСТ стандарты бар. Олар: жануарлар майлары, өсімдік майлары, глицерин / ланолин, бор қышқылы, май қышқылдары, спермацети, ара балауызы және түрлі өсімдік сығындылары.

Балалар жуғыш заттарында не болмауы керек? Синтетикалық қышқылдар, бояғыштар, хош иістердің барлық түрлері.

Балаларға арналған жуғыш заттарды сатып алу кезінде не нәрсеге назар аудару керек?

Жарамдылық мерзімі. Табиғи жуғыш заттардың сақтау мерзімі 1-1, 5 жыл. РН көрсеткіші. Ол 7-8 болуы керек, артық емес. Құрамы. Синтетикалық қоспалар, белсенді парфюмерия және бояғыштар болмауы керек. Композициядағы белсенді компоненттердің орналасуына назар аударыңыз.

Мұндай ереже бар, косметикада бұл зат неғұрлым көп болса, тізімде соғұрлым жоғары болады. Егер алдымен көптеген түрлі компоненттер болса және өсімдік сығындысы соңғы жерде көрсетілсе, онда оның жуғыш заттардағы мөлшері аз болады.

Жақсы нәресте жуғыш зат мұндай болмауы керек. Хош иіс. Балаларға арналған сапалы дәрі – дәрмектерде ол өте әлсіз немесе мүлдем жоқ. Егер жуғыш заттан өткір және жарқын иіс шықса-бұл жалған.

Балалар жуу құралдарының құрамындағы зиянды компоненттер

Сабын негізі. Әдетте оны өндіру үшін жануар/өсімдік тектес заттар қолданылады. Бірақ синтетикалық май қышқылдарын қосқанда, суда пайда болған бос сілті баланың нәзік терісіне аллергия тудырады.

Фосфаттар. Бұл компоненттердің мақсаты-суды жұмсарту және беттік-белсенді заттар. Олардың зиянды әсерлері туралы (бұл натрий триполифосфатына қатысты) көп жазылған, бірақ біздің өндірушілер әлі де оларды кір жуғыш ұнтаққа қосып, фосфат концентрациясын 15-30 пайызға дейін төмендетеді.

Фосфаттар әсерінің салдары: зиянды заттардың теріге жаралар болмаса да, терінің майсыздандырылуы, терінің тосқауыл функциясының төмендеуі, жасуша мембраналарының бұзылуы, қан қасиеттерінің бұзылуы, иммунитеттің төмендеуі. Еуропа мен Американың көптеген елдерінде бұл компоненттерді қолдануға ұзақ уақыт тыйым салынды және денсаулыққа зиянсыз ауыстырылды. Дұрыс ұнтақтарда фосфаттар суды жұмсартатын натрий дисиликатымен (15-30 пайыз) алмастырылады, сонымен қатар цеолиттермен толықтырылады.

Хош иістер. Әрине, іш киімнен «Аязды таңның иісі» сезілсе жақсы. Бірақ ұнтақтағы кез – келген хош иіс-бұл нәрестенің тыныс жолдарына соққы және аллергия қаупі. Гипоаллергенді ұнтақтардың иісі жоқ және дәріханаларда сатылады-олар әдетте қосымша тазалаудан өтеді. Жоғары сапалы ұнтақтарда хош иістерді эфир майларымен де ауыстыруға болады.

Шашыңызға күтім жасауды жеңілдету үшін өндірушілер химияның арқасында әртүрлі қасиеттерге ие сусабындар ойлап тапты. Осылайша сіз қайызғақтан арылуға, көлемді шаш жасауға, шашты нығайтуға және бөлінген ұштардан арылуға болады. Алайда, парабендер мен сульфаттары бар барлық сусабындар денсаулыққа зиян тигізуі мүмкін. Бұл әсіресе кішкентай балаларға қатысты. Біз бұл заттардың зиянды екенін және олардың не екенін зерттедік.

Сульфаттар-бұл тұздар, күкірт қышқылының туындылары. Косметиканы жасау үшін натрий лаурил сульфаты (SLS) және аммоний (als), натрий лаурет сульфаты (SLES) және аммоний (Ales) қолданылады. Қарастырайық олардың жақынырақ.

Әрбір сусабынның құрамында сульфат бар, өйткені ол шашты тазарту үшін қалың көбік түзеді. Сульфаттар ластанумен күресу үшін қолданылады. Шын мәнінде, бұл күкірт қышқылының тұздары, олар:

 • Шампунь,
 • Кір жуғыш ұнтақтар,
 • Ыдыс жууға арналған құралдар,
 • Гелях гелі,
 • Құралдары үшін жуыну.

Сульфаттар адамға зиян тигізуі мүмкін. Олар бет, бас және дене терісін бұзады. Сонымен қатар, сульфаттар дене жасушаларында жиналып, метаболизм процесін бұзады. Денеде бұл зат тым көп жиналған кезде, қатерлі ісік дамуы мүмкін. Балалар үшін сульфаттың қауіптілігі-бұл физикалық дамуды тоқтата алады.

Егер сульфаттардың шашқа әсері туралы айтатын болсақ, онда олар:

Қайызғақтың пайда болуына ықпал етіңіз,

Шаштың толық жоғалуына әкелуі мүмкін,

Шаш құрылымын бұзады,

Аллергияның пайда болуына әкеледі,

Шашты сынғыш және жұқа етеді.

Парабендердің зияндылығы әлі дәлелденген жоқ. Алайда, онкологтардың парабендер кеуде ісіктерінің дамуына ықпал етеді деген болжам бар.

Бұл жуғыш заттардың құрамында сульфаттардың атауы бар:

Аммоний сульфаты (ALS),

Натрий лаурет сульфаты (SLES),

Натрий лаурил сульфаты (SLS),

Натрий додецил сульфаты (SDS).

Парабендер тауардың жарамдылық мерзімін ұзарту үшін қолданылады. Бұл элементтер косметика өндірісінде қолданылады.

Анықтама үшін!

Парабендердің арқасында микробтар мен қалыптар көбеймейді.

Барлық осы факторлар аналарды баласының басын қалай жуатыны туралы ойлануға итермелейді. Балалардың денесі ересектерге қарағанда әлдеқайда әлсіз болғандықтан, сіз сусабындарды таңдауға байыпты қарауыңыз керек.

Неліктен балаға сусабын мұқият таңдау керек?

Балалар ересектерге ұқсас шаш құрылымына ие, бірақ олардың өзіндік ерекшеліктері бар. Балалардағы шаш эпидермистің бетінде, ересектер сияқты терең емес. Осыған байланысты химиялық сусабындар арқылы шашты зақымдауы мүмкін.

Баланың шашы әлсіз болғандықтан, олар күшейіп, қалың болуы керек, ол үшін өсімдік негізіндегі сусабындарды қолдану керек. Шаштың құрылымына сыртқы орта әсер ететіндіктен, оларды химиялық заттардан қорғау және қорғау керек.

Дұрыс таңдалмаған сусабындар шаштың түсуіне ықпал етеді және олардың өсуіне жол бермейді. Бала 5 жасқа толғанда ғана оның шашы күшейеді және сіз оған ересек сусабындарды қолдануға рұқсат ете аласыз, бірақ асықпағаныңыз жөн.

Табиғи заттардан жасалған сусабын шашты нығайтып қана қоймайды, сонымен қатар бас терісіне жағымды әсер етеді. Кішкентай балалардың терісі өте жұқа және оның үстінде қорғаныс қабаты жоқ, сондықтан жаңа туған нәрестелердің басында қабық пен қышу пайда болады. Нәрестенің терісіне зиян тигізбеу үшін табиғи ингредиенттерден сусабындарды таңдау керек. Тек 14 жасында баланың терісі толығымен қалыптасады, содан кейін ол ересектерге арналған сусабындарды қолдана алады.

Құрамында сульфаттар мен парабендер жоқ сусабындар нашар жуылуы мүмкін, бірақ олар балалар ағзасына жаман әсер етпейді. Көбінесе зиянсыз сусабындардың құрамында өсімдік компоненттері бар. Осының арқасында баланың терісі нашарламайды, ал шашы күшейеді.

Табиғи негізі бар сусабындар келесі әсерлерге ие:

Антисептикалық әсер,

Сезімтал теріні тітіркендірмейді,

Шаш тез өседі,

Табиғи компоненттер шашты зиянды факторлардан қорғайтын заттармен жабады.

Маңызды ескертулер

Сусабын сатып алмас бұрын, бірнеше нәрсені тексеріп, білу керек.

Композицияны мұқият талдаңыз. Сусабынның қаптамасында сульфаттар мен парабендер болмауы керек композиция бар. Композицияда зиянды элементтер аз болса да, мұндай өнімді сатып алмаңыз. Органикалық негізі бар сусабындарға артықшылық беріңіз.

Бөтелкедегі табиғи сусабын қабаттарға бөлуге болады, сондықтан қолданар алдында бөтелкені шайқаңыз.

Сусабынның негізі бетаиндер мен глюкозидтер болуы керек – бұл негізгі элементтер. Көмекші заттар ретінде витаминдер немесе шөп сығындылары болуы мүмкін. Беттік белсенді заттар әлі де болуы мүмкін, бірақ олардың жұмсақ болуы маңызды. Табиғи сусабындарда көбік болуы мүмкін емес.

Табиғи сусабындарда бояғыш болмауы керек, сондықтан олар түсініксіз түске ие болады.

Композицияны қайта қарап, сусабынның құрамында титан оксиді, натрий додецил сульфаты, натрий лаурет сульфаты және натрий ларил сульфаты жоқ екеніне көз жеткізіңіз.

Сатып алу кезінде табиғи сусабынның иісі мен түсіне назар аударыңыз. Иісі өткір немесе химиялық болмауы керек, түсі табиғи көрінуі керек. Сіз шөптердің нәзік иісін сезінуіңіз керек.

Егер сіз дүкенге барар алдында сусабын туралы шешім қабылдасаңыз жақсы болар еді. Әр түрлі фирмалар туралы толық ақпаратты біліп, өз таңдауыңызды жасаңыз. Органикалық сусабын сатып алғаннан кейін сіз балаңызға зиян тигізбейсіз және шашыңыздың сау болуына ықпал етесіз.

Синтетикалық жуғыш заттар компоненттерінің бала денсаулығына әсері

Бала пайда болған кезде, ата-аналар баланың денсаулығына зиян тигізбеуі үшін тұрмыстық химия мен косметиканы өзгерте бастайды. Сусабындар мен басқа да жуғыш заттарды таңдауға жауапкершілікпен қарау арқылы сіз балаңызды аллергиядан және басқа проблемалардан сақтайсыз.

Интернеттен Сіз сульфаттардың зияны туралы ақпаратты таба аласыз. Олар қатерлі ісік, катаракта, бедеулік, аллергия, шаштың түсуі және қайызғақты тудырады дейді. Неліктен көптеген компаниялар сульфатты душқа арналған гельдер, көбіктер мен сусабындар шығаруды жалғастыруда?

Шындық, сульфаттардың адам денсаулығына кері әсері туралы ешқандай дәлел жоқ. Дәлелдеу үшін 250-ге жуық зерттеулер қажет болды: SLS, SLES, ALS және ALES бар өнімдер адам терісімен қысқа байланыста болған кезде зиянсыз. Әрине, егер сіз SLS сусабын кем дегенде бір күн бойы басыңызда ұстасаңыз, онда ешқандай пайда болмайды. Бірақ оны ешкім жасамайды. Сульфаттар соншалықты зиянды ма, жоқ па?

Расталған жалғыз нәрсе – сульфаттардың жоғары концентрациясы теріге ұзақ уақыт тигенде (бір күннен астам) тітіркену мен аллергия тудырады. Сульфатты сусабындар мен душ гельдері сіздің денеңізге зиян тигізбейді. Кейбір жағдайларда терінің жоғары сезімталдығы бар адамдарда аллергия, қайызғақ және тітіркену пайда болуы мүмкін.Натрий лаурил сульфаты бар тіс пастасын қолдану стоматитке әкеледі. Сульфатсыз тіс пастасына артықшылық беріңіз.Нәтижесінде не болды? Сульфаттардың қатерлі ісік, катаракта және т.б. тудыратыны туралы ешқандай дәлел жоқ. Мүмкін, бұл тек уақыт мәселесі және көп ұзамай адамзат толығымен органикалық косметикаға көшеді. Егер сіздің сүйікті сусабыныңыздағы сульфаттар сізді қорқытса, онда оны органикалық заттармен ауыстырыңыз немесе оны балаларға ауыстырыңыз.

Синтетикалық жуғыш заттардың денсаулығына әсері

Тіпті төмен концентрацияда лаурил сульфаты адамның терісіне, сол жерден қанға терең енеді.

Сусабындардың басқа ингредиенттерімен өзара реакцияға байланысты канцерогенді заттардың пайда болуы мүмкін – нитраттар мен диоксиндер, олар қанға да енуі мүмкін.

SLS бауыр, өкпе және тіпті ми тіндерінде жиналады.Лаурил сульфаты жасушалардың генетикалық материалындағы ақпаратты өзгерте алады.

Қазіргі уақытта бұл фактілер мұқият тексеріліп жатыр, бірақ шашты өте мұқият жуу мәселесіне жақындауға жеткілікті негіз бар. Шампунь өндірушілеріне натрий лаурил сульфаты қатерлі ісік тудырмайды, бірақ онымен кем дегенде 60 минут байланыста болған кезде терінің тітіркенуі, бірақ сау скептицизм бізге зиян тигізбейді деп сендірсін. SLS сусабын табиғи шаш жуғыштармен алмастырып көріңіз.

Балаларға арналған жуғыш заттар туралы

Әлеуметтік сауалнама

Балаларға арналған қандай жуғыш заттар ең танымал екенін білу үшін біз мектебіміздің 1 класс оқушыларының аналарына сауалнама жүргіздік. Сауалнамаға 25 адам қатысты.

Сауалнама екі сұрақтан тұрды:

Балаңызды қандай жуғыш заттармен жуасыз?

Балаңызға қандай жуғыш зат ұнайды?

Сауалнама көрсеткендей, балаларға арналған ең танымал жуғыш зат-бұл балаларға арналған «құлақты күтуші» сусабыны, ал балаларға арналған «Маша мен аю». Көптеген аналар балаларға арналған жуғыш заттарды пайдаланбайды, бірақ кір сабын пайдаланады.

Балаларға арналған жуғыш заттар туралы жүргізілген тәжірибелердің сипаттамасы

Сауалнамаға сәйкес, әрі қарай зерттеу үшін ең танымал нәресте жуғыш заттарының 10 түрі таңдалды:балаларға арналған «Жұмсақ ана» ваннаға арналған көбік, «Құлақты күтуші» балалар сусабыны, «таза сызық» балалар сұйық сабыны, «менің бұйраларым» балалар сусабыны, «Миниондар» балалар сусабыны, «happymoments» тіс пастасы, «Маша және Аю» балалар шомылуына арналған құрал, «Лапочка» балалар кремі-сабыны, «Johnsonsbaby» шомылуға арналған гель-көбік, «Джонсон»балалар сусабыны шамту». 

Жуғыш заттардың физикалық-химиялық сипаттамаларын анықтау

Ерітінділерді дайындау: таразыда әр түрдегі жоғарыда аталған құралдардың 1 г өлшенді, оларды 100 мл ағын суда ерітіп, толығымен ерігенше араластырды.

Жуғыш заттардың физикалық-химиялық сипаттамаларын анықтау

Олар хош иістердің иісін бағалады (жуғыш заттар ерітінділерінің иістерінің тұрақтылығы мен ерекшелігін тексерді).

Бұл ерітінділердің рН-ы әмбебап индикатор қағазымен өлшенді.

Көбіктің биіктігін өлшеді.

Гидрокарбонаттарды анықтау (фенолфталеин индикаторының түсін өзгерту арқылы)

Фосфаттарды анықтау

Сульфаттарды анықтау

Балаларға арналған жуғыш заттармен тәжірибе нәтижелері

Хош иістердің иісі

Хош иістердің иісі

Құралдың атауы Ерекшелігі 5 минуттан кейін ерекшелігі
1. «Ласковая мама» Орташа жағымды Спецификалық
2. «Ушастый нянь» Жағымды Өзгеріссіз
3. «Чистая линия» Жағымды Өзгеріссіз
4. «Мои кудряшки» Жағымды Өзгеріссіз
5. «Миньоны» Жағымды Өзгеріссіз
6. «happy moments» Жағымды Өзгеріссіз
7. «Маша и Медведь» Жағымды Өзгеріссіз
8. «Лапочка» Жағымды Өзгеріссіз
9. «Johnsonsbaby» Әлсіз жағымсыз Өзгеріссіз
10. «Shamtu» Жағымды Өзгеріссіз

№1 үлгідегі тұрақты ерекше иісті анықтау, «мейірімді ана»ваннаға арналған көбік.

Күшті иістің болуы көптеген хош иістерді көрсетеді. Егер иіс өзінің ерекшелігін өзгерткен болса, онда бұл хош иістердің нашар сапасын көрсетеді.

Балалар сусабындарының РН ортасын анықтау

Жабдық: химиялық әйнек немесе кез-келген шыны ыдыс, әмбебап индикатор қағазы.

Анықтау барысы. Зерттелетін стаканды сумен шайыңыз және оған аздап зерттелген су құйыңыз. Құрғақ Таза қолдар индикатор қағазының бір жолағын алып, ұшты 30 секундқа сынаққа батырыңыз. Сынамадан жолақты алып тастаңыз және шкаланың түсімен салыстырыңыз. Үлгіге ең қолайлы жолақтың астына орналастырылған санды жазыңыз. Бұл алынған рН мәні.

Ерітіндінің рН-ын анықтау үшін әмбебап индикаторлық қағаздар қолданылды. Ол үшін индикатор жолақтары әр зерттелетін ерітіндіге бірнеше секундқа салынып, рН мәні анықтамалық шкала бойынша анықталды.

Құралдың атауы РН мәні
1. «Ласковая мама» 10,0
2. «Ушастый нянь» 5,0
3. «Чистая линия» 5,0
4. «Мои кудряшки» 5,0
5. «Миньоны» 5,0
6. «happy moments» 8
7. «Маша и Медведь» 9
8. «Лапочка» 10,0
9. «Johnsonsbaby» 10,0
10. «Shamtu» 10,0

Сусабынның қышқылдық деңгейі өте маңызды рөл атқарады. Шашта белгілі бір ылғал мөлшері бар және аздап қышқыл орта болғандықтан, бояу, Пермь және басқалары шашқа сілтілі орта береді, шашты бұзады: олар икемділігін жоғалтады, бөлінеді, сынғыш болады.

Осыған байланысты сусабынның РН мөлшері бейтарап деңгейге жақындауы керек, яғни тері мен шаштың қышқылдық деңгейі мен жуғыш заттың қышқылдық деңгейі арасында үлкен контраст болмауы керек.

«Лапочка» балалар кремі-сабыны, «Johnsonsbaby» шомылуға арналған гель-көбігі, «Shamtu»балалар сусабыны, «Ласковая мама»ваннаға арналған көбігі қатты сілтілі ортаны көрсетті. Әлсіз сілтілі орта: «құлақты күтуші» балалар сусабыны, «таза сызық» балалар сұйық сабыны, «менің бұйраларым» балалар сусабыны, «Миниондар»балалар сусабыны.

Көбік биіктігін анықтау

Құралдың атауы Көбік биіктігі, см

Қайнаған су

1. «Ласковая мама» 4
2. «Ушастый нянь» 6
3. «Чистая линия» 5
4. «Мои кудряшки» 9.5
5. «Миньоны» 10
6. «happy moments» 3
7. «Маша и Медведь» 8
8. «Лапочка» 4
9. «Johnsonsbaby» 9
10. «Shamtu» 10

Lauramide Dea-бұл әртүрлі косметикалық препараттарды көбіктендіру және қоюлау үшін қолданылатын жартылай синтетикалық химиялық зат. Сонымен қатар, ол майларды кетіру қабілетіне байланысты ыдыс жуатын жуғыш заттарда қолданылады. Шаш пен терінің кебуіне ықпал етеді; қышуды, сонымен қатар аллергиялық реакцияларды тудырады.

Ең жоғары көбік: «Миниондар» балалар сусабыны, «Shamtu» балалар сусабыны, бұл шаш пен бас терісіне нашар әсер етеді.

Балалар сусабындарындағы бикарбонаттарды (фенолфталеин) анықтау

Құрал-жабдықтар: пробиркалар, фенолфталеин.

Жұмыс барысы: пробиркаға зерттелетін сынаманың 10 мл құйып, 5-6 тамшы фенолфталеин қосыңыз. Егер түс бір уақытта пайда болмаса, онда сынамада гидрокарбонат иондары жоқ деп саналады. Қызғылт түстің пайда болуы сынамада бикарбонат иондарының болуын көрсетеді.

Бұл негізінен асқазан-ішек жолына әсер етеді. Оның тұздары көрсетеді ағзасына әлсіздену.

Құралдың атауы Түсті өзгерту
1. «Ласковая мама» Қызғылт түс
2. «Ушастый нянь» Бояу пайда болмайды
3. «Чистая линия» Бояу пайда болмайды
4. «Мои кудряшки» Бояу пайда болмайды
5. «Миньоны» Бояу пайда болмайды
6. «happy moments» Бояу пайда болмайды
7. «Маша и Медведь» Бояу пайда болмайды
8. «Лапочка» Бояу пайда болмайды
9. «Johnsonsbaby» Бояу пайда болмайды
10. «Shamtu» Бояу пайда болмайды

Бірінші үлгідегі қызғылт түсті бояу «Нәзік ана» ванналарына арналған балалар көбігі бұл сынамада бикарбонат иондарының болуын көрсетеді.

Балалар сусабынындағы фосфаттарды (темір роданидін) анықтау

Құрал-жабдықтар: пробиркалар, темір роданидінің ерітіндісі бар тамшы.

Жұмыс барысы: зерттелетін үлгіні пробиркаға құйыңыз. Темір роданидінің бірнеше тамшысын қосыңыз. Фосфаттар болған кезде темір фосфатының ақ тұнбасы пайда болады, ал темір роданидінің қызыл-қызыл түсі түссізденеді.

Құралдың атауы Ақ тұнба түзілуі
1. «Ласковая мама» тұнба жоқ
2. «Ушастый нянь» тұнба жоқ
3. «Чистая линия» тұнба жоқ
4. «Мои кудряшки» тұнба жоқ
5. «Миньоны» тұнба жоқ
6. «happy moments» ақ тұнба
7. «Маша и Медведь» тұнба жоқ
8. «Лапочка» тұнба жоқ
9. «Johnsonsbaby» ақ тұнба
10. «Shamtu» тұнба жоқ

Ақ тұнба екі сынамада пайда болды №6 тіс пастасы «happymoments», № 9 ваннаға арналған гель көбігі «Johnsonsbaby» бұл фосфаттардың болуын көрсетеді. Сульфаттар дене жасушаларында жиналып, метаболизм процесін бұзады.

Денеде бұл зат тым көп жиналған кезде, қатерлі ісік дамуы мүмкін. Балалар үшін сульфаттың қауіптілігі-бұл физикалық дамуды тоқтата алады.

Нәресте сусабынындағы сульфаттарды (HCl және BaCl2) анықтау

Құрал-жабдықтар:пробиркалар, тұз қышқылының ерітіндісі (1: 5), 5% барий хлоридінің ерітіндісі.

Жұмыс барысы: пробиркаға зерттелетін сынаманың 10 мл, тұз қышқылының 0,5 мл ерітіндісін (1:5) және барий хлоридінің 2 мл 5% ерітіндісін құйыңыз, содан кейін араластырыңыз. Түскен тұнба сипаты бойынша сульфаттардың болжамды құрамын анықтау керек: бұлдыр болмаған жағдайда – сульфат-иондардың концентрациясы 5 мг/л – ден кем; әлсіз бұлдыр болса, бірден пайда болмайды, ал бірнеше минуттан кейін – 5-10 мг/л; барий хлориді қосылғаннан кейін бірден пайда болатын әлсіз бұлдыр болса-10-100 мг/л; күшті, тез шөгетін бұлттылық сульфат-иондардың жеткілікті жоғары құрамын көрсетеді (100 мг/л-ден астам).

Құралдың атауы Жауын шашын
1. «Ласковая мама» тұнба ерітіндінің әлсіз бұлттылығымен бірден пайда болған жоқ
2. «Ушастый нянь» тұнба ерітіндінің әлсіз бұлттылығымен бірден пайда болған жоқ
3. «Чистая линия» тұнба ерітіндінің әлсіз бұлттылығымен бірден пайда болған жоқ
4. «Мои кудряшки» тұнба ерітіндінің әлсіз бұлттылығымен бірден пайда болған жоқ
5. «Миньоны» тұнба ерітіндінің әлсіз бұлттылығымен бірден пайда болған жоқ
6. «happy moments» тұнба бірден пайда болды
7. «Маша и Медведь» тұнба ерітіндінің әлсіз бұлттылығымен бірден пайда болған жоқ
8. «Лапочка» тұнба ерітіндінің әлсіз бұлттылығымен бірден пайда болған жоқ
9. «Johnsonsbaby» тұнба бірден пайда болды
10. «Shamtu» тұнба ерітіндінің әлсіз бұлттылығымен бірден пайда болған жоқ

№6 үлгіде «happymoments» тіс пастасы және №9 «Johnsonsbaby»шомылуға арналған гель-көбік бірден пайда болды.

Сульфаттар дене жасушаларында жиналып, метаболизм процесін бұзады. Денеде бұл зат тым көп жиналған кезде, қатерлі ісік дамуы мүмкін. Балалар үшін сульфаттың қауіптілігі-бұл физикалық дамуды тоқтата алады.

Тұжырымдар. Біздің зерттеуіміз балаларға арналған жуғыш заттарды қолдану пайдалы емес процедура деп қорытынды жасауға мүмкіндік берді. Бірақ біз халықтық тәжірибені қолдануды ұсынамыз, оның құндылығы ғылыми зерттеулермен расталады, дүкен өнімдерінің орнына табиғи табиғи компоненттерді пайдалану.

Балалар жуғыш заттарының құрамында не болмауы керек?

Қазіргі уақытта сусабындар гигиенаның ең улы құралы болып табылады. Сульфаттар, парабендер, силикондар және жеміс қышқылдары. Барлық осы заттар бас терісіне зиян келтіреді және табиғи тепе-теңдікті бұзады. Нәтижесінде баланың шашы жуудан кейінгі күні лас болады, ең нашар жағдайда қайызғақ пен қышу пайда болуы мүмкін.

 • Sodium Lauryl Sulfate (SLS Және SLES),
 • Ammonium Lauryl Sulfate (Немесе Аммония),
 • ДИЕТАНОЛОМИН (DEA),
 • Фталаттар,
 • LAS-Tenside (ЛАС ТЕНСИД),
 • Бензолдар,
 • ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬ,
 • Парабендер,
 • ТРИКЛОЗАН.

Балалар сабынды ұнатпайды, өйткені ол көзді қысып, сабын көбігі ұзақ уақыт жуылады. Бірақ гигиена қажеттілігі бізді мәжбүрлі шараларға итермелейді. Баланың терісі өте нәзік және сабынның күнделікті жанасуы өз әсерін береді.

Бала сабынының құрамына не кіруі керек екенін көрсететін міндетті ГОСТ стандарты бар. Бұл:

 • жануарлардың майлары,
 • өсімдік майлары,
 • глицерин / ланолин,
 • бор қышқылы,
 • май қышқылдары,
 • спермацет,
 • ара балауызы,
 • сондай-ақ түрлі өсімдік сығындылары.

Балалар жуғыш заттарында не болмауы керек?

 • синтетикалық қышқылдар,
 • бояғыштар,
 • барлық иістендіргіш.

Күнделікті тәртіпті қалай орнатуға болады?

Памперстер баланың денсаулығына зиян тигізе ме?

Бүгін біз балалар тұрмыстық химиясының қауіпсіздігі сияқты маңызды мәселе туралы сөйлесетін боламыз. Жасыратыны жоқ, бала күтімі үшін дәстүрлі дәрі-дәрмектерге қарағанда қауіпсіз және жұмсақ құрамы бар арнайы өнімдерді жинау керек. Өкінішке орай, көптеген танымал брендтер жас ата-аналардың алаңдаушылығынан пайда көріп, оларға зиянсыз деп айтуға болмайтын құралдарды ұсынады. Ал неге? Неліктен балаларға арнайы құралдар қажет? Сіз бүкіл отбасы үшін бір банка сатып ала алмайсыз ба?Өйткені, баланың нәзік терісі біздің ересек адамнан ерекшеленеді.Ол жұқа және сезімтал. Баланың терісі біз оған күтім жасау үшін қолданатын құралдардан заттарды тез сіңіреді. Сіңіреді (яғни, барлық зиянды компоненттер баланың денесіне енеді) – бұл мәселе бірнеше рет қайталанады.

Белсенді реакция-бұл екінші мәселе. Аллергендермен, улы заттармен және тітіркендіргіштермен әрекеттескенде, баланың терісі оңай тітіркенеді және ісінеді – жалпы алғанда, ол өзінің наразылығын көрсетеді.

Нәзік баланың терісінде әлі де кішкентай май қабаты бар – егер ол агрессивті компоненттермен өзара әрекеттессе, тез бұзылады.

Қауіпсіздік кепілі

Сонымен, белгілі бір өнімдер сіздің балаларыңызға күтім жасау үшін қолайлы екенін түсінуді үйрену үшін сіз жаңа тілді – олардың құрамында көрсетілген компоненттерді үйренуіңіз керек. Алдымен балалар құралдарында қандай компоненттер болмауы керек екенін көрейік.

 Беттік-белсенді заттар (беттік-белсенді заттар)

Кір жуғыш ұнтақ

Бұл компонент көптеген танымал тұрмыстық химия өнімдерін өндіруде кеңінен қолданылады. Бұл әр түрлі ластаушы заттармен тиімді күресетін және көбіктенуге жауап беретін арзан құрал, бірақ ең улы және агрессивті компоненттердің бірі! Павалар (әсіресе аниондық А-Павалар) ересек адамның да, әсіресе баланың да иммунитетін бұзуы, аллергия тудыруы, ішкі ағзалардың жұмысына зиян келтіруі және тағы басқалар. Сонымен қатар, бұл қиын жууға болатын зат, оны қолданғаннан кейін кем дегенде 3 шаю қажет, ал кейбір жағдайларда (егер сіз табиғи мақта мен жүн киімдерін қолдансаңыз) бұл көрсеткіш 10-ға дейін артады.

Қандай танымал құралдар: Tide «балалар», «Pemos балалар»,» Persil Expert Sensitive » және т. б.

 Сульфаттар

Тек жалқау сульфаттар туралы айтқан жоқ, бірақ біз еске түсіреміз:

 • Sodium Lauryl Sulfate немесе SLS;
 • Sodium Laureth Sulfate немесе SLES;
 • Ammonium Lauryl Sulfate немесе ALS;
 • Ammonium Laureth Sulfate немесе

Мұның бәрі өнеркәсіптік тазартқыштарда жиі кездесетін зиянды заттар (мысалы, гаражды жуу керек болса). Улы, ішкі ағзалардың жұмысын бұзады, аллергия мен тері ауруларын тудырады.

Энзимдер

Сондай-ақ, балалардың тұрмыстық құралдарында ферменттер сияқты компоненттер бар. Энзимдер киімдегі дақтарды кетіруге жауап береді, бірақ сонымен бірге олар баланың нәзік терісінің күйіне теріс әсер етеді және аллергия мен тітіркенуді тудыруы мүмкін.

Қандай танымал құралдарда кездеседі :» пемос детский», Tide «Детский»,»Ушастый нянь»

 Ағартқыштар

Балалар ұнтақтарында сіз тағы бір зиянды компоненттерді таба аласыз – құрамында хлор бар және ағартқыштар. Оптикалық ағартқыштар-бұл киімге түсетін және жарықты шағылыстыратын заттар, осылайша ол өзінен гөрі таза сезінеді. Оптикалық ағартқыштар баланың терісімен тікелей байланыста болады, аллергиялық реакциялар тудырады

Қандай танымал құралдарда кездеседі:» Persil Expert Sensitive»,» құлақ күтушісі»,»Бақа».

 Фосфаттар мен фосфонаттар

Бастау үшін фосфаттар қоршаған ортаға зиянды. Бұл суды жұмсарту үшін қолданылатын заттар, бірақ олар сәбилердің нәзік терісінің денсаулығына қауіп төндіреді және тері ауруларын тудыруы мүмкін.

Балалар тұрмыстық химиясында тағы қандай заттардан аулақ болу керек:

Балалар киімін жуу

Cocamide DEA

Cocomidopropyl Betaine

Mineral Oil

Parabene

Propylene Glycol

Methylisothiazolinone

Disodium EDTA 

Сонда не істеуге болады?

Ал, балалар косметикасындағы қандай компоненттерден аулақ болу керек, дүкендегі композицияларға қарап, қорқып, содан кейін не қолдануға болады? Дүрбелең жоқ-қазіргі уақытта дүкен сөрелерінде балалардың денсаулығына зиян тигізбейтін көптеген экологиялық таза және қауіпсіз баламалар бар.

Сіз балаларға арналған кір жуғыш ұнтақтарды сенімді түрде қолдана аласыз: Ми&Ко, Ecover, таза су, Sonett, BioMio. Сабын жаңғақтары да қолайлы.

Мысалы, эко ұнтақтарының бірінің құрамын талдайық.

Ми & Ко таза кокос кір жуғыш ұнтағы

Құрамы: кокос майының натрий тұздары, ас содасы, цеолит, натрий метасиликаты, артезиан суы, натрий цитраты, лимон қышқылы.Бұл кір жуғыш ұнтақ балалар, жүкті әйелдер және табиғат үшін толығымен қауіпсіз. Онда зиянды компоненттер, мұнай химиясы өнімдері, хлор, оптикалық ағартқыштар және басқа да пайдалы емес компоненттер жоқ.

Сабын жаңғақтар

Сабын жаңғақтары-бұл Ана табиғаты бізге берген әмбебап жуғыш зат. Олар қауіпсіз жууға жарайды-барабанға 5-7 жаңғақ салынған сөмкені лақтыру жеткілікті, сонымен қатар көптеген басқа мақсаттар үшін: үйді тазарту, шашты жуу, ыдыс-аяқ және тағы басқалар.

Назар аудару қажет кездер

Жарамдылық мерзімі. Табиғи жуғыш заттардың сақтау мерзімі 1-1, 5 жыл.

РН көрсеткіші. Ол 7-8 болуы керек, артық емес.

Құрамы. Синтетикалық қоспалар, белсенді парфюмерия және бояғыштар болмауы керек. Композициядағы белсенді компоненттердің орналасуына назар аударыңыз. Мұндай ереже бар, косметикада бұл зат неғұрлым көп болса, тізімде соғұрлым жоғары болады. Егер алдымен көптеген түрлі компоненттер болса және өсімдік сығындысы соңғы жерде көрсетілсе, онда оның жуғыш заттардағы мөлшері аз болады. Жақсы нәресте жуғыш зат мұндай болмауы керек.

Хош иіс. Балаларға арналған сапалы дәрі – дәрмектерде ол өте әлсіз немесе мүлдем жоқ. Егер жуғыш заттан өткір және жарқын иіс шықса-бұл жалған.

«Көбінесе өндіруші өнімнің сапасын растау, сондай-ақ тұтынушының назарын аудару мақсатында тауар қаптамасына сатып алушыны дәл осы тауарды сатып алуға сендіре алатын жазулар жазады. Мұндай жазуларға мыналар жатады:» гипоаллергенді құрам «(іс жүзінде барлық құрамдар гипоаллергенді болуы тиіс),» биологиялық ыдырайтын ПБЗ негізінде «(биоыдыраушылық барлық ПБЗ үшін міндетті),» тұрмыста қауіпсіз» (қауіпсіздік – нарықтағы Тұрмыстық химияның кез келген тауары үшін міндетті критерий)», – делінген хабарламада. Басқаша айтқанда, өндіруші барлық кір жуғыш ұнтақтарға ие болуы керек қасиеттерді белгілі бір өнімнің артықшылығы ретінде ұсынады. Ең алдымен, жастың белгіленуіне назар аудару керек: егер «0+» немесе «нәрестелер үшін» нақтылау болмаса, онда ұнтақты тек 3-6 жастан асқан балаларға қолдануға болады. Оның құрамында беттік-белсенді заттар (беттік-белсенді заттар), пероксид (оттегі) ағартқыштар, ферменттер болуы керек. Егер құрамында фосфаттар немесе фосфонаттар болса, қауіпсіз және тиімді, бірақ барлық басқа компоненттер екінші реттік, хабарламада көрсетілген. «Кәдімгі ұнтақты тұтыну-жуу үшін кемінде 200 миллилитр (150 грамм). Егер жуу үшін тұтыну 100-150 миллилитрден аз болса (судың максималды қаттылығы мен ластанудың жоғары деңгейімен), өнім шоғырланған болуы керек, ал концентрацияланған ББЗ ұнтағында кем дегенде 15% болуы керек, әйтпесе ол тиімді болмайды», – дейді сарапшылар. Сондай-ақ, Роскачествода жуғыш заттардың құрамында жарамдылық мерзімі бар ферменттер бар екеніне назар аударылады, сондықтан шектеусіз сақтау мерзімі бар жуғыш заттардан сақ болу керек.

Балаларға арналған жуғыш заттардың құрамында не болмауы керек?

Сабын негізі. Әдетте оны өндіру үшін жануар/өсімдік тектес заттар қолданылады. Бірақ синтетикалық май қышқылдарын қосқанда, суда пайда болған бос сілті баланың нәзік терісіне аллергия тудырады.

Фосфаттар. Бұл компоненттердің мақсаты-суды жұмсарту және беттік-белсенді заттар. Олардың зиянды әсерлері туралы (бұл натрий триполифосфатына қатысты) көп жазылған, бірақ біздің өндірушілер әлі де оларды кір жуғыш ұнтаққа қосып, фосфат концентрациясын 15-30 пайызға дейін төмендетеді. Фосфаттар әсерінің салдары: зиянды заттардың теріге жаралар болмаса да, терінің майсыздандырылуы, терінің тосқауыл функциясының төмендеуі, жасуша мембраналарының бұзылуы, қан қасиеттерінің бұзылуы, иммунитеттің төмендеуі. Еуропа мен Американың көптеген елдерінде бұл компоненттерді қолдануға ұзақ уақыт тыйым салынды және денсаулыққа зиянсыз ауыстырылды. Дұрыс ұнтақтарда фосфаттар суды жұмсартатын натрий дисиликатымен (15-30 пайыз) алмастырылады, сонымен қатар цеолиттермен толықтырылады.

Хош иістер. Әрине, іш киімнен «аязды таңның иісі» сезілсе жақсы. Бірақ ұнтақтағы кез – келген хош иіс-бұл нәрестенің тыныс жолдарына соққы және аллергия қаупі. Гипоаллергенді ұнтақтардың иісі жоқ және дәріханаларда сатылады-олар әдетте қосымша тазалаудан өтеді. Жоғары сапалы ұнтақтарда хош иістерді эфир майларымен де ауыстыруға болады.

Шашыңызға күтім жасауды жеңілдету үшін өндірушілер химияның арқасында әртүрлі қасиеттерге ие сусабындар ойлап тапты. Осылайша сіз қайызғақтан арылуға, көлемді шаш жасауға, шашты нығайтуға және бөлінген ұштардан арылуға болады. Алайда, парабендер мен сульфаттары бар барлық сусабындар денсаулыққа зиян тигізуі мүмкін. Бұл әсіресе кішкентай балаларға қатысты. Біз бұл заттардың зиянды екенін және олардың не екенін зерттедік.

Сульфаттар-бұл тұздар, күкірт қышқылының туындылары. Косметиканы жасау үшін натрий лаурил сульфаты (SLS) және аммоний (als), натрий лаурет сульфаты (SLES) және аммоний (Ales) қолданылады. Қарастырайық олардың жақынырақ.

Әрбір сусабынның құрамында сульфат бар, өйткені ол шашты тазарту үшін қалың көбік түзеді. Сульфаттар ластанумен күресу үшін қолданылады. Шын мәнінде, бұл күкірт қышқылының тұздары, олар:

 • Шампунь,
 • Кір жуғыш ұнтақтар,
 • Ыдыс жууға арналған құралдар,
 • Гелях гелі,
 • Құралдары үшін жуыну.

Сульфаттар адамға зиян тигізуі мүмкін. Олар бет, бас және дене терісін бұзады. Сонымен қатар, сульфаттар дене жасушаларында жиналып, метаболизм процесін бұзады. Денеде бұл зат тым көп жиналған кезде, қатерлі ісік дамуы мүмкін. Балалар үшін сульфаттың қауіптілігі-бұл физикалық дамуды тоқтата алады.

Егер сульфаттардың шашқа әсері туралы айтатын болсақ, онда олар:

Қайызғақтың пайда болуына ықпал етіңіз,

 • Шаштың толық жоғалуына әкелуі мүмкін,
 • Шаш құрылымын бұзады,
 • Аллергияның пайда болуына әкеледі,
 • Шашты сынғыш және жұқа етеді.

Парабендердің зияндылығы әлі дәлелденген жоқ. Алайда, онкологтардың парабендер кеуде ісіктерінің дамуына ықпал етеді деген болжам бар.

Бұл жуғыш заттардың құрамында сульфаттардың атауы бар:

 • Аммоний сульфаты (ALS),
 • Натрий лаурет сульфаты (SLES),
 • Натрий лаурил сульфаты (SLS),
 • Натрий додецил сульфаты (SDS).

Парабендер тауардың жарамдылық мерзімін ұзарту үшін қолданылады. Бұл элементтер косметика өндірісінде қолданылады.

Парабендердің арқасында микробтар мен қалыптар көбеймейді.

Барлық осы факторлар аналарды баласының басын қалай жуатыны туралы ойлануға итермелейді. Балалардың денесі ересектерге қарағанда әлдеқайда әлсіз болғандықтан, сіз сусабындарды таңдауға байыпты қарауыңыз керек.

Тазартқыштар мен жуғыш заттардың құрамында ацетон, хлор, полифосфаттар, аммиак, формальдегидтер, азот оксидтері, фенолдар, сілтілер, парабендер, силикондар, ферменттер, синтетикалық хош иістер сияқты улы заттар бар. Олар терінің, шырышты қабықтың тітіркенуін, тыныс алудың қиындауын, жөтелді, мұрынның ағуын тудыруы мүмкін, сонымен қатар аллергия мен астманың дамуына әкелуі мүмкін. Тұрмыстық химия өндірушілері әдетте қаптамада ескертулер жазады-балаларға өнімдерді қорғауға, тек қолғаппен жұмыс істеуге, теріге және көзге түспеуге кеңес беріледі.  Мәселе мынада, жуғыш заттар мен тазартқыштар олармен тікелей байланыста ғана емес, одан кейін де қауіпті болуы мүмкін. Көптеген химиялық заттарды ыдыс-аяқтың, киімнің, жиһаздың бетінен толығымен жуу қиын, ал мұндай өнімдердің бөлшектері қанға енуі мүмкін. Бүріккіштердегі құралдар әсіресе қауіпті. Тазалаудан кейін олар біраз уақыт ауада қалады, теріге орналасады, тыныс алу кезінде денеге енеді. Егер сіз тұрмыстық химияны үнемі қолдансаңыз, зиянды заттар ағзада жиналып, мас болуды тудырады және органдар мен жүйелердің жұмысын бұзады. Осыған байланысты шаршау, бас ауруы, ұйқы және ас қорыту проблемалары пайда болуы мүмкін. 

Неліктен балаға сусабын мұқият таңдау керек?

Балалар ересектерге ұқсас шаш құрылымына ие, бірақ олардың өзіндік ерекшеліктері бар. Балалардағы шаш эпидермистің бетінде, ересектер сияқты терең емес. Осыған байланысты химиялық сусабындар арқылы шашты зақымдауы мүмкін. Баланың шашы әлсіз болғандықтан, олар күшейіп, қалың болуы керек, ол үшін өсімдік негізіндегі сусабындарды қолдану керек. Шаштың құрылымына сыртқы орта әсер ететіндіктен, оларды химиялық заттардан қорғау және қорғау керек. Дұрыс таңдалмаған сусабындар шаштың түсуіне ықпал етеді және олардың өсуіне жол бермейді. Бала 5 жасқа толғанда ғана оның шашы күшейеді және сіз оған ересек сусабындарды қолдануға рұқсат ете аласыз, бірақ асықпағаныңыз жөн. Табиғи заттардан жасалған сусабын шашты нығайтып қана қоймайды, сонымен қатар бас терісіне жағымды әсер етеді. Кішкентай балалардың терісі өте жұқа және оның үстінде қорғаныс қабаты жоқ, сондықтан жаңа туған нәрестелердің басында қабық пен қышу пайда болады. Нәрестенің терісіне зиян тигізбеу үшін табиғи ингредиенттерден сусабындарды таңдау керек. Тек 14 жасында баланың терісі толығымен қалыптасады, содан кейін ол ересектерге арналған сусабындарды қолдана алады. Құрамында сульфаттар мен парабендер жоқ сусабындар нашар жуылуы мүмкін, бірақ олар балалар ағзасына жаман әсер етпейді. Көбінесе зиянсыз сусабындардың құрамында өсімдік компоненттері бар. Осының арқасында баланың терісі нашарламайды, ал шашы күшейеді. Табиғи негізі бар сусабындар келесі әсерлерге ие:

 • Антисептикалық әсер,
 • Сезімтал теріні тітіркендірмейді,
 • Шаш тез өседі,
 • Табиғи компоненттер шашты зиянды факторлардан қорғайтын заттармен жабады.

Сусабын сатып алмас бұрын, бірнеше нәрсені тексеріп, білу керек. Композицияны мұқият талдаңыз. Сусабынның қаптамасында сульфаттар мен парабендер болмауы керек композиция бар. Композицияда зиянды элементтер аз болса да, мұндай өнімді сатып алмаңыз. Органикалық негізі бар сусабындарға артықшылық беріңіз. Бөтелкедегі табиғи сусабын қабаттарға бөлуге болады, сондықтан қолданар алдында бөтелкені шайқаңыз.

Сусабынның негізі бетаиндер мен глюкозидтер болуы керек – бұл негізгі элементтер. Көмекші заттар ретінде витаминдер немесе шөп сығындылары болуы мүмкін. Беттік белсенді заттар әлі де болуы мүмкін, бірақ олардың жұмсақ болуы маңызды. Табиғи сусабындарда көбік болуы мүмкін емес.

Табиғи сусабындарда бояғыш болмауы керек, сондықтан олар түсініксіз түске ие болады. Композицияны қайта қарап, сусабынның құрамында титан оксиді, натрий додецил сульфаты, натрий лаурет сульфаты және натрий ларил сульфаты жоқ екеніне көз жеткізіңіз. Сатып алу кезінде табиғи сусабынның иісі мен түсіне назар аударыңыз. Иісі өткір немесе химиялық болмауы керек, түсі табиғи көрінуі керек. Сіз шөптердің нәзік иісін сезінуіңіз керек. Егер сіз дүкенге барар алдында сусабын туралы шешім қабылдасаңыз жақсы болар еді. Әр түрлі фирмалар туралы толық ақпаратты біліп, өз таңдауыңызды жасаңыз. Органикалық сусабын сатып алғаннан кейін сіз балаңызға зиян тигізбейсіз және шашыңыздың сау болуына ықпал етесіз.

Cинтетикалық жуғыш заттар компоненттерінің бала денсаулығына әсері.

Бала пайда болған кезде, ата-аналар баланың денсаулығына зиян тигізбеуі үшін тұрмыстық химия мен косметиканы өзгерте бастайды. Сусабындар мен басқа да жуғыш заттарды таңдауға жауапкершілікпен қарау арқылы сіз балаңызды аллергиядан және басқа проблемалардан сақтайсыз.

Интернеттен Сіз сульфаттардың зияны туралы ақпаратты таба аласыз. Олар қатерлі ісік, катаракта, бедеулік, аллергия, шаштың түсуі және қайызғақты тудырады дейді. Неліктен көптеген компаниялар сульфатты душқа арналған гельдер, көбіктер мен сусабындар шығаруды жалғастыруда?

Шындық, сульфаттардың адам денсаулығына кері әсері туралы ешқандай дәлел жоқ. Дәлелдеу үшін 250-ге жуық зерттеулер қажет болды: SLS, SLES, ALS және ALES бар өнімдер адам терісімен қысқа байланыста болған кезде зиянсыз. Әрине, егер сіз SLS сусабын кем дегенде бір күн бойы басыңызда ұстасаңыз, онда ешқандай пайда болмайды. Бірақ оны ешкім жасамайды. Сульфаттар соншалықты зиянды ма, жоқ па?

Расталған жалғыз нәрсе – сульфаттардың жоғары концентрациясы теріге ұзақ уақыт тигенде (бір күннен астам) тітіркену мен аллергия тудырады. Сульфатты сусабындар мен душ гельдері сіздің денеңізге зиян тигізбейді. Кейбір жағдайларда терінің жоғары сезімталдығы бар адамдарда аллергия, қайызғақ және тітіркену пайда болуы мүмкін.

Натрий лаурил сульфаты бар тіс пастасын қолдану стоматитке әкеледі.

Бұл рас. Сульфатсыз тіс пастасына артықшылық беріңіз.

Нәтижесінде не болды?

Сульфаттардың қатерлі ісік, катаракта және т.б. тудыратыны туралы ешқандай дәлел жоқ. Мүмкін, бұл тек уақыт мәселесі және көп ұзамай адамзат толығымен органикалық косметикаға көшеді. Егер сіздің сүйікті сусабыныңыздағы сульфаттар сізді қорқытса, онда оны органикалық заттармен ауыстырыңыз немесе оны балаларға ауыстырыңыз.

Жалпы денсаулыққа әсері

Тіпті төмен концентрацияда лаурил сульфаты адамның терісіне, сол жерден қанға терең енеді.

Сусабындардың басқа ингредиенттерімен өзара реакцияға байланысты канцерогенді заттардың пайда болуы мүмкін – нитраттар мен диоксиндер, олар қанға да енуі мүмкін.

SLS бауыр, өкпе және тіпті ми тіндерінде жиналады.

Лаурил сульфаты жасушалардың генетикалық материалындағы ақпаратты өзгерте алады.

Қазіргі уақытта бұл фактілер мұқият тексеріліп жатыр, бірақ шашты өте мұқият жуу мәселесіне жақындауға жеткілікті негіз бар. Шампунь өндірушілеріне натрий лаурил сульфаты қатерлі ісік тудырмайды, бірақ онымен кем дегенде 60 минут байланыста болған кезде терінің тітіркенуі, бірақ сау скептицизм бізге зиян тигізбейді деп сендірсін. SLS сусабын табиғи шаш жуғыштармен алмастырып көріңіз.

Балалар киімін жууға арналған сұйық жуғыш зат Aqa Baby: сипаттамасы

Сұйық ұнтақ ұнтақ өнімдеріне қарағанда едәуір жақсы деп саналады. Өйткені, олар суда тез ериді, жақсырақ шайылады, демек ағзаға зияндылығы аз.

Бұл ұнтақтың артықшылықтары:

Олардың құрамында фосфаттар жоқ. Біз оның ағзаға әсерін зерттедік. Сондықтан мұндай ұнтақты негізгі артықшылығы деп атауға болады.

Оның құрамында хлор жоқ. Және оның әсері балалар ағзасы теріс емес.

Сонымен қатар, құрамында бояғыштар мен басқа агрессивті реагенттер жоқ.

Бұл нүкте құрылтайшы жағынан аз ғана, бірақ мұндай ұнтақ өте жақсы қолжетімді баға… Және бұл дақтармен жақсы күреседі. Әрине, егер сіз оларды бірден жібітсеңіз, немесе одан да жақсырақ болса, оларды сабынмен сүртіңіз.

Әлеуметтік сауалнама.

Шампунь балаларға арналған қандай жуғыш заттар ең танымал екенін білу үшін біз күндізгі  кентінің аналарына сауалнама жүргіздік. Сауалнамаға 25 адам қатысты.

Сауалнама екі сұрақтан тұрды:

1.Балаңызды қандай жуғыш заттармен жуасыз?

2.Балаңызға қандай жуғыш зат ұнайды?

Сауалнама көрсеткендей, балаларға арналған ең танымал жуғыш зат-бұл балаларға арналған «құлақты күтуші» сусабыны, ал балаларға арналған «Маша мен аю». Көптеген аналар балаларға арналған жуғыш заттарды пайдаланбайды, бірақ кір сабын пайдаланады.

Нәтижелері.

Хош иістердің иісі 

№1 үлгідегі тұрақты ерекше иісті анықтау, «Мейірімді ана»ваннаға арналған көбік.

Күшті иістің болуы көптеген хош иістерді көрсетеді. Егер иіс өзінің ерекшелігін өзгерткен болса, онда бұл хош иістердің нашар сапасын көрсетеді. 

Ортаның рН анықтау.

Жабдық: химиялық әйнек немесе кез-келген шыны ыдыс, әмбебап индикатор қағазы.

Анықтау барысы. Зерттелетін стаканды сумен шайыңыз және оған аздап зерттелген су құйыңыз. Құрғақ Таза қолдар индикатор қағазының бір жолағын алып, ұшты 30 секундқа сынаққа батырыңыз. Сынамадан жолақты алып тастаңыз және шкаланың түсімен салыстырыңыз. Үлгіге ең қолайлы жолақтың астына орналастырылған санды жазыңыз. Бұл алынған рН мәні.

Ерітіндінің рН-ын анықтау үшін әмбебап индикаторлық қағаздар қолданылды. Ол үшін индикатор жолақтары әр зерттелетін ерітіндіге бірнеше секундқа салынып, рН мәні анықтамалық шкала бойынша анықталды.

Сусабынның қышқылдық деңгейі өте маңызды рөл атқарады. Шашта белгілі бір ылғал мөлшері бар және аздап қышқыл орта болғандықтан, бояу, Пермь және басқалары шашқа сілтілі орта береді, шашты бұзады: олар икемділігін жоғалтады, бөлінеді, сынғыш болады. Осыған байланысты сусабынның РН мөлшері бейтарап деңгейге жақындауы керек, яғни тері мен шаштың қышқылдық деңгейі мен жуғыш заттың қышқылдық деңгейі арасында үлкен контраст болмауы керек.

«Лапочка» балалар кремі-сабыны, «Johnsonsbaby» шомылуға арналған гель-көбігі, «Shamtu»балалар сусабыны, «Ласковая мама»ваннаға арналған көбігі қатты сілтілі ортаны көрсетті. Әлсіз сілтілі орта: «құлақты күтуші» балалар сусабыны, «таза сызық» балалар сұйық сабыны, «менің бұйраларым» балалар сусабыны, «Миниондар»балалар сусабыны.

Көбік биіктігін анықтау

Көбік биіктігі, см

Қайнаған су

1.Ваннаға арналған балалар көбігі «Мейірімді ана»

2.»Құлақ күтушісі» балалар сусабыны

3.»Таза сызық»балалар сабыны

4.Менің бұйраларым » балалар сусабыны

5.»Миниондар» балалар сусабыны

6.»Бақытты жандар» тіс пастасы

7.Балаларға арналған «Маша және Аю»шомылу құралы

8.»Лапочка» балалар кремі-сабыны

9.Шомылуға арналған Гель-көбік «Johnsonsbaby»

10.»Shamtu» балалар сусабыны

(Lauramide Dea) – бұл әртүрлі косметикалық препараттарды көбіктендіру және қоюлау үшін қолданылатын жартылай синтетикалық химиялық зат. Сонымен қатар, ол майларды кетіру қабілетіне байланысты ыдыс жуатын жуғыш заттарда қолданылады. Шаш пен терінің кебуіне ықпал етеді; қышуды, сонымен қатар аллергиялық реакцияларды тудырады.

Ең жоғары көбік: «Миниондар» балалар сусабыны, «Shamtu» балалар сусабыны, бұл шаш пен бас терісіне нашар әсер етеді.

Гидрокарбонаттарды (фенолфталеин)анықтау 

Құрал-жабдықтар: пробиркалар, фенолфталеин.

Жұмыс барысы: пробиркаға зерттелетін сынаманың 10 мл құйып, 5-6 тамшы фенолфталеин қосыңыз. Егер түс бір уақытта пайда болмаса, онда сынамада гидрокарбонат иондары жоқ деп саналады. Қызғылт түстің пайда болуы сынамада бикарбонат иондарының болуын көрсетеді.

Бұл негізінен асқазан-ішек жолына әсер етеді. Оның тұздары көрсетеді ағзасына әлсіздену.

Бірінші үлгідегі қызғылт түсті бояу «нәзік ана» ванналарына арналған балалар көбігі бұл сынамада бикарбонат иондарының болуын көрсетеді.

 Фосфаттарды анықтау (темір роданиді)

Құрал-жабдықтар: пробиркалар, темір роданидінің ерітіндісі бар тамшы.

Жұмыс барысы: зерттелетін үлгіні пробиркаға құйыңыз. Темір роданидінің бірнеше тамшысын қосыңыз. Фосфаттар болған кезде темір фосфатының ақ тұнбасы пайда болады, ал темір роданидінің қызыл-қызыл түсі түссізденеді.

Ақ тұнба екі сынамада пайда болды.

№6 тіс пастасы «happymoments», № 9 ваннаға арналған гель көбігі «Johnsonsbaby» бұл фосфаттардың болуын көрсетеді. Сульфаттар дене жасушаларында жиналып, метаболизм процесін бұзады. Денеде бұл зат тым көп жиналған кезде, қатерлі ісік дамуы мүмкін. Балалар үшін сульфаттың қауіптілігі-бұл физикалық дамуды тоқтата алады.

 Сульфаттарды анықтау (HCl және BaCl2)

Құрал-жабдықтар:пробиркалар, тұз қышқылының ерітіндісі (1: 5), 5% барий хлоридінің ерітіндісі.

Жұмыс барысы: пробиркаға зерттелетін сынаманың 10 мл, тұз қышқылының 0,5 мл ерітіндісін (1:5) және барий хлоридінің 2 мл 5% ерітіндісін құйыңыз, содан кейін араластырыңыз. Түскен тұнба сипаты бойынша сульфаттардың болжамды құрамын анықтау керек: бұлдыр болмаған жағдайда – сульфат-иондардың концентрациясы 5 мг/л – ден кем; әлсіз бұлдыр болса, бірден пайда болмайды, ал бірнеше минуттан кейін – 5-10 мг/л; барий хлориді қосылғаннан кейін бірден пайда болатын әлсіз бұлдыр болса-10-100 мг/л; күшті, тез шөгетін бұлттылық сульфат-иондардың жеткілікті жоғары құрамын көрсетеді (100 мг/л-ден астам).

№6 үлгіде «happymoments» және №9гель-көбік «Johnsonsbaby»ақ тұнба бірден пайда болды. Сульфаттар дене жасушаларында жиналып, метаболизм процесін бұзады. Денеде бұл зат тым көп жиналған кезде, қатерлі ісік дамуы мүмкін. Балалар үшін сульфаттың қауіптілігі-бұл физикалық дамуды тоқтата алады.

Қорытындылар

Біздің зерттеуіміз балаларға арналған жуғыш заттарды қолдану пайдалы емес процедура деп қорытынды жасауға мүмкіндік берді. Бірақ біз халықтық тәжірибені қолдануды ұсынамыз, оның құндылығы ғылыми зерттеулермен расталады, дүкен өнімдерінің орнына табиғи табиғи компоненттерді пайдалану. Егер үйде балалар, аллергиялар немесе тері аурулары бар адамдар тұрса, улы тұрмыстық химикаттарды табиғи негізде қауіпсіз өнімдермен алмастырған дұрыс.

Қорытынды

Өз жұмысымызбен біз тек аналардың назарын осы проблемаға аударғымыз келеді, балаларымыздың денсаулығын қорғау өте қарапайым екенін – балалардың жуғыш заттарымен қарапайым қауіпсіздік ережелерін басшылыққа алып, өнімді таңдауға мұқият болғымыз келеді.

Біздің әрқайсымыз өз тағдырымыз бен өміріміздің Жаратушысы. Сондықтан сіздің балаларыңыздың денсаулығы тек сізге байланысты. Есіңізде болсын, біздің жер деп аталатын ортақ планетамыздың экологиясы да әрқайсымыздың таңдауымызға байланысты.

Егер сіз сау және бақытты болғыңыз келсе, табиғи табиғи дәрі-дәрмектерді қолданудан оңай ештеңе жоқ.

Өз жұмысымызбен біз тек аналардың назарын осы проблемаға аударғымыз келеді, балаларымыздың денсаулығын қорғау өте қарапайым екенін – балалардың жуғыш заттарымен қарапайым қауіпсіздік ережелерін басшылыққа алып, өнімді таңдауға мұқият болғымыз келеді. Сондықтан сіздің балаларыңыздың денсаулығы тек сізге байланысты. Есіңізде болсын, біздің жер деп аталатын ортақ планетамыздың экологиясы да әрқайсымыздың таңдауымызға байланысты. Егер сіз сау және бақытты болғыңыз келсе, табиғи табиғи дәрі-дәрмектерді қолданудан оңай ештеңе жоқ.  Құлақ күтушісі-кез-келген жастағы балаларға арналған гипоаллергенді косметика бренді. Бұл косметикалық өнім нәрестенің басын босанғаннан кейінгі қыртыстардан тазартады, бас терісін жұмсартады және теріні тітіркендірмейді. Джонсон сәби-көптеген аналарды қуантады, өйткені ол көзді қысудан қорғайды және шашты керемет тазартады.Балаларға арналған шаш сусабыны келесі талаптарға сай болуы керек: ылғалдандыру, нәрлендіру, шаш өсуін ынталандыру және құрамында қабынуға қарсы заттар бар. Ересек сусабындардың құрамын зерттей отырып, балалар сусабындары жұмсақ беттік-белсенді заттармен (көбік беретін беттік белсенді заттар) ерекшеленеді деп қорытынды жасауға болады. Сусабын құрамына кіретін жұмсақ компоненттер балалардың терісін жуады, қорғайды және жұмсартады. Айтпақшы, нәресте сусабыны тек басын ғана емес, денені де жууға болады. Сонымен қатар, бала мен ересек адамның басын Сусабынмен жуған жөн, тіпті оның сапасына толық сенімді болсаңыз да, бірнеше жылдар бойы басын жуып жүрсеңіз де – ересектерде шаштың басқа құрылымы бар және мұндай эксперимент аллергиялық реакциялар тудыруы мүмкін.

Қосымша 1

Химиясыз үйдегі сусабындар рецептері

Коньяк. 200 г суда қарапайым (тар, ванна, нәресте) сабынның үгітілген бөлігін қосып, қайнатыңыз, 2 ас қасық коньяк пен 15 г лимон қышқылын қосыңыз. Шашты түймедақтың қайнатпасымен  шайыңыз.

Сарысу. Шашты сулаңыз және тальк, крахмал немесе қыша ұнтағымен сүртіңіз (3 ас қасық); мұндай қоспасы майды мұқият кетіреді. Содан кейін оны жуып, шашқа 3 ас қасық Сарысу мен бір сарысын 5 минутқа сүрту керек.

Ақуыз. 2 сарысы мен бір ас қасық желатинді ұнтаққа араластырыңыз (сіз желатин ерітіндісін жасай аласыз: 1 ас қасық желатин үшін – 3 ас қасық су) және 1 шай қасық қыша. Біртекті эмульсияға араластырыңыз, дымқыл шашқа жағыңыз, 5-10 минут ұстаңыз және шайыңыз.

Қара бидай. Қара бидай нанының үш бөлігін суға 5 минут қайнатыңыз, електен өткізіп, осы қоспаны шашқа жағыңыз, мұқият ысқылап, полиэтилен қақпағының астына 10 минутқа қалдырыңыз.

Егер сіз әдеттегі тез сусабыннан бас тартуға дайын болмасаңыз, онда, кем дегенде, сатып алмаңыз:

 • Арзан сусабындарды.
 • Тым сұйық және улы түсті сусабындар.
 • Көше науаларынан сусабындар. Нөлдік емес температурада сусабынның ингредиенттері нашарлайды және агрессивті болады.

Үнемі сатып алуға тырысыңыз:

Дәріханаларда немесе ірі дүкендерде танымал компаниялардың сусабындары.

Диспенсері бар сусабындар.

Құрамында SLS жоқ сусабындар, бірақ оның аналогы лаурет натрий сульфаты немесе SLES деп аталады. Бұл жұмсақ және теріні тітіркендіретін зат.

Егер сіз жапсырмада «Сусабын толығымен табиғи» деген жазуды көрсеңіз, құрамын тексеріңіз. «Кокос майының туындылары» туралы ескерту сізге сусабынға тек SLS кіретінін көрсетеді.

Қосымша 2

Chicco шаш пен денеге арналған сусабын, ол өте ыңғайлы, ол 2-ден 1-ге дейін, тіпті 3-тен 1-ге дейін.

Сіз оны сусабын ретінде, Душқа Арналған гель ретінде қолдана аласыз, біз оны әлі де ваннаға арналған көбік ретінде қолданамыз, содан кейін шомылу одан да көңілді және көңілді болады. Барлық вариацияларда бізге өте ұнайды!

Көз жассыз сусабын, сондықтан көздер қызарып, қызарып кетеді деп қорықпаңыз, бұл оларға өте нәзік.

Гипоаллергенді, сіз оны туғаннан бастап қауіпсіз пайдалана аласыз. Оның құрамына кіретін сығынды нәзік теріні ылғалдандыруға, жұмсартуға көмектеседі, сондай-ақ қорғаныс және тыныштандырушы қасиеттерге ие.

Диспенсер сияқты, мұндай ыңғайлы мұрны бар сусабындар сирек кездеседі. Норманы мөлшерлеу оңай және қарапайым, сіз суарасыз деп қорқуға болмайды. Формула қалың, сондықтан тұтыну үнемді.

Иісі өте жағымды, мүлде интрузивті емес, тіпті нәзік, көбіктенеді, оңай жуылады.

 

You May Also Like

Жанкент қаласы, ғылыми жоба

Тақырыбы:  Жанкент – ұлылар өмір сүрген қала Жоспары  Кіріспе: Ортағасырлық Жанкент қаласы.…

Ағылшын тілінен енген кірме сөздердің қазақ тілінде қолданылуы, ғылыми жоба

Тақырыбы : «Ағылшын тілінен енген кірме сөздердің қазақ тілінде қолданылуы» Секциясы: қазақ…

Фонетика. Дауысты дыбыстар. Дауыссыз дыбыстар. Буын және тасымал, ғылыми жоба

 Тақырыбы:   Фонетика. Дауысты дыбыстар. Дауыссыз дыбыстар. Буын және тасымал Жоспар І…

Ұлы Отан соғысы жылдарындағы Қарағанды облысы əйелдері, ғылыми жоба

Ғылыми жобаның  тақырыбы: Ұлы Отан соғысы жылдарындағы Қарағанды облысы əйелдері  Бағыты:Қазақстанның тарихи …