Секция: Тарих 

Ғылыми жоба

Тақырыбы: «Қазақстандағы саяси қуғын-сүргін »

Кіріспе. 4

1 20-30 жылдардағы Қазақстандағы саяси қуғын-сүргін. 12

 1. 1 Қазақстандағы саяси қуғын-сүргін. 12
 2. 2 Саяси қуғын-сүргін құрбандарының тағдыры.. 13
 3. 3 Кулактарды жою.. 14
 4. 4 «АЛЖИР». 15
 5. 5 КАРЛАГ. 16

2 1930 жылдардағы саяси қуғын-сүргін. 18

 1. 1 Жаппай қуғын-сүргін себептері туралы нұсқалар. 18
 2. 2 Қуғын-сүргіннің идеологиялық негізі 19
 3. 3 «Саботажбен» күрес. 21
 4. 4 Жаппай террор. 23
 5. 5 Шетелдіктер мен этникалық азшылықтарға қарсы репрессия. 25

3 40-жылдардың аяғы мен 50 — жылдардың басындағы Қазақстандағы саяси қуғын-сүргін. 29

 1. 1 ХХ ғасырдың 30-50 жылдарындағы Қазақстандағы ұлттық интеллигенцияға қарсы қуғын-сүргін. 33

Қорытынды.. 36

Annotation

Political repression in the 20-50s of the XX century left a huge mark on the history of Russia. These were years of arbitrariness, lawlessness. Historians rate this period of Stalin’s reign differently. Some call it a» black spot in history, » while others call it a necessary measure to strengthen and increase the power of the Soviet state.

Stalinist repressions are mass repressions that were carried out in the USSR in the 1930s and 1950s and are usually associated with the name of the real head of state of this period, I. V. Stalin. However, many researchers believe that the Stalinist regime forced the expulsion of the kulaks (early 1930s ) and deportation on a national basis (1930-1940s). it is necessary to talk about mass actions, such as:

Political repression in Soviet Russia began immediately after the October Revolution of 1917. At the same time, the victims of repression were not only active political opponents of the Bolsheviks, but also people who did not agree with their policy. Repression was also carried out on a social basis (against former militiamen, gendarmes, officials of the Tsarist government, priests, as well as former landowners and businessmen).

After the end of the civil war, political repression continued. As it turned out later, a number of cases of political crimes were actually based on false accusations («the case of the Lyceum», «the case of the foxtrotists», the Shakhtinsk case).

In the late 1920s and early 1930s, with the beginning of forced collectivization and rapid industrialization of agriculture, as well as with the strengthening of Stalin’s personal power, repression acquired a mass character.

The concept of» persecution «means»persecution, punishment, punishment» in Latin. In other words, suppression of punishment.

Currently, political repression is one of the most pressing issues that many residents of our country suffer from. Recently, terrible secrets of that time often appear, thereby increasing the relevance of this problem.

The subject of scientific work is political repression in the 30-50s of the XX century.

The object of scientific work is political repression in relation to the National intelligentsia of Kazakhstan in the 30-50 years of the XX century.

The purpose of the scientific work is to study and identify political repression in relation to the National intelligentsia of Kazakhstan in the 30-50 years of the XX century.

To achieve this goal, the following tasks were set::

– Study of political repression in Kazakhstan in the 20-30s;

-Give a description of the political repression of the 1930s. ;

– classification of the fate of victims of political repression;

– Stops in the camps of Algeria and Karlag;

-Show the dynamics of political repression in Kazakhstan.

Methodological and theoretical basis of scientific work. In scientific work, general scientific rules were used to solve the problem – objectivity and consistency. The use of specific methods depended on various factors, and if we talk about the nature and content of the work, then the purpose of the scientific work played an important role in their selection.

Theoretical and practical significance of scientific work. The scientific work is intended for students, undergraduates and doctoral students of higher educational institutions in the fields of Sociology and political science, law, etc.

Content of the scientific work. The scientific work consists of three sections, a conclusion and a list of references. The introduction sets out the relevance of the work, its goals and objectives, and describes its theoretical and practical significance. The list of references lists the works and articles used in this wo

                                              Аннотация

ХХ ғасырдың 20-50 жылдарындағы саяси қуғын-сүргін Ресей тарихында үлкен із қалдырды. Бұл озбырлық, заңсыздық жылдары болды. Тарихшылар Сталиннің билігінің бұл кезеңін басқаша бағалайды. Кейбіреулер мұны «тарихтағы қара дақ» деп атайды, ал басқалары – Кеңес мемлекетінің күшін нығайту мен арттырудың қажетті шарасы.

Сталиндік қуғын – сүргін-бұл КСРО-да 1930-1950 жылдары жүргізілген және әдетте осы кезеңдегі нақты Мемлекет басшысы И.в. Сталиннің есімімен байланысты жаппай қуғын-сүргін. Алайда, көптеген зерттеушілер Сталиндік режимнің кулактарды көшіру (1930 жылдардың басы ) және ұлттық негізде депортациялау (1930-1940 жж.) сияқты жаппай әрекеттері туралы айту қажет деп санайды.

Кеңестік Ресейдегі саяси қуғын-сүргін 1917 жылғы Қазан төңкерісінен кейін бірден басталды. Сонымен бірге, қуғын-сүргін құрбандары большевиктердің белсенді саяси қарсыластары ғана емес, сонымен бірге олардың саясатымен келіспейтін адамдар болды. Репрессия әлеуметтік негізде де жүргізілді (бұрынғы милиционерлерге, жандармдарға, патша үкіметінің шенеуніктеріне, діни қызметкерлерге, сондай-ақ бұрынғы жер иелері мен кәсіпкерлерге қарсы).

Азаматтық соғыс аяқталғаннан кейін Саяси қуғын-сүргін жалғасты. Кейінірек белгілі болғандай, саяси қылмыстар туралы бірқатар істер іс жүзінде жалған айыптауларға негізделген («лицеистердің ісі», «фокстротистердің ісі», Шахтинск ісі).

1920 жылдардың аяғы мен 1930 жылдардың басында ауыл шаруашылығын күштеп ұжымдастыру мен жедел индустрияландырудың басталуымен, сондай-ақ Сталиннің жеке күшінің күшеюімен репрессия жаппай сипат алды.

«Қуғын-сүргін» ұғымы латын тілінен аударғанда «қудалау, жазалау, жазалау»дегенді білдіреді. Басқаша айтқанда, жазаны басу.

Қазіргі уақытта саяси қуғын – сүргін-еліміздің көптеген тұрғындары зардап шеккен Өзекті тақырыптардың бірі. Жақында сол кездегі қорқынышты құпиялар жиі пайда болады, осылайша бұл мәселенің өзектілігін арттырады.

Ғылыми жұмыстың пәні-ХХ ғасырдың 30-50 жылдарындағы саяси қуғын-сүргін.

Ғылыми жұмыстың объектісі-Қазақстанның ұлттық зиялыларына қатысты ХХ ғасырдың 30-50 жылдарындағы саяси қуғын-сүргін.

Ғылыми жұмыстың мақсаты: Қазақстанның ұлттық зиялыларына қатысты ХХ ғасырдың 30-50 жылдарындағы саяси қуғын-сүргінді зерттеу және анықтау.

Осы мақсатқа жету үшін келесі міндеттер қойылды:

– 20-30 жылдардағы Қазақстандағы саяси қуғын-сүргінді зерттеу;

– 1930 жылдардағы саяси қуғын-сүргінге сипаттама беру. ;

– саяси қуғын-сүргін құрбандарының тағдырын жіктеу;

– Алжир және Карлаг лагерлерінде тоқтайды;

– Қазақстандағы саяси қуғын-сүргін динамикасын көрсету.

Ғылыми жұмыстың әдістемелік және теориялық негізі. Ғылыми жұмыста тапсырманы шешу үшін жалпы ғылыми ережелер қолданылды – объективтілік және жүйелілік. Нақты әдістерді қолдану әр түрлі факторларға байланысты болды, егер жұмыстың сипаты мен мазмұны туралы айтатын болсақ, Ғылыми жұмыстың мақсаты оларды таңдауда маңызды рөл атқарды.

Ғылыми жұмыстың теориялық және практикалық маңыздылығы. Ғылыми жұмыс Әлеуметтану және саясаттану, құқық және т.б. мамандықтары бойынша жоғары оқу орындарының студенттеріне, магистранттарына және докторанттарына арналған.

Ғылыми жұмыстың мазмұны. Ғылыми жұмыс үш бөлімнен, қорытындыдан және пайдаланылған әдебиеттер тізімінен тұрады. Кіріспеде жұмыстың өзектілігі, оның мақсаттары мен міндеттері көрсетілген және оның теориялық және практикалық маңыздылығы сипатталған. Пайдаланылған әдебиеттер тізімінде осы жұмыста қолданылған еңбектер мен мақалалар көрсетілген.

Аннотация

Политические репрессии 20-50-х годов ХХ века оставили большой след в истории России. Это были годы произвола, беззакония. Историки по-разному оценивают этот период правления Сталина. Одни называют это «черным пятном в истории», другие – необходимой мерой укрепления и усиления власти Советского государства.

Сталинские репрессии-это массовые репрессии, проводившиеся в СССР в 1930-1950-е годы и обычно связанные с именем конкретного главы государства этого периода И. В. Сталина. Однако многие исследователи считают, что сталинский режим-это раскулачивание (начало 1930-х гг.) и депортация по национальному признаку (1930-1940-е гг.).), считает необходимым говорить о таких массовых действиях, как

Политические репрессии в Советской России начались сразу после Октябрьской революции 1917 года. При этом жертвами репрессий стали не только активные политические противники большевиков, но и люди, не согласные с их политикой. Репрессии также проводились на социальной основе (против бывших ополченцев, жандармов, чиновников царского правительства, священников, а также бывших помещиков и предпринимателей).

После окончания Гражданской войны политические репрессии продолжались. Как выяснилось позже, ряд дел о политических преступлениях фактически основывался на ложных обвинениях («дело лицеистов»,» дело фокстротистов», «Шахтинское дело»).

В конце 1920-х-начале 1930-х годов с началом насильственной коллективизации и ускоренной индустриализации сельского хозяйства, а также усилением личной власти Сталина репрессии приобрели массовый характер.

Понятие » преследование «в переводе с латинского означает»преследование, наказание, возмездие». Другими словами, подавление наказания.

В настоящее время политические репрессии – одна из актуальных тем, от которой пострадали многие жители страны. В последнее время все чаще появляются страшные тайны того времени, тем самым повышая актуальность данной проблемы.

Предмет научной работы-политические репрессии 30-50-х годов ХХ века.

Объект научной работы-политические репрессии в отношении национальной интеллигенции Казахстана в 30-50-е годы ХХ века.

Цель научной работы: исследование и выявление политических репрессий в 30-50-е годы ХХ века в отношении национальной интеллигенции Казахстана.

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:

– Исследование политических репрессий в Казахстане в 20-30-е годы;

– Дать характеристику политических репрессий 1930-х годов. ;

– классификация судеб жертв политических репрессий;

– Остановится в лагерях Алжир и Карлаг;

– Показать динамику политических репрессий в Казахстане .

Методологическая и теоретическая основа научной работы. В научной работе для решения поставленной задачи использовались общенаучные правила-объективность и системность. Применение конкретных методов зависело от различных факторов, и если говорить о характере и содержании работы, то важную роль в их выборе сыграла цель научной работы.

Теоретическая и практическая значимость научной работы. Научная работа предназначена для студентов, магистрантов и докторантов высших учебных заведений по специальностям Социология и политология, право и др.

Содержание научной работы. Научная работа состоит из трех разделов, заключения и списка использованной литературы. Во введении показана актуальность работы, ее цели и задачи и описана ее теоретическая и практическая значимость. В списке использованной литературы указаны работы и статьи, использованные в данной работе.

Қазақстандағы саяси қуғын сүргін атты жобаға

СЫН – ПІКІР 

Сын-пікірге құрамында: электронды презентациясы бар «Қазақстандағы саяси қуғын сүргін» ғылыми жобасы ұсынылған.

Ғылыми жоба тақырыбы өте көлемді, ауқымды. Оқушының оқитын тіліне, жас шамасына, қабілетіне байланысты, тақырыптың тарихын түсініп оқу оқушы үшін қызықты болғанымен, 4 ай көлемінде істелген іс ауқымды болды. Жинақталған материалдар орыс тілінен қазақ тіліне аударылып, екі тілде салыстырылып, қорытылып, талқыланып отырды. Ғалымдардың еңбектеріне шолу жасалды. Үнемі жұмыс менің тарапымнан бағытталып отырды. Жұмыс өте үлкен ұқыптылықпен, мұқият жасалды.

Автор ұсынылып отырған материалдарға жан-жақта талдау жасап, терең зерттеген. Пайдаланылған әдебиеттер тізімін көрсете отырып, көп іздену жұмыстары жүргізілгені көрінеді.

Жұмыс берілген тапсырмаға толық сәйкес келеді және жоғары құндылыққа ие. Жұмыс сауатты орындалған, терминдер дұрыс пайдаланып, өзекті мәселелер нақты, логикалық тұжырымдалған.

Автор ғылыми жұмыста атап өткен мәселелерді шешу үшін көрсетілген әдебиеттерді қолданып, терең талдау жүргізген. Жұмыста оқушының қойылған мәселені шешуге деген шығармашылық көзқарасы және теориялық материалды ұсыну логикасы байқалады. Қолданылған әдебиеттерге сілтемелер келтірілген, айтарлықтай кемшіліктер айқындалмайды.

Кіріспе

ХХ ғасырдың 20-50 жылдарындағы саяси қуғын-сүргін Ресей тарихында үлкен із қалдырды. Бұл озбырлық, заңсыздық жылдары болды. Тарихшылар Сталиннің билігінің бұл кезеңін басқаша бағалайды. Кейбіреулер мұны «тарихтағы қара дақ» деп атайды, ал басқалары – Кеңес мемлекетінің күшін нығайту мен арттырудың қажетті шарасы.

Сталиндік қуғын – сүргін-бұл КСРО-да 1930-1950 жылдары жүргізілген және әдетте осы кезеңдегі нақты Мемлекет басшысы И.В.Сталиннің есімімен байланысты жаппай қуғын-сүргін. Алайда, көптеген зерттеушілер Сталиндік режимнің кулактарды көшіру (1930 жылдардың басы ) және ұлттық негізде депортациялау (1930-1940 жж.) сияқты жаппай әрекеттері туралы айту қажет деп санайды.

Кеңестік Ресейдегі саяси қуғын-сүргін 1917 жылғы Қазан төңкерісінен кейін бірден басталды. Сонымен бірге, қуғын-сүргін құрбандары большевиктердің белсенді саяси қарсыластары ғана емес, сонымен бірге олардың саясатымен келіспейтін адамдар болды. Репрессия әлеуметтік негізде де жүргізілді (бұрынғы милиционерлерге, жандармдарға, патша үкіметінің шенеуніктеріне, діни қызметкерлерге, сондай-ақ бұрынғы жер иелері мен кәсіпкерлерге қарсы).

Азаматтық соғыс аяқталғаннан кейін Саяси қуғын-сүргін жалғасты. Кейінірек белгілі болғандай, саяси қылмыстар туралы бірқатар істер іс жүзінде жалған айыптауларға негізделген («лицеистердің ісі», «фокстротистердің ісі», Шахтинск ісі).

1920 жылдардың аяғы мен 1930 жылдардың басында ауыл шаруашылығын күштеп ұжымдастыру мен жедел индустрияландырудың басталуымен, сондай-ақ Сталиннің жеке күшінің күшеюімен репрессия жаппай сипат алды.

«Қуғын-сүргін» ұғымы латын тілінен аударғанда «қудалау, жазалау, жазалау»дегенді білдіреді. Басқаша айтқанда, жазаны басу.

Қазіргі уақытта саяси қуғын – сүргін-еліміздің көптеген тұрғындары зардап шеккен Өзекті тақырыптардың бірі. Жақында сол кездегі қорқынышты құпиялар жиі пайда болады, осылайша бұл мәселенің өзектілігін арттырады.

Ғылыми жұмыстың пәні-ХХ ғасырдың 30-50 жылдарындағы саяси қуғын-сүргін.

Ғылыми жұмыстың объектісі-Қазақстанның ұлттық зиялыларына қатысты ХХ ғасырдың 30-50 жылдарындағы саяси қуғын-сүргін.

Ғылыми жұмыстың мақсаты: Қазақстанның ұлттық зиялыларына қатысты ХХ ғасырдың 30-50 жылдарындағы саяси қуғын-сүргінді зерттеу және анықтау.

Осы мақсатқа жету үшін келесі міндеттер қойылды:

– 20-30 жылдардағы Қазақстандағы саяси қуғын-сүргінді зерттеу;

– 1930 жылдардағы саяси қуғын-сүргінге сипаттама беру. ;

– саяси қуғын-сүргін құрбандарының тағдырын жіктеу;

– Алжир және Карлаг лагерлерінде тоқтайды;

– Қазақстандағы саяси қуғын-сүргін динамикасын көрсету.

Ғылыми жұмыстың әдістемелік және теориялық негізі. Ғылыми жұмыста тапсырманы шешу үшін жалпы ғылыми ережелер қолданылды – объективтілік және жүйелілік. Нақты әдістерді қолдану әр түрлі факторларға байланысты болды, егер жұмыстың сипаты мен мазмұны туралы айтатын болсақ, Ғылыми жұмыстың мақсаты оларды таңдауда маңызды рөл атқарды.

Ғылыми жұмыстың теориялық және практикалық маңыздылығы. Ғылыми жұмыс Әлеуметтану және саясаттану, құқық және т. б. мамандықтары бойынша жоғары оқу орындарының студенттеріне, магистранттарына және докторанттарына арналған.

Ғылыми жұмыстың мазмұны. Ғылыми жұмыс үш бөлімнен, қорытындыдан және пайдаланылған әдебиеттер тізімінен тұрады. Кіріспеде жұмыстың өзектілігі, оның мақсаттары мен міндеттері көрсетілген және оның теориялық және практикалық маңыздылығы сипатталған. Пайдаланылған әдебиеттер тізімінде осы жұмыста қолданылған еңбектер мен мақалалар көрсетілген.

1 20-30 жылдардағы Қазақстандағы саяси қуғын-сүргін

1. 1 Қазақстандағы саяси қуғын-сүргін

Жаппай саяси қуғын – сүргін-Қазақстан тарихындағы ең мұңды беттердің бірі. Кеңес үкіметі іс жүзінде республиканы әскери тұтқындарды азаптау камерасына айналдырды, оның аумағында ең ірі лагерьлер – Карлаг, Степлаг, АЛЖИР, сондай – ақ лагерлердің Бас басқармасы-Гулагтың басқа да құрылымдары орналастырылды. Ресми статистика көрсеткендей, қуғын-сүргін жылдары Қазақ лагерьлеріне 5,5 миллион адам жер аударылған, бірақ кейбіреулері басқа сандарды келтіреді. Мәселен, ресейлік тарихшы Рой Медведев репрессия құрбандары әлдеқайда көп – қырық миллионға жуық адам!

Тарих институтының ғалымдары қайғылы дәуірді зерттеуді жалғастыруда. Қазақстанда 1921 жылдан 1954 жылға дейін саяси себептер бойынша 100 мың адам сотталып, оның 25 мыңы атылды. . .

Тоталитарлық биліктің қалыптасуының табиғи нәтижесі репрессивті машинаның ашылуы болды. Орталық саясатының дұрыстығына күмән келтірген «Алаш» партиясы мүшелерін саяси қудалау күшейе түсті. Республиканың құқықтары өрескел бұзылды, қазақтардың ұлттық ерекшеліктері мен мүдделері ескерілмеді. Голощекинмен қысым саясаты күшейе түсті.

Кіші Қазан төңкерісінің саясаты 1937-1938 жылдардағы апаттар мен жаппай қуғын-сүргінге әкелді. 1927-29 жылдары әртүрлі сылтаулармен «қайта құрулармен» келіспейтіндер республикадан – Нұрмақов, Рысқұлов шығарылды. Халық ағарту комиссары Сәдуақасов қызметінен босатылды. 20-шы жылдардың аяғында. күдік пен ұру кең таралды. 1928 жылы Алаш Орданың бұрынғы басшылары Дулатов, Жұмабаев, Аймауытов сияқты зиялылардың басым бөлігі қуғын-сүргінге ұшырады. Бұл уақытта жауларды іздеу басталады, шахталардағы кездейсоқ оқиғалар олардың айла-амалдарымен түсіндіріледі, қылмыстық істер жасалды, партиялық ұйымдар тазартылды. Көптеген лагерьлер құрылды – Сазлаг, Карлаг, Алжир және басқалары.

Репрессивті машина қарқын алды. Тек Қазақстанда ғана НКВД қызметі 183 ұйымды,» агенттердің «жалпы саны – 3720 адамды әшкереледі. 1920-1953 жылдары 110 мыңға жуық адам саяси қуғын-сүргінге ұшырады. 1935-1938 жылдары бүкіл қазақстандық партия ұйымының 17% – ға жуығы халық жауы деп жарияланды. Сталиндік репрессиялық машина Абдурауф Фитрат, Абайдулла Ходжаев, Ашурали, Захири және басқа да көптеген көрнекті қайраткерлердің өмірін қиды. Ұлттық-либералдық интеллигенция да жойылды, олардың арасында-х. Досмұхамедов, М. Тынышпаев, ж. Ақпаев, М. Жұмабаев, яғни Алаш-Орда партиясының лидерлерінің барлығы дерлік-4297 адам қуғын-сүргінге ұшырады.

Сталиндік қуғын-сүргіннің сүйікті объектілері белгілі бір жағымсыздықтың тасымалдаушылары болды. Тіпті X съезінде Ленин бұл бұрмаланулардың ауыр еместігін, оларды әлі де түзетуге болатындығын және сталиндік жүйеде бұл «түзету» саяси қарсыластардың моральдық және физикалық жойылуы екенін айтты. Ұлттық жалтарушылар деп аталатын жергілікті партия жетекшілері де қуғын-сүргінге ұшырады. Олардың кейбіреулері» артта қалған халықтардың неғұрлым дамыған социалистік елдерге өтуін » армандады. Олардың арасында Т. Рысқұлов, Ұ. Исаев, С. Сейфуллин, Ұ. Жандосов, Т. Жүргенов, А. Тоқжанов, А. уылдырық, г. Артыков, А. Каримов және басқалары қалыпты баламаларды іздеді. Олар өз республикаларының шындықтарын ескере отырып, этникалық идеяға көбірек көңіл бөлді. Олар мемлекеттердің әскери шапқыншылығы салдарының қайғылы сезімімен ерекшеленді. Осылайша олар дәстүрлі қоғамды қайта құрудың большевиктік моделін қабылдамайтындықтарын білдірді. Кейбір сәттерде олар тіпті саясаттан мүлдем бас тартты, бірақ әлі де жүйемен жойылды.

1. 2 Саяси қуғын-сүргін құрбандарының тағдыры

Әскери формадағы белгісіз адамдар үйлеріне кіріп, қолдарын сындырып, белгісіз бағытта алып кетіп, үйлерді өртеп жіберді. Кейін бақытсыз құрбандық «халықтың жауы»деген қауесет тарады. Олар бірден «Отанды сатқын» балаларымен және әйелімен сөйлесуді тоқтатты. Олардың избегали ретінде прокаженных.

Қуғын – сүргінге ұшырағандардың туыстарына жұмысқа тұру, мектепке бару қиын болды-қайда барса да, олардың артында «әкесі Отанына опасыздық жасады»деген сөздер тыныш естілді. Осы жылдар ішінде заңсыз қуғын-сүргінге ұшырағандардың балалары мен немерелері әділеттілікке қол жеткізді. Тек біздің заманымызда, соңғы жылдары, көптеген адамдар аталары мен әкелерінің ащы тағдыры туралы білді.

Саяси тұтқындар үшін еңбекпен түзету лагерлерінің тұтқыны болған адамдар үшін қырғынның қорқынышты сәті біраз уақытқа созылды.

Тұтқындар Тікенді сым сарайларында ұсталды. Күн сайын саяси тұтқындар бір-бірден «картоп қазу»үшін экспортталды. «Дала жұмыстарынан» кейін ешкім оралмайтынын бәрі білді. «Картоп қазу» өлім жазасын білдіреді. Олар ұзақ уақыт бойы пікірлестер ұйымының пайда болуынан қорқып, бір жерде сақталмады.

Мансұр Гатаулин, Ақмола обкомының бұрынғы бірінші хатшысы, Сталиндік режимнің құрбаны болды. Оның жалғыз қызы Ая Мансуровна өмір бойы әкесін мәңгі алып кеткен биік кіреберісі бар екі қабатты үйді есіне алды.

«Мен ересек емес едім, бірақ әкемнің артынан бейтаныс адамдар келгенде, біздің отбасымызды дүр сілкіндірген сұмдық әлі есімде», – деп еске алады ол. – Ол 1937 жылы тұтқындалып, дереу сотсыз және тергеусіз атылды. Ол небәрі 34 жаста еді.

Мансур Гатаулиннің тірі емес екендігі туралы оның әйелі Сахипжамал Мұхамеджанқызы тек 1957 жылы «Хрущевтің еруі»кезінде білді. Ол билікке шақырылып, күйеуін айыптау ісі қайта қаралғаны туралы анықтама берілді, ал 1937 жылғы КСРО ІІХК жанындағы арнайы жиналыстың қаулысы қылмыс құрамының болмауына байланысты жойылды. Күйеуі қамауға алынғаннан бері жиырма жыл өтсе де, бұл жаңалық Сахипжамал Мұхамеджанқызы үшін қайғылы болды – ол шал болды. Ақыр соңында, ол күйеуі тірі деп үміттеніп, оны түрмеден күтті.

С. Сейфуллин. 1938 жылы «буржуазиялық ұлтшыл» ретінде тұтқындалып, 28 ақпанда Алматы НКВД-сының зындандарында атылады. Қайтыс болғаннан кейін ақталды.

Қазақстанда әскери тұтқындарға арналған екі лагерь болды – Қарағандыдағы КарЛАГ және Ақмола облысындағы АЛЖИР (Отанын сатқандардың әйелдеріне арналған Ақмола лагері). Тұтқындар тегін жұмыс күші ретінде пайдаланылды. Адамдарды жоюға тікелей ниет болған жоқ деп саналады. Тұтқындарға қарағанда нашар жағдайда көбінесе жер аударылғандар болды, оларда тұрғын үй де, ақша да, жұмыс та болмады. Немістер, корейлер, шешендер сталиндік қуғын-сүргін жылдары республикамызға күштеп көшірілді. Олар совхоздың барактарында, шатырларда және басқа да шұңқырларда отырды. Олардың көпшілігі үшін бұл жерлер кейіннен туылды.

Сталиндік қуғын-сүргіннің идеологиялық негізі («таптық жаулардың» жойылуы, ұлтшылдық пен «ұлы державалық шовинизмге» қарсы күрес және т.б.) азамат соғысы жылдарында қалыптасты. Жаңа тәсілді («социализм құрылысының аяқталуына қарай таптық күресті күшейту» тұжырымдамасын) Сталиннің өзі 1928 жылғы шілдеде БКП (б) ОК Пленумында тұжырымдады.

– И.В. Сталин. 1928 жылғы 9 шілдеде БКП (б) ОК Пленумында сөйлеген сөзі.

1. 3 Кулактарды жою

1928-1932 жылдары КСРО-да жүргізілген ауыл шаруашылығын күштеп ұжымдастыру барысында мемлекеттік саясаттың бір бағыты шаруалардың Кеңеске қарсы сөз сөйлеуін басу және осыған байланысты «кулактарды тап ретінде жою»болды. – ауқатты шаруаларды күштеп және өз еркімен айыруды көздейтін» кулактарды жою». жалдамалы еңбекті, өндірістің барлық құралдарын, жер және азаматтық құқықтарды пайдалану, сондай-ақ елдің шалғай аудандарына көшіру. Осылайша, мемлекет қабылданған шараларға қарсылықты ұйымдастыруға және материалдық қолдауға қабілетті ауыл тұрғындарының негізгі әлеуметтік тобын жойды.

Іс жүзінде кез-келген шаруа сол жерде жасалған жұдырықтар тізіміне ене алады. Ұжымдастыруға қарсы тұру ауқымы тек кулактарды ғана емес, ұжымдастыруға қарсы шыққан көптеген орта шаруаларды да қамтыды. Бұл кезеңнің идеологиялық ерекшелігі «подкулачник» терминін кеңінен қолдану болды, бұл кез-келген шаруа халқын, соның ішінде батраковты да басуға мүмкіндік берді. Подкулачников әдетте «қатты донорлар» деп аталады.

Шаруалардың ұжымдастыруға, жоғары салықтарға және «артық» астықты мәжбүрлеп тәркілеуге қарсы наразылықтары оны жасыру, өртеу және тіпті мемлекет «құлаққа қарсы тұрудың»көрінісі ретінде қарастырған ауылдық партия мен Кеңес белсенділерінің өлтірулерінен көрінді. революция».

1930 жылы 2 ақпанда КСРО ОГПУ № 44/21 бұйрығы шықты. Онда «кулактарды сынып ретінде жоюды барынша ұйымдасқан түрде жүргізу және Кеңес үкіметінің ауылшаруашылықты Социалистік қалпына келтіру шараларына қарсы тұру үшін жұдырықтың кез – келген әрекетін қатаң түрде тоқтату үшін – ең алдымен толық аудандарда ұжымдастыру-кулак, әсіресе оның бай және белсенді контрреволюциялық отряды, жақын арада соққы беруі керек. »

Осы бұйрыққа сәйкес кулактар мен олардың отбасы мүшелерін көшіру бойынша науқандарды басым жүргізу көзделді. Сондықтан Қазақстанға 10-15 мың отбасын депортациялау жоспарланған болатын.

1. 4 «АЛЖИР»

Отан сатқындары әйелдерінің Ақмола лагері (АЛЖ. ИР)-Қарағанды еңбек лагерінің арнайы бөлімінің 17-ші әйелдер лагерінің (1938-1953 жж.), ең ірі кеңестік әйелдер лагерінің, «ГУЛАГ архипелагының»үш аралының бірі. Лагерь бөлімінің екінші танымал атауы болды – «26 балл».

Бұл атау тұтқындардың құрамымен байланысты, олардың едәуір бөлігі КСРО ІІХК № 00486 жедел бұйрығына сәйкес репрессияға ұшырады.

Лагерь трудовой поселкесінің (қазіргі Ақмола облысы Малиновка ауылы) 26-шы поселкесінде орналасқан.

1938 жылы лагерьде 8 мыңға жуық тұтқын болды, оның ішінде 4500 ЧСИР. Тағы 1500-ге жуық СШИР Карлагтың басқа ведомстволарында болған.

Лагерь 1938 жылдың басында 26-шы еңбек поселкесінің базасында «Р-17″еңбекпен түзету лагері ретінде ашылды. 1938 жылдың 10 қаңтарынан бастап лагерьге бағандар келе бастады. Жарты жыл ішінде бөлімше толып кетті және Карлаг басшылығы алдымен ОТГИР – дан сотталғандардың келесі кезегін лагерьдің басқа бөлімшелеріне уақытша бөлуге, ал күзге қарай ОТГИР үшін тағы бір арнайы бөлімше-Спасск бөлімшесін құруға мәжбүр болды.

1939 жылдың 29 желтоқсанынан бастап ол Карлаг құрылымына «Қарағанды еңбекпен түзету лагерінің Ақмола филиалы» ретінде ресми түрде қосылды (осы уақытқа дейін формалды түрде тікелей КСРО ІІХК ГУЛАГ-қа бағынышты болатын). 1953 жылы Карлагтың 17-ші Ақмола лагерлік филиалы жабылды.

Көптеген Карлаг лагерлік дивизияларынан айырмашылығы, 17-ші дивизия бірнеше қатар тікенді сыммен қоршалды, күзет мұнаралары орнатылды. Лагерь аумағында қамыспен толып жатқан көл болды. Қамыс қыста казармаларды жылытуға және жазда құрылысқа пайдаланылды.

Ұстау шарттары Карлагтан ерекшеленбеді. Алғашқы бір жарым жыл ішінде болған «арнайы лагерь» режимі тұтқындарға қосымша шектеулер қойды. Атап айтқанда, хат алмасуға тыйым салынды, сәлемдемелер алуға тыйым салынды, мамандық бойынша жұмысқа тыйым салынды. Алайда, лагерьге «қажетті» кәсіптері бар әйелдердің көпшілігі мамандық бойынша жұмыс істеді. Медициналық комиссияда «ТФ» санатын алған гуманитарлық мамандар (музыканттар, ақындар, мұғалімдер және т.б.) ауыл шаруашылығы алқаптарында және құрылыста қосалқы жұмысшылар ретінде жұмыс істеді. Науқастар, науқастар, қарттар мен балалар кесте және тігін фабрикаларында жұмыс істеді.

1. 5 КАРЛАГ

Карлаг (Қарағанды еңбекпен түзеу лагері)-1930-1959 жылдардағы КСРО НКВД ГУЛАГ – қа бағынышты ең ірі еңбекпен түзеу лагерлерінің бірі.

Карлаг өзінің қызмет еткен жылдары миллионға жуық адамды қабылдады. 1950 жылдардың басында Карлагта екі жүзден астам лагерь бөлімшелері мен орталықтары болды. ITL ауданы осы уақытқа дейін Франция территориясына тең болды.

Лагерь Қазақстанның Қарағанды облысының аумағында орналасқан. Карлаг аумағының солтүстіктен оңтүстікке дейінгі ұзындығы шамамен 300 км, Шығыстан Батысқа қарай 200 км. 1940 жылға қарай лагерьдің игерілген ауданы 1 780 650 га құрады.

Лагерьдің әкімшілік-экономикалық орталығы Қарағандыдан оңтүстік-батысқа қарай 45 км жерде Долинское ауылында орналасқан.

Барлық жергілікті тұрғындар 1931 жылы» совхоз » жерінен жер аударылды.

«Карлаг» ұйымының негізгі мақсаты Орталық Қазақстанның дамып келе жатқан көмір және металлургия өнеркәсібі үшін: Қарағанды көмір бассейні, Жезқазған және Балқаш мыс балқыту зауыттары үшін ірі азық-түлік базасын құру болды.

Осы мақсатқа жету үшін екі негізгі мәселені шешу қажет болды:

 • 1)жұмыс күшінің көзін табыңыз (мүмкіндігінше арзан);
 • 2) жұмыс және тұру үшін жағдай жасауды қамтамасыз етуге міндетті.

1931 жылдың ақпан-наурызында Еділ, Пенза, Тамбов, Курск, Воронеж, Орел облыстары, Харьков және Орынбор облыстарының шаруаларын жаппай тұтқындау басталды. Орталық Қазақстанды жаппай қоныстандыру және өнеркәсіп орталықтарын құру Ресейдің орталық аудандарымен теміржол қатынасынсыз мүмкін болмады. 2567 адамнан тұратын бірінші кезең Ақмоладан болашақ Қарағандыға дейін темір жол құрылысына жіберілді. Жол рекордтық мерзімде салынып, 1931 жылдың мамырына қарай пайдалануға берілді.

1931 жылдың күзінде арнайы қоныс аударушылар жөніндегі Андреев комиссиясының жоспары орындалып, 52 мың отбасы Орталық Қазақстанға шығарылды. 1931 жылдың 17 қыркүйегінде КСРО ОГПУ № 527/285 бұйрығымен Қарағанды еңбекпен түзету лагері ресми түрде құрылды. 1931 жылдың 17 желтоқсанында Карлаг жарияланды.

Орталық Қазақстанды игеру басталды.

Лагерь жабылған кезде саяси себептермен тұтқындар іс жүзінде болған жоқ, ал «Карлаговец» деген кең таралған сөз ашулы қылмыскерді білдіре бастады.

1959 жылы 27 шілдеде Қарағанды еңбекпен түзету лагері жабылды (Қарағанды облысы ІІБ ҮМЗ болып қайта құрылды).

2 1930 жылдардағы саяси қуғын-сүргін.

2. 1 Жаппай қуғын-сүргін себептері туралы нұсқалар

1930 жылдардағы жаппай қуғын-сүргін механизмін қалыптастыруды талдау кезінде келесі факторларды ескеру қажет.

Ауыл шаруашылығын ұжымдастыру, индустрияландыру және мәдени революция саясатына көшу, ол айтарлықтай материалдық инвестицияларды немесе еркін жұмыс күшін тартуды талап етті (мысалы, Ресей аймақтарында өнеркәсіптік базаны дамыту мен құрудың үлкен жоспарлары көрсетілген). Ресейдің еуропалық бөлігінің солтүстігі, Сібір және Қиыр Шығыс үлкен массалардың қозғалысын талап етті.

Билікке келген фашистер коммунистік идеологияны жоюды мақсат еткен Германиямен соғысқа дайындық.

Бұл мәселелерді шешу үшін елдің бүкіл халқының күш-жігерін жұмылдыру және мемлекеттік саясатты сөзсіз қолдау қажет болды, бұл үшін қарсылас сене алатын ықтимал саяси оппозицияны бейтараптандыру қажет болды.

Сонымен бірге, қоғам мен пролетарлық мемлекет мүдделерінің жеке адамның мүдделеріне қатысты үстемдігі және мемлекетке келтірілген кез-келген залал үшін мемлекетке қарсы ұқсас қылмыстармен салыстырғанда қатаң жаза заңнамалық деңгейде жарияланды. адам.

Ұжымдастыру және жедел индустрияландыру саясаты халықтың өмір сүру деңгейінің күрт төмендеуіне және жаппай аштыққа әкелді. Сталин және оның айналасындағылар бұл режимге наразы адамдардың санын көбейтіп, «диверсанттар» мен диверсияларды – «халық жауларын», барлық экономикалық қиындықтарға, сондай-ақ өнеркәсіп пен көліктегі апаттарға, ұқыпсыздыққа және т.б. бейнелеуге тырысқанын түсінді.

Зерттеушілер атап өткендей, жаппай қуғын-сүргін кезеңі «саяси тергеу жүйесін қалпына келтіру және белсенді пайдалану» және И.Сталиннің авторитарлық билігінің күшеюімен алдын-ала анықталды, ол саяси қарсыластармен елдің даму жолын таңдау туралы пікірталастардан оларды «халық жауы, кәсіби зиянкестер тобы» деп жариялағанға дейін кетті. тыңшылар, диверсанттар, кісі өлтірушілер», оны мемлекеттік қауіпсіздік органдары, прокуратура және сот шаралар қабылдаудың қажетті шарты ретінде қабылдады.

2. 2 Қуғын-сүргіннің идеологиялық негізі

Сталиндік қуғын-сүргіннің идеологиялық негізі азамат соғысы жылдарында қалыптасты. Сталиннің өзі 1928 жылы шілдеде БКП (б) ОК Пленумында жаңа тәсіл тұжырымдады.

Социалистік формалар жұмысшы табының жауларын ығыстыру арқылы дамиды деп елестету мүмкін емес, ал Жаулар үнсіз шегініп, алға жылжуымызға жол ашады, содан кейін біз қайтадан алға жылжып, олар қайтадан шегінеді, содан кейін » күтпеген жерден «барлық әлеуметтік топтар, жұдырықтар, кедейлер, жұмысшылар мен капиталистер социалистік қоғамда» кенеттен», «байқалмайтын», күрес пен толқуларсыз болады.

Ешқашан өлетін сыныптар қарсылықты ұйымдастыруға тырыспай өз позицияларын өз еркімен тапсыратын емес және болмайды да. Ешқашан мен үшін жылжыту жұмыс сынып социализму да классовом қоғамда обходилось без күрес және толқулар. Керісінше, социализмге көшу эксплуатациялық элементтердің осы алға жылжуына қарсы тұра алмайды, ал эксплуататорлардың қарсылығы таптық күрестің сөзсіз шиеленісуіне әкелуі мүмкін емес.

1928-1932 жылдары КСРО-да жүргізілген ауыл шаруашылығын күштеп ұжымдастыру барысында мемлекеттік саясаттың бір бағыты шаруалардың Советтерге қарсы әрекеттерін басу және олармен байланысты «құлақтарды тап ретінде жою»болды. – «меншіктен айыру», бұл жалдамалы еңбекті, барлық өндіріс құралдарын, жер мен азаматтық құқықтарды қолдана отырып, бай шаруаларды мәжбүрлеп және ерікті түрде айыруды, сондай-ақ елдің шалғай аудандарына көшіруді білдіреді.

Осылайша, мемлекет қабылданған шараларға қарсылықты ұйымдастыруға және материалдық қолдауға қабілетті ауыл тұрғындарының негізгі әлеуметтік тобын жойды.

Іс жүзінде кез-келген шаруа сол жерде жасалған жұдырықтар тізіміне ене алады. Ұжымдастыруға қарсы тұру ауқымы тек кулактарды ғана емес, ұжымдастыруға қарсы шыққан көптеген орта шаруаларды да қамтыды. Бұл кезеңнің идеологиялық ерекшелігі «подкулачник» терминін кеңінен қолдану болды, бұл кез-келген шаруа халқын, соның ішінде батраковты да басуға мүмкіндік берді.

Шаруалардың ұжымдастыруға, жоғары салықтарға және «артық» астықты мәжбүрлеп тәркілеуге қарсы наразылықтары оны жасыру, өртеу және тіпті мемлекет «құлаққа қарсы тұрудың»көрінісі ретінде қарастырған ауылдық партия мен Кеңес белсенділерінің өлтірулерінен көрінді. революция».

1930 жылы 30 Қаңтарда БКП (б) ОК Саяси Бюросы «толық ұжымдастыру аудандарындағы құлақты шаруашылықтарды жою жөніндегі шаралар туралы»қаулы қабылдады. Осы қаулыға сәйкес жұдырықтар үш санатқа бөлінді:

1) бірінші санат – революцияға қарсы белсенділер, террористік актілер мен көтерілістерді ұйымдастырушылар;

2) екінші санат – контрреволюциялық активтің ең бай жұдырықтар мен жартылай жер иелерінен қалдығы;

3) үшінші санат-қалған жұдырықтар.

1-ші санаттағы кулак отбасыларының басшылары қамауға алынды, олардың іс-әрекеттері туралы істер ОГПУ, БКП (б) ОБКОМДАРЫ (обкомдары) және прокуратура өкілдерінен тұратын арнайы бөлімшелерге берілді. 1-разрядты кулактар мен 2-разрядты кулактардың отбасы мүшелері арнайы қоныстандыру үшін КСРО-ның шалғай аудандарына немесе осы өңірдің (өлкенің, республиканың) шалғай аудандарына шығарылуға жатады. Үшінші санатқа жатқызылған кулактар облыс шегінде колхоз массивтерінен тыс жерлерде арнайы бөлінген жерлерде қоныстанды.

1930 жылдың 2 ақпанында ССРО ОГПУ № 44/21 бұйрық шығарады, онда «контрреволюциялық кулак белсенділерін», әсіресе «белсенді контрреволюциялық және бүлікшіл ұйымдар мен топтардың кадрларын» және «ең зұлмат, Қос адамдарды» дереу жою көзделеді. Одиночки адаммен.

Тұтқындалғандардың, концлагерьлерде тұтқындалғандардың немесе өлім жазасына кесілгендердің отбасылары КСРО-ның шалғай солтүстік аудандарына жер аударылды.

Сондай-ақ, бұйрық ең бай кулактарды, яғни бұрынғы жер иелерін, жартылай жер иелерін, «жергілікті кулак биліктерін» және «революцияға қарсы белсенділер құрылған барлық кулак кадрларын», «кулак анти-советтік белсенділерді», «дін қызметкерлері мен сектанттарды» жаппай шығаруды қарастырды.КСРО-ның шалғай солтүстік аймақтарындағы отбасылар. Сондай-ақ КСРО-ның келесі аймақтарында кулактар мен олардың отбасыларын көшіру жөніндегі бірінші кезектегі науқандар.

Осыған байланысты ОГПУ органдарына әлеуметтік жағдайы төмен азаматтарды орналастыруды және олардың еңбегін жаңа тұрғылықты жері бойынша пайдалануды ұйымдастыру, арнайы кенттердегі тәртіпсіздіктердің жолын кесу, тұрғылықты жерінен қашқандарды іздеу бойынша міндеттер жүктелді. изгнание. Құпия операциялар басқармасының бастығы Э. г. Евдокимов бастаған арнайы жасақ. Жер бетіндегі шаруалардың стихиялық толқулары бірден басылды. Тек 1931 жылдың жазында Орал мен Батыс Сібірдегі арнайы қоныс аударушылардың үлкен толқуларын басу кезінде ОГПУ әскерлерін күшейту үшін Армия бөлімдерін пайдалану қажет болды.

1930-1931 жылдары ОГПУ ГУЛАГ арнайы қоныс аударушылар бөлімінің анықтамасында көрсетілгендей, арнайы елді мекендерге жалпы саны 1 803 392 адамды құрайтын 381 026 отбасы жіберілді. 1932-1940 жылдары арнайы кенттерге 489 822 адам келді.

2. 3 «Саботажбен» күрес

Үдемелі индустрияландыру мәселесін шешу үлкен инвестицияларды ғана емес, сонымен қатар көптеген техникалық кадрларды құруды қажет етті. Алайда, жұмысшылардың негізгі бөлігі күрделі техникада жұмыс істеу үшін жеткілікті біліктілігі жоқ кешегі сауатсыз шаруалар болды. Кеңес мемлекеті патша заманынан мұраға қалған техникалық интеллигенцияға да қатты тәуелді болды. Бұл мамандар көбінесе коммунистік ұрандарға күмәнмен қарады.

Азаматтық соғыс жағдайында өскен коммунистік партия индустрияландыру кезінде туындаған барлық сәтсіздіктерді әдейі диверсия ретінде қабылдады, нәтижесінде «диверсияға»қарсы науқан болды. Диверсия және диверсия туралы бірқатар сот процестерінде келесідей айыптаулар болды:

Күн тұтылуын бақылау кезіндегі Саботаж (Пулково жағдайы);

КСРО-ның қаржылық жағдайы туралы қате есептер дайындау, бұл оның халықаралық беделіне нұқсан келтірді(мысалы, Еңбек шаруа партиясы);

Тоқыма фабрикаларының жеткіліксіз дамуы, жартылай фабрикаттардағы теңгерімсіздік салдарынан шетелдік арнайы қызметтердің нұсқауы бойынша Саботаж, бұл КСРО экономикасына нұқсан келтіруге және жалпы наразылыққа әкелуі керек (өнеркәсіптік партия жағдайы);

Тұқымдық материалды жұқтыру нәтижесінде оның бүлінуі, қосалқы бөлшектермен жеткіліксіз қамтамасыз етілуіне байланысты ауыл шаруашылығын механикаландыруда әдейі іріткі салу (Еңбек шаруа партиясы мысалында);

Шетелдік арнайы қызметтердің тапсырмасы бойынша өңірлер бойынша тауарлардың біркелкі бөлінбеуі, бұл кейбір жерлерде артық шығынның пайда болуына және басқаларында тапшылықтың пайда болуына әкелді (меньшевиктік «Одақтық бюро»жағдайы).

Сол сияқты дінбасылар, еркін кәсіп иелері, ұсақ кәсіпкерлер, саудагерлер мен қолөнершілер 1930 жылдары басталған «капитализмге қарсы төңкерістің» құрбаны болды. Қала халқы бұдан былай «жұмысшы табы, социализмнің құрылысшысы» санатына қосылды, бірақ жұмысшы табы репрессияға ұшырады, олар басым идеологияға сәйкес қоғамның алға жылжуына кедергі келтіретін мақсатқа айналды.

Төрт жыл ішінде, 1928 жылдан 1931 жылға дейін 138 мың өнеркәсіптік және әкімшілік маман қоғам өмірінен шығарылды, оның ішінде 23 мыңы бірінші санат бойынша («кеңес өкіметінің жаулары») есептен шығарылды және азаматтық құқықтарынан айырылды. Мамандардың қудалауы кәсіпорындарда үлкен көлемге ие болды, онда олар өндірісті негізсіз ұлғайтуға мәжбүр болды, бұл авариялардың, ақаулардың және машиналардың бұзылуының көбеюіне әкелді. 1930 жылдың қаңтарынан 1931 жылдың маусымына дейін Донбасс инженерлерінің 48% – ы жұмыстан шығарылды немесе қамауға алынды: тек көлік секторында 1931 жылдың бірінші тоқсанында. 4500 «диверсант мамандары «»әшкереленді». Жоспарлардың орындалмауына, Еңбек өнімділігі мен еңбек тәртібінің күрт құлдырауына, экономикалық заңдарды толық елемеуге әкеліп соқтырған белгілі бір қол жетпейтін мақсаттарға қол жеткізу ұзақ уақыт бойы кәсіпорындардың жұмысын бұзды.

Дағдарыс үлкен сипатқа ие болды және партия басшылығы кейбір «түзету шараларын»қабылдауға мәжбүр болды. 1931 жылы 10 шілдеде Саяси Бюро 1928 жылы жарияланған аң аулаудың құрбаны болған мамандарды қудалауды шектеу туралы шешім қабылдады. Қажетті шаралар қабылданды: бірден бірнеше мың инженерлер мен техниктер босатылды, негізінен металлургия және көмір өнеркәсібі. интеллигенция балаларының жоғары білім алуына қол жеткізуде кемсітушілік тоқтатылды, ОПТУ тиісті наркоматтың келісімінсіз мамандарды тұтқындауға тыйым салынады.

1930 жылдың қаңтарында билік «Жеке кәсіпкерлікті»жою науқанын бастады. Бұл операция саудагерлерге, қолөнершілерге, сондай-ақ көптеген еркін кәсіп өкілдеріне қарсы бағытталған, олардың барлығы бір жарым миллионға жуық тіркелген. НЭП кезінде олар «жеке секторда»өте бейбіт жұмыс істеді. Саудада жеке капиталы 1000 рубльден аспайтын бұл кәсіпкерлер (олардың 98%-ы жалдамалы жұмысшыларды мүлдем пайдаланбаған) салық салудың он есе артуына байланысты өз қызметін жалғастыру мүмкіндігінен бірден айырылды. Олар «жария етілген, паразиттік» немесе «әлеуметтік бөтен элементтер» ретінде тәркіленді, «бұрынғы» немесе «меншік иелері мен патша аппараттарының бұрынғы таптарының өкілдері»ретінде барлық азаматтық құқықтардан айырылды. 1929-1930 жылдары олар тұрғын үй, медициналық көмек және азық-түлік карточкалары құқығынан айырылды. 1933-1934 жылдары қалаларды «декларацияланған элементтерден»тазартуға бағытталған паспорттау операциялары барысында туындаған одан да қатаң шаралар қабылданды.

1928 жылдың аяғынан 1932 жылдың аяғына дейін кеңес қалаларын шаруалар басып алды, олардың саны 12 миллионға жетті – ұжымдастыру мен тәркілеуден қашып кетті. Тек Мәскеу мен Ленинградта үш жарым миллион мигрант пайда болды. Олардың арасында ауылдан өзін-өзі басқаруға немесе колхоздарға кіруді таңдаған көптеген іскер шаруалар болды. 1930-1931 жылдары сансыз құрылыс алаңдары бұл өте қарапайым жұмыс күшін сіңірді. Бірақ 1932 жылдан бастап билік қалаларды өз ауылдарына айналдырған халықтың үздіксіз және бақыланбайтын ағымынан қорқуды бастады, ал билік оларды жаңа социалистік қоғамның витринасына айналдыруы керек еді; Халықтың көші-қоны 1929 жылдан бастап Азық-түлік рационының барлық күрделі жүйесіне қауіп төндірді, сол кезде «қолайлы» азық-түлік карталарының саны 1930 жылдың басында 26 миллионнан 1932 жылдың аяғында 40-қа дейін өсті. Көші-қон зауыттарды үлкен көшпенділер лагерлеріне айналдырды. Биліктің айтуынша,»ауылдан келген шетелдіктер теріс құбылыстарды тудыруы мүмкін және көптеген серуендеушілермен өндірісті бұзуы мүмкін, еңбек тәртібінің төмендеуі, бұзақылық, неке санының көбеюі, қылмыс пен алкоголизмнің дамуы».

Элементті жеңу үшін билік 1932 жылдың қараша-желтоқсан айларында жұмыстағы өндірістік тәртіпті бұзушыларға қарсы репрессивті шаралар қабылдауға және сол арқылы қалаларды «әлеуметтік бөтен элементтерден»тазартуға тырысты. 15 жылғы 1932 қарашадағы Жарлықта жұмысқа шықпағаны үшін жаза қарастырылған: дереу жұмыстан шығару, азық-түлік карталарынан айыру, тәртіп бұзушыларды тұрғылықты жерінен шығару. Оның айқын мақсаты «жалған кадрларды»әшкерелеу болды. 1932 жылғы 4 желтоқсандағы Жарлық кәсіпорындарға азық-түлік карточкаларын кімнен айыру керектігін өздері шешуге құқық берді және муниципалды азық-түлік тізіміне әділетсіз енгізілген барлық «өлі жандарды» және «паразиттерді» анықтау мен жоюды мақсат етті. .

Бірақ ең маңыздысы 1932 жылы 27 желтоқсанда ішкі төлқұжатты енгізу болды. Халықты аттестаттау осы Заңға енгізілген көптеген мақсаттарға сәйкес келді: «әлеуметтік паразитизмді» жою, кулактардың қалаларға енуін, сондай-ақ олардың нарықтық белсенділігін шектеу, ауыл халқының нәтижесін шектеу, қалаларда тазалықты сақтау. 1933 жылы 27 миллион паспорт берілді, ал паспорттау қалаларды халықтың қалаусыз санаттарынан «тазарту» операцияларымен қатар жүрді.

1934 жылдың көктемінде үкімет аштық, кулактарды жою және қоғамдық қатынастардың шиеленісуі кезінде қалаларда олардың саны едәуір өскен панасыз адамдар мен бұзақыларға қарсы репрессиялық шаралар қабылдады. заңға сәйкес, тонау, зорлық-зомбылық, дене жарақаттары, дене жарақаттары және кісі өлтіргені үшін сотталған 12 жасқа толған жасөспірімдерге Санкциялар. «Бірнеше күннен кейін үкімет прокуратураға жасөспірімдерге қолданылатын қылмыстық шараларды көрсететін құпия бұйрық жіберді, атап айтқанда,» ең жоғары әлеуметтік қорғау шарасын қоса алғанда » кез – келген шараларды қолдану керек, басқаша айтқанда-өлім жазасы осылайша Қылмыстық кодекстің Кәмелетке толмағандарды өлім жазасына кесуге тыйым салатын алдыңғы тармақтары алынып тасталды.

2. 4 Жаппай террор

1937 жылдың 30 шілдесінде НКВД № 00447 «бұрынғы кулактарды, қылмыскерлерді және басқа да Советтерге қарсы элементтерді басу операциясы туралы»бұйрығы қабылданды.

Осы бұйрыққа сәйкес қуғын-сүргінге ұшырағандардың санаттары анықталды:

А) бұрынғы кулактар (бұрын қуғын-сүргіннен жасырынған, лагерьлерден, қоныс аударулардан және еңбек қоныстарынан қашқан, сондай-ақ кулактардан қалаларға қашқан);

Б) бұрынғы қуғын-сүргінге ұшыраған «шіркеулер мен сектанттар»;

В) Кеңеске қарсы қарулы көтерілістердің бұрынғы белсенді қатысушылары;

Г) Кеңеске қарсы саяси партиялардың бұрынғы мүшелері (социалистік революционерлер, грузин меньшевиктері, армян дашнакалары, Әзірбайжан мусаватистері, иттихадшылар және т. б.);

Д) бұрынғы белсенді «бандиттік көтерілістердің қатысушылары»;

Е) бұрынғы ақ гвардияшылар, «пенишерлер», «репатрианттар» («реэмигранттар»), т . ;

Ж) Қылмыскерлер.

Барлық қуғын-сүргінге ұшырағандар екі санатқа бөлінді:

1)» неғұрлым дұшпандық элементтер » дереу қамауға алынуға және олардың істерін үштікте қараған кезде-өлім жазасына кесілуі тиіс;

2) «аз белсенді, бірақ әлі де дұшпандық элементтер» тұтқындалып, 8 жылдан 10 жылға дейінгі мерзімге лагерьлерге немесе түрмелерге қамауға алынды.

НКВД бұйрығымен мыңдаған істерді қарауды жеделдету үшін республикалар мен облыстар деңгейінде» жедел үштіктер » құрылды. Үштікке әдетте: Төраға – НКВД – ның жергілікті бастығы, мүшелері-жергілікті прокурор және обкомның, обкомның немесе БКП (б) Республикалық комитетінің бірінші хатшысы кірді.

Кеңес Одағының әр аймағы үшін екі санатқа да шектеулер қойылды.

Қуғын-сүргіннің бір бөлігі сотталған және лагерьлерде болған адамдарға қолданылды. Олар үшін «бірінші санаттағы» (10 мың адам) лимиттер бөлінді, сондай-ақ үштіктер қалыптастырылды.

Өкіммен сотталғандардың отбасы мүшелеріне қатысты қуғын-сүргін белгіленді:

«Мүшелері Кеңеске қарсы белсенді әрекет етуге қабілетті» отбасылар лагерьлерге немесе еңбек ауылдарына жіберілді.

Шекара маңы белдеуінде тұратын өлім жазасына кесілгендердің отбасылары республикалар, өлкелер мен облыстар шегінде шекара маңы белдеуінен тыс жерлерге қоныс аударуға жататын.

Мәскеу, Ленинград, Киев, Тбилиси, Баку, Ростов-на-Дону, Таганрогта, сондай-ақ Сочи, Гагра және Сухуми аудандарында тұратын өлім жазасына кесілгендердің отбасылары шекаралас аймақтарды қоспағанда, өздері таңдаған басқа аудандарға көшірілуі керек еді.

Қуғын-сүргінге ұшырағандардың барлық отбасылары тіркеуге және жүйелі бақылауға алынды.

«Кулак операциясының» ұзақтығы (кейде оны НКВД құжаттарында атайды, өйткені бұрынғы кулактар қуғын-сүргінге ұшырағандардың көпшілігін құрады) бірнеше есе артып, шектеулер қайта қаралды. Мәселен, 1938 жылғы 31 Қаңтарда Саяси Бюроның қаулысымен 22 өңірге 57 200 адамнан тұратын қосымша лимиттер бөлінді, оның ішінде «бірінші санат» үшін 48 мың адам; 1 ақпанда Саяси Бюро Қиыр Шығыстағы лагерлер үшін 12 мың адамнан тұратын қосымша лимит бекітеді. «бірінші санат», 17 ақпан – Украина үшін қосымша лимит екі санат бойынша 30 мың, 31 шілде – Қиыр Шығыс үшін («бірінші санат» үшін 15 мың, екінші санат үшін 5 мың), 29 тамыз – Чита облысы үшін 3 мың.

Операция барысында барлығы 818 мың адам сотталып, оның 436 мыңы өлім жазасына кесілді.

Жапония пайдасына тыңшылық жасады деп айыпталған Қытай-Шығыс темір жолының бұрынғы қызметкерлері де қуғын-сүргінге ұшырады.

1938 жылы 21 мамырда НКВД бұйрығымен «милиция үштігі» құрылды, олар сотсыз және тергеусіз 3-5 жылға бас бостандығынан айыруға немесе «әлеуметтік қауіпті элементтерді» соттауға құқылы болды. Бұл үштіктер 400 мың адамға түрлі үкім шығарды. Бұл адамдар санатына рецидивистік қылмыскерлер мен ұрланған адамдарды сатып алушылар кірді.

2. 5 Шетелдіктер мен этникалық азшылықтарға қарсы репрессия

1936 жылы 9 наурызда БКП (б) ОК Саяси Бюросы «КСРО-ны тыңшылық, террористік және диверсиялық элементтердің енуінен қорғау шаралары туралы»қаулы шығарды. Осыған сәйкес саяси эмигранттардың елге кіруіне кедергі болды және КСРО аумағында халықаралық ұйымдарды «тазарту» жөніндегі комиссия құрылды.

1937 жылы 25 шілдеде Ежов № 00439 бұйрыққа қол қойып, оны НКВД-ның жергілікті органдарына 5 күн ішінде барлық неміс азаматтарын, соның ішінде әскери зауыттар мен зауыттарда жұмыс істеген немесе бұрын жұмыс істеген саяси эмигранттарды қамауға алуды бұйырды.қорғаныс шеберханалары. сондай-ақ темір жол көлігінде және олардың істерін тергеу барысында «әлі ашылмаған Неміс барлау агенттерінің толық ашылуына қол жеткізу». 1937 жылы 11 тамызда Ежов № 00485 бұйрыққа қол қойды, оған 20 тамызда «поляк әскери ұйымының» жергілікті ұйымдарын толығымен жоюға және оны 3 ай ішінде аяқтауға бағытталған ауқымды операцияны бастау тапсырылды. Осы істер бойынша 103 489 адам сотталды, оның ішінде 84 471 адам өлім жазасына кесілді.

17 тамыз 1937 ж. – Румыниядан Молдова мен Украинаға эмигранттар мен дефекторларға қарсы «румын операциясын» өткізу туралы бұйрық. 8292 адам сотталды, оның ішінде 5439 адам өлім жазасына кесілді.

30 қараша 1937 ж. – НКВД-ның латвиялық дефекторларға, Латвия клубтары мен қоғамдарының белсенділеріне қарсы операция жүргізу туралы қаулысы. 21 300 адам сотталды, оның ішінде 16 575 адам. ату.

1937 жылғы 11 желтоқсан – НКВД-ның гректерге қарсы операциялар туралы директивасы. 12 557 адам сотталды, оның ішінде 10 545 адам. өлім жазасына кесілді.

1937 жылғы 14 желтоқсан – НКВД-ның «латыш желісі» бойынша қуғын-сүргінді эстондықтарға, литвалықтарға, финдерге, сондай-ақ болгарларға тарату туралы директивасы. 9 735 адам «Эстондық желі» бойынша сотталды, оның ішінде 7998 адам ату жазасына кесілді, 11 066 адам «фин желісі» бойынша сотталды, оның ішінде 9078 адам ату жазасына кесілді;

29 қаңтар 1938 ж. – НКВД-ның «Иран операциясы»туралы директивасы. 13 297 адам сотталып, оның 2046-сы өлім жазасына кесілді. 1938 ж.1 ақпан – НКВД болгарлар мен македондықтарға қарсы «ұлттық операция» туралы директивасы. 16 ақпан 1938 ж. – НКВД-ның «Ауған желісі»бойынша тұтқындау туралы қаулысы. 1557 адам сотталып, оның 366-сы өлім жазасына кесілді. 1938 жылғы 23 наурыз – Саяси Бюроның өздеріне қатысты қуғын-сүргін жүргізіліп жатқан ұлт өкілдерінен қорғаныс өнеркәсібін тазарту туралы Қаулысы. 24 маусым 1938 ж. – Қорғаныс Халық Комиссариатының КСРО аумағында жоқ ұлттардың әскери қызметшілерін Қызыл Армиядан шығару туралы қаулысы.

1938 ж.17 қарашада Халық Комиссарлар Кеңесі мен БКП (б) ОК Қаулысымен барлық төтенше органдардың қызметі тоқтатылды, қамауға соттың немесе прокурордың рұқсатымен ғана жол берілді. Берияның ішкі істер халық комиссарының 1938 жылғы 22 желтоқсандағы өкімімен ТЖМ-нің барлық үкімдері, егер олар 17 қарашаға дейін орындалмаса немесе кінәлі деп танылмаса, жарамсыз деп танылды.

Сталиндік қуғын-сүргін бірнеше мақсатты көздеді: олар мүмкін болатын оппозицияны жойды, жалпы қорқыныш атмосферасын құрды және көшбасшының еркіне толықтай бағынбады, жастарды алға жылжыту арқылы кадрлардың ауысуын қамтамасыз етті, әлеуметтік шиеленісті әлсіретіп, «елдің жауларын»айыптады. адам » өмірлік қиындықтары үшін лагерлердің Бас басқармасына (ГУЛАГ) жұмыс күшін ұсынды.

1938 жылдың қыркүйегіне қарай қуғын-сүргіннің негізгі міндеті орындалды. Репрессиялар репрессия кезінде сөйлеген КГБ партия жетекшілерінің жаңа ұрпағына қауіп төндіре бастады. Шілде-қыркүйек айларында бұрын тұтқындалған партия функционерлерін, коммунистерді, әскери жетекшілерді, НКВД қызметкерлерін, интеллигенцияны және басқа да азаматтарды жаппай ату өткізілді, бұл террордың аяқталуының басы болды. 1938 жылдың қазан айында соттан тыс үкімнің барлық органдары таратылды (НКВД-ға Берия келгеннен кейін алынған НКВД жанындағы арнайы жиналысты қоспағанда).

30-шы жылдардың соңғы үштен бірі жаппай сипатқа ие болған Саяси қуғын-сүргіннің жаңа толқынымен ерекшеленді. Сталиннің жеке басына табынуды нығайту және әр түрлі пікірлердің шыдамсыздығы, ел дамуындағы барлық қиындықтарды «халық жауларының» нәтижесі деп жариялау әрекеттері қарсы тұра алатын барлық ықпалды көшбасшылардың физикалық жойылуына әкелді. басқару режимі, яғни партиялық және кеңестік жұмысшылар.

Қазақ ұлттық зиялыларына қарсы жазалау шараларын бастау үшін Сталиннің хаты тікелей келді. «Мен партизан емес интеллигенцияны кеңес жұмысына тартуды толығымен қолдаймын. – Сталин 1925 жылы 29 мамырда Қазақ зиялыларының тағдырында тағдыршешті рөл атқарған Алматыға жазған хатында. – Мен сондай-ақ партиясыз өмір қырғыз мәдениетін дамытуға тартылғанын және олардың саяси және идеологиялық майданда күреске жіберілгеніне үзілді-кесілді қарсымын. Мен Қырғыз жастарын саяси және идеологиялық тәрбиелеумен айналысатын партиясыз интеллигенцияның қарсыласымын.

1937-1938 жылдары Т. Рысқұлов, Н.Нұрмақов, с. Ходжанов, у. Құлымбетов, о. Исаев, ОЖандосов, А. Досов, а. Асылбеков, Ж. Сәдуақасов, с. Сафарбеков, Т. Жүргенов және басқалары қатысты. Сондай – ақ, қуғын-сүргінге ұшыраған мәдениет пен ғылымның көрнекті қайраткерлері-Ә.Бөкейхан, А. Байтұрсын, М. Дулатұлы, А. Ермеков, х. Досмұхамедұлы, М. Тынышбайұлы, М. Жұмабай, С. Сейфуллин, І. Жансүгіров, Б. Майлин, с. Асфендияров, я. Шанин, к. Кемеңгеров және басқалары. басқа да. Оларға тағылған айыптар абсурдтық болды, атап айтқанда, олар аграрлық дағдарыс, 1920-1930 жылдардағы көтерілістер, жапон барлауымен байланыс, Қазақстанды бөлуге тырысу және т.б. Қарағандыда және бірқатар аудандарда «қарсыластарға» қарсы ашық сот процестері өтті, бірақ олардың көпшілігін соттан тыс органдар айыптады. 1937 жылы Қазақстан бойынша тұтқындалғандардың саны 105 мыңға жетті, оның 22 мыңы атылды. Интеллигенцияны ату әлеуметтік қорғаудың ең жоғары шарасы деп аталды, ал елді толтырған концлагерьлер әлеуметтік алдын-алу орындары болды.

Егер 1937 жылдың ортасында Қазақстан Компартиясының ОК-де 85 мүше, 35 кандидат, ревкомның 11 мүшесі (барлығы 121 адам) болса, сол жылдың соңына қарай 68 адам қалды, яғни одан да көп. ОК мүшелерінің жартысынан көбі қаза тапты. Суровому жазаға ұшырады өздері ғана жазаланған, бірақ мен олардың отбасы және балалар. Осылайша, зиялылар трагедиясы шаруалардың трагедиясына қосылып, бүкіл қазақ халқының қасіреті мен бақытсыздығына айналды. Қазіргі уақытта республикада сталиндік террордың 40 мыңға жуық құрбаны ақталды. А. Байтұрсыновтың, М. Жұмабаевтың, ж. Аймауытовтың, А. Бөкейханов, М.Дулатов, М. Тынышпаев, с. Асфендиаров және Қазақстанның басқа да көптеген көшбасшылары халыққа қайтарылды.

30-жылдары тоталитарлық режим қоғамдық және саяси өмірдің барлық салаларында орнатылды. Оның мәні Қазақстанда ерекше жағымсыз формаларда көрінді. Республикаға одақ мәртебесін беру нәтижесінде тоталитарлық режимнің қатал диктатурасы аясында түрлі әлеуметтік өзгерістер болды. КОКП идеологиялық жүйесінің барлық күштері бетсіз масса мен «кеңес халқының достастығын»қалыптастыруға бағытталған. Мойынсұнғыш интеллигенция, үкіметке адал шенеуніктердің бүкіл әскері пайда болды және террор басқарудың негізгі әдісіне айналды. Тарихтың кері санағы тек 1917 жылдан басталды. Сонымен қатар, тіл «кеңестік әдет-ғұрыптардың» астында ұсынылды (әсіресе 1945 жылдан кейін). Ресейдің қоғамдық өмірінде демократиялық дәстүрлер болмаған кезде, мұндай патернализм (үлкен ағасы) басқаларға қатысты нақты геноцидке айналды.

Қазақстандағы саяси қуғын-сүргін 40 – жылдардың аяғы мен 50-жылдардың басында жалғасты. Бұл жолы олар идеологиялық майдандағы перетряскамен байланысты болды. Қазақстанда олар ғылым, әдебиет және өнер саласын қамтыды. Ұлттық интеллигенция арасында» буржуазиялық ұлтшылдық » туралы тезис қайта жанданды.

Өткір сынның нысаны 1943 жылы жарияланған «Қазақстан тарихы» болды. Осы ұжымдық еңбекте берілген Қазақстандағы отаршылдыққа қарсы көтерілістерді бағалау ғылыми қоғамдастықта қызу пікірталастар туғызды. Сонымен қатар, Э. Бекмахановтың » Қазақстан 20-40 жылдары. 1837-1847 жылдардағы Кенесары Қасымов көтерілісіне арналған «XIX ғасыр» манифесі. Осы шығармада баяндалған автордың көзқарастары буржуазиялық ұлтшылдар тұжырымдамасының дамуы деп жарияланды, ал Э.Бекмахановтың монографиясы саяси зиянды деп танылды. «Бекмаханов ісі» деп аталатындар ойдан шығарылған. Бірден ғалымды қудалау: университеттен шығару, партия қатарынан шығару, ғылыми дәрежелер мен атақтардан айыру. Бекмаханов ісі сотқа берілді. CT мәліметтері бойынша . РСФСР ҚК-нің 58-бабы 10-тармағы 1952 жылғы 2 желтоқсанда Қазақ КСР Жоғарғы сотының алқасы Бекмахановты 25 жылға бас бостандығынан айыруға үкім шығарды.

40-жылдардың соңы мен 50 – жылдардың басында; республиканың көрнекті қоғамтанушылары осындай әділетсіз саяси айыптаулардың құрбандары болды: А.Жұбанов, х. Жұмалиев, Б. Сүлейменра, Е. Исмаилов, Л. Домбровский. Қазақ КСР Ғылым Академиясының президенті қ.Сәтпаев пен көрнекті жазушы және ғалым М. Әуезов, ҚазМУ ректоры т. Тәжібаев қудаланып, Қазақстаннан кетуге мәжбүр болды. Космополитизм деп айыпталған биологтар, дәрігерлер мен геологтар да республиканың ғылыми мекемелері мен университеттерінің филиалдарынан шығарылды.

40-жылдардың аяғы мен 50-жылдардың басындағы Қазақстандағы саяси қуғын-сүргіннің кейбір фактілері осындай. сол жылдардағы тоталитарлық режим жағдайында, бұл Қазақстандағы қуғын-сүргіннің өте үлкен ауқымы туралы тұжырымды растайды. Олардың » формалары мен әдістері болды. Республика аумағында болған ГАЖАГ филиалдары сол жылдары жұмыс істеген режимді ұйымдастырудың және нығайтудың маңызды құралы болды.

3 40-жылдардың аяғы мен 50 — жылдардың басындағы Қазақстандағы саяси қуғын-сүргін.

30-шы жылдардың соңғы үштен бірі жаппай сипатқа ие болған Саяси қуғын-сүргіннің жаңа толқынымен ерекшеленді. Сталиннің жеке басына табынуды нығайту және әр түрлі пікірлердің шыдамсыздығы, ел дамуындағы барлық қиындықтарды «халық жауларының» нәтижесі деп жариялау әрекеттері қарсы тұра алатын барлық ықпалды көшбасшылардың физикалық жойылуына әкелді. басқару режимі, яғни партиялық және кеңестік жұмысшылар.

Қазақ ұлттық зиялыларына қарсы жазалау шараларын бастау үшін Сталиннің хаты тікелей келді. «Мен партизан емес интеллигенцияны кеңес жұмысына тартуды толығымен қолдаймын. – Сталин 1925 жылы 29 мамырда Қазақ зиялыларының тағдырында тағдыршешті рөл атқарған Алматыға жазған хатында. – Мен сондай-ақ партиясыз өмір қырғыз мәдениетін дамытуға тартылғанын және олардың саяси және идеологиялық майданда күреске жіберілгеніне үзілді-кесілді қарсымын. Мен Қырғыз жастарын саяси және идеологиялық тәрбиелеумен айналысатын партиясыз интеллигенцияның қарсыласымын.

1937-1938 жылдары Т. Рысқұлов, Н.Нұрмақов, с. Ходжанов, у. Құлымбетов, о. Исаев, ОЖандосов, А. Досов, а. Асылбеков, Ж. Сәдуақасов, с. Сафарбеков, Т. Жүргенов және басқалары қатысты. Сондай – ақ, қуғын-сүргінге ұшыраған көрнекті мәдениет және ғылым қайраткерлері-Ә.Бөкейхан, А. Байтұрсын, М. Дулатұлы, А. Ермеков, х. Досмұхамедұлы, М. Тынышбайұлы, М. Жұмабай, С. Сейфуллин, І. Жансүгіров, Б. Майлин, с. Асфендияров, я. Шанин, к. Кемеңгеров және басқалары. басқа да. Оларға тағылған айыптар абсурдтық болды, атап айтқанда, олар аграрлық дағдарыс, 1920-1930 жылдардағы көтерілістер, жапон барлауымен байланыс, Қазақстанды бөлуге тырысу және т.б. Қарағандыда және бірқатар аудандарда «қарсыластарға» қарсы ашық сот процестері өтті, бірақ олардың көпшілігін соттан тыс органдар айыптады. 1937 жылы Қазақстан бойынша тұтқындалғандардың саны 105 мыңға жетті, оның 22 мыңы атылды. Интеллигенцияны ату әлеуметтік қорғаудың ең жоғары шарасы деп аталды, ал елді толтырған концлагерьлер әлеуметтік алдын-алу орындары болды.

Егер 1937 жылдың ортасында Қазақстан Компартиясының ОК-де 85 мүше, 35 кандидат, ревкомның 11 мүшесі (барлығы 121 адам) болса, сол жылдың соңына қарай 68 адам қалды, яғни одан да көп. ОК мүшелерінің жартысынан көбі қаза тапты. Суровому жазаға ұшырады өздері ғана жазаланған, бірақ мен олардың отбасы және балалар. Осылайша, зиялылар трагедиясы шаруалардың трагедиясына қосылып, бүкіл қазақ халқының қасіреті мен бақытсыздығына айналды. Қазіргі уақытта республикада сталиндік террордың 40 мыңға жуық құрбаны ақталды. А. Байтұрсыновтың, М. Жұмабаевтың, ж. Аймауытовтың, А. Бөкейханов, М.Дулатов, М. Тынышпаев, с. Асфендияров және Қазақстанның басқа да көптеген қайраткерлері елге қайтарылды.

30-жылдары тоталитарлық режим қоғамдық және саяси өмірдің барлық салаларында орнатылды. Оның мәні Қазақстанда ерекше жағымсыз формаларда көрінді. Республикаға одақ мәртебесін беру нәтижесінде тоталитарлық режимнің қатал диктатурасы аясында түрлі әлеуметтік өзгерістер болды. КОКП идеологиялық жүйесінің барлық күштері бетсіз масса мен «кеңес халқының достастығын»қалыптастыруға бағытталған. Мойынсұнғыш интеллигенция, үкіметке адал шенеуніктердің бүкіл әскері пайда болды және террор басқарудың негізгі әдісіне айналды. Тарихтың кері санағы тек 1917 жылдан басталды. Сонымен қатар, тіл «кеңестік әдет-ғұрыптардың» астында ұсынылды (әсіресе 1945 жылдан кейін). Ресейдің қоғамдық өмірінде демократиялық дәстүрлер болмаған кезде, мұндай патернализм (үлкен ағасы) басқаларға қатысты нақты геноцидке айналды.

Қазақстандағы саяси қуғын-сүргін 40 – жылдардың аяғы мен 50-жылдардың басында жалғасты. Бұл жолы олар идеологиялық майдандағы перетряскамен байланысты болды. Қазақстанда олар ғылым, әдебиет және өнер саласын қамтыды. Ұлттық интеллигенция арасында» буржуазиялық ұлтшылдық » туралы тезис қайта жанданды.

Өткір сынның нысаны 1943 жылы жарияланған «Қазақстан тарихы» болды. Осы ұжымдық еңбекте берілген Қазақстандағы отаршылдыққа қарсы көтерілістерді бағалау ғылыми қоғамдастықта қызу пікірталастар туғызды. Сонымен қатар, Э. Бекмахановтың » Қазақстан 20-40 жылдары. 1837-1847 жылдардағы Кенесары Қасымов көтерілісіне арналған «XIX ғасыр» манифесі. Осы шығармада баяндалған автордың көзқарастары буржуазиялық ұлтшылдар тұжырымдамасының дамуы деп жарияланды, ал Э.Бекмахановтың монографиясы саяси зиянды деп танылды. «Бекмаханов ісі» деп аталатындар ойдан шығарылған. Бірден ғалымды қудалау: университеттен шығару, партия қатарынан шығару, ғылыми дәрежелер мен атақтардан айыру. Бекмаханов ісі сотқа берілді. CT мәліметтері бойынша . РСФСР ҚК-нің 58-бабы 10-тармағы 1952 жылғы 2 желтоқсанда Қазақ КСР Жоғарғы сотының алқасы Бекмахановты 25 жылға бас бостандығынан айыруға үкім шығарды.

40-жылдардың соңы мен 50 – жылдардың басында; республиканың көрнекті қоғамтанушылары осындай әділетсіз саяси айыптаулардың құрбандары болды: А.Жұбанов, х. Жұмалиев, Б. Сүлейменра, Е. Исмаилов, Л. Домбровский. Қазақ КСР Ғылым Академиясының президенті қ.Сәтпаев пен көрнекті жазушы және ғалым М. Әуезов, ҚазМУ ректоры т. Тәжібаев қудаланып, Қазақстаннан кетуге мәжбүр болды. Космополитизм деп айыпталған биологтар, дәрігерлер мен геологтар да республиканың ғылыми мекемелері мен университеттерінің филиалдарынан шығарылды.

40-жылдардың аяғы мен 50-жылдардың басындағы Қазақстандағы саяси қуғын-сүргіннің кейбір фактілері осындай. сол жылдардағы тоталитарлық режим жағдайында, бұл Қазақстандағы қуғын-сүргіннің өте үлкен ауқымы туралы тұжырымды растайды. Олардың » формалары мен әдістері болды. Республика аумағында болған ГАЖАГ филиалдары сол жылдары жұмыс істеген режимді ұйымдастырудың және нығайтудың маңызды құралы болды.

Қазақ зиялылары мен қазақ халқының қасіреті 20-30 және 40-50 жылдардағы қуғын-сүргінмен аяқталмайды. Алда 1986 Жылғы Желтоқсан оқиғалары болды.

С.и. Ожеговтың сөздігінде «қуғын – сүргін-мемлекеттік органдар тарапынан жазалау шарасы»делінген. Бірақ бұл анықтама мораль тұрғысынан толық емес немесе дұрыс емес болады, өйткені бұл адам құқықтарының бұзылуы. Қуғын-сүргін кезеңі адам құқықтарының бұзылуын айқын білдіретіндіктен, бұл бәрінен есте қаларлық мысал.

Бірақ соңғы онжылдықтардағы КСРО-дағы билік үшін күрес кезіндегі саяси қарсыластарға қарсы репрессия ғылыми-зерттеу және журналистік әдебиеттерде ең қайшылықты сипаттамаларды берді. Мемлекеттің егемендігін сақтау туралы мәселе туындаған кезде репрессия қаншалықты ақталды және кімге қарсы қажет болды? Олар өздерінің жеке қаскүнемдерімен күресуге тырысқан жергілікті облыстық комитеттің «патшаларынан» қаншалықты пайда болды? Революция мен азаматтық соғыс нәтижесінде билікке келген руссофобиялық партиялық-кеңестік номенклатураның репрессиясы қаншалықты қасақана арандатушылық болды? Барлық осы мәселелер бойынша әртүрлі есептер беріледі. Сталин бұл мәселені ең жаппай қуғын-сүргін аяқталған кезде, атап айтқанда 1938 жылдың қарашасында қалай көрді:

«КСРО Халық Комиссарлар Кеңесі мен БКП (б) ОК 1937-1938 жылдары партия басшылығымен НКВД органдары партия жауларын жою бойынша үлкен жұмыс атқарғанын атап өтеді. КСРО-ны троцкистердің, бухариндердің, Социалистік революционерлердің, меньшевиктердің көптеген тыңшы, Террористік, диверсиялық және диверсиялық кадрларынан тазартты. КСРО-дағы шетелдік арнайы қызметтердің, атап айтқанда Жапония, Германия, Польша, Англия және Францияның арнайы қызметтерінің маңызды тірегі болған буржуазиялық ұлтшылдар, ақ гвардияшылар, қашқын жұдырықтар мен қылмыскерлер.

Сонымен бірге, НКВД поляк, румындар, финдер, Немістер, латыштар, эстондар, Харбин және т. б. Саяси эмигранттар мен дефекторлардың басшылығымен кордонның кесірінен КСРО-да көптеген шетелдік барлау қызметтерінің тыңшылар мен диверсиялық агенттерін жеңу үшін үлкен жұмыс жасады.

«Елді диверсиялық бүлікші және тыңшы кадрлардан тазарту социалистік құрылыстың одан әрі жетістіктерін қамтамасыз етуде оң рөл атқарды.

Алайда, бұл КСРО-ны тыңшылардан, зиянкестерден, террористерден және диверсанттардан тазарту міндетінің соңы деп ойламау керек.

Енді міндет-бұл күресті КСРО-ның барлық жауларымен аяусыз күресті жалғастыра отырып, неғұрлым жетілдірілген және сенімді әдістермен ұйымдастыру.

Бұл одан да қажет, өйткені НКВД 1937-1938 жылдары жеңілдетілген тергеу мен сотта жүргізген дұшпандық элементтерді жою және жою бойынша жаппай операциялар бөлім жұмысындағы бірқатар кемшіліктер мен бұрмалануларға әкелуі мүмкін емес еді. НКВД және прокуратура. Сонымен қатар, халықтың жаулары мен сыртқы барлау тыңшылары НКВД органдарына орталықта да, сол жерде де кіріп, диверсиялық жұмысты жалғастыра отырып, тергеу және агенттік істерді саналы түрде шатастыруға тырысты. ол кеңес заңдарын бұзды, жаппай және негізсіз тұтқындаулар жасады, сонымен бірге өз серіктестерін, атап айтқанда НКВД органдарында есек болғандарды жеңілуден құтқарды »

Қазақстандағы жаппай саяси қуғын-сүргін: жалпы ақпарат

Саяси қуғын-сүргін 1917 жылғы Қазан төңкерісінен кейін бірден басталды. Қуғын-сүргін құрбандары большевиктердің белсенді саяси қарсыластары ғана емес, сонымен бірге олардың саясатымен келіспейтіндер де болды. Репрессия әлеуметтік негізде жүргізілді: бұрынғы милиционерлерге, жандармдарға, патша үкіметінің шенеуніктеріне, діни қызметкерлерге, кәсіпкерлерге қарсы.

Азаматтық соғыс аяқталғаннан кейін Саяси қуғын-сүргін жалғасты. Олар Ауыл шаруашылығын мәжбүрлеп ұжымдастырудың басталуымен және 1920 жылдардың аяғы мен 1930 жылдардың басында жедел индустрияландырудың басталуымен, сондай-ақ Сталиннің жеке күшінің күшеюімен кең таралды.

Жаппай саяси қуғын – сүргін-Қазақстан тарихындағы ең қайғылы беттердің бірі. Қазақстан аумағында ГУЛАГ құрылымының ірі лагерлері – АЛЖИР, Степлаг, Карлаг орналасты. Республика іс жүзінде бір үлкен түрмеге айналды. Қуғын-сүргін жылдары Қазақстан лагерлеріне 5 миллионнан астам адам жер аударылды. Кейбір мәліметтер бойынша, тұтқындардың жалпы саны бұл көрсеткіштен едәуір асады.

1921-1954 жылдар аралығында Қазақстанда 100 мың адам сотталып, оның 25 мыңы өлім жазасына кесілді.

Тоталитарлық биліктің қалыптасуының тікелей нәтижесі репрессивті машинаның ашылуы болды. Нәтижесінде-орталықтың саясатына қарсы шыққан «Алаш» партиясы мүшелерінің саяси қудалауын күшейту. Бұдан кейін адам құқықтары мен республикашылардың бұзылуы болды.

1937-1938 жылдар аралығында «Кіші Қазан төңкерісі» саясатының нәтижесінде Қазақстанда жаппай қуғын-сүргін болды. Барлық «кәпірлер» республикадан әртүрлі сылтаулармен шығарылды. Көбісі өз хабарламаларынан шығарылды.

20-шы жылдардың аяғында. күдік пен ұру кең таралды. 1928 жылы Алаш Орданың бұрынғы басшылары Дулатов, Жұмабаев, Аймауытов қуғын-сүргінге ұшырады. Республикадағы жағдай ерекше-олар барлық жерде Жаулар іздейді, шахталарда олар аварияларды жояды, бұл кейіннен осы іздеулермен түсіндіріледі. Барлық жерде қылмыстық істер фабрикаланады, партия ұйымдарында тазалау жұмыстары жүргізіледі. Сол кезде Сазлаг, Карлаг, Алжир және басқа да лагерьлер құрылды.

Қазақстанда НКВД қызметі» агенттердің «жалпы саны 3720 адамды құрайтын 183 ұйымды әшкереледі. 1920 жылдан 1953 жылға дейінгі 33 жыл ішінде 110 мыңға жуық адам саяси қуғын-сүргінге ұшырады, бүкіл қазақстандық партия ұйымының 18% – ға жуығы халық жауы деп жарияланды.

Сталиндік репрессиялық машина Абдурауф Фитрат, Абайдулла Ходжаев, Ашурали, Захири және басқалар сияқты тұлғалардың өмірін қиды.

Ұлттық-либералдық интеллигенция жойылды, олардың арасында х.Досмұхамедов, М. Тынышпаев, ж. Ақпаев, М. Жұмабаев – Алаш-Орда партиясының барлық дерлік көшбасшылары болды.

Сталиндік қуғын – сүргіннің сүйікті нысаны жергілікті партия жетекшілері-ұлттық жалтарушылар деп аталды. Сталиндік жүйе бойынша олар моральдық және физикалық тұрғыдан жойылды.

3. 1 ХХ ғасырдың 30-50 жылдарындағы Қазақстандағы ұлттық интеллигенцияға қарсы қуғын-сүргін

30-шы жылдардың соңғы үштен бірі жаппай сипатқа ие болған Саяси қуғын-сүргіннің жаңа толқынымен ерекшеленді. Сталиннің жеке басына табынуды нығайту және әр түрлі пікірлердің шыдамсыздығы, ел дамуындағы барлық қиындықтарды «халық жауларының» нәтижесі деп жариялау әрекеттері қарсы тұра алатын барлық ықпалды көшбасшылардың физикалық жойылуына әкелді. басқару режимі, яғни партиялық және кеңестік жұмысшылар.

Қазақ ұлттық зиялыларына қарсы жазалау шараларын бастау үшін Сталиннің хаты тікелей келді. «Мен партизан емес интеллигенцияны кеңес жұмысына тартуды толығымен қолдаймын. – Сталин 1925 жылы 29 мамырда Қазақ зиялыларының тағдырында тағдыршешті рөл атқарған Алматыға жазған хатында. – Мен сондай-ақ партиясыз адамдардың Қырғызстан мәдениетіне қатысуын жақтаймын және оларға саяси және идеологиялық майданда соғысуға рұқсат етілуіне үзілді-кесілді қарсымын. Мен Қырғыз жастарын саяси және идеологиялық тәрбиелеумен айналысатын партиясыз интеллигенцияның қарсыласымын.

1937-1938 жылдары Т. Рысқұлов, Н.Нұрмақов, с. Ходжанов, у. Құлымбетов, о. Исаев, о. Жандосов, А. Досов, а. Асылбеков, Ж. Сәдуақасов, с. Сафарбеков, Т. Жүргенов және басқалары қатысты. Сондай – ақ, қуғын-сүргінге ұшыраған көрнекті мәдениет және ғылым қайраткерлері-Ә.Бөкейхан, А. Байтұрсын, М. Дулатұлы, А. Ермеков, х. Досмұхамедұлы, М. Тынышбайұлы, М. Жұмабай, С. Сейфуллин, І. Жансүгіров, Б. Майлин, с. Асфендияров, я. Шанин, к. Кемеңгеров және басқалары. басқа да. Оларға тағылған айыптар абсурдтық болды, атап айтқанда, олар аграрлық дағдарыс, 1920-1930 жылдардағы көтерілістер, жапон барлауымен байланыс, Қазақстанды бөлуге тырысу және т.б. Қарағандыда және бірқатар аудандарда «қарсыластарға» қарсы ашық сот процестері өтті, бірақ олардың көпшілігін соттан тыс органдар айыптады. 1937 жылы Қазақстан бойынша тұтқындалғандардың саны 105 мыңға жетті, оның 22 мыңы атылды. Интеллигенцияны ату әлеуметтік қорғаудың ең жоғары шарасы деп аталды, ал елді толтырған концлагерьлер әлеуметтік алдын-алу орындары болды.

Егер 1937 жылдың ортасында Қазақстан Компартиясының ОК-де 85 мүше, 35 кандидат, ревкомның 11 мүшесі (барлығы 121 адам) болса, сол жылдың соңына қарай 68 адам қалды, яғни одан да көп. ОК мүшелерінің жартысынан көбі қаза тапты. Суровому жазаға ұшырады өздері ғана жазаланған, бірақ мен олардың отбасы және балалар. Осылайша, зиялылар трагедиясы шаруалардың трагедиясына қосылып, бүкіл қазақ халқының қасіреті мен бақытсыздығына айналды. Қазіргі уақытта республикада сталиндік террордың 40 мыңға жуық құрбаны ақталды. А. Байтұрсыновтың, М. Жұмабаевтың, ж. Аймауытовтың, А. Бөкейханов, М.Дулатов, М. Тынышпаев, с. Асфендияров және Қазақстанның басқа да көптеген қайраткерлері елге қайтарылды.

30-жылдары тоталитарлық режим қоғамдық және саяси өмірдің барлық салаларында орнатылды. Оның мәні Қазақстанда ерекше жағымсыз формаларда көрінді. Республикаға одақ мәртебесін беру нәтижесінде тоталитарлық режимнің қатал диктатурасы аясында түрлі әлеуметтік өзгерістер болды. КОКП идеологиялық жүйесінің барлық күштері бетсіз масса мен «кеңес халқының достастығын»қалыптастыруға бағытталған. Мойынсұнғыш интеллигенция, үкіметке адал шенеуніктердің бүкіл әскері пайда болды және террор басқарудың негізгі әдісіне айналды. Тарихтың кері санағы тек 1917 жылдан басталды. Сонымен қатар, тіл «кеңестік әдет-ғұрыптардың» астында ұсынылды (әсіресе 1945 жылдан кейін). Жоқ

Ресейдің қоғамдық өміріндегі демократиялық дәстүрлерден мұндай патернализм (үлкен ағасы) басқаларға қатысты нақты геноцидке айналды.

Қазақстандағы саяси қуғын-сүргін 40 – жылдардың аяғы мен 50-жылдардың басында жалғасты. Бұл жолы олар идеологиялық майдандағы перетряскамен байланысты болды. Қазақстанда олар ғылым, әдебиет және өнер саласын қамтыды. Ұлттық интеллигенция арасында» буржуазиялық ұлтшылдық » туралы тезис қайта жанданды.

Өткір сынның нысаны 1943 жылы жарияланған «Қазақстан тарихы» болды. Осы ұжымдық еңбекте берілген Қазақстандағы отаршылдыққа қарсы көтерілістерді бағалау ғылыми қоғамдастықта қызу пікірталастар туғызды. Сонымен қатар, Э. Бекмахановтың » Қазақстан 20-40 жылдары. Бұл жұмыста баяндалған автордың көзқарастары буржуазиялық ұлтшылдар тұжырымдамасының дамуымен жарияланды, ал Э.Бекмахановтың монографиясы саяси зиянды деп танылды. – «Бекмаханов ісі»деп аталатын ойдан шығарылған. Бірден ғалымды қудалау: университеттен шығару, партия қатарынан шығару, ғылыми дәрежелер мен атақтардан айыру. Бекмаханов ісі сотқа берілді. РСФСР ҚК-нің 58-бабы 10-тармағына сәйкес 1952 жылғы 2 желтоқсанда Қазақ КСР Жоғарғы сотының алқасы Бекмахановты 25 жылға бас бостандығынан айыруға үкім шығарды.

40-жылдардың соңы мен 50 – жылдардың басында; республиканың көрнекті қоғамтанушылары осындай әділетсіз саяси айыптаулардың құрбандары болды: А.Жұбанов, х. Жұмалиев, Б. Сүлейменра, Е. Исмаилов, Л. Домбровский. Қазақ КСР Ғылым Академиясының президенті қ.Сәтпаев пен көрнекті жазушы және ғалым М. Әуезов, ҚазМУ ректоры т. Тәжібаев қудаланып, Қазақстаннан кетуге мәжбүр болды. Космополитизм деп айыпталған биологтар, дәрігерлер мен геологтар да республиканың ғылыми мекемелері мен университеттерінің филиалдарынан шығарылды. қуғын-сүргін зиялылары Сталинге табыну

40-жылдардың аяғы мен 50-жылдардың басындағы Қазақстандағы саяси қуғын-сүргіннің кейбір фактілері осындай. сол жылдардағы тоталитарлық режим жағдайында, бұл Қазақстандағы қуғын-сүргіннің өте үлкен ауқымы туралы тұжырымды растайды. Олардың » формалары мен әдістері болды. Республика аумағында болған ГУЛАГ филиалдары сол жылдары болған режимді ұйымдастырудың және нығайтудың маңызды құралы болды.

Қазақ зиялылары мен қазақ халқының қасіреті 20-30 және 40-50 жылдардағы қуғын-сүргінмен аяқталмайды.

Қорытынды

Сталин басшылығы революция, партия, халық атынан жасаған жаппай қуғын-сүргін, озбырлық және заңсыздық өткеннің ауыр мұрасы болды.

1920 жылдардың ортасында басталған отандастардың ар-намысы мен өмірін қорлау бірнеше ондаған жылдар бойы қатаң дәйектілікпен жалғасты. Мыңдаған адамдар моральдық және физикалық азаптарға ұшырады, олардың көпшілігі жойылды. Өмір, олардың отбасы және жақын айналды безнадежную жолағына унижений және азап. Сталин және оның айналасындағылар кеңес халқын революция жылдарында оларға берілген бостандықтардан айырып, іс жүзінде шексіз билікке ие болды. Жаппай репрессиялар негізінен арнайы жиналыстар, алқалар, «үштік» және «екеу»деп аталатын соттан тыс репрессиялар арқылы жүзеге асырылды. Алайда, тіпті соттарда сот ісін жүргізудің қарапайым нормалары бұзылды.

КОКП-ның ХХ съезі бастаған әділеттілікті қалпына келтіру дәйексіз жүргізілді және іс жүзінде 60-шы жылдардың екінші жартысында тоқтады.

Мыңдаған сот ісі әлі қозғалған жоқ. Зорлық-зомбылық ұжымдастыру кезінде жазықсыз зардап шеккен, түрмеге жабылған, отбасыларымен бірге өмір сүру құқығынсыз, дауыс беру құқығынсыз, тіпті қамауға алу мерзімін жарияламай-ақ шалғай аудандарға шығарылған кеңес адамдарынан әділетсіздік белгісі әлі жойылған жоқ.

1937-1938 жылдары Т. Рысқұлов, Н.Нұрмақов, с. Ходжанов, у. Құлымбетов, о. Исаев, ОЖандосов, А. Досов, а. Асылбеков, Ж. Сәдуақасов, с. Сафарбеков, Т. Жүргенов және басқалары «ұлтшыл-фашизмге» және тыңшылық жасады деп айыпталған. Қуғын-сүргінге ұшыраған көрнекті мәдениет және ғылым қайраткерлері-Ә.Бөкейхан, А. Байтұрсын, М. Дулатұлы, А. Ермеков, х. Досмұхамедұлы, М. Тынышбайұлы, М. Жұмабай, С. Сейфуллин, Ижансүгіров, Б. Майлин, с. Асфендияров, ж. Шанин, к. Кемеңгеров және т. б. қатысты. басқа да. Оларға тағылған айыптар абсурдтық болды, атап айтқанда, олар ауыл шаруашылығы дағдарысына, 20-шы 30-шы жылдардағы көтерілістерге, жапон барлауымен байланысқа, Қазақстанның бөлінуіне және т.б. кінәлі деп жарияланды. 1937 жылы Қазақстан бойынша тұтқындалғандардың саны 105 мың адамға жетті, оның 22 мыңы атылды. Зиялы қауымды ату әлеуметтік қорғаудың ең жоғары шарасы, ал елді толтырған концлагерьлер әлеуметтік профилактика орны деп аталды.

Егер 1937 жылдың ортасында Қазақстан Компартиясы ОК құрамында 85 мүше, 35 кандидат, ревкомның 11 мүшесі ( барлығы – 121 адам) болса, осы жылдың соңына қарай тек 68 адам қалды, яғни ОК мүшелерінің жартысынан астамы жойылды. Қатаң жазаларға ұшырады өздері ғана жазаланған, бірақ мен олардың отбасы, балалар. Осылайша, шаруалар трагедиясына, интеллигенцияға қосылып, бүкіл қазақ халқының қасіреті мен бақытсыздығына айналды. Қазіргі уақытта республикада сталиндік террордың 40 мыңға жуық құрбаны ақталды. А. – ның игі есімдері халыққа қайтарылды. Байтұрсынұлы, М.Жұмабаев, Ж. Аймауытов, Ә. Бөкейханов, М. Дулатов, М. Тынышпаев, с. Асфендияров және басқа да көптеген Қазақстан қайраткерлері қатысты.

30-жылдары тоталитарлық режим қоғамдық-саяси өмірдің барлық салаларында орнықты. Оның мәні Қазақстанда ерекше жағымсыз формаларда көрінді. Республикаға одақтық мәртебе беру, тоталитарлық режимнің қатал диктатурасы аясында түрлі қоғамдық өзгерістер болды. КОКП идеологиялық жүйесінің барлық күштері Щ-ның бет-әлпетін қалыптастыруға бағытталған «кеңес халқының қауымдастығы». Мойынсұнғыш интеллигенция, адал басқарушы шенеуніктердің бүкіл әскері пайда болды, басқарудың негізгі әдісі террор болды. Тарихты санау тек 1917 жылдан басталды. Сол жерде «кеңестік әдет-ғұрып» деген атпен (әсіресе 1945 жылдан кейін ) тіл де ұсынылды. Ресейдің қоғамдық өмірінде демократиялық дәстүрлер болмаған кезде, мұндай патернализм (үлкен ағасы) басқаларға қатысты нақты геноцидке айналды.

You May Also Like

Сабынның бала денсаулығына әсері және оны үй жағдайында жасау технологиясы, ғылыми жоба

Ғылыми жоба Тақырыбы: «Сабынның бала денсаулығына әсері және оны үй жағдайында жасау…

Қазақ әдебиетіндегі аққу бейнесі, ғылыми жоба

Қазақ әдебиетіндегі аққу бейнесі Секциясы: қазақ әдебиеті Бағыты: әдебиеттану Мазмұны  Кіріспе …………………………………………………………………………………………………….…

Қазақ тіліндегі сыпайылық концептісі, ғылыми жоба

Судың ластану түрлері және оны тазарту жолдары, ғылыми жоба

Судың ластану түрлері және оны тазарту жолдары АННОТАЦИЯ Сусыз өмір сүру мүмкін…