І Кіріспе …………………………………………………………………………………………3 

ІІ Негізгі бөлім 

  1. 1 Армандар қайтсек орындалады? ………………………………………….4
  2. 2 Армандар орындалуы үшін……………………………………………………9
  3. 3 Армандардың бәрі орындалы, егер оның құпияларын білсек…13

АБСТРАКТ 

Зерттеудің өзектілігі: Арманды мақсатқа, мақсатты жоспарға айналдыру дегенді жиі естиміз. Ұйықтар алдында ойлаған арманымыз, таңертең оянғанда мақсатқа айналса, жоспарға да бір табан жақындадық деген сөз. Арманымыз орындалу үшін, қиялға беріліп жүре бермей, әрекетке көшу керегін бәріміз білеміз. Ал оны жақындату псхологиялық тұрғыда өзіміздің де қолымыздан келеді. Арманға қалай қол жеткіземіз. Шынында да арманның бәрі орындала ма? Менің барлық арманымның орындалғанын қалаймын. Сондықтан осы тақырыпты терең зерттеуге алдым.

Зерттеу жұмысының ғылыми болжамы: Егер армандардың орындалу құпиялары ашылып, оларды жүзеге асырудың жолдары жүйеленіп берілсе, онда біз армандардың орындалуы туралы таным-түсініктеріміз арта түсер еді, оның пайдасын жетік меңгеріп, өз қажетімізге тиімді жарата алар едік. Армандарымызды жүзеге асырып, көп табыстарға жетер едік

Зерттеудің мақсаты:  Армандарымыз оңай әрі тез орындалу үшін қандай құпия сырлар бар екенін анықтай отырып, барлық армандардың орындалуына апарар техникаларды жүйелеп танып білу.

Зерттеудің міндеттері:

  • армандардың орындалуы үшін ескеретін қағидаларды анықтау:
  • армандарды жүзеге асыратын техникаларды танып білу;
  • молшылық ағымына енуге арналған нақыт ережелерді зерттеп білу.

Ғылыми жұмысының ғылыми жаңалығы. Армандардың орындалуын өзіндік құпиялары анықталды. Олардың сырлары жан-жақты таныстырылып, оның қызықты деректер ашылды, сонымен қатар барлық армандардың оңай әрі тезорындалуына әкелетінжолдар таныстырылды.

Жұмыс қорытындысы.  Армандарға  оңай жетудің құпиясырлары анықталды

Зертеудің теориялық және практикалық маңызы: Армандардың орындалуы туралы техникалар арқылы оған тез жетудің жолдары анықталды және осы  техникаларды орындау арқылы кез-келген арманға жетуге болатына анықталды.

Жұмыстың орындалу әдістері. Арманның бәрі орындалатыны туралы терең танысу, деректер жинау, ғылыми ізденіс, зерттеу,  талдау, салыстыру әдістері қолданылған.

АБСТРАКТ

Актуальность исследования заключается в том, что мы часто слышим, что превращение мечты в цель. Мы должны помнить о том, что мы думали перед сном, когда утром просыпались цели, и к плану тоже подошли. Все мы знаем, что мы должны идти к действию, не допуская фантазии. А его сближение происходит в псхологическом плане. Как мы достигаем мечты. Действительно ли все мечты исполняются? Я хочу, чтобы все мои мечты были исполнены. Поэтому я получил глубокое изучение этой темы.

Научный прогноз исследовательской работы: если раскрываются секреты исполнения желаний, систематизированы пути их реализации, то мы могли бы понять, что происходит сновидение о выполнении желаний, мы могли бы хорошо освоить ее выгоду и эффективно использовать их для собственных нужд. Мы сумели реализовать наши мечты и добиться больших успехов

Цель исследования: систематизировать технику, способную выполнить все мечты, определяя, какие секреты существуют для того, чтобы наши мечты были легко и быстро исполнены.

Задачи исследования:

– определение принципов, учитывающих исполнение мечты:

– узнавать технику, реализующие мечты;

– изучить четкие правила для проникновения в течения изобилия.

Научная новизна научной работы. Были определены своя тайна исполнения желаний. Они были подробно ознакомлены с их историей, раскрыты интересные факты, а также были представлены пути, которые приведут к легкому и быстрому усвоению всех желаний.

Итоги работы.  Определены достижения Армандарға легко құпиясырлары

Теоретическое и практическое значение исследования: определены пути быстрого достижения техники о выполнении мечты и определены, что благодаря выполнению этой техники можно достичь любой мечты.

Методы выполнения работ. О том, что все мечты исполняются, использовались методы глубокого знакомства, сбора данных, научного поиска, исследования, анализа, сравнения.

                                                  ABSTRACT 

The relevance of the study is that we often hear that turning a dream into a goal. We have to remember what we thought before going to bed when we woke up in the morning goals, and the plan also came up. We all know that we must go to action without allowing fantasy. And its convergence is happening in pskhologicheskoe plan. How we achieve dreams. Do all dreams come true? I want all my dreams to come true. So I got a deep study of this topic.

Scientific forecast of the research work: if the secrets of the fulfillment of desires are revealed, the ways of their realization are systematized, then we could understand that there is an update on the fulfillment of desires, we could well master its benefits and effectively use them for our own needs. We were able to realize our dreams and achieve great success

The purpose of the study: to systematize the technique that can fulfill all dreams, determining what secrets exist in order for our dreams to be easily and quickly fulfilled.

Research problem:

– definition of principles that take into account the fulfillment of dreams:

– learn techniques that realize dreams;

– learn clear rules for penetrating the currents of abundance.

Scientific novelty of scientific work. Were identified own the mystery of dreams. They were thoroughly acquainted with their history, interesting facts were revealed, and the ways that will lead to an easy and quick assimilation of all desires were presented.

Result of work.  Determined achieve dreams passwords easily

Theoretical and practical significance of the study: identified ways to quickly achieve the technique of fulfilling dreams and determined that through the implementation of this technique, you can achieve any dream.

Methods of work. That all dreams come true, methods of deep acquaintance, data collection, scientific search, research, analysis, comparison were used.

Пікір

«№46 А.С.Пушкин атындағы мектеп-лицейі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің  «А» сынып оқушысы Ахметжан Нуриддиннің «Арманның бәрі орындалады»  атты ғылыми жобасы армандардың бәрінің орындалатынына дәйек келтіретін жолдарды көрсетуге, арнайы техникалар арқылы кез-келген арманға жетуге болатынын көрсетуге арналады.

Зерттеудің мақсаты:  Армандарымыз оңай әрі тез орындалу үшін қандай құпия сырлар бар екенін анықтай отырып, барлық армандардың орындалуына апарар техникаларды жүйелеп танып білу.

 Зерттеу жұмысында оқушы армандардың орындалуы үшін қандай жолдардан өту керек екендігін танытады.

Кез-келген арманның орындалуы үшін адамбаласы жан-жүрегімен таза болып, адамдарға пайда әкелетін іспен айналысуы керек екен. Арманға жету үшін арнайы техникалардың құпиясын ашады. медитация жасау, елестету, жақсы сөз айту, оны қағазға жазу арқылы өз армандарымызды жақындата түсудің қызықты деректерін келтіреді.

Адам баласы адалдығымен, жүрегінің тазалығымен молшылық ағымына енген кезде кез-келген армандардың оп-оңай орындала беретінін айтады.

Зерттеуші арманға жету жолдарын нақты деректермен дәлелдей түскен. Олармен кеңінен таныстыра отырып, қызықты деректер келтіреді.

Жалпы алғанда ғылым жоба өз дәрежесінде жасалынған деуге болады. Зерттеу жұмысының мазмұндылығы мен мәнділігін ескере отырып, жоғары дәрежеде бағалауға ұсынамын.

 

You May Also Like

А. Байтұрсынов және қазіргі қазақ тілі фонетика саласындағы жаңа бағыттар, ғылыми жоба

ҒЫЛЫМИ ЖОБА ТАҚЫРЫБЫ: А. Байтұрсынов және қазіргі қазақ тілі фонетика саласындағы жаңа…

Алманың пайдасы, ғылыми жоба слайд

Үй тауығы балапандарымен бройлер балапандарының өсіп, жетілу ерекшеліктері, ғылыми жоба

Тақырыбы: Үй тауығы балапандарымен бройлер балапандарының өсіп, жетілу ерекшеліктері Үй тауығы балапандарымен…

Кітап оқу мен жылдам оқудың құпиясы, ғылыми жоба

Кітап оқу мен жылдам оқудың құпиясы. Мазмұны І. Жетекшінің пікірі         ІІ.…