«~» белгісі өтулер графында кіру сигналының ерікті  екі мәні болуы мүмкін екенің білдіреді+логикалық нөл немесе логикалық бірлік

+әрбір шығыс сигналын алдыңғы күйге және кіріс сигналына әкелу керек

+сандар разрядтарының салмақтары олардың позициясына тәуелді болмайтын санау жүйесі

«Цифрлық автоматтардың қолданбалы негіздері» пәнінің мақсаты:+автоматтар теориясының модельдерімен, классымен танысу, олардың жұмыс істеу принциптерін қарастыру

1011,011 екілік санын сегіздік санау жүйесіне ауыстыр:+13,3

1011,011екілік санын сегіздік санау жүйесіне ауыстыру.+13,3

13 саны екілік санау жүйесінде қалай жазылады+ 1101

15 санын екілік санау жүйесінде жаз+  1111.

2C,ВА он алтылық санды екілік санау жүйесіне ауыстыр+00101100,10111010

2-лік, 8-дік, 10-дық, 16-лық санау жүйесі берілген. Жазба түрі 692:+екілік және сегіздік санау жүйесінде жоқ

ASCII кодтар теориясындағы халықаралық стандарт бойынша + алғашқы 128 код

Aвтоматтың тәртібін басқаратын бағдарлама:+Басқару құрылғысы

Cанағыш+кірісіне келіп түскен сигналдарды санауға және кіріске келген сигналдарды n-түрдегі екілік кода түрінде шығаруға арналған ЭЕМ-нің функционалдық түйіні

Cандарды цифрлық таңбалармен жазуға арналған әдістер мен ережелер жинағы+ санау жүйесі

DV-триггерінен тұратын 3разрядты түрде тасымалданады?+ параллельді

I және II түрдегі автоматтар:+екі базалық модельдер, автоматтар теориясының ұғымы

JK-триггер ағылшын тілінен аударғанда…+ jump – селкініс және kill – басу,жою

X және Y сандарының қосындысы неге тең, егер (екілік санау жүйесі)x=11011, y=1010?+ 100101

X және Y сандарының қосындысы неге тең, егер x=1011, y=100?+ 1111

X және Y сандарының қосындысы неге тең, егер x=1012, y=10012?+11102.

X және Y сандарының қосындысы неге тең, егер x=11001, y=1010 (екілік санау жүйесінде)+  100011

X=-0,11001 және У=-0,10101 сандарын қос+Х+У=+0,10010

X=0,11001 және У=0,10101 сандарын қос+Х+У=+1,01110

X=0.11001,У=-0,01010 сандарын кері және қосымша кодаларда қосу және бұл жағдайда Х+У>0.+Х+У=+0,01111

А=43  ондық санын екілік сан ( =2).у жүйесіне ауыстыр+101011

Автомат жұмысыталап етеді:+алгоритмінің барлық тармақтарынан  логикалық сұлбаның тестілеуін

Автомат күйі сәйкес келеді:+граф шыңдарына

Автомат сызбасы қандай түрде болады:  +«Қара жәшік»

Автомат типтері:+Тьюринг  машинасы (ТМ);сызықты – шектелген автомат (США); магазиндік жадысы бар автомат (МЖ- автомат);шекті автомат (ША)

Автоматтар теориясы зерттейді:+Дискретті ақпараттарды түрлендірудің математикалық модельдерін

Автоматтар теориясында шешілетін есептер:+Талдау есебі, синтез есебі, толықтылық есебі, минимизациялау есебі, эквивалентті түрлендіру

Автоматтар теориясының негізгі ұғымдары:+абстрактілі автомат, автоматтар композициясы

Автоматты грамматикалар дегеніміз:+туындаған тілдер ақырлы автоматтармен танылатын тілдерге сәйкес келеді

Автоматты грамматикалар+Сызықты грамматикалар

Автоматтың белгіленген бастапқы жағдайы: +Инициалды

Автоматтың функцияландану заңы:+автоматтың бірінші түрі  үшін (Милли автоматы);автоматтың екінші түрі үшін; Екінші түрдегі дұрысавтоматтар үшін (Мур автоматы)

Ақпаратты бірнеше кіріс каналынан бір шығысқа тасымалдауды басқаратын құрылғы?+ Мультиплексор

Ақпаратты саңдау тәсілдері бойынша ЕСҚ негізгі 2 типі бар:+еркін таңдаулы; тізбектей таңдаулы

Ақпаратты саңдау тәсілдері бойынша ЕСҚ негізгі неше типі бар?+2

Ақпараттың өлшем бірлігі+ 1 байт

Алдын – ала берілген сипаттамасы бойынша автомат құрастыру:+cинтез есебі

Басқарушы автоматта кездеседі:+электрондық схема, қамтамасыз ететін оқу және негізгі талдау сигналы, кодын тексеру, құлыпты ашу үшін  операциялық автоматқа сигнал беру, бастапқы күйге оралу

Бес орынды кортежбен сипатталатын модель:+Абстрактілі автомат

Бір ақпараттық кірістен келген ақпаратты  адрестік кірістердегі сигналға байланысты бірнеше шығыстардың біреуіне тасымалдауды басқаруға арналған комбинациялық логикалық құрылғы?+ Демультиплексор

Біртактілі екісатылы триггерлерлердің ерекшелігі+синхросигнал бар кезде (ЖӘНЕ-ЕМЕС базисі) бірінші сатыға ақпарат жазылады, ал дәл осы уақытта екіншісінен алдыңғы ақпарат оқылып жатады

Демультиплексор дегеніміз:+бір ақпараттық кірістен келгкен ақпаратты  адрестік кірістердегі сигналға байланысты бірнеше шығыстардың біреуіне тасымалдауды басқаруға арналған комбинациялық логикалық құрылғы

Демультиплексорды қандай таңба арқылы белгілейді?+ DMS немесе DMX

Дешифратор немесе декодердегеніміз:+кірістегі n-разрядты екілік коданы шығыста “m-нан1” түріндегі кодаға түрлендіретін комбинациялық типті функционалды түйін

Егер бөлу нәтижесі  бөлінгіш пен бөлгіш қатынастарына байланысты үлкен болса, онда қандай сигнал қалыптасады?+ Қате

Егер кезекті жұп 00 болса, ол  … түрінде қарастыралды.+ 01

Екілік азайту+ 0-0=0

Екілік кодада берілген сандарды екі санды салыстыру жұмысын атқаратын құрылғы?+ Цифрлық компараторлар

Екілік көбейту+ 0*0=0

Екілік қосу+ 0+0=0

Екілік санау жүйесінде 10 саны қалай жазылады+1010

Екілік санау жүйесінің базистік сандары +0,1

Екілік санау жүйесінің негізі+2

Екілік сандарды машинада алгебралық азайту операциясы:+кері және қосымша кодаларда орындалады

Екілік-ондық кодаларды қолданғанда екілік сандарды қосындылау  неше сатыдан тұрады?+ екі сатыдан тұрады

Ерікті ақырлы автомат үшін қорытынды күйінде циклі жоқавтомат:+эквивалент автомат

Есептеу техникасында қанша негізгі екілік-ондық кодалау жүйесі (D-кодалар) қолданылады+4

Есептеу техникасында қанша негізгі екілік-ондық кодалау жүйесі (D-кодалар) қолданылады:+ 4

Еске сақтау құрылғысы қандай қызмет атқарады:+ЭЕМ жадысының

Еске сақтау құрылғысы қандай қызмет атқарады?+ЭЕМ жадысының қызметін атқарады және деректер мен программалар командаларын сақтауға арналған

Еске сақтау құрылғысы+ЭЕМ жадысының қызметін атқарады және деректер мен программалар командаларын сақтауға арналған

Еске сақтау құрылғысында бірмезгілде сақтауға болатын ақпараттар бірлігінің максималды саны+Сиымдылық

ЕСК-ң атқаратын қызметтері?+жедел жады құрылғысы-тапсырманы шешудің ағымдық кезеңінде интенсивті қолданылатын ақпараттарды сақтауға арналған

ЕСК-ң атқаратын қызметтері?+жоғарыда жедел жады құрылғысы—тапсырманы шешідің ағымдық кезеңінде интенсивті қолданылатын ақпараттарды сақтауға арналған

ЕСК-ң атқаратын қызметтері?+сыртқы ЕСҚ, бірнеше ондаған немесе жүздеген мегабайтты сиымдылықты ақпараттардың үлкен көлемін сақтауға арналған

ЕСК-ң атқаратын қызметтеріне қарай  жіктеледі:+4

ЕСК-ң атқаратын қызметтеріне қарай:+буферлік ЕСШ (БЕСҚ) деректерді уақытша сақтауға арналған

ЕСК-ң атқаратын қызметтеріне қарай:+жедел жады құрылғысы тапсырманы шешудің ағымдық кезеңінде интенсивті қолданылатын ақпараттарды сақтауға арналған болып бөлінеді

ЕСК-ң атқаратын қызметтеріне қарай:+Сыртқы ЕСҚ, бірнеше ондаған немесе жүздеген мегабайты сиымдылықты ақпараттардың үлкен көлемін сақтауға арналған болып бөлінеді.

ЕСҚ немен сипатталады?+сыйымдылығымен және жылдамдығымен сипатталады

ЕСҚ-ң атқаратын қызметтері?+буферлік ЕСШ (БЕСҚ) деректерді уақытша сақтауға арналған

Жады блогы қанша бөлімнен тұрады+2

Жады блогының 1 – бөлімі: +Негізгі ақпарат сақталады да негізгі ақпарат жыдысының блогы (БПОИ) деп аталады

Жады блогының 2 – бөлімі: +Ассоциативті белгілер (БПАП) сақталады

ЖӘНЕ (И) немесе ЖӘНЕ-ЕМЕС (И-НЕ) логикалық элементтерінде (ЛЭ) іске асырылады+Дешифраторлар

Жеке адамның пікіріне байланыссыз ақпаратты қалай атайды+объективті

Жұмыс лентасы:+ақпаратты сақтаудың көмекші қоймасы

Жұп-жұбымен эквиваленті күйлер жиыны … құрайды:+эквиваленттер классын

Импульстер үлестіргіші(ИҮ)+«1» деңгейлі жұмысшы сигнал ИҮ арналарының (шығыстарының) бірінде тек ауыстырғыш немесе стробтаушы импульс әсеру кезінде ғана қалыптасады

Инициалданбаған автоматтар:+түрлендіргіштер

Кез – келген автоматты эквивалентті автоматқа түрлендіруге мүмкіндік беретін ережелердің толық жүйесін анықтау есебі:+эквивалентті түрлендіру есебі

Комбинациялық типті функционалдық түйіндер: +шығыс сигналдары кез келген уақыттың дискретті  мезетінде дәл осы кезде кірісте тұрған бірмәнді түрде логикалық сигналдармен анықталатын логикалық құрылғылар

Компаратор:+кірістерінің саны салыстырылатын a және b сандарының екілік кодаларының разрядтылығымен анықталады

Коррекция кезінде тетрада аралық тасымалдар …………….+ Ескерілмейді

Коррекция неше жағдайда болуы мүмкін?+ 2

Қандай 10-дық сан 2-лік санау жүйесінде 1101 түрінде жазылады+17

Қандай қатынас орнаса демультиплексор толық деп аталады?+ 2-ң n дәрежесіне тең

Қандай қатынас орнаса демультиплексор толық емес деп аталады? +2-ң n дәрежесінен кіші

Қандай санау жүйелері позициялық  деп саналады?+ cандар цифрларының салмақтары әртүрлі және де салмақ  мәні цифр позициясының номеріне тәуелді болатын санау жүйелері

Қандай санау жүйелері позициялық емес деп саналады?+ cандар разрядтарының салмақтары олардың позициясына тәуелді болмайтын санау жүйесін

Қарапайым автомат (ҚА) дегеніміз+толық өтулермен/шығыстар кестесіне екі орнықты күйде болатын Мур автоматы

Қосу операциясына қатысатын D-кодалар қанша параметрмен сипатталады?+ 2

Қосындылағыш+үш екілік сандарды (қосылғыштар және алдыңғы разрядтан келген тасымал) қосуға және шығыста тасымал қалыптастыруға арналған ЭЕМ-ң функционалдық түйіні

Қосындылағыштардың  кемшілігі  көрсетіңіз?+ жылдамдықтың төмендігі

Қосындылағыштардың артықшылығын көрсетіңіз?+ аппараттық шығындардың аз болуы

Қосындылағыштың кірістер саны бойынша жіктелінуі:+жартылай қосындылағыштар; бір разрядты; көпразрядты: – параллельді; тізбекті

Қосындылағыштың логикалық құрылымы бойынша жіктелінуі:+комбинациялық; жинақтағыш

Қосындылағыштың разряд аралық тасымалды ұйымдастыру әдісі бойынша жіктелінуі:+тасымалдары тізбектеліп тасымалданатын қосындылағыштар; тасымалдары параллельді түрде тасымалданатын қосындылағыштар; тасымалдары тікелей тасымалданатын қосындылағыштар; тасымалдары топтап тасымалданатын қосындылағыштар

Қосындылағыштың санау жүйесі бойынша жіктелінуі:+екілік; ондық; кез келген басқа санау жүйелері

Қосындылағыштың тактілеу әдісі бойынша жіктелінуі:+асинхронды;синхронды

Қосындылау ережесі орындалады:+2 модуль бойынша қосу ережелерімен

Мекендік жады+Қарапайым ЭЕМ-де ақпарат (деректер, командалар және микрокомандалар) түрлі ұзындықты жады ұяшықтарында орналасады және осы ұяшықтардың мекені бойынша (нөмері) ізделеді

Мили автоматы: +M = (К, X, Y, f, g) түріндегі бестік

Мили автоматынан Мур автоматына өту:

Минимизациялау есебі:+берілген автомат бойынша минимальді автомат құру

Мультиплексор дегеніміз:+ақпаратты бірнеше кіріс каналынан бір шығысқа тасымалдауды басқаратын құрылғы

Мультиплексорда болады:+ақпараттық кірспен қоса, адрестік (басқарушы) кіріс және мультиплекор жұмысына рұқсат беруші стробтаушы кіріс

Мультиплексорларды қандай таңба арқылы  белгілейді?+ MUX немесе MS

Мур автоматы:+U = (К1, X, Y, f1, h) түріндегі бестік

Мүмкіндігінше аз күйлер санынан тұратын және берілген шығыстар функциясын жүзеге асыратын автомат:+Минималды автомат

Ондық санау жүйесіндегі 42 саны сегіздік санау жүйесінде қалай көрсетіледі+ 52

Операциялық автоматтың кодтық құлып жағдайында кездеседі:+электромагнит, ысырмамен (засовом) басқару

Өтулер графында кіру сигналының ерікті  екі мәні болуы мүмкін екенін білдіретін белгі?+»~» белгісі

Параллельді регистрлер+бір бірімен байланыспаған N триггерден тұрады, мұнда  N – регистр разрядының саны

Позициялы санау жүйесі дегеніміз: +сандар цифрларының салмақтары әртүрлі және де салмақ  мәні цифр позициясының номеріне тәуелді болатын санау жүйелері

Позициялық емес санау жүйесі:

Регистрлер: +ақпаратты (санғ сөз, сөздің бөлігінің кодасын) жазуға, сақтауға және шығаруға арналған кеңінен таралған ЭЕМ-нің функционалдық түйіні

Регистрлердің жазу/оқу әдістері бойынша жіктелуі:+тізбектелген; параллельді; параллельді-тізбекті; универсалды

Регистрлердің келіп түсетін және шығарылатын ақпараттың фазалылыға бойыншажіктелуі:+бірфазалы;екіфазалы;комбинациялық

Регистрлердіңтактілеу әдісі бойынша жіктелуі:+біртактілі;көптактілі

Рекурсивті грамматика:+ерікті ақырлы автомат үшін эквивалентті грамматика

Реттелетін жиындар:+тілдердің класын беретін, олар формальды тілдердің теориясында маңызды роль атқаратын жиын

Реттелетін жиындар:+тілдердің класын беретін, олар формальды тілдердің теориясында маңызды роль атқаратын жиын

Реттелетін тілдердің жиыныболады:+иерация, жинақты итерация, біріктіру,  көбейту, қиылысу, қосымша және айырым операцияларына қатысты тұйық

Реттелетін тілдердің жиыныболады:+иерация, жинақты итерация, біріктіру,  көбейту, қиылысу, қосымша және айырым операцияларына қатысты тұйық

Санағыштар жасалынады:+T, JK, DV, D триггерлерінде

Санағыштар триггерлерінде жасалынады?+ T, JK, DV, D
Т-триггерінен тұратын 4 разрядты қандай түрде тасымалданады?+ параллельді

Санағыштардың cанау бағыты бойынша жіктелінуі:+қосындылаушы;азайтушы;реверсивті

Санағыштардың cанау жүйесінің негізі бойынша жіктелінуі:+eкілік;еклілік емес;еркін санау коэфициенті бар

Санағыштардың cигналдардың келіп түсу уақыты бойынша жіктелінуі:+aсинхронды;синхронды

Санағыштардың разрядтық немесе разряд аралық тасымалдарды ұйымдастыру әдісі бойынша жіктелінуі:+тізбектеп тасымалдайтын;параллельді түрде тасымалдайтын;тiкелей түрде тасымалдайтын;комбинацияланған немесе топтасқан тұрде тасымалдау

Санау жүйелер бөлінеді:+ озициялық және позициялық емес

Санау жүйелері бөлінеді:+2

Санау жүйелері бөлінеді:+позициялы және позициялы емес

Санау жүйелері нешеге бөлінеді?+ 2

Санау жүйесі дегеніміз:+сандарды цифрлық таңбалармен жазуға арналған әдістер мен ережелер жинағы

Сандарды өңдеуді қолайлы ету мақсатында түсінік енгізіледі:+тура, кері және қосымша кодалар

Сандарды өңдеуді қолайлы ету мақсатында үшін қолданылады?+ тура, кері және қосымша кодалар

Сандарды тура кодада бөлу кезінде операцияға қандай  модульдері қатысады?+ бөлінгіш пен бөлгіш

Сандарды тура кодада бөлу кезінде операцияға қандай модульдер қатысады?+ бөлінгіш пен бөлгіш

Сандық ақпарат мысалы+  тригонометриялық функцияның құндылықтарының кестесі

сегіздік санау жүйесіндегі 5510 саны 10-дық санау жүйесінде қалай көрсетіледі+ 678

Синтез есебі:+алдын – ала берілген сипаттамасы бойынша автомат құрастыру

Стекті жады+Бір-бірімен разрядты тізбекпен байланысқан ұяшықтардан тұрады

Сыйымдылық деп?+ЕСК-да бір мезгілде сақтауға болатын ақпараттар бірлігінің максималды саны

Талдау  есебінің  қойылу  нұсқасы+Автоматтың толық есеп сипаттамасын қолданып оның кейбір қасиеттерін анықтау

Талдау есебі:+берілген автомат бойынша оның тәртібін сипаттау

Танылушы автомат:+алғашқы күйімен күйлердің ішкі жиыны F⊆Q  белгіленетін, қорытынды күйлер жиыны деп аталатын Мур автоматты

Теңкүштілік принципі:+автоматтардың реакацияларының жиыны бір – біріне сай келуі

Тест реттілігін қалыптастыру:+Eрекше және жалпы айтқанда, нетривиальды міндет

Тестiлеудiң мақсаты:+логикалық қателерді анықтаудан тұрады, құрылымдық синтез процесінде жіберілуі мүмкін және автоматтың бастапқы моделінің алынған функционалды логикалық сұлбаға сәйкес құрылады

Техникада ақпаратты қалай түсінеді:+  белгі немесе сигналдар түрінде берілетін хабар

Толық емес шифратор+кіріс саны 2-нің   n  дәрежесінен кем болса

Толық шифратор+2-нің   n  дәрежесінде кірісі және n шығысы бар шифратор

Триггер қандай сұлбалар арқылы құрылады?+ асинхронды және синхронды

Триггерлер ерекшелігі:+ «есеп режимінің» болуы

Триггерлер сигналдардың келіп түсуі уақыты бойынша:+асинхронды;синхронды

Триггерлер+жады элементі мен оларды басқару схемаларын біріктіретін ЭЕМ-нің функционалдық түйін

Триггерлертипі бойынша (негізгі типтер) жіктелінуі:+RS; D; DV; T; TV; JK

Триггер-схемасын қалыптастыру типі бойынша жіктелінуі:+ЖӘНЕ-ЕМЕС базисінде; НЕМЕСЕ-ЕМЕС базисінде; аралас базисте

Тура кодада берілген Х және У екілік сандары мен олардың модульдеріне қандай амал қолданылады?+ көбейтіледі

Тізбектелген регистрлер:+сөз кодасын жылжыту тізбекті түрде жасалынады, ол үшін регистрдің синхрондаушы кірісіне (кірістеріне) жылжытқыш тактілік импульстердің сериясы беріледі

Үлестіргіштер қалыптасатын сигналдар түрі бойынша    + Импульстер үлестіргіші

Үлестіргіштер қалыптасатын сигналдар түрі бойыншажіктелуі:+импульстер үлестіргіші; потенциалдар (деңгейлер) үлестіргіші

Үлестіргіштер+схема (түйіндер, құрылғылар) жұмыстарын басқаруға арналған сигналдарды қалытастыруға арналған

Үш екілік сандарды (қосылғыштар және алдыңғы разрядтан келген тасымал) қосуға және шығыста тасымал қалыптастыруға арналған ЭЕМ-ң функционалдық түйіні.  + Қосындылағыш

Цифлық логикалық құрылғылардың функционалдық түйіндері  бөлінеді: +2

Цифлық логикалық құрылғылардың функционалдық түйіндері:+комбинациялық және тізбектелген

Цифрлық компаратордың неше шығысы бар?+ 3

Цифрлық компаратордың үш шығысы бар, 6 индексті F – сигналы қалыптасатындай қандай шарт орындалу керек? +a > b

Цифрлық компаратордың үш шығысы бар, F– сигналы қалыптасатындай қандай шарт орындалу керек?+a = b

Цифрлық компаратордың үш шығысы бар, m индексті F – сигналы қалыптасатындай қандай шарт орындалу керек?+a < b

Цифрлық компаратордың шығысы бар:+3

Цифрлық компараторлар:+екілік кодада берілген сандарды екі санды салыстыру жұмысын атқарады

Шексіз автомат дегеніміз:+x,y,s жиындардың ең болмағанда біреуі шектеусіз болуы

Шекті автомат дегеніміз:+x,y,s шекті жиын болуы

Шекті автомат+Барлық үш анықтауыш жиынында шекті болып келетін абстракті автомат

Шифратор дегеніміз: +сандарды ондық санау жүйесінен екілік санау жүйесіне  түрлендіретін комбинациялық құрылғы

Шығуы бар автоматтар:+түрлендіргіштер

Істің шынайы жағдайын көрсететін ақпараты не деп атайды+нақты

ЭЕМ қандай санау жүйесіне негізделген + екілік

ЭЕМ-де көбейту амалының  негізгі әдістері қанша?+ 4

ЭЕМ-де сандарды бейнелеудің екі формасы қолданылады:+ бекітілген үтірлі немесе жылжымалы үтірлі

Эквивалентті түрлендіру есебі: + кез – келген автоматты оған эквивалентті автоматқа түрлендіруге мүмкіндік беру

You May Also Like

Қазақтан шыққан ғарышкерлер, шығарма

Шығарма Қазақтан шыққан ғарышкерлер 12-сәуір адамзаттың ғарышты бағындырған күні. 1968жылдан бастап халықаралық…

Қолданбалы өнер монеталар сериясы

Қолданбалы өнер монеталар сериясы   Қазақтың ұлттық аспаптарына арналған «Қолданбалы өнер» монеталар…

Қара шоколадтың пайдасы

Қара шоколадтың пайдасы. Бір плитка шоколадтың адам денсаулығына тигізер қандай пайдасы бар?…

Диханмен сұхбат

«Бізде жерлерді байлар сатып алған. Өздері пайдаланып жарытпаса да, біз сияқты шаруа…