Кештің тақырыбы: «Тәуелсіздік толғауы»

1-жүргізуші:

Армысыздар, құрметті ұстаздар, оқушылар және қадірменді қонақтар! Бүгінгі Тәуелсізді-гімізге арналған «Тәуелсіздік толғауы» атты мерекелік кешімізге қош келдіңіздер!

2-жүргізуші:

Здравствуйте, дорогие учителя, студенты и дорогие гости! Добро пожаловать на празд-ничный вечер, посвященный дню Независимости «Тәуелсіздік толғауы».

1-жүргізуші:

Тәуелсіздік – бұл бостандық, күш, молшылық және рухани байлық.

2-жүргізуші:

Независимость – это свобода, это сила, это благосостояние, это духовность.

1-жүргізуші:

Қазақстан Республикасының әнұранын орындаңыз!

2-жүргізуші:

Приготовиться к исполнению гимна Республики Казахстан!

1-жүргізуші:

Мемлекетіміздің береке-бірлігін, бостандығы әрі әлемдік туыстығын білдіретін, туған жердің мақтанышы болып келетін бұл мереке әрі патриоттық деп есептеледі.

2-жүргізуші:

Это праздник и патриотизм, который является гордостью родины, символизирующей солидарность, свободу и мир нашего государства.

1-жүргізуші:

Қазіргі Қазақстан хроникасы 1991 жылғы 16 желтоқсанда басталады. Бұл күні Қазақстан Тәуелсіздік егеменді мемлекет деп жариялады.

2-жүргізуші:

Летопись современного Казахстана начинается с 16 декабря 1991 года. В этот день Казахстан объявил себя Независимым суверенным государством.

1-жүргізуші:

Өз тәуелсіздігін алған Қазақстан өзінің тарихында жаңа кезеңді ашты: ол күшейіп, даму-ында үлкен жетістіктерге қол жеткізді.

2-жүргізуші:

Казахстан, обретя свою независимость, открыл новую веху в своей истории: окреп,достиг больших результатов в своем развитии.

1-жүргізуші:

Тәуелсіздік алғаннан кейін, біздің халқымыз демократиялық негізде өз Президентін алғаш рет сайлады.

2-жүргізуші:

Обретя независимость, наш народ на демократической основе впервые избрал своего Президента.

1-жүргізуші:

Жаңа Конституция қабылданды. Қазақ тілі мемлекеттік тілі мәртебесін алды.

2-жүргізуші:

Была принята новая Конституция. Казахский язык обрел статус государственного языка.

1-жүргізуші:

Біз керемет елде, Қазақстан Республикасында, оның кең көлемінде өмір сүріп жатырмыз және егер біз өз аумағымен саяхаттауды қаласақ, бұл өте ұзақ уақытқа созылатын еді.

2-жүргізуші:

Мы живем в замечательной стране, в Республике Казахстан, просторы ее огромны и, если бы мы захотели совершить путешествие по ее территории, то оно подлилось бы очень много времени.

1-жүргізуші:

Бүгінгі таңда біздің елімізде сырттай саяхатқа баруды «Біздің Отанымыз» ауызша журна-лы беттеріне оралтуды ұсынамын.

2-жүргізуші:

Я предлагаю сегодня на нашей викторине отправиться в заочное путешествие по нашей стране перелистав страницы устного журнала «Наша Родина».

1-жүргізуші:

Біздің журнал 4 беттен тұрады.

2-жүргізуші:

А состоит наш журнал из 4-х страниц.

1-жүргізуші:

1 бет – географиялық

2-жүргізуші:

1 страница — географическая

1-жүргізуші:

Қазақстанның жердегі шекараларының ұзындығы қанша км? (15 мың км)

2-жүргізуші:

Сколько км составляет протяжённость границ Казахстана на суше? (15 тыс.км)

1-жүргізуші:

Қазақстанмен қандай елдер шектесетін? (Ресей, Қытай, Өзбекстан, Қырғызстан)

2-жүргізуші:

Какие страны граничат с Казахстаном? (Россия, Китай, Узбекистан, Киргизия)

1-жүргізуші:

Қазақстанда қанша ұлт-өкілдері  тұрады? (130)

2-жүргізуші:

Сколько национальностей и народностей проживают Казахстане? (130)

1-жүргізуші:

Келесі… 2 бет – саяси

2-жүргізуші:

Далее… 2 страница — политическая

1-жүргізуші:

Әрбір тәуелсіз мемлекет секілді, біздің елде тәуелсіздік рәміздері бар. Ту, Елтаңба, Әнұран.

2-жүргізуші:

Как каждое независимое государство , наша страна имеет свои символы независимости. Флаг, Герб, Гимн.

1-жүргізуші:

Олардың сипаттамасы және ресми пайдалану тәртібі конституциялық заңмен белгіленеді.

2-жүргізуші:

Их описание и порядок официального использования устанавливаются конституционным законом.

1-жүргізуші:

Мәселен – бұл сұрақтар.

2-жүргізуші:

И так – вот вопросы.

1-жүргізуші:

Мемлекеттік елтаңбаның негізі (шаңырақ)

2-жүргізуші:

Основа, сердце государственного герба (шанырак)

1-жүргізуші:

Мемлекеттің мата түріндегі символы (ту)

2-жүргізуші:

Символ государства в виде полотнища (флаг)

1-жүргізуші:

Мемлекеттік тудың авторы (Ниязбеков)

2-жүргізуші:

Автор государственного флага (Ниязбеков)

1-жүргізуші:

Елтаңбасында бейнеленген жылдам атақты жылқы (тулпар)

2-жүргізуші:

Быстроногий скакун, который изображен на гербе (тулпар)

1-жүргізуші:

Елтаңбаларды шығарушылардың бірі (Уәлиханов)

2-жүргізуші:

Один из создателей герба (Уалиханов)

1-жүргізуші:

Тудағы бақыт пен байлықты еліктеу (күн)

2-жүргізуші:

Олицетворение счастья и богатства на флаге (солнце)

1-жүргізуші:

Ең жоғары нүкте, елтаңбаның соңы (жұлдыз)

2-жүргізуші:

Высшая точка, завершение герба (звезда)

1-жүргізуші:

Әнұранның мәтін кім жазған? (Назарбаев)

2-жүргізуші:

Кто написал текст гимна? (Назарбаев)

1-жүргізуші:

ҚР рәміздер күні қашан атап өтіледі? (4 маусым)

2-жүргізуші:

Когда отмечается День символов РК? (4 июня)

1-жүргізуші:

Рәміздер қай жылы қабылданды? (1992 жылы)

2-жүргізуші:

Когда были приняты символы (1992 год)

1-жүргізуші:

2 бет аяқталды, келесі бет – «Қазақстан-2030» стратегиясы

2-жүргізуші: 2 страница подошла к концу, следующая страница – Стратегия «Казахстан-2030»

1-жүргізуші:

Қазақстан-2030 Стратегиясы – ел дамуының 2030 жылға дейінгі кезеңге арналған стратегиялық бағдарламасы. 1997 жылы 1 қазанда қабылданған. Қазақстан-2030 Стратегиясы – Қазақстанның гүлденуі, қауіпсіздігі және жақсаруы, Барлық Қазақстандықтардың ал-ауақаты.

2-жүргізуші:

Стратегия «Казахстан-2030» – стратегическая программа развития страны на период до 2030 года. Принят 1 октября 1997 года. Стратегия «Казахстан-2030» – процветание, безопасность и улучшение Казахстана, разнообразие казахстанского народа.

1-жүргізуші:

Стратегияда не өсіп жатыр?

(Еркін экономикалық аймақтары өсуі, Энергетика ресурстары өсуі, Қазақстан халқы-ның тұрмысын өсуі)

2-жүргізуші:

Рост чего подразумевает стратегия?

(Рост свободных экономических зон, Рост энергетических ресурсов, Рост жизни народа Казахстана)

1-жүргізуші:

Қандай өнеркәсіп сала дамыды? (Ауыр өнеркәсібінің дамуы)

2-жүргізуші:

Какая промышленность развивается? (Развитие тяжелой промышленнности)

1-жүргізуші:

Қандай тілдерді білу керек? (Қазақ, орыс, ағылшын)

2-жүргізуші:

Какие языки нужно знать? (Казахский, русский, английский)

1-жүргізуші:

2030 стратегиясының қалған ерекшеліктерін келтіріңіз.

(Қазақстан Республикасының – ұлттық қауіпсіздігі. Ішкі және сырты саяси – тұрақтылық. Көптеген мемлекеттерімен экономикалық, мәдени байланыстар жасалуы. Азаматтарының денсаулығы, білімі жақсы ауқатты. Қазақстан – бейбітсүйгіш ел. Қазақстан халқы бірлікте, достықта өмір сүреді.)

2-жүргізуші:

Перечислите оставшиеся особенности стратегии 2030.

(Национальная безопасность Республики Казахстан. Внутренняя и внешняя политичес-кая стабильность. Экономические, культурные связи со многими странами. У людей хо-рошее здоровье и образование. Казахстан – мирная страна. Народ Казахстана живет в единстве и дружбе.)

1-жүргізуші:

«Қазақстан-2030» Стратегиясының 15 жылдығын қорытындылай келе, Қазақстан Респуб-ликасы халықаралық аренадағы заманауи, өзін-өзі сенімді және өздігінен сенімді мемле-кеттік және отандық серіктес ретінде қабылданған деп айта аламыз.

2-жүргізуші:

Подводя итоги 15 лет выполнения Стратегии «Казахстан-2030», можно сказать, что Рес-публика Казахстан состоялась в качестве современного, устремленного в будущее и уве-ренного в себе государства и отечественного партнера на международной арене.

1-жүргізуші:

Келесі бет – «Қазақстан-2050» стратегиясы

2-жүргізуші:

Следующая страница – Стратегия «Қазақстан-2050»

1-жүргізуші:

«Қазақстан-2050» Стратегиясы – 2012 жылы желтоқсанда Мемлекет басшысының ел халқына Жолдауында таныстырылды. Оның басты мақсаты – мықты мемлекеттің, дамыған экономиканың және жалпыға ортақ еңбектің негізінде берекелі қоғам құру, Қазақстанның әлемнің ең дамыған 30 елінің қатарында болуы.

2-жүргізуші:

Стратегия «Казахстан-2050» была представлена в декабре 2012 года в Послании Президента народу Казахстана. Ее основная цель – создать процветающее общество на основе сильного государства, развитой экономики и универсального труда, чтобы быть в числе 30 самых развитых стран мира.

1-жүргізуші:

Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасы қандай мемлекет? (Демократиялық, құқықтық және әлеіметтік мемлекет)

2-жүргізуші:

Каким государством на сегодня является Республика Казахстан? (Демократическим, пра-вовым и социальным государством)

1-жүргізуші:

Мемлекеттіріміздің қандай ең қымбат қазынасы? (Мемлекеттіріміздің ең қымбат қазы-насы адам және адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары)

2-жүргізуші:

Что является самым ценным сокровищем нашего государства? (Самым ценным сокрови-щем государства является человек и человеческая жизнь, права исвободы)

1-жүргізуші:

Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаев Тәуелсіздіктің 21 жылдығына орай халыққа қандай тақырыппен дәстүрлі Жолдауын жаладады? («Қазақстан-2050» Стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыт-бағдары» деген тақырыпта дәстүрлі Жолдауын жаладады)

2-жүргізуші:

На какую тему Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев традиционно обратился к народу с призывом к 21-й годовщине Независимости? (Президент Республи-к­и Казахстан Нурсултан Назарбаев традиционно обратился к народу с призывом к 21-й годовщине Независимости на тему «Стратегия Казахстана-2050» – новый политичес-кий курс сложившегося государства»)

1-жүргізуші:

Бабалардың ерлігі, бүгінгі буынның ерен істері және жас ұрпақтың жасампаздығы арасында сабақтастық болса ғана, біз ___ боламыз? («Мәңгілік Ел»)

2-жүргізуші:

Чем мы можем стать, если будет преемственность между героизмом предков, произведе­ниями сегодняшних поколений и творчеством молодого поколения? («Вечной страной»)

1-жүргізуші:

«Қазақстан-2030» стратегиясы жаңа Қазақстанның «қоңырау шоты» болды. Осы бағдар-ламалық құжаттың негізінде Үкіметтің жұмысы құрылды, ол өз кезегінде ауқымды эконо-микалық және әлеуметтік бағдарламаларды қабылдау және енгізу жолымен жүрді.

2-жүргізуші:

Стратегия «Казахстан – 2030» стала «визитной карточкой» нового Казахстана. На основе этого программного документа была построена работа Правительства, которое в свою очередь должно было пойти по пути принятия и реализации масштабных экономических и социальных программ.

1-жүргізуші:

Журналдың 4 бетін аяқтады. Қорытынды жасау керек.

2-жүргізуші:

Закончилась 4 страница журнала. Стоит подвести выводы.

1-жүргізуші:

Тәуелсіздік – ең басты құндылығымыз. Тәуелсіздікке қан төгіссіз, бейбіт түрде қол жеткіз-геннен кейін ғана елімізді әлемнің өркениетті мемлекеттерінің қатарына қоса алдық. 26 жыл ішінде тәуелсіз Қазақ елін қалыптастырып, нарықтың қиын өткелектерінен аман өткізіп келеміз. Осы кезеңде Қазақстанды дүние дидарындағы ең мықты мемлекеттер танитындай, сыйлайтындай деңгейге жеткізген тұңғыш Нұрсұлтан Назарбаевтай көреген саясаткердің ерен еңбегін дәл бүгін және әрқашанда айтып өтеміз.

Тәуелсіздік күні еліміздің барлық азаматтары үшін орны ерекше мереке деп білеміз, себебі, осынау жүрекжарды қуанышқа толы күнді ата – бабаларымыз ғасырлар бойы армандап, күтумен өтті.

2-жүргізуші:

Независимость – наша самая важная ценность. Только после достижения независимости мы смогли присоединиться к цивилизованным странам мира. За последние 26 лет мы пос-троили независимую казахскую землю и пережили сложные периоды на рынке. Сегодня и всегда рассказываем о добросовестной работе такого политика, как Нурсултан Назарбаев, первый президент, который на данном этапе привел Казахстан к уровню признания и ува-жения самых могущественных государств в мире.

День независимости – это особый день для всех граждан нашей страны, потому что наши предки веками мечтали об этом радостном событии.

1-жүргізуші:

Бұл Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күніне арналған кешті аяқтайды.

2-жүргізуші:

На этом заканчивается наша вечер посвящённый Дню Независимости Республики Казахстан.

1-жүргізуші:

Отан – менің ата анам,

Отан – досым, баурым,

Отан – өдкем, астанам,

Отан – аудан, аулым.

2-жүргізуші:

Родина – это отец твой и мать,

Родина – друг и ровесник подстать,

Родина – это твой край и столица,

Родина – это аул и станица.

1-жүргізуші:

Біздің еліміздің болашағы біздің қолымызда. Қазақстанның болашағы қандай болады, сізге байланысты.

2-жүргізуші:

Будущее нашей страны в наших руках. Каким будет будущее Казахстана, зависит от вас.

1-жүргізуші:

Назарларыңызға рахмет!

2-жүргізуші:

Спасибо за внимание!

1-жүргізуші:

Сау болыңыздар!

2-жүргізуші:

До свидания!

Пікір үстеу

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды. Міндетті өрістер * таңбаланған

You May Also Like

Қаржылық есеп гос шпор

№1 Қаржылық есептілік мақсаты мен құрамдас бөліктері (ХҚЕС 1) ХҚЕС1 мақсаты ұйымның…

Несепағардың жарақаты

Жоспары: —Кіріспе. Несепағар жарақаттары. —Негізгі бөлім. Несепағар жарақатының түрлері. Несепағардың жабық жарақаты…

Мыс кендерін үйінді, жер астында сілтілеу әдістерімен кешенді өңдеу, дәріс жоспары

5 дәрістің Мыс кендерін үйінді, жер астында сілтілеу әдістерімен кешенді өңдеу Дәрістің…

Қол саусақтарына арналған жаттығулар

Қол саусақтарына арналған жаттығулар Әр адам күн сайын қолдарымен, әсіресе саусақтарымен бірнеше…