«Жеке адамның дамуы» бұл:iшкi және сыртқы басқарылатын, басқарылмайтын факторлардың ықпалымен жеке адамның жетiлу процесi

«Тәрбие» ұғымы бұл –қоғамдық өндiрiстiк және мәдени өмiрдiң белсендi қатысушысын даярлауды мақсат етiп қойған, жеке адамды қалыптастырудың жүйелi процесi

“Дидактикалық очеркетер” еңбегінің авторы: Р.Т.Лемберг

 “Жеңілден қиынға” “Қарапайымнан күрделіге” “Белгіден белгісізге” ережелері оқытудың қай принципіне жатады: Қол жетерлік

Педагогикатерминініңшыққанжері: ЕртедегіГреция

“Ұлы дидактиканы” жазған кім: Я.А.Коменский

«Ата- аналар кітабының» авторы:  А. Макаренко

«Ашық мектеп» жоспары – бұл:Оқыту түрлі орталықтарды, кітапханада, шеберханада өткізуді жоспарлау

«Ашық мектеп» жоспарының ерекшелігі:Оқушының дербестігін көтеріп, психологиялық, техникалық  жағынан  жетілдіруді ұстану

«Бiлiм беру» ұғымы бұл –қоғам мүшелерiнiң адамгершiлiк, интеллектуалдық, мәдени және дене дамуы мен кәсiби бiлiктiлiгiнiң жоғары деңгейiне қол жеткiзудi мақсат ететiн үздiксiз тәрбиелеу мен оқыту процесi

«Білім беру»ұғымына анықтама беріңіз: Қоғам мүшелерінің адамгершілік,интеллектуалдық,мәдени және дене дамуы кәсіби біліктілігінің жоғарғы деңгейіне  қол жеткізуді мақсат ететін үздіксіз тәрбиелеу мен оқыту процесі

 «Даралық» ұғымы сипаттайды:Адамның басқа адамнан, тұлғаның басқа тұлғадан ажыратылуын, қайталанбастығын, ұқсамастығын, ерекшелігін

 «Дидактика»  түсінігін алғаш рет ғылымға енгізген:В.Ратке

 «Дүниетаным» ұғымының түсінігіне жатпайды:Дүниетанымжеке адамның табиғи және әлеуметтік құбылыстарды түсіндіру туралы пайымдауы

«Жеке тұлға» ұғымы :Қоғамдық мәні бар адам ,Биологиялық және әлеуметтік қасиеттерді біріктіреді

«Жеңілден қиынға», «Қарапайымнан күрделіге», «Белгіліден белгісізге» ережелері оқытудың қай принципіне жатады: Бірізділік

 «Индивид» ұғымы білдіреді:Ешқандай қасиеттері ескерілмейтін адамзат тұқымының жеке бір өкілін

«Мұғалімдерге ең тамаша міндет жүктелген, Күн астынды одан жоғары тұрған еш нәрсе жоқ» деп жазған: Коменский.Я.А

 «Оқыту» дегеніміз: Оқушы мен мұ,алімнің мақсатты  түрде білім, білік және дағдыны  меңгеруге бағытталған өзара  әрекет жасау процесі

 «Субьектілік» ұғымы сипаттайды: Тұлғаның іс-әрекетке белсенді, саналы және өз бетімен қатысуын

«Тәрбие халықтық сипатқа  ие болған  жағдайда ғана өз мақсатына жетеді»  деген ұшқыр ойдың авторы:К.Д.Ушинский

 «Тәрбие» ұғымына  анықтамасы:Тұлғаның бойында қоғамқа қажетті әлеуметтік сапалар мен қасиеттерді қалыптастыру үрдісі

 «Тұлға» ұғымының мәні ашуда қолданылатын ұғым:индивид

«Ұжымның құдіретті күші» атты еңбектің авторы : А.В. Сухомлинский

 «Ұлы Дидактика» еңбегінің авторы: Я.А.Коменский

 «Ұстаздық дастан» еңбегінің авторы:А. С. Макаренко

1935жылдың қыркүйегінде бес сөздік (вербальды) баға енгізілді: «Жаман», «Өте жаман»:«Қанағаттанарлық» ;  «Өте жақсы»; «Жақсы»

5-6 сынып оқушыларының мінез-құлқы мен үлгерімінің төмендеу себептері: Оқушының оқыту шартының өзгеруіне, сонымен бірге жас ерекшелігінің әсеріне, жаңа талаптарға іштей дайын еместігі

5-8 сынып оқушыларының қарым-қатынасына әсер етушілер:Жолдастарының пікірі

А.С. Макаренко балалар ұжымын дамытуға қатысты келесі перспективаларды бөліп көрсетті: Алыс,орта ,жақын

А.С. Макаренконың балалар коллективін құру және қалыптастыру туралы кітабын атаңыздар:  «Ұстаздық дастан»

А.С.Макаренко балалар ұжымын дамытуда төмендегі сатыларды қарастырды: Үш

А.С.Макаренконың белгілеген ұжым сатылары:Үшінші және одан кейінгі сатылар ұжымның кемеденуі;Екінші сатыда белсенділердің ықпалы арта түседі;Бірінші саты-ұжымның құрылуы

Адамгершілік мазмұнды нақты фактілер мен  оқиғалары жарқын, эмоционалды баяндау: Этикалық әңгіме

Адамгершілік мазмұнды нақты фактілер мен оқиғаларды жарқын, эмоционалды баяндау: Этикалық әңгіме

Адамгершілік тәрбиесі – бұл:моральдық қасиетер, адамгершілік мінез сипаттары, жүріс-тұрыс дағдалары мен әдеттерін қалыптастыру процесі

Адамгершілік тәрбиесі –бұл:Жалпы адами құндылықтарды  игеру

Адамгершілік тәрбиесі негізделмейді: Экономикаға

Адамгершілік,еңбек,ақыл-ой,дене тәрбиесі-бұл:Тәрбие бағыттары

Адамға тұқым арқылы берілетін:Анотомиялық, физиологиялық ерекшеліктері

Адамдыәлеуметтендіруфакторлары:Мегафакторлар, макрофакторлар, мезофакторлар, микрофакторлар

Адамдытұлғаретіндеқалыптастыруүшінқоғамғақойылатынталаптар:Руханидамығанкөпмәденитұлғанықалыптастыру

Адамзат тарихындағы педагогикалық идеялар мен мектептердің қалыптасуын зерттейтін педагогиканың саласы: педагогика тарихы

Акселерация :Кішіжастағыоқушыларменжеткіншектердіңбалалықжәнежеткіншекшақтағыжеделдамуы

Акселерация- бұл:Балалық пен жасөспірімдік шақта тұлғанаң дене және психологиялық дамуының жеделдетілуі

Аксиологиядегеніміз –:Мұғалімніңбалалареңбегінасырабағалауы;

Ақпараттық технология:Адам іс – әрекеті арқылы ауызша, жазбаша немесе басқа түрлі тәсілдермен жеткізілетін қажетті мағлұматтар жиынтығы, Ақпаратты өңдеу процесінде қолданылатын құралдар мен әдістер жиынтығы

Ақыл – ойы кеміс балаларды оқыту мен тәрбиелеу проблемаларын зерттейтін педагогиканың саласы:Олигофренопедагогика

Ақыл-ой тәрбиесінің міндеттері:Тұлғаның ақыл-ой, адамгершілік, эмоционалдық және дене бітімінің қалыптасуына мүмкіндік жасау

Ақыл-ойы кеміс балаларды оқыту мен тәрбиелеу проблемаларын зерттейтін педагогиканың саласы: олигофренопедагогика

Ақылойындакемiстiгi барбалалардыоқытументәрбиелеумәселелерiнпедагогиканыңқандайсаласызерттейдi:олигрофренопедагогика

Алған білімді практикада қолдана білу: іскерлік

Аралассабақбұл:Сабақтыңкезеңдерінебайланыстыбірнешедидактикалықмәселелердідәйектішешу

АСМакаренкотұтаспедагогикалықпроцессретіндеқарастырады:Оқу-тәрбиепроцесініңоқудантысуақыттағықатынасушылардыңөзіндікәрекеттері

АСМакаренконыңпедагогикағақосқанүлесі: Жекетұлғаныұжымдатәрбиелеу

АСМакаренкобалаларұжымындамытудамынаперспективалардыбөліпқарады:Жақын, орта, алыс

Ата-анадан балаға берілетін сапалар: Адамдардың жеке қабілеттерін дамыту үшін негізгі қызмет атқаратын нышандар

Ата-анадан балаға тұқым қуалаушылық арқылы беріледі:Нышан, адамның жеке қабілетін дамытудың қызметі

Ата-аналар комитетін сайлайды –сынып ата-аналары

Ата-анасынан балаға тұқым қуалау бойынша берілетін:Адамның жеке даму қабілетіне негіз болатын нышандар

Аттестациялау енгізілді: 1972 жылы

Аттестациялаудың мақсаты – бұл:Білім беру қызметкерлерінің мамандығы, педагогикалық кәсібилігі мен іс-әрекеті деңгейлерінің өсуін, еңбегінің нәтижелі болуы мен бағалауының тиімді жүйесін құру

Аттестациялаудың мәні:Педагогикалық еңбектің нәтижелігін, мұғалімнің белгілі бір категориясын, оқу-тәрбие жұмысының сапасын, мектептің ғылыми-әдістемелік жұмысының стратегиясы мен тактикасын анықтау

Әдіснама – бұл:Теориялық зерттеулердің әдістемесі

Әдіснамалық білімнің деңгейлері: философиялық, жалпы ғылымилық нақты ғылыми деңгей

Әдіснаманың философиялық бағыттары: экзистенциалистік, неотомистік, позитивистік, неопозитивистік, праграммистік, диалектикалық материализм

Әдістемелік жұмыс :Педагогикалық кадрлардың идеялық, ғылыми-теориялық, кәсіби, мәдени, әдістемелік деңгейін көтеру бойынша ұжымдық, топтық, жеке- дара жүйелік жұмыстардан құрылған күрделі шығармашылық

Әдістемелік жұмысты қорытындылау формалары: ғылыми – педагогикаық конференциялар ,жас мұғалім мектебі,жеке мұғалімдердің немес әдістемелік бірлестіктердің шығармашылық есептері

Әдістемелік жұмыстың мазмұны сипаттайды:Мұғалімнің жалпы мәдени дайындығын, кәсіби-адамгершілік мәдениетін, зерттеушілік мәдениетін, жаңашылдық іс-әрекетке қатысуын, диагностика жүргізуін, әдіснамалық мәдениетін, басқару мәдениетін

Әдістемелік жұмыстың мақсаты – бұл:Оқыту мен тәрбиелеудің тәжірибесіне қызмет ету

Әлемге деген философиялық, әлеуметтік-саяси, адамгершілік және саяси білімдер, көзқарастар, сенімдер жүйесі: Ғылыми дүниетаным

Әлемге деген философиялық. ,әлеуметтік-саяси,адамгершілік және саяси білімдер,көзқарастср,сенімдер жүйесі: Ғылыми дүниетаным

Әлеуметтендіру дегеніміз: Тұлғаның әлеуметтік жүйеге бейімделуі

Әлеуметтендірудің мезофакторлары (АВМудрик бойынша) :Этномәдени жағдайлар, аймақтық жағдайлар, орналасу типтері

Әлеуметтену факторлары (А.В.Мудрик бойынша):Этнос, тұратын аймағы, тұратын жерінің түрі, БАҚ; Микросоциум, тәрбие институттары, діни ұйымдар

Әлеуметті жетілуді қандай сапалар сипаттайды:  Жауапкершілік, өздігінен дамуға ұмтылу, әлемге позитивті қатынас, толеранттылық

Әлеуметтік даму-бұл:Психологиялық, рухани, интеллектуалдық, әлеуметтік өсу

Әлеуметтік кең мағынадағы тәрбие-бұл: Аға ұрпақтан кейінгі ұрпаққа жинақталған тәжірибенің берілуі

Әлеуметтік орта – бұл:Адамның қоғамдық, материалдық, рухани тіршілік ету жағдайы, іс-әрекеті

Әлеуметтік орта-бұл:Адамды қоршаған ортасы  қоғамдық, материалдық, рухани

Әлеуметтік тұрғыдан тар мағынадағы тәрбие – бұл: Тәрбиенің нақты міндеттерін шешу мақстаындағы тәрбие жұмысының үдерісі және нәтижесі

Әңгімелесу зерттеу әдісі ретінде:Қажетті ақпаратты алу мақсатындағы өздігінен қосымша әдісі

Әңгімелесудің түрі: әңгімелесу-экспромт, эпизодтық , жеке этикалық

Әр елдердің білім беру жүйелерінің қызметтерін және дамуын зерттейтін педагогика ғылымының саласы: салыстырмалы педагогика

Әртүрлі тарихи дәуірлердегі педагогикалық идеялар мен тәрбиенің дамуын зерттейтін педагогикалық саласы: педагогика тарихы

Әртүрлі тарихи дәуірлердегі педагогикалық идеялар мен тәрбиенің дамуын зерттейтін педагогикалық саласы:Педагогика тарихы

Бағалау анықтайды: Ептіліктің игерілу дәрежесін, Білімнің игерілу дәрежесін

бағдарламасы қандай мерзiмдерге арналған: 2005-2010

Бақылау әдісінің түріне жатпайды: алыстан басқару

Бала тұлғасы дамуның жағдайлары:Оқушының даму ортасындағы сипаттары

Балалар құқығы туралы БҰҰ-ң халықаралық конвенциясы қай жылы қабылданды: 1989

Балалар ұжымы дамуының алғашқы кезеңіндегі мұғалімнің іс-әрекеті:Диагностикалық, ұйымдастырушылық, үйретушілік

Балалар ұжымы қалыптасуының екінші кезеңіне тән ерекшеліктер: Ұжымның өзі-өзі басқаруға көшуі, сынып белсенділерінің әр түрлі іс-әрекеттерді ұйымдастыруы, шығармашылық ынтымақтастықтың пайда болуы, қоғамдық пікірдің қалыптасуы, ұжым дәстүрінің пайда болуы, ұжым мақсатының әрқайсысы үшін маңызды болуы

Балалар ұжымының педагогикалық теориясын дамытуға үлестерін қосқан педагог – ғалымдар: А.С.Макаренко

Балаларды қорғау бойынша халықаралық құжат:БҰҰ-ң балалар құқығы туралы конвенциясы

Балалардымектептентыстәрбиелеуменбілімберусаласындағытеориялықжәнеқолданбалызерттеулердентұратынғылым: Әлеуметтікпедагогика

Балалардың дамуының жас кезеңдерінің алғаш рет негізін салған:Аристотель

Баланың өмірлік жолын айқындайды:Баланың қызығушылығы, Ата-аналарының кәсіптері, Ата-аналарының материалдық жағдайы

Басқаруәдістері:Нормативтік, ұйымдастырушылық-әкімшілік, педагогикалық, әлеуметтік-психологиялық, экономикалық

Басқару әдістерінің негізгі топтары : Психологиялық-педагогикалық ықпал ету әдістері; Қоғамдық әсер ету әдістері; Әкімшілік-ұйымдастыру әдістері

Басқару әдістерінің негізгі топтары: Әкімшілік-ұйымдастыру әдістері, Қоғамдық әсер ету әдістері

Басқару:Адамныңшығармашылықәлеуетіндамытужәнекөрсетуүшінқажеттіжағдайлардықұружолындағыоныңбелсенділігінебағытталғантетік

Басқаруда басшылыққа алатын ақпараттар: бағалаушылық

Басқаруды ұйымдастырудың формалары мен бағыттары:Әдістемелік бірлестікте,Нұсқау-әдістемелік,Педагогтарды жаппай сауаттандыру,сауықтыру

Бастауышмектепоқушыларыныңқарымқатынасынаәсеретушілер:Оқытушыныңпікірі

Баяндау әдісіндегі әңгіме: Әңгімелей отырып баяндау, Әңгімелей отырып бекіту, Баяндап айту

Баяндау әдісіндегі әңгіме:Баяндап айту,Әңгімелей отырып бекіту

Белгілібірмінез-құлықтыіштейөзініңқабылдауы

Белгілі бір оқу пәнін сипаттайтын құжат: Оқу бағдарламасы

Белсендіоқубұл:Оқутапсырмаларынорындауғадайынболу

Белсендіөмірпозициясынқалыптастыру:

Белсенділік-бұл:Іс-әрекеттті қарқынмен,қызығушылықпен орындау

Белсендірудіңнегізгімақсатыбұл:Білімалушылардыңбелсенділігінқалыптастыру, оқу-тәрбиепроцесініңсапасынкөтеру

Бес балдық баға қойылады мынандай жағдайда:Бағдарламадағы материалды түгел меңгеріп,алған біліммен тәжірибеде жүзеге асырғанда

Биологиялық даму-бұл: дене дамуы,морфологиялық,биохимиялық,физиологиялық өзгерістер

Болашақ мамандарды зерттегенде зерттелушінің өз бетінше толтыратын жазбаша сауалнамасы:  Анкета

Болмыстағыжәнеөмірдегісұлулықпенәдеміліктідұрысқабылдауқабілетінқалыптастыру:Эстетикалықтәрбие

БТЛихачевтұтаспедагогикалықпроцессретіндеқарастырады:Оқу-тәрбиепроцесініңоқудантысуақыттағықатынасушылардыңөзіндікәрекеттері

Бұқаралық  карым-қатынас: Бұқара ақпарат құралдар негізінде

Бұлкөпқайталанатынақылойнемесетәжірибелікәрекеттімеңгерумақсатында: Жаттығу

Білік:Тәжірибеде игерілген білімді қолдануды меңгеру тәсілдері

Білім-бұл:Ғылымның негізгі деректерін түсіну, есте ұстау қайта жаңғырту,қолдану білігі және теориялық жалпылау

Білім : Адамның әлемді сезінуі

Білім беру-бұл:Білім алушылардың танымдық іс-әрекетін ұйымдастыруда өз бетімен жұмыс жасауға үйрету

Білімберубұл:Қоғамныңнақтыәлеуметтік-экономикалықжағдайындадамуға, өзінісжүзіндекөрсетугежәнеөзіне-өзікөзжеткізугеқабілеттітұлғаныңфизикалықжәнеруханисапаларынқалыптастыру

Білім беру – бұл:Табиғат және қоғам жайында ғылымда жинақталған білім жүйесін жеке адамның меңгеруіне және оны өмірде тиімді етіп пайдалана білуіне бағытталған процесс

Білім беру  мазмұнын таңдағанда материалдық және формальдық теориялардың бірлігін қамтамасыз ету идеясын ұсынған педагог: К.Д.Ушинский

Білімберубағдарламаларыбұл: Барлықдеңгейдегіжәнебағыттағыбіліммазмұнынанықтайтынқұжат

Білім беру дегеніміз: табиғат және қоғам жайында ғылымда жинақталған білім жүйесін жеке адамның меңгеруіне және оны өмірде тиімді етіп пайдалана білуіне бағыттылған процесс

Білім беру дегеніміз:Тұлғаның дүниеге көзқарасын, адамгершілік , мәдени дамуының  жіктелу   деңгейін және  кәсіби біліктілігін    қамтамасыз етуге бағытталған   педагогикалық үдеріс

Білім беру және оқыту теориясы қарастырылады:Дидактика

Білім беру жүйесін басқаруда басшылыққа алынаын негізгі мемлекеттік құжат:ҚР Білім туралы Заңы

Білім беру жүйесінің құрылымы :Бастауыш мектеп,  негізгі мектеп, жалпы білім беретін орта мектеп

Білімберумазмұныбұл: Оқушылардыңғылымибілім,біліктілік,дағдыжүйелерін,адамгершілік-эстетикалықидеяларынмеңгеруі

Білімберумекемесініңісәрекетін, құрылымынанықтайтынережелержиынтығы: «Білімтуралы» Заң

Білімберуменмәдениеттіңбайланысы:Мәдениетадамғабілімберудіңалғышартыменнәтижесіретіндеқатысады

Білімберуфилософиясыдегеніміз:Барлықәлеуметтік-гуманитарлықғылымдардыықпалдастырудағыфилософиялықмәселелержүйесі

Білімберудегіаксиологиялықтұрғыныңмәні:Оқушыдаматериалдыққұндылықтымеңгеругеқызығушылықтыдамыту

Білімберудегібілімдікбағдарлықтұрғыныңмәні:Біліммазмұнынбілім, білік, дағдыныңжиынтығыретіндеқарастыратынмектептіңбілімберушілікқызметініңмәнінжүзегеасыру

Білім берудегі ҚР мемлекеттік саясатының принциптеріне жатпайтындар: Ерлер мен әйелдерді бөлек оқыту

Білім берудегі құзіреттілік тұрғының мәні:Теориялық білімнің тәжірибеден үзілуі

Білім берудегі тұлғалық-бағдарлық тұрғының мәні:Педагог бала тұлғасына дербес құндылық ретінде қарайды

Білім берудегі іс-әрекеттік тұрғының мәні:Оқушы іс-әрекеттің белсенді субьектісі ретінде қарастырылады

Білім берудің  мазмұнын көрсетпейтін құжат: Сынып журналы

Білім берудің көздеріне сәйкес оқыту әдістері жіктемесінің арасында ең кең тарағаны(Огородников И.Т., Перовский С.И., Голант Е.Я.): Сөздік немесе ауызша баяндау әдісі; Тәжірибелік әдістер

Білім берудің мазмұны деп-:Қоғамға қажетті негіз болатын білім, іскерлік  және дағдылардың көлемі

Білім берудің мазмұнын көрсетпейтін құжат:Сынып журналы

Білім берудің мақсаты мен мазмұны неге байланысты:Тұлғаның білім деңгейі қоғам талабына сәйкес болуына

Білімберудіңнәтижесіретіндеқарастырылады:Сауаттылық, біліктілік, кәсібиқұзіреттілік, мәдениет, діл

Білім мазмұнын анықтайтын құжаттар:Қазақстан Республикасы білім берудің мемлекеттік стандарты, оқу жоспарлары, оқу бағдарламалары, «жаңа буын» оқулықтары

Білім мазмұнын анықтайтын нормативті құжаттар: Оқу жоспарларырлары, Оқу бағдарламалары

Біліммазмұнындағығылымжетістігінқамтитыноқытудыңпринципі:Ғылымилық

Білім негізінде оқушының белгілі әрекетті орындай алу бейімділігі-бұл: білік

Білімдібағалаутүрінежатпайды:Дискуссиялықклубтардасөйлеуі

Білімді меңгерту құрылымы:Білім алуышының білімді ұғынуы, қабылдауы, есте сақтауы,  меңгеру тәсілдерін  білуі, үлгіні тұтына алуы

Білімніңкөздерінебайланыстыоқытуәдістерінтоптанбөлу:Сөздіккөрнекілікжәнетәжірибелік

Білімніңқалыптасуыныңнегізгікөрсеткіші:Күнделіктұрмыстабайқауарқылығылымифактілерді,ұғымдардымеңгеруі

Білімнің шамаға лайық болу принципі:Оқушы білімінің деңгейіне қарай оқу материалын құру

Бірдейжастағыоқушылардыңдамудеңгейішамамен:Сынып

Валеология-бұл:Салауатты өмір салты

Вербальдықарымқатынас:Ақпараттысөзарқылыберу

Вербальсызқарымқатынастыңқұралдарынажатады:Ым, мимика, визуальдыконтакт, такесика

Г.И.Шукина оқытудың әдістерін көрсетеді: Ақпараттық-дамыту әдістері; эвристикалық оқыту әдістері

Грек тілінен аударғанда «Педагогика» термині:Баланы жетектеу

Гректің «paidagogas» сөзінің мағынасы:Баланы жетектеуші

Гректің «paidagogas» сөзінің мағынасы:Қожасының баласын жетектеуші құл

Ғылым дүниетаным жеке тұлғаға мүмкіндік береді:Қоршаған ортаның құбылыстарын дұрыс қабылдау және ұғыну

Ғылымдағы дидактиканың қызметі ретінде:Оқытудың заңдылықтарын тану

Ғылыми баяндамалар-бұл: Ғылыми – зерттеу мен тәжірибелік эксперимент жұмысының мазмұнын ғылыми баяндау

Ғылымибілімжүйесіретіндедидактикаұғымыналғашретөңдеген:Я.А.Коменский

Ғылыми дүниетанымға енеді:адамгершілік жүйесі,эстетикалық жүйе,ғылыми-философиялық

Ғылыми дүниетанымның құрамдас бөлігі (бөліктері)шындықты тану әдістері

Ғылыми зерттеу әдісіне жататындар:Педагог курстың жекелеген тақырыптарын оқып-үйрену барысында оқушылардың дамуын компьютер бағдарламасының көмегімен бақылайды

Ғылыми көзқарастың шынайы құрамына кіреді:Ғылыми білім

Ғылыми негіздегі педагогикалық процесстің даму стратегиясын басқарудың коллегиялық оргоны: Мектептің педагогикалық кеңесі

Ғылыми педагогиканың негізін қалаушы:Я. А. Коменский

Ғылыми теория – бұл:Нақты тексерілген фактілерді ғылыми баяндайтын білімдер жүйесі

Ғылыми-педагогикалық зерттеу әдістерінің жіктелуі:Теориялық, әдіснамалық, эмпирикалық

Дағдыға дағдыландыру мақсатында ақыл-ой немесе жазбаша әрекеттің қайталанып бірнеше рет орындалуы: Жаттығу

Даму – бұл: адам ағзасының және сапалық өзгерістері

Даму – бұл:Адамның танымдық-шығармашылық іс-әрекетіндегі дүниетанымы, көзқарасы мен сенімінің кеңеюіндегі орын алатын сандық және сапалық өзгерістердің өзара тығыз байланысты процесі

Даму – бұл:Уақыт ішінде әрқилы факторлардың ықпалымен жүзеге асатын адам ағзасындағы сандық және сапалық өзгерістер

 Даму :Эволюциялық ауысу немесе революциялық секіріс түрінде жүзеге асатын өрлеу процесі, Әр қилы факторлардың ықпалымен жүзеге асатын адам ағзасындағы сандық және сапалық өзгерістер

Даму барымында адамда: Сана мен өзіндік сана қалыптасады

Даму дегеніміз:Танымдық және шығармашылық іс-әрекеті, дүниетанымдық көзқарастарының сандық және сапалық өзгеруі

Даралық-бұл:Индивидтің тұлғалық және психикалық өзгешелігі

Дәстүрлі емес әдістемелерде сынып жетекшінің негізгі қызметтері:Баланың қабілетін дамыту,Баланың денсаулығын сақтау

Дәстүрлі емес әдістемелерде сынып жетекшісінің негізгі қызметтері:Баланың денсаулығын сақтау

Дәстүрлі педагогикада тұлғаның базалық мәдениетін қалыптастыруда тәрбиелік іс-шаралардың ұсынылатын бағыттары:Адамгершілік тәрбиесі, Еңбек тәрбиесі, Азаматтық тәрбие

Дәстүрлі педагогикада тұлғаның базалық мәдениетін қалыптастыруда тәрбиелік істердің мынадай бағыттары ұсынылады:Азаматтық тәрбие, Қоғамдық тәрбие

Дедукция әдістерін пайдалануда: Мұғалім алдымен жалпы мәселелерді айтып,содан соң әрбір мәселені біртіндеп қарастырады

Дене тәрбиесінің құралдары: жарыстар, жаттығулар

Дене тәрбиесінің міндеттері болып табылады: Дененің дұрыс дамуына әсер ету,организмді шынықтыру,қозғалыс сапасын дамыту, салауатты өмір салтын қалыптастыру

Дене тәрбиесінің міндеттері:Дене бітімін қалыптастыру

Денені жаттықтыруға жатқызылады: Гимнастика,денені шынықтыру,спорттық ойындар

Диагностикалау қамтиды: Алынған мәліметтерді бағалауды, Пәндік құжаттарды сараптауды,Психологиялық мәліметтерді жинастыруды

Дидактика “Жалпыға бірдей өнер, барлығын бәріне үйретеді”-деп түсіндірген: Я.А.Коменский

Дидактика ғылым ретінде төмендегідей мәселелерді қарастырады:Неге оқытамыз,Кімді оқытамыз,Нені үйретеміз

Дидактика дегеніміз:Оқытудың теориясы

Дидактика пәні:Оқу процесі және заңдылықтары

Дидактикада бақылаудың мынандай түрлерін ажыратады:Күнделікті,үздіксіз,қорытынды

Дидактикада оқыту технологиялары төмендегідей сипаттармен жіктеледі:Тәжірибені меңгерудің ғылыми сипатттамасы

Дидактикалық әдістер:Оқытудағы  білім қөздеріне   байланысты әдістер

Дидактикалық бағдарламаларды шешуді ұйымдастыруға байланысты оқушы мен мұғалімнің қарым- қатынасы: Оқыту әдісі

Дидактикалықбағдармалардышешудіұйымдастыруғабайланыстыоқушыменмұғалімніңқарымқатынасы:Оқытуәдісі

Дидактикалықбірліктікеңейтетін (ДБК) педагогикалықтехнологияныңавторыболып:П.М.Эрдниев

Дидактикалық мақсаттарға байланысты сабақ типтері:Білім, білік және дағдыларды тексеру,Білімді бекіту,Жаңа білім материалын хабарлау

Дидактикалық оқыту технологиялары төмендегідей сипаттармен жіктеледі: қолдану деңгейі, философиялық негіз

Дидактикалық очерктереңбегінің авторы:Р.Т.Лемберг

Дидактикалық принципке жатпайды:Ұжымда тәрбиелеу

Дидактиканы оқыту обьектісі: Оқыту процесі

Дидактиканың «Бүкілсыныппенжұмысістейотырып,оқушыңдыесіңеұста» ережесіоқытудыңқайпринципінежатады: Оқушылардыңдербесерекшеліктерінесепкеалу

Дидактиканың категорияларына жатпайтындар:Әлеуметтану

Дидактиканың мәні:Оқыту,үйрету олардың өзара әрекеттестігі

Дидактиканың міндетттері: Оқыту процесін сипаттау және түсіндіру, оны жүзеге асырудың шарттары, жетілдіре түскен оқу процесін жасау

Дидактиканың нақты түсініктері: сабақ беру, оқыту, білім беру, оқу

Дидактиканың оқу пәні болып табылады: мектептің педагогикалық процесі

Дидактиканың оқу пәні:Оқу процесі

Дидактиканың пәніне жатпайды: Ата-аналардың балаға әсері

Дидактиканыңпәніненекірмейді:Оқушыларғаата-аналардыңықпалы

Дидактиканың ұғымдары(категориялары):Оқыту,білім беру

Дидактиканың ұғымдары:Оқыту, білім беру

Дидактиканың ұғымдарын (категорияларын) көрсет: оқыту, білім беру

Дидактиканың физиологиялық негіздеріндегі сапа өзгерісі: баланың сана сезім, ойлау, зейін қабілетінің өсуі

Диктант: Бақылау әдісі

Дискуссия: Оқытуәдістері

Дифференциалды оқыту: Әрбір оқушының немесе жеке оқушылар топтарының мүмкіншіліктері мен мұқтаждарын барынша есепке алу

Догмалық оқыту:Оқу материалын және оның сөзбе-сөз қайталануын есте ұстау мұғалімнің пікірімен толық келісу

Дүниегекөзқарастыңқұрылысынажатпайды:Білімгеқажеттілік

Дүниетанымбұл:Ақиқатдүниеге, қоршағанболмысқажәнеондағыадамныңаларорнынадегенкөзқарастаржүйесі

Дүниетаным дүние туралы мағлұматтардың жиынтығы ғана емес, ол:Әлеуметтік құндылықтар, Қоғамның саналы мақсат-мүдделері , Гуманистік құндылықтар

Дүниетаным дүние туралы мағлұматтардың жиынтығы ғана емес, ол:Үйреншікті, Діни

Дүниетаным функциялары (И.Ф. Харламов бойынша): бағдар беру;  ақпараттық

Дүниетаным: Адам санасының ерекше айрықша формасы

Дүниетаным:Адамның алатын орнына деген көзқарастар жүйесі

Дүниетанымдықалыптастырудыанықтайтыншарттар:Білімдітұрақтысенімгежәнепрактикалықіс-әрекеткеайналдыру

Дүниетанымныңақпараттыбейнеліқызметібайланысты:Қоршағанортадағыоқиғаларменқұбылыстардықабылдаутәсілінежәнеоныңадамсанасындабейнеленуіне

Дүниетанымныңбағалауқызметібайланысты:Адамныңқоршағанортақұбылыстарынөзкөзқарасыменсенімдері, өзініңдүниетанымытұрғысынанбағалауына

Дүниетанымныңбағдарлыреттеушіқызметібайланысты:Адамныңтәртібіменіс-әрекетіарқылыоныңсанасын, көзқарсыменсенімінанықтауға

Дүниетанымныңкомпоненттері:Интеллектілік, эмоционалдық, практикалық-әрекеттіккомпоненттер

Дүниетанымныңкомпонентінежатпайды:Жарыс

Дүниетанымның құрамдас бөлігінің бірі:Сенім

Дүниетанымныңқұрамынакіретінкомпоненттер: Ғылымибілімдержиынтығы,білімгеқатынасы,сенім,қылық (іс)

Дүниетанымныңқұрылымынқұрайды:Іс-әрекеттіұйымдастыруформалары, тапсырмалар

Дүниетанымныңнегізгіқызметі:Ақпаратты-бейнелі, бағдарлы-реттеуші, бағалау

Е.АКлимовтыңжіктемесібойыншапедагогикалықмамандықжататынжүйе: «Адам-адам»

Еліктеуге негізделген тәрбие әдісі: Оң үлгі-өнеге

Еңбек тәрбиесінің мазмұндық негізі:Оқу еңбегі, Қоғамдық пайдалы еңбек, Өзіндік қызмет еңбегі

Ертеден келе жатқан мәні өзгермеген тәрбиенің идеал мақсаты: Тұлғаны жан-жақты және үйлесімді дамыту

Жалпы адамзаттық құндылықтың қалыптасуы:Патриотизм, нтернационализм, борыш

Жалпы білім беретін бағдарламалар: Оқушының кәсіптік таңдауын шешеуге бағытталады; Жеке адамның мәдениетінің қалыптасуына бағытталады

Жалпы білім беретін бағдарламалар:Жеке адамның қоғам мен өмірге бейімделуін қамтамасыз етеді

Жалпы білім беретін мектептегі басқару формалары: Педагогикалық кеңес, әдістемелік комиссия, педагогикалық консилиум, жиналыс, оқушылар комитеті, білім беру бойынша кеңестер, мектеп кеңестері

Жалпы білім беретін мектептегі басқару формалары:Педагогикалық кеңес, әдістемелік комиссия, педагогикалық консилиум, жиналыс, оқушылар комитеті, білім беру бойынша кеңестер, мектеп кеңестері

Жалпы білім беретін оқу бағдарламалары мазмұнына қарай бөлінеді: мектепке дейінгі білім, негізгі орта және жалпы орта білім

Жалпы білім беру – бұл:Оқушыларды табиғат және қоғам туралы маңызды ғылымдардың негіздерімен таныстыру, дүниетанымдық көзқарасын кеңейту, адамгершілік-эстетикалық мәдениетін дамыту

Жалпы білім беру мазмұнына келесі оқытылатын пәндер циклы кіреді: жаратылыстану ғылымы, гуманитарлы

Жалпы білім берумен түсіндіріледі: Оқушыларды табиғат пен қоғам туралы ғылым негіздерімен , таныстыру; дүниетанымын кеңейту, эстетикалық мәдениетті, адамгершілікті дамыту

Жалпы білім беруші мекемелердің білім стандартының бөліктері: Ұлттық – аймақтық

Жалпы білім беруші мекемелердің білім стандартының бөліктері:Мемлекеттік

Жалпы білім беруші мекемерелдің білім стандарттарының бөліктері: Мемлекеттік,Мектептік, Ұлттық аймақтық

Жалпы дидактиканың пәні:Оқыту заңдылықтары мен принциптері, мақсаттары, білім мазмұны, құралдары мен түрлері

Жалпы мектептік ата-аналар жиналысы өткізіледі: Оқу жылында 2 рет

Жалпы мектептік ата-аналар жиналысы өткізіледі:Оқу жылында 2 рет

Жалпы мектептік жоспарға кіретіндер:Мектептегі тәрбие жұмысының жоспары

Жалпы мектептік жоспарды құру қағидасына жатпайды:Оқытудың жоғары деңгейдегі күрделілігі қағидасы

Жалпы педагогиканың алдына қоятын мiндеттерi:Жас ұрпақты тәрбиелеу, оқыту

Жалпы эксперименттің түрлерін атаңыз:Табиғи эксперимент, тексеру эксперименті, лабораториялық эксперимент, жасампаз эксперимент

Жанама бақылау жүргізіледі: жасалған тапсырмалар мен бағдарламалар бойынша жұмыс жасайтын адамдар арқылы

Жаңа педагогикалық білімдерді қалыптастыру процесі. ,танымдықіс-әрекет түрі: Ғылыми педагогикалық зерттеу

Жаңа формация мүғалімін дайындаудың негізгі ережелері көрсетілген құжат:ҚР үздіксіз педагогикалық білім беру тұжырымдамасы, ҚР жоғары педагогикалық білім беру тұжырымдамасы

Жарыс әдісі: Өз нәтижесін басқалардың нәтижелерімен салыстыра отырып тұлға қасиеттерін қалыптастыру және бекіту

Жас ерекшелік – бұл:Адам өмірінің белгілі кезеңіндегі анатомиялық-физиологиялық және психикалық сапасы мен қасиетін анықтайтын сипаттамасы

Жас ерекшелік – бұл:Өмірдің белгілі кезеңінде анатомиялық физиологиялық және писхологиялық сапасы мен қасиеттерін анықтайтын сипаттамасы

Жас ерекшелік педагогикасына жатады:Сәбилер педагогикасы, мектеп педагогикасы, жоғары мектеп педагогикасы, ересектер педагогикасы

Жас ерекшелік педагогикасына қатыстылар:Сәбилер педагогикасы, мектеп педагогикасы, жоғарғы мектеп педагогикасы,ересектер педагогикасы

Жас ерекшеліктері-бұл: Өмірдің белгілі бір кезеңіне тән анатомиялық-физиологиялық,психикалық сапалар

Жас кезеңдерге бөлу дегеніміз:Анатомиялық-физиологиялық және психикалық қасиеттермен өмір кезеңін анықтау

Жас кезеңдері – бұл:Жас ерекшеліктерін бөлу

Жаттығу дегеніміз: Үйрету, дағдыландыру

Жаттығу,лабораториялық жұмыс,практикалық жұмыс: Практикалық әдістер

Жауапкершілікті және міндетті атқарауға ынталандыру әдістеріне жататындар: мадақтау және жазалау

Жеке адам бұл: адамның қоғамдық сипатын танытып, оның өмiр барысында өзiне топтаған әлеуметтiк сапалар мен қасиеттерiнiң жиынтығы

Жеке адамның санасын қалыптастыру әдістері: әңгіме, лекция

Жеке және қоғамның мінез-құлықтық, терең рухани-адамгершілік, мәдени құндылықтар мен дүниетанымдық негіздері : Менталитет

Жеке тұлға дамуының қозғаушы күші:Жалпы және жеке қарама-қайшылық; Ішкі қарама-қайшылық; Сыртқы қарама-қайшылық

Жеке тұлға дамуының негізгі қозғаушы күші:Қарама – қайшылық

Жеке тұлғаны қалыптастыру:Барлық әлеуметтік,идеологиялық,психологиялық және тсс ықпалымен адамның әлеуметтік жан иесі ретінде қалыптасуы

Жеке тұлғаны қалыптастырудың шешуші факторы:Іс-әрекет

Жеке тұлғаны оқытумен тәрбиелеудің нәтижесі неге байланысты емес:Табиғат жағдайынан

Жекетұлғаныұжымдажәнеұжымарқылыдамытутеориясыныңнегізінқалаған:А.С.Макаренко

Жеке тұлғаны үнемі зерттеу әдісі:Байқау

Жекетұлғаныңәлеуметтікжетілуінсипаттайтынсапалар:Жауапкершілік, өздігінендамуғаұмтылу, әлемгепозитивтіқатынас, толеранттылық

Жекетұлғаныңғылымиақиқатжүйесіретіндегіпікірініңқұрастырушылықсипатыныңформасыболыптабылады:Білім

Жекетұлғаныңдамуыменқалыптасуынаәсерететінфакторлар:Тұқымқуалаушылық, орта, тәрбие, субьектініңбелсендііс-әрекетіменқарым-қатынасы, ішкікүштер

Жекетұлғаныңдамуындағынегізгіқозғаушыкүшінежататындар:Қарама-қайшылық

Жекетұлғаныңдамуындағынегізгіфактор:Тұқымқуалаушылық

Жекетұлғаныңобъективтіқоғамдыққатынасқаикемделуі:Әлеуметтану

Жекше сұраудың ұтымды жақтары: Білімді тереңірек терсеру

Жеткіншекшақмынадайқасиеттердісипаттайды:Ойлаудыңсыншылдығы, организмніңжыныстықжетілуі, еліктеу, ашушаңдық

Жобалау әдісі – бұл:Пелагогикалық міндеттерді даму үстінде және оның нақты шешімінің  іске асуын қалыптастыру

Жобаны орындаудың кезеңдері:Ізденушілік, аналитикалық, практикалық, презентациялық, бақылау

Жоғарғысыныпоқушыларыныңбірнәрсегеқарымқатынасыныңқалыптасуынакөбірекәсерететін:Өзпікірі

Жоғарғысыныпоқушыларыныңнегізгіісәрекетініңтүрі:Оқутанымдық

Жоғарғытиімділіктікөрсететінпедагогикалықпроцескеқатысушылардыңөзарақатынасы:Ынтымақтастық педагогикасы

Жоғарыбiлiмберудiңжаңаформасы:бакалавриат, магистратура, докорантура

Жоғарыкөрсеткішкежетудемектепүшінненегізгірольатқарады: Мұғалімніңтұлғасы

Жоспар: жұмыстың орындалу мерзімі мен бірізділігі алдын ала жобаланып көрсетілген іс-шаралардың жүйесі

Жоспарлау:Міндеттерді іске асыруды ұйымдастыру

Жүйелілік және бірізділік принципі:  оқыту процесін және оның мазмұнын бір тәртіппен  құрастыруды талап етеді

Жыл бойында оқытылатын оқу пәндері құрамы көрсетілетін мемлекеттік құжат: Мектеп жарғысы

Жылдық оқу –тәрбие жұмысы жоспарының құрылымы:Қойылатын міндеттер, Кіріспе ,Жоспардың негізгі бөлімдерін сипаттау

Зағип балаларды оқыту мен тәрбиелеу проблемаларын зерттейтін педагогиканың саласы:Тифлопедагогика

Зерттелген құбылыстар арасындағы сандық тәуелсіздікті анықтау, эксперимент және сұрақ-жауап барысында алынған нәтижелерді өңдеу үшін қолданылатын әдіс: Статистикалық әдіс

Зерттеудің ауызша сұрақ әдісі:Интервью

Зерттеушілерге сауалнамалық жауап алу әдісі не береді: Белгілі бір директор жинап алуға  және сұраныстардың зерттеліп  отырған педагогикалық құбылыстардың қүй – жайын анықтауға м.мкіндік береді

Интеллект-бұл:Ақыл-ой қабілеті

Кәсіби өзін-өзі тәрбиелеу – бұл:Өзінің кәсіби-маңызды сапаларын дамыту бойынша саналы жұмысы

Класс сабақ жүйесін жасаған педагог: Я.А. Коменский

Класс-сабақ жүйесінің негізгі ерекшеліктері:Оқушылардың тұрақты құрамы және олардың дайындық деңгейі

Кластық-сабақ жүйесінде оқуды ұйымдастыру сақталады, бірақ оқушылардың қабілеттеріне және ақыл-ойының дейгейіне байланысты әр сыныпқа қай жүйе бойынша бөлінеді:Мангеймдік

Көбінесе сабақтың қай жетілуі пайдаланылады: Негізгі дидактикалық міндеттерге байланысты

Көп қойылатын практикалық іс-әрекет  компоненті ретінде анықталатын ұғым: Дағды

Көпмәдени тұлға: Түрлі мәдениеттер арасында ынтымақтастықта өмір сүруге бейімделген тұлға

Көру, есту, сөйлеу мүшелерiнде және ақыл-ойында кемiстiгi бар балаларды оқыту мен тәрбиелеу мәселелерiн педагогиканың қай саласы зерттейдi:дефектология

Кіші мектептік жас сипаттайды:Еріксіз ықылас, қимыл белсенділігі, естің көрнекі-бейнелі сипаты, жаңа әлеуметтік ортаға ену

Қабылдау, пайымдау, қорыту, бекіту, практикада қолдану бұл –білімді игеру процесінің кезеңдері

Қазақ халқына тән еңбек түрі:Қол өнері

Қазақстан Республикасында 12-жылдық білім беру ұсынады:3 деңгейді

Қазақстан Республикасында 12-жылдық білім беру ұсынады:3 деңгейді

Қазақстан Республикасында білім беру жүйесінің міндеттері жүзеге асырылады:Мемлекеттік саясат принциптеріне

Қазақстан Республикасында үздіксіз білім беру идеясы мен 12-жылдық орта білім беруге көшуді қарастыратын құжат:Қазақстан Республикасында білім беруді 2015 жылға дейін дамыту тұжырымдамасы

Қазақстан Республикасындағы бiлiм берудi дамытудың мемлекеттiк

Қазақстан Республикасындағы білім беруді адмытудың мемлекеттік бағдарламасы өандай мерзімдерге арналған?2005-2010жж

Қазақстанда педагогика ғылымының негізін қалаушы: М. Жұмабаев

Қазақстанда педагогика оқулығының тұңғыш авторы:М.Жұмабаев

Қазақстанда сынып жетекшісі қызметі алғаш рет енгізілді:1934 жылы

Қазақстанда тұтас педагогикалық процесті қалыптастырушы:Н.Д.Хмель

Қазіргі білім беру парадигмасында білім беру мазмұнын төрт аспектіде қарастыруға болады:Білім беру демократияландару, ізгілендіру, ақпараттандыру, технологияландыру ретінде

Қазіргі білім берудің даму тенденциясына не жатпайды:Ұлттандыру

Қазіргі білім берудің деңгейлері:Мектепке дейінгі, орта, орта білімнен кейінгі кәсіптік, жоғары білім, жоғарғы оқу орнынан кейінгі кәсіптік

Қазіргі білім берудің мақсаты: Әлеуметтік құнды іс-әрекетке ену үшін тұлғаның қажетті қасиеттерінің дамуы

Қазіргі білім берудің міндеті:Тұлғаның әлеуметтік құнды іс-әрекетке енуі үшін қоғамға және өзіне қажетті қасиеттерін дамыту

Қазіргі жаңашыл педагогтар-бұл: Е.М.Ильин, Ш.А.Амонашивили

Қазіргі жаңашыл педагогтардың негізгі идеясы:Баланы мәжбүр етпей оқыту, өзін-өзі қадірлеу, мақсаттылық, өзін іс жүзінде көрсете білу

Қазіргі заманда отбасының тәрбиелік әсері: Төмендеген

Қазіргі замандағы жаңашыл-педагогтар:Ш.А.Амонашвили, С.Н.Лысенкова, В.Ф.Шаталов

Қазіргі замандағы педагогиканың атқаратын қызметі:Ғылыми-теориялық, практикалық,болжам жасаушылық

Қазіргі замаңғы мектептегі оқытуды ұйымдастырудың негізгі формасы: сабақ

Қазіргі зерттеушілер бақылау қояды: Бақылаудың даралық және ұжымдық формаларын үйлестіруін; Алынған ақпарат мазмұнының объективтілігіимен нақтылығын

Қазіргі оқыту теориясының әдіснамалық негізі:Таным теориясы

Қазіргі отбасының дағдарысының сипаталуы: Әлеуметтік құрылымның жедел өзгеруімен және отбасыларынаң жаңа әлеуметтік-экономикалық жағдайларға баяу беймделунен

Қазіргі педагогикалық жас кезеңдері бойынша бастауыш мектеп жасындағы балалар:6-10 жас

Қазіргі педагогикалық парадигмада білім беру қарастырылады:Мемелекеттік, қоғамдық, жеке тұлғалық тұрғыдан

Қазіргі педагогикалық технологиялардан күтілетін нәтиже:Тұлғаның өзгеруі

Қазіргі педагогикалық технологияларды жүйелеумен шұғылданған:Г.К.Селевко

Қазіргі педагогикалық технологияларды зерттеумен айналысқандар: В.П.Беспалько, В.М.Монахов, Г.К.Селевко

Қазіргі педагогикалық технологияларды зерттеумен айналысқандар:В.П.Беспалько, В.М.Монахов, Г.К.Селевко

Қай белгісіне қарап сабақтың типін және құрылымын анықтайды:Дидактикалық мақсаттарына

Қайта тәрбиелеу деп: тұлғаның өмір және тәрбиенің жаңа өзгерген жағдайына бейімделуі

Қалай және қайтіп оқыту қажет деген көзқарасты қарастыратын ғылыми жүйе:Дидактика

Қалыптасу – бұл:Жеке тұлғаның дамуының нәтижесі

Қандай білім міндетті деп есептелінеді:Орта білім

Қаржы-шарушылық құжаттарға жатпайды:Сынып журналы

Қарымқатынасбұл:Оқушыларғапедагогикалықықпалетуқұралы

Қарым-қатынас ол: Айнала қоршаған дүниемен адамдар арасындағы байланысты тұрақтандырушы

Қоғамментұлғаныңөзарақатынасы: Адамныңқұқықтарыменеркіндігінсақтау

Қоғамныңқұрылымдықұйымыболыптабылады: Отбасы

Қоршаған табиғи ортаға оң көзқарасты, жауапкершілікті тәрбиелеу: Экологиялық тәрбиесі

ҚР «Білім туралы» заңы білім беру саласындағы мемлекеттік саясатң қағидалары:ҚР азаматтары білім алуға тең құқылы; Оқушыларды кәсіптік бағытқа бейімдеу

ҚРбілімберужүйесінбасқарумынанегіздежүргізіледі:Білімберузаңына

ҚР Конститутциясының 27-тауарында отбасы мен балалар құқығын қорғау мәселесі:Неке мен отбасы, аналық, әкелік және балалық мемлекет қамқорлығының аясында; Кәмелетке толған еңбекке жарамды балалар еңбекке жарамсыз ата-аналарына қамқорлық жасау тиіс

ҚР-ңы 12 жылдық білім беруге көшу қарастырады: Үш  деңгейді

Құзіреттілік:Білімдіәрекеткекелтіру

Құқықтық тәрбие: Скаткин М. Н.

Құрамы бойынша тәрбие формалары жіктеледі: жеке,ұжымдық және фронталдық

Л.И.Божовичтіңзерттеуібойыншадүниетанымтуындайды:Жеткіншекшақта

М.И.Махмутов сабақты: Мақсатына қарай, меңгеруге тиісті материал  мазмұнына, оқушының  қабылдауына байланысты жіктейді

Мадақтау әдісі қолданылады:Ынталандыруда

Мадақтау-бұл: Өз міндеттеріне орынды қатынасты қалыптастыру мақсатындағы тәрбиеленушіні тәрбиешінің мадақтауын көрсететін тәрбие әдісі

Мадақтауды қолдану талаптары: Бағыттылықтың болуы

Мақсатына қарай педагогикалық эксперименттің түрлері:Статистикалық эксперимент әдістері, Жасампаз эксперимент

Мәдениетбұл: Адамзаттыңқоғамдық-тарихитәжірибепроцесіндеқұрастырғанматериалдықжәнеморалдыққұндылықтарыныңжиынтығы

Мектеатегі оқытуды ұйымдастырудың негізгі формасы: Сабақ

Мектеп бітірушнің базалық мәдениеін қалыптастыру үшін мектептің шешуі тиіс міндеттері(Н.Е.Щуркова бойынша):оқушы жеке тұлғасының қалыптасуына жағдай жасау; тәрбиелеуші және дамытушы іс-әрекеттерді ұйымдастыру F)ұжымды ұйымдастыру мен дамыту

Мектеп директорының орынбасарын тағайындайды: Мектеп директоры

Мектеп жасына дейінгі балалардың дүниетанымын кеңейтіп,қарым-қатынас жасау белсенділігін дамытатын іс-әрекет: ойын

Мектеп жетекшілері білуге міндетті:Мектептің материалдық жағдайын ,Мектеп ақпараттық жабдықталуын, Оқу – тәрбие жұмыстарын ұйымдастырудың мерзімдік тәртібі, мектептің белгіленген мақсаттарға жетудегі басты шарттары

Мектеп жоспары жасауда сақталатын принциптер: ғылымилық, ұжымдық; оңтайлылық және нақтылық; перспективтік және объективтік

Мектеп жұмысы мен мұғалімдер іс-әрекетінің негізгі жоспарына жатпайды:Техникалық жоспар

Мектеп жұмысын жоспарлау – бұл:Мектептің барлық іс-әрекетінің тиімділігін арттыру мақсатында алдағы уақыттағы іс-шаралар мен әрекеттің негізгі түрлерін анықтау

Мектеп кеңесі: Коллегиялық басқару оргоны

Мектеп пен жоғары оқу орындарындағы баға қоюдың субъективті қателіктері:орташа бағалау ұстанымында болу, көңіл күйге орай баға қоя салу

Мектеп пен жоғары оқу орындарындағы баға қоюдың субъективті қателіктері: орташа бағалау ұстанымында болу , көңіл –  күйге орай баға қоя салу, баланың тәртібіне қойылатын баға пән үлгеріміне ауыстырылады

Мектеппенмұғалімжұмысыныңнегізгіжоспары:Жалпымектептікжылдықжоспар

Мектеппенотбасыәрекеттестігініңбағыттары:ата-аналарменұйымдастырушылықпедагогикалықжұмыс, ата-аналардыңпедагогикалықсауаттылығындамыту, ата-аналарменбаланыңүлгеріміментәрбиесінжақсартуүшінжүйеліжекедаражұмыстарынжүргізу

Мектеп пен отбасының қарым-қатынасы болып табылмайтын форма:Спорттық жиналыстар

Мектеп пен отбасының өзара байланысының негізгі формасы болып табылады:Ата-аналар жиналысы

Мектеп пен отбасының ынтымақтастық әрекеттері: ата – аналармен педагогикалық ағарту жұмыстары ,баланың оқу үлгерімі мен тәрбиесін жақсарту бойынша жүйелі жұмыстар

Мектепісәрекетіндегіжоспардыңтүрлері:Жалпымектептікжылдық, болашақтық, күнтізбелік, тәрбиежұмысыныңжоспары, сабақжоспары

Мектептану – бұл оқу тәрбие мекемелелерін басқару:Басқару туралы ғылым

Мектепте әдістемелік жұмысты ұйымдастыру формасына жатпайды: мектеп кеңесі

Мектепте әдістемелік жұмысты ұйымдастыруға әсер етеді: ұжымдағы моральдық-психологиялық жағдай

Мектептегі  тәрбие жүйесіне мыналар кіреді: Макросоциум, микросоциум, теориялық тұжырымдама, басқару ұйымдастыру, қарым-қатынас, мазмүн

Мектептегіәдістемелікжұмыстыұйымдастыруформаларынаәсерететінфакторлар:Мемлекеттіңбілімберусаласындағысаясаты, нормативтіқұжаттары, мұғалімдердіңпедагогикалықмәдениеті, жаңашылдықдеңгейі, әдістемеліксауаттылығы, ұжымарасындағықарым-қатынастар, мектетептіңтехнологиялықмүмкіндіктері

Мектептегі басқару әдістерінің негізгі топтары: Педагогикалық   қызметкерлерді экономикалық тұрғыдан қызықтыру;Психологиялық-педагогикалық ықпал жасау және әсерлендіру;Қоғамдық ықпалдарды пайдалану, қоғамдық әсер әдістері

Мектептегі басқару басқарудың төмендегі буындары арқылы жүзеге асырылады:Мектеп директоры – оның оқу-тәрбие жөніндегі орынбасарлары -мұғалімдердің қоғамдық ұйымдарының жетекшісі – мұғалім – оқушылардың өзін-өзі басқаруының жетекшісі – оқушы

Мектептегі басқару жүйесінің деңгейлері: Мектеп директоры, мектеп директорының орынбасары, мұғалімдер, оқұшылар

Мектептегі бес балдық шкаласы жүйе: Рангтік

Мектептегібілімберумазмұнынанықтайтыннегізгіқұжаттар:Оқулықтар,оқужоспары,оқубағдарламасы

Мектептегінегізгітәрбиелікқызметтіатқаратын:Сыныпжетекшісі

Мектептегіоқытудыұйымдастырудыңнегізгіформасы:Сабақ

Мектептегі тәрбиелік қызмет жүктеледі: Сынып жетекшісіне

Мектептен тыс, сыныптан тыс тәрбие жұмыстарын ұйымдастырушының міндетіне не жатпайды:Сабақ кестесін жасау

Мектепті басқаратын жоғарғы орган:Педагогикалық кеңес

Мектептік құжаттардың барлық түрлері бөлінеді: Оқу-педагогикалық, мектепішілік ақпараттық, қаржы-шаруашылық

Мектептің болашақтық жоспары құрастырылады:Бес жылға

Мектептің жыл жұмыс мазмұнын талдаудың мазмұнына енеді: Оқушылардың тәрбиелік деңгейі

Мектептің оқу ісінің меңгерушісінің (завуч) міндетіне жатпайды:Оқу процесін қаржыландыруға байланысты сұрақтарды шешу

Мектептің оқу ісінің сапалы орындалуын қадағалаужәне сабақ кестесін жасуға міндетті: Директордың ғылыми жөніндегі орынбасары

Мектептің педагогикалық процесіндегі ынтымақтастық мәселесін зерттеген:Н.Н.Хан

Мектептің педагогикалық ұжымының жоғарғы ұйымы:Педагогикалық кеңес

Мектептің тұтас педагогикалық процесінің негізгі компоненттері:Педогогтар, оқушылар, мақсат, міндеттер, мазмұн, құралдар, формалар, әдістер мен тәсілдер, тапсырмалар, нәтиже

Мектептің іс – әрекетін қадағалау дегеніміз Оқу нәтежиесін дұрыс мөлшерлеу ,Мектеп оқушының оқу жүктемесін мөлшерлеуге көмектес,Білім мазмұнының оңтайлы түрін көрсету

Мектепшілік бақылаудың Портнов Л.М белгілеген түрлері:қорытынды,алдын – ала, ағымдағы

Мектепшілік басқару функциялары:ұйымдастыру, талдау

Мектепшілік тексерудің түрлері:Тақырыптық тексеру

Мектепішілік ақпараттар: Күнделікті, апталық, айлық, тоқсандық, жылдық

Мектепішілік бақылау формалары: Сыныпты-қорыту, Жекелік, тақырыптық-қорыту, пәндік-қорыту, кешенді-қорыту

Мемелекеттік құндылық, қоғамдық құндылық, тұлғалық құндылық – бұл құндылық сипаттамасы:Білімнің

Мемлекеттік білім беру стандарты анықтайды:Нормативті құжаттарда бекітілген білім беруге қойылатын міндетті талаптарды, оқыту мен тәрбиенің мақсатын, негізгі білім бағдарламаларының мазмұнын, білім алушының оқу жүктемесінің максималды көлемін, бітірушіні дайындау деңгейін

Мемлекеттік білім беру стандарты:Мектеп бітірушілердің жалпы білімдік даярлығына қойылатын талаптардың міндетті діңгейі және осы талаптарға сәйкес келетін оқытудың мазмұны, әдістері, түрлері,құралдары және бақылау

Мемлекеттік жалпы принциптер негізінде құрылған, бір-бірімен байланысты оқу- тәрбие мекемелерінің жиынтығы:Білім беру жүйесі

Мемлекеттіңбілімберужүйесінежатқызылады: Білімберуұйымдарыныңжиынтығы (ортабілімберумекемелері,жоо, коледждер)

Мемлекеттіңжинақытарихиқалыптасқанжәнеөзарабайланыстыоқутәрбиемекемелеріжәнеоныңбағдарламалары:Оқужүйесі

Меңгеру процесінің негізгі кезеңдері:Қабылдау, саналы түсіну, есте сақтау, қолдану

Меңгерупроцесініңнегізгіэтаптары:Естеқалдыру,қорытындылау,бекіту,қолдану

Модульдік оқыту технологиясының құрылымдық бөліктері:Сөйлесу бөлім і (оқушылардың өзара сөйлесу арқылы танымдық қызметін ұйымдастыру),Кіріспе бөлім(модульге, тақырыпқа енгізу)

Мұғалім білуге тиіс емес:ҚР қылмыс кодекісі

Мұғалімсабақжоспарынжасаудақайжоспардыалады: Тақырыптық

Мұғалімсабақтабірнешеоқушығазейінінбөледі, бұлуақыттабасқаларыөзбетіменжұмысжасайды. Бұлоқытуформасын:-жекеленген-топтық

Мұғалімтұлғасыныңізгіліксапалары:Адамшылдық, оқушытұлғасынакешірімділікпенқарау

Мұғалімісәрекетініңобьектісі:Тұтаспедагогикалықпроцесс

Мұғалімгеқажеттіқұзіреттіліктер:Арнайы, коммуникативтік, ақпараттық, кәсіби

Мұғалімгеқажеттіпедагогикалықақпараттартүрлері:Бастапқыақпарат, тактикалықақпарат, жеделақпарат

Мұғалімге қажетті педагогикалық ақпараттар түрлері:Бастапқы ақпарат, тактикалық ақпарат, жедел ақпарат

Мұғалімдербіліктілігінкөтерудіңнегізгіформасы:Білімінжетілдіруинституттары

Мұғалімдердіаттестациялауөткізіледі:5 жылда

Мұғалімдерді аттестациялаудың мақсаты:Оқу-тәрбие процесінің сапасын арттыру ,Педагогтардың кәсіби сәйкестілігін аңғару,Шығармашылық дамыту

Мұғалімдерді аттестациялаудың принциптері:Жүйелік тұтастық, Жариялылық, Шынайылық

Мұғалімдердің әдістемелік деңгейін көтеру: әдістемелік кеңестің функциясы

Мұғалімдердіңпедагогикалықшеберлігінзерттеуменайналысқан:АСМакаренко

Мұғалімдердің теориялық және практикалық дайындықтарының бірлігін қамтамасыз етуге бағытталған әдістемелік жұмыс формасы: пәндік – әдістемелік бірлестік

Мұғалімдердің теориялық және практикалық дайындықтарының бірлігін  қамтамасыз етуге бағытталған әдістемелік жұмыс формасы: әдістемелік кеңес

Мұғалімнің зерттеу әрекетінің кезеңдеріне:Проблеманы анықтау

Мұғалімнің инновациялық әрекетіне жататын: Оқытудың авторлық моделін жасау

Мұғалімнің инновациялық құзыреттілігін дамытудың шарттары:Педагогикалық құбылыстар мен құндылықтарды меңгеру

Мұғалімніңкәсібимаңыздықасиеттеріболыптабылады:Оқушыларғасүйіспеншілік, педагогикалықпроцестіжүйеліжүргізу, педагогикалыққұбылыстарғаталдаужасайбілу, педагогикалықойлаудыңқалыптасуы, қарым-қатынасжасайалуы, ұжымшылдық, шығармашылық

Мұғалімніңкәсібимаңыздықасиеттері:Оқушыларғасүйіспеншілік, педагогикалықпроцестіжүйеліжүргізу, бақылағыштық, қарым-қатынасжасайалу, ұжымшылдық, шығармашылық

Мұғалімніңкәсібиісәрекетініңайрықшаерекшеліктері:Негізгіақпараткөзі, оқушылардыңтанымдықіс-әрекетінебасшылық

Мұғалімніңкәсібиісәрекетініңобьектісі: Біртұтаспедагогикалықпроцесс

Мұғалімніңнегізгіқызметі:Тұлғаныоқыту, тәрбиелеу, дамыту, қалыптастырупроцестерінбасқару

Мұғалімніңпедагогикалыққабілетібұл:Педагогтыңкәсіби-педагогикалықіс-әрекеттіжүзегеасыруғабағытталғантұлғалықсапаларыныңкешені

Мұғалімніңпедагогикалықісәрекетсапасыныңшешушікөрсеткішінеболыптабылады: Оқушытұлғаретіндедамытудеңгейі

Мұғалімніңпедагогикалықісәрекеткекәсібидаярлығыбұл: Мұғалімніңнегізделгенкәсібиталаптардыңжиынтығынасәйкестігі

Мұғалімніңпедагогикалықісәрекетіжүзегеасырылады:Оқушыныңбілімдітеориялықмеңгеруіжәнеонықолданубілігімендағдысын, шығармашылықіс-әрекеттәсілінқалыптастырумен, дүниетанымдықжәнеадамгершілік-эстетикалықидеялардысаналытүсінуімен

Мұғалімніңпрофессиограммасыбұл:Мұғалімтұлғасынақойылатынкәсібиталаптардыңжиынтығы

Мұғалімніңпрофессиограммасынажатпайды:Балаларменқатынастағыавторитарлық

Мұғалімніңпрофессиограммасынажатпайды:Мұғалімдердідаярлаумақсатындағыприоритеттердіңалмасуы

Мұғалімнің рөлдік репертуарын талдап көрсеткен ғалым: Ш.А.Амонашвили

Мұғалімнің сабаққа даярлығы:Бағдарламаны,календарлық жоспарды,оқулықты,берілген тақырып бойынша қосымша материалды зерттеу,оқушылар үшін тапсырмаларды іріктеу,әдістемелік әдебиеттерді зерттеу

Мұғалімнің шешімі тиімді болмайды,егер ол:Диагностикада жинақталмаса

Мінез-құлықты ынталандыру мен іс-әрекет әдістер тобына жататындар:Мадақтау

Негізгі іс-әрекет:ойын,оқу,еңбек

Негізгі іс-әрекет:оқу ,ойын

Нысана көру арқылы қабылданатын дидактикалық принципі:Көрнекілік

Объективтік шындықты танудың жолдары, тәсілдері: таным теориясы

Объектіні көру арқылы қабылдайтын дидактикалық принцип: оқытудың көрнекілігі

Ойын жетекші әрекет болатын жас кезеңі:1 жастан 7 жасқа дейін

Оқу бағдарламасы – бұл:Әр оқу пәнінен оқушылардың меңгеретін білім, білік, дағдысының мазмұны мен көлемін белгілейтін құжат

Оқу бағдарламасында көрсетіледі:Белгілі тақырыптарды оқуға байланысты сағат саны, оқу пәндерінің мазмұны мен білім көлемі

Оқу белсенділігінің әдіснамалық негізі болып табылады:Таным теориясы

Оқу дәрістерін өткізу әдіс-тәсілдеріне байланысты дәрісбаян:Көрнекілік,Ақпараттық,Бинарлы

Оқу дәрістерін өткізу әсілі бойынша сабақ типтері:Өзіндік жұмыс және дағдыларды тексеру сабағы; Қорытынды бақылау ;Тарауар бойынша оқтын-оқтын бақылау

Оқу жоспары – бұл:Оқу орындарында оқылатын оқу пәндерінің құрамын, оның оқу жылы бойынша өтілу тәртібі мен бірізділігін, әрі оқу пәніне берілетін уақыт мөлшерін және оқу жылының құрылымын белгілейтін құжат

Оқу жылы бойынша оқу пәндерінің құрамы төмендегі мемлекеттік құжатта көрсетіледі: оқу жоспары

Оқу материалын жүйелі түрде және оны өткен материалмен байланыстыра отырып меңгеру қандай қағидаға негізделген :  Жүйелік

Оқу материалының мазмұнын шағын ,логикалық аяғталған мөлшерлермен беру: Бағдарламаланған

Оқу мерзімі мен орнына, оқушылардың санына байланысты оқу процесін ұйымдастырудың сыртқы көрінісі:Оқытудың формасы

Оқу орындары инновациялық талаптары:Оқу – тәрбие процесінің табиғатқа сәйкестік принципіне

Оқу пәндерінің құрамы әр жыл сайын қандай құжатпен реттеледі:Оқу жоспарымен

Оқу пәндерінің құрамын, тәртібін және бірізділігін апталық сағат көлемін,көрсете отырып, қандай құжатпен анықтайды:Оқу бағдарламасымен

Оқу процесін меңгеру кезеңдері:Қабылдау, мағыналау, бекіту, қолдану

Оқу процесін ұйымдастыруға байланысты қойылатын талаптар ережелері:Оқытудың принциптері

Оқу процесіндегі  мұғалімнің әрекеті:Жаңа білімдер жөнінде хабар береді,оқу материалын түсіндіреді,оқуды және бекітуді ұйымдастырады

Оқу процесіндегі мұғалімнің әрекетін көрсетіңіз: жаңа білімдер жөнінде хабар береді, оқу материалын түсіндіреді, оқуды және бекітуді ұйымдастырады

Оқу процесінің компонентін табыңыз:Білім,білік, дағды

Оқу үрдісі  нәтижесін, белгіленген мақсатқа қол жеткізу дәржесін сипаттайтын ұғым: Оқыту нәтижесі

Оқудан тыс жағдайында оқушылармен ұжымдық жұмыс жүргізу әдістемесін жасағандар:Н.К.Крупская, А.С.Макаренко

Оқудың   мазмұнын анықтауда ескеріледі:Дидактикалық талаптармен  және қай жаста , қандай көлемде, қандай пәндер меңгеріледі

Оқудың мотивтері – бұл:Белсенді оқу әректіне оқушының іштей оянуы, оқу іс – әрекетін, оқу  мазмұнын нәтижелі тану

Оқулық – бұл:Белгілі бір салада ғылым мен мәдениеттің қазіргі жетістігі деңгейінде білім негіздері жүйелі баяндалатын кітап, білімнің маңызды көзі, оқу бағдарламалары мен оқытудың мақсатына сай нақты оқу пәнінің мазмұнын баяндайтын оқу әдебиетінің жетекші түрі, оқыту құралының негізгісі

Оқулыққа қойылатын негізгі талаптар: Тексеру, өзін – өзі тексеру және оқу нәтежиелерін түзетуге арналған сұрақтар мен жаттығулардың болуы, Көрнекіліктермен жақсы жабдықталу, тілі балалардың жас ерекшеліктеріне сәйкес болуы

Оқулыққа қойылатын негізгі талаптар:Оқу бағдарламасына сәйкес болу; оқушылар үшін ұғымды, қысқа және қызықты болуы

Оқулықтың атқаратын қызметі:Дамытушылық, тәрбиелік, білімділік

Оқулықтыңнегізгіқызметтері:Дамытушылық,тәрбиелеушілік,білімділік

Оқу-педагогикалық мектептік құжатқа жатпайды: Қаржы-шаруашылық құжаттар

Оқутанымдықісәрекеттіңжүйелілігіқандайболуымүмкін: Ойдағыталдау, естесақтау,тәжірибедебілімдіпайдалану

Оқутанымдықісәрекеттіңкомпоненті: Жаңаматериалдымеңгеру,естесақтау

Оқу-тәрбие жұмысының нәтижесін бағалау және есепке алудағы негізгі атқаратын қызмет:Ынталандырушылық, дамытушылық,бақылаушылық тәрбиелеушілік

Оқушы тұлғасы мен ұжымның арасындағы қарым-қатынастың үш үлгісі:Жеке тұлға ұжымға бағынады, жеке тұлға мен ұжым тиімді қарым-қатынаста болады, жеке тұлға өзіне ұжымды бағындырады

Оқушылар мүмкіндіктерін ескерк отырып оқытуды талап ететін дидактикалық принцип: Шамаға лайықтық

Оқушыларды тәрбиелейтін бірлестіктер:Сынып ұжымы

Оқушылардың білімін бақылауға жатпайды:Элементарлық

Оқушылардың ғылыми көзқарасының жоғарғы деңгейде қалыптасуына мүмкіндік береді:Проблемалық оқыту

Оқушылардың дамуы бір-бірімен байланысты 3 бағытта жүреді:Биологиялық,психолгиялық,әлеуметтік

Оқушылардыңдамуыныңжастықкезеңдері:Балабақшағадейінгі, мектепкедейінгі, мектептік

Оқушылардыңжасерекшеліктеріментүсіндіріледі:Балалардыңсолнемесебасқажастағыпсихологиялық-физиологиялықерекшеліктері

Оқушылардың жеке іс-қағаздарын,дәрігерлік анықтамаларын,сынып журналын,жиналыстар мен мәжілістердің хаттамаларын оқып үйрену,талдау,жинақтау мақсатында жүргізілетін әдіс : мектеп құжаттарын зерттеу әдісі

Оқушылардыңкәсібибағдарынаенгізіледі: Кәсібиағарту, кәсібикөмек,кәсібидиагностика,кәсібибейімділік

Оқушылардың қабілеттері,қызығушылықтары және дарындылығы тәуелді болады : қалыптасқан білім,іскерлік мөлшеріне

Оқушылардыңқабілетіменқызығушылығыныңдамуытәуелді: Мақсаттыұйымдастырылғаноқу-тәрбиепроцесіне

Оқушылардыңқабілетінесепкеалатын, дидактикалықпринцип:Көрнекілік

Оқушылардыңмінезқұлқыжәнеісәрекетінынталандыруәдісінежататындар: Мадақтау

Оқушылардыңмінезқұлқынжәнеісәректінмотивациялауынталандыруәдісінежататындар:Байқау

Оқушылардың оқу белсенділігік мәселесін зерттеуге үлес қосты:Р.Г.Лемберг, И.Я.Лернер, М.И.Махмутов

Оқушылардыңоқубелсенділігініңмәселесінзерттегендер:ИЯЛернер, МИМахмутов, МНСкаткин

Оқушылардыңөзбетіменжұмыстарынажатады: Рефераттыңбаяндамасындайындау

Оқушылардыңөзбетіменжұмыстарыныңәдістерінежатады: Оқулықпенжұмыс,лабораториялықжұмыстар

Оқушылардыңсабақтантысісәрекетініңтүрі:Олимпиада,лекторлық,қызығушылық клубы

Оқушылардың танымдық  белсенділігі байланысты:Шығармащылық іздену қабілетіне

Оқушылардың танымдық әрекетінің белсенділігіне зор үлес қосқан әдіскерлермен психологтар: Л.С.Выготский

Оқушылардың танымдық белсенділігінің қозғаушысы болып табылады:Танымдық қызығушылық

Оқушылардың танымдық іс – әрекетінің бағытталуында қолданыладыПрактикалық әдісі, Көрнекілік әдістері , Сөздік әдістері

Оқушылардың танымдық іс-әрекетін белсендіру – бұл:Мұғалімнің оқушылардың білім, білік, дағдыны меңгерудегі белсенділігін, дербестігін арттыруға бағытталған мақсатты іс-әрекеті

Оқушылардыңтанымдықісәрекетінбелсендірутәуелдіемес:Ата-аналаржұмысына

Оқушылардың танымдық іс-әрекетін белсендіруде маңызды тәсіл болып табылады:Тұлғалық-бағдарлық тәсіл

Оқушылардыңтанымдықісәрекетінбелсендірудіңмаңыздытәсілдерініңбірі:Іс-әрекеттіктәсіл

Оқушылардың танымдық іс-әрекетіндегі бақылаудың түрлері: Тақырыптық бақылау

Оқушылардың танымдық іс-әрекетінің бағытталуында қолданылады:Көрнекілік әдістері,Прақтикалық әдістері

Оқушылардыңтәрбиелікдеңгейініңәдістерінежатпайтындар:Кинотеатрғабару

Оқушылардың тәртібін,мінез-құлқын бағалау және көтермелеу: Мадақтау

Оқушылардыңэкономикалықтәрбиелілігініңкөрсеткішіболыптабылады:ҚР-дағыэкономикалықсаясат,негізгіэкономикалықұғымдарменжетекшіидеялартуралыбілімі

Оқушыларменоқытушылардыңжаңабілімдімеңгеруіүшінқолданылатынматериалдықжәнеидеялықобьектілері:Оқытуқұралдары

Оқушының білімін бақылау түрі: Ағымдық бақылау

Оқушыныңбілімінөздігіненмеңгеругебағытталғанпроцесс:Өзіндікбілімалу

Оқушының дүниетанымы ,мінезі және өмірлік өзін-өзі анықтауы қалыптасу кезеңі: Жоғарғы мектеп жасы

Оқушыныңөзінбелсендіруініңжолдары:Әрқашанағымдағыпроцескеталаптанып, жігерленемақсатқоюарқылыоқу

Оқушының тәрбиесіндегі іс-әрекеттің орны:Негізгі роль

Оқыту – бұл : мұғалім мен оқушының өзара бірлескен іс-әрекеті

Оқыту – бұл: Оқушы мен мұғалімнің мақсатты түрде білім, білік және дағдыны меңгеруге бағытталған өзара әрекет  жасау процесі

Оқыту – бұл:Танымдық мақсатына жетудегі педагогтар мен білім алушылардың әрекеттесу үдерісі

Оқыту  заңдылықтарының әлеуметтік компоненті-бұл:Тұлға дамуының, оқу-тәрбие үдерісін басқарудың , ыннталандырудың ішкі және сыртқы қызметінің біртұтастығы

Оқыту  заңдылықтарының кибернетикалық компоненті-бұл:Оқу-тәрбие үдерісіндегі ақпараттың  қабылдануы, меңгерілген мәліметтерге басшылық жасау

Оқытуауызшаәдістері:әңгіме, түсіндіру, әңгімелеу, оқулықпенжұмыс

Оқытуәдістерінемыналаржатады: Ауызшакөрнекілік, практикалықәдіс

Оқыту әдісі (Ю.К. Бабанский бойынша):оқыту процесінде оқушылардың оқу іс – әрекетін стимулдау әдісі ,эвристикалық (іздену) оқыту әдістері

Оқыту әдісі(Ю.К.Бабанский бойынша):ұйымдастыру және  оқу-таным іс-әрекетін іске асыру, оқыту процесінде оқушылардың оқу іс-әрекетін стиумулдау әдісі,оқытудағы өзіндік бақылау және бақылау әдістері

Оқытубұл: Оқытупроцесіндегімұғалімніңіс-әрекеті

Оқыту заңдылықтарының   ұйымдастырушылық  компоненті – бұл: Интеллектуалды оқу еңбегін  және   мұғалім еңбегін ұйымдастыру

Оқыту заңдылықтарының гнесеологиялық компоненті-бұл:Тұлғаның дүниеге көзқарасын,адамгершілік,мәдени дамуын жоғары деңгейде қалыптастыуға бағытталған іс-әрекеттік компоненті

Оқыту заңдылықтарының психологиялық компоненті – бұл:Білім алушылардың ішкі жан-дүниесін, танымдық іс-әрекетін білу, қарым-қатынасындағы ерекшеліктерді байқау

Оқыту заңдылықтарының-процессуалдық компоненті-бұл:Оқытудың мақсаты,мазмұны,амал-тәсілдері,әдістері мен құралдары,педагогикалық ынтымақтастықтың бірлігі

Оқыту нәтежиелерін тексеруде қолданылады:Алынған білімдерді мәліметтер негізінде жаңа нақты жағдайларда қолданабілуге байланысты, Өткен тақырыптарға өзіндік сын баға беруге қатысты

Оқыту пәнінің мазмұнын ашатын, тақырыптардың кезектестігін, оларды игеруге бөлінген уақыттарды және оқыту пәнінің мақсаты мен міндеттерін анықтайтын құжат: Оқыту бағдарламасы

Оқытупринципі:көрнекілік

Оқыту принципіне жататындар: Ғылымилық, белсенділік, көрнекілік

Оқыту принципінің негізін құрайды Жазу ережесі

Оқыту процестері: Оқушылардың дүниетанымын дамытатын іс-әрекет, Оқушылардың қабілеттерін тәрбиелеп іс-әрекет, Білімді, біліктілік пен дағдыны меңгертеді

Оқыту процестері: Оқушылардың дүниетанымын дамытатын іс-әрекет, Оқушылардың қабілеттерін тәрбиелеп іс-әрекет, Білімді, біліктілік пен дағдыны меңгертеді

Оқыту процестерінің компоненттері :Біліктілік, Мақсаттылық

Оқыту процесі:Білім, іскерлік, дағды жүйелерін саналы түрде игеру

Оқыту процесін аяқтайтын негізгі элементке жататын: Білімді тәжірбиеде қолдану

Оқыту процесінде жетекші жүйе құрушы фактор болып: Оқытудың мақсаты

Оқыту процесінің жалпы заңдылықтарын ашатын педагогиканың жеке бөлімі: Дидактика

Оқыту процесінің жалпы заңдылықтарын ашатын педагогиканың жеке бөлімдері: Дидактика

Оқыту процесінің звеноларында таным процесінің логикасы ретінде жазуға болады:Абстракт ойлау- ұғыну,мәнін түсіну, Практика- бекіту, іскерлікті,дағдыны практикалық қолдану

Оқыту процесінің звеноларында таным процесінің логикасы ретінде жазуға болады:Нақты аңғарту – түйсік, қабылдау; Абстракт ойлау – ұғыну, мәнін түсіну; Практика – бекіту, іскерлікті, дағдыны практикалық қолдану

Оқыту процесінің қозғаушы күштері: Оқу тапсырмаларымен оқушылрдыңбілім деңгейі арасындағы қарама-қайшылықтар

Оқыту процесінің мәні – бұл: оқушыларға білім, білік, дағдыларды игеру үшін мұғалімнің ұйымдастыратын оқу жұмысы

Оқыту процесінің мәні-бұл:Оқушылардың білім, біліктерін, меңгерудегі оқушы мен мұғалімнің іс-әрекетінің өзара байланысының процесі

Оқыту процесінің нәтижелілігін дидактикалық процесті оқыту жағдайымен бірлікте анықтау: диагностика

Оқыту теориясы ғылым ретінде мынадай сұрақтармен айналысады: нені үйрету керек

Оқыту теориясы: Дидактика

Оқыту теориясының психологиялық негіздеріндегі индукция: жалқыдан жалпыға

Оқыту ұстанымдары:Жеткіліктілік,Көрнекілік,Ғылымилық

Оқыту ұстанымдары:Көрнекілік,Сананылық және белсенділік

Оқыту ұсынымдары: Жүйелілік, Көрнекілік

Оқыту үдерісінің құрылымының дидактикалық кезеңдері:Берілген білімді бекіту

Оқыту үдерісінің құрылымының дидактикалық кезеңдері:Оқушының санасында білімнің қорытылып,ғылыми ұғымдар мен тұжырымдардың қалыптасу кезеңі

Оқыту үрдісінің құрылымының дидактикалық кезеңдері:Берілген білімді практикада қолдану кезеңі

Оқытуға кірмеитін формалар:Экскурсия

Оқытудағы әдістемелер келесі тұрғыда жүйеленеді:Ішінара іздену немесе эвристикалық әдістер;Репродуктивті әдіс;Түсіндірме иллюстративті әдістер

Оқытудағы саналылық пен белсенділік: Дидактикалық принцип

Оқытуды ақпараттандыру және қабылдау әдістеріне жатады: Ауызша,көрнекілік,тәжірибелік

Оқытуды оқушылардың дайындық деңгейіне сай ұйымдастыруды талап ететін қай принцип: түсініктілік

Оқытуды ұйымдастыру формалары бір-бірінен мынадай түсініктер арқылы ерекшеленеді:Оқушылардың құрамымен, сабақты өткізу орны мен уақыты, мұғалім мен оқушылардың іс-әрекетінің сипатымен, бұл әрекетті мұғалім таапынан басқарумен

Оқытуды ұйымдастыру формасы (формалары):Сабақ,Түсіндіру

Оқытудың әдіснамалық негізі:Ғылыми таным теориясы

Оқытудың диалогтық әдісі -бұл:Әңгімелесу

Оқытудың жалпы заңдылықтары: Тәрбие мен практиканың бірлігі; Оқыту мен тәрбиенің бірлігі;Оқуды ұйымдастыру; оқу сапасы, жеке тұлғаның дамуы

Оқытудың жеке заңдылықтары:Жеке дидактикалық

Оқытудың заңдылықтары: Белгілі жағдайларда қайталанатын қажетті,елеулі обьективті тұрақты байланыстар

Оқытудың заңдылықтарының – процессуалдық компоненті-бұл:Оқытудың мақсаты,мазмұны, амал-тәсілдері, әдістері мен құралдары, педагогикалық ынтымақтастықтың бірлігі

Оқытудыңкөрнекілікәдістерінкөрсетіңіз:Байқау,демонстрациялау

Оқытудың мазмұны:Оқыту процесінде оқушылардың мектептен білім іскерлігін және дағдысының бірлігі

Оқытудың мотивтері – бұл: белсенді оқу әрекетіне оқушының іштей оянуы, оқу іс-әрекетін, оқу мазмұнын нәтижелі тану

Оқытудың мотивтері: Оқушының белсенді оқу әрекетіне және білім алу мазмұнын нәтижелі тануға іштей оянуы

Оқытудың принципі дегеніміз: оқытудың мақсаты мен жүрісіне байланысты басшылыққа алатын заңдылық

Оқытудыңсөздікәдістерінкөрсетіңіз:Әңгіметүсіндіру,оқулықпенжұмыс

Оқытудың сөздік әдістеріне:Баяндау ,Лекция (дәріс),Әңгіме

Оқытудыңсыныпсабақжүйесінекіреді: Оқужылы,сабақ,демалыс,оқукүні

Оқытудыңтәсілдері:Оқытуәдісініңқұрамдыбөлігіжекежағы

Оқытудың техникалық құралдарына жатқызуға болады:Компьютер

Оқытудың Трамп – жоспары:Сыныптық тәртіп сақталмаған, кішкене топтық құрамы алмасып, ауысып отыратын жүйе

Оқытудың функциялары:Білім беру, тәрбиелеу, дамыту

Оқытудың функциясы (қызметі):оқушыларға білім беру, тәрбиелеу, дамыту

Оқытылатынматериалмазмұныныңәңгіметүріндебаяндалуыбұл: Түсіндіру

Оң қасиеттерді қалыптастыруға бағытталған адамның өзіндік саналы іс-әрекеті: өзін-өзі тәрбиелеу

Ортабіліммазмұныбұл: Оқушылардыңғылымибілім, білік, дағдыжүйесінжәнеадамгершілік-эстетикалықидеялардымеңгеруі

Ортабіліммазмұнынсипаттайтынқұжат:Оқужоспары, оқубағдарламалары, оқулықтарОрта мектепті басқарудың бөліктері:Тұтас педагогикалық процесс, Мектеп тәрбие жұмысының жүйесі, Кәсіптік бағдар беру жүйесі және т.б.

Отбасы мен мектептің өзара әрекет формасы: Ата-аналар жиналысы

Отбасы міндеттері: тұрмыстық –  экономикалық ,репродуктивтік және рекративтік ,коммуникативтік және тәрбиелік

Отбасы міндеттері:тұрмыстық-экономикалық,репродуктивтік және рекреативтік

Отбасы тәрбие әдісіне жататындар:Үлгі, әңгіме, әртүрлі істерді қолдану

Отбасы тәрбиесі туындауы:Моногамиялы отбасының пайда болуына байланысты

Отбасытәрбиесініңқұқықтықнегіздерікөрсетілген: «Некеменотбасытуралы» заңда

Отбасы тәрбиесінің негізін құрайды: Еңбек тәрбиесі

Отбасы, бұл – : тұлғаның негізін қалайтын алғашқы  құрылымдылыұ бірлік

Отбасын диагностикалау әдісі(әдістері):Сауалнама, әңгімелесу, Бақылау,Жеке іс құжаттарын зерттеу

Отбасының басты функциясы:Тәрбиелеу

Отбасының жалпы сипаттамаларының көрсеткіші:отбасы құрылымы

Отбасының қызметіне жатпайды :Кәсіби білім беру

Отбасының қызметіне жатпайды:Кәсіпке оқытушылық

Отбасыныңнегізгіқызметтері:Репродуктивті, коммуникативті, тәрбиелік, шаруашылық-экономикалық, рекреативті

Отбасыныңпедагогикалықпроцесідиагностикасыныңнегізгіөлшемдері:Отбасыныңмінездемесі, адамгершілік-психологиялықатмосферасы, ата-анасыныңпедагогикалықмәдениеті, оқушыныңмінездемесі

Отбасыныңрекреативтіқызметі:Босуақыттағыіс-әрекеттіұйымдастыру

Отбасының тәрбиелік мүмкіндіктерінің деңгейі:Жоғары, жеткілікті, төмен

Өзара әрекетке түсетін негізгі, тәрбие құралдарының сипаты:рухани,материалдық,әлеуметтік

Өздігінен  білім алу дегеніміз: өздігінен іздені арқылы дүниетанымды кеңейту.Жаңа  материалды өткен материалмен  байланыстыруды талап ететін дидактикалық принцип: Бірізділік

Өзөзінеөзуақыттанұсқаужасауы: Өзіндікбұйрық

Өзінде тұлғалық оң қасиеттерді қалыптастыруға бағытталған адамның саналы іс-әрекеті:Өзін-өзі тәрбиелеу

Өзінеөзібұйырубұл:Адамныңөзіне-өзібергенқысқашабұйрығы, нұсқауы

Өзінөзітәрбиелеубұл:Адамныңөзініңтұлғасынжетілдіругебағытталғанбелсенді, өзіндікіс-әрекеті

Өзін-өзі тәрбиелеу әдістерәне жатпайды:Әңгіме

Өзінөзітәрбиелеуәдісі:Өзінбасқаадамныңорнынақою

Өзінөзітәрбиелеу: Өзін-өзімеңгеру

Өзін-өзі тәрбиелеуге қажеттілік артатын:Жастық шақта

Өзінөзітәрбиелеудіңтәсілдері:Өзін-өзібағалау, өзіне-өзібұйыру, өзін-өзібақылау, өзін-өзітүзету

Өзінөзітүзетутікелейбайланысты:Адамныңөзінесынтұрғысынанқарауынажәнеөзін-өзіжетілдіруіне

Өткізу орнына байланысты педагогикалық эксперименттің түрлері: Табиғи, лабораториялық

Параллелді ықпал ету принципінің мәні: тәрбиешінің тәрбиеленушілеріге  ұжым мүшелері белсенділері арқылы ықпал етуы

Патриотизм – бұл: өз Отанына  махаббат сезімі

Педагог бұл:Білімберумекемелеріндетәрбиелеуменоқытусаласындатәжірибелікжұмыстыжүргізетінадам

Педагог тұлғасына қойылатын талап: Білікті маман

Педагог үшін маңызды болып табылатын жеке адамның қасиеттері: толеранттылық, адамгершілік

Педагог іс-әрекетінің объектісі: Педагогикалық процесс

Педагогиалықталдауобъектісі:сабақ, тәрбиешаралары

Педагогика  ғылымы-:Адамды тәрбиелеу, оқыту , білім беру туралы ғылым

Педагогика  жеке ғылым ретінде қалыптасты:XVII ғасырдың ортасында

Педагогика алғашқыда қай ғылым саласында дамыды:Философиялық

Педагогика алғашқыда мына ғылым саласында дамыды: Философия

Педагогика әдіснамасының деңгейлері:Философиялық деңгей; Нақты ғылымдық деңгей; Жалпы ғылымдық деңгей

Педагогика ғылым ының объектісі:Педагогикалық үдеріс

Педагогикағылымдары:Жалпыпедагогика,жасөспірімдерпедагогикасы,арнайыпедагогика,жекепәндердіоқытуәдісі,арнайыпдагогика,педагогикатарихы

Педагогика ғылымдарының міндеттері: Оқыту мен тәрбилеу заңдылықтарын анықтау

Педагогика ғылымы төмендегі ғылымдардың қайсысымен тығыз байланысады: философия, психология, физиология

Педагогикағылымындапедагогикалықпроцестіңзаңдылығынзерттеген:Ю.К.Бабанский, Б.Т.Лихачев, В.А.Сластенин, Н.Д.Хмель

Педагогика ғылымының басты міндеттерінің бірі:Білім беру жүйесінің дамуын болжау,Педагогикалық практиканы зерттеу және қорыту,оқыту мен тәрбиенің заңдылықтарын ашу

Педагогика ғылымының зерттеу әдісіне жатпайды: қайталау әдісі

Педагогика ғылымының міндеттері: Педагогикалық үдерістің теориясы мен тәжірибесін жетілдіру

Педагогика ғылымының міндеттері:Оқыту мен тәрбиелеу заңдылықтарын анықтау

Педагогикағылымыныңобъектісі:Педагогикалықіс -әрекеттіңобъективтіжүріпжатқанжағдайы

Педагогика ғылымының пайда болу себебі: Адамды өмірге дайындау қажеттілігі

Педагогика ғылымының салалары: Валеология, тәрбие педагогикасы, дидактика, тәрбие теориясы, Мектеп педагогикасы, салыстырмалы педагогика, этнопедагогика

Педагогика ғылымының салалары: Жалпы педагогика,жас ерекшелік педагогикасы,әлеуметтік педагогика,педагогика тарихы

Педагогикажатады: Әлеуметтік-гуманитарлықғылымдарға

Педагогика курсының оқыту процесінің заңдылықтарына арналған бөлімі: Дидактика

Педагогика мынадай ғылыммен тығыз байланысты:Психологиямен

Педагогика өз алдына ғылым болып қай ғасырда бөлініп шықты:XVII ғасырда

Педагогика пәні-:Мақсатты түрде арнайы ұйымдастырылған педагогикалық үдеріс

Педагогика пәніне жататындар:Процесс

Педагогика пәніне не кіреді:Педагогикалық процесс

Педагогика тарихында алғаш класс-сабақ жүйесінің негізін қалаған: Я.А.Коменский

Педагогика тығыз байланысты:Психологиямен

Педагогика, педагогикалық шынайылық туралы ғылым ретінде: Педагогикалық шынайылық тәжірибесін зерттейді, Педагогикалық процестің дамуы мен қызмет етуінің заңдылықтарын зерттейді, Теориялық білімдерді жинақтайды

Педагогика:Адамды тәрбиелеу туралы ғылым

Педагогикада және психологияда тұлғаның дамуына ықпал ететін факторлардың бірі:биоәлеуметтік, әлеуметтік, биологиялық

Педагогикада қолданылатын жалпы ғылымилық категория: Тұлға

Педагогикада қолданылатын ұғымдар (категория) : Жеке тұлға

Педагогикадағы ғылыми-зерттеу әдістерінің жіктелуі:Педагогикалық эксперимент әдісі; педагогикадағы социологиялық әдістер, Дәстүрлі педагогикалық әдістер, Педагогикадағы математикалық әдістер

Педагогикадағы ғылыми-зерттеу әдістерінің жіктелуі:Педагогикалық эксперимент әдісі; педагогикадағы социологиялық әдістер,Дәстүрлі педагогикалық әдістер, Педагогикадағы математикалық әдістер

Педагогикалық ақпарат – бұл:Тануға қажетті нысан туралы кез келген мәлімет ғана емес, педагогикалық процестің негізгі сипаттамалар жағдайын бейнелейтін маңызы бар ақпараттар

Педагогикалық әдіснаманың мәні: философиялық қағидаларды тікелей ғылыми зерттеулерде қолдану туралы ғылым , әдістер туралы ғылым

Педагогикалық әрекеттестіктің мәні:Баланың өзін-өзі дамытуын белсендендірудің негізгі тәсілі ретінде мақсат пен нәтижеге жетудегі бірлескен іс-әрекеттің ынтымақтастық қарым-қатынас тұрғысынан жүзеге асуымен айқындалады

Педагогикалық бақылау – бұл:Табиғи жағдайдағы оқушылардың  іс-әрекеті , қарым-қатынасы туралы мәліметтерді жинақтау

Педагогикалық болжау:Педагогтың өз іс-әрекетінің нәтижесін алдын-ала байқау біліктілігі

Педагогикалық біліктілік:Мұғалімнің жемісі, әрекеті, мақсатты оқытуды тарату

Педагогикалық білім:Педагогикалық категорияларды, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастыру заңдылықтарын, әдістерін, қағидаларын білуі

Педагогикалық ғылым жүйесіне келесі пәндер кірмейді:Жоғарғы мектеп педагогикасы

Педагогикалықдиагностикабұл:Педагогикалықпроцессжағдайыныңсебептерінанықтау, «педагог-оқушы» жүйесініңмүмкіндіктерін, олардыңарасындағықарама-қайшылықтарынайқындаужәнесипаттауүшінқажеттібілімменәрекеттіңжиынтығы

Педагогикалық диагностика бағыттарын анықтаған педагогтар: Л.И.Катаева,Б.М.Макарова,Б.П.Битинас

Педагогикалық диагностика бағыттарын анықтаған педагогтар:Л.И.Катаева,Б.М.Макарова

Педагогикалықзерттеудіңқортындысынегізделеді:Педагогикалықэксперимент

Педагогикалық зерттеудің қорытындысы негізделеді:Педагогикалық эксперимент нәтижесіне

Педагогикалықзерттеудіңтеориялықдеңгейінежатпайтынәдістер:Анкетажүргізу

Педагогикалық зерттеудің теориялық деңгейіне жатпайтын әдістер:Сауалнама жүргізу

Педагогикалық зерттеулерде қлданылатын әдістер:Нақты ғылыми, Эмперикалық ,Жалпы ғылыми

Педагогикалық зерттеулердің әдіснамалық принциптері:Зерттеу әдістерінің зерттелетін құбылыстың мән-мағынасына сай келуі,Бір құбылысты екінщілерімен өзара қатынаста байланыстыра зерттеу

Педагогикалық зерттеулердің дәстүрлі әдістері:Бақылау, Әңгіме, Әдебиетті зерттеу

Педагогикалықинновациябұл:Педагогикалықжүйеніңішкіресурстарынжинақтайтынжәненәтиженіңдеңгейінкөтеругемүмкіндіктуғызатынжаңашылдықидея

Педагогикалықинновациядегенімізне: Бұлпедагогикалықжүйеніңішкіресурстарынжинақтайтынжәнеқорытындыдеңгейінкөтеретінжаңашылидея

Педагогикалық кеңес өткізіледі:Оқу жылы тоқсандарының барысында 1 рет

Педагогикалықкеңестіңқұрамы:Мектепдиректоры, оныңорынбасарлары, мұғалімдер, тәрбиешілер, оқушылар, оқушылардыңқоғамдықкомитетініңөкілдері, кітапханашы, дәрігер, ата-аналаркомитетініңтөрағасы

Педагогикалық кеңестің мәжілісінде қарастырылмайтын мәселелер:Мұғалімнің қосымша оқыған жұмысы (репиторлық)

Педагогикалық кеңестің төрағасы: Мектеп директоры

Педагогикалық қабілеттілік:Педагогтың кәсіби педагогикалық іс-әрекетін жүзеге асыруға бағытталған тұлғалық қасиеттерінің жиынтығы

Педагогикалық қарым-қатынас жіктемесін зерттегендер:Я.Л.Коломинский, В.А.Кан-

Педагогикалық қарым-қатынас көрсетеді:Білім беру процесі субьектілерінің өзара әрекеттестік формасын

Педагогикалық қарым-қатынас стилі:Демократиялық, либералдық, авторитарлық

Педагогикалық қарым-қатынастың авторитарлық стилі:Педагог барлық сұрақтарды жеке өзі шешеді, оқушының ынтасы теріс бағаланады және жоққа шығарылады

Педагогикалық қарым-қатынастың демократиялық стилі:Педагог оқушының субьектілі рөлін көтеруге бағдарланған, педагог пен оқушының өзара байланысының жеке, дербес стилі

Педагогикалық қарым-қатынастың кезеңдері:Болатын қарым-қатынасты моделдеу, қарым-қатынасты тікелей ұйымдастыру, қарым-қатынасты басқару, қарым-қатынас нәтижесін талдау

Педагогикалық қарым-қатынастың либералдық (бетімен жіберушілік) стилі:Өзінің қызметтік міндеттерін формалды орындау, оқушылардың проблемаларына қызықпау және немқұрайдылық, селқостық

Педагогикалық қарым-қатынастың түрлері:Вербальды, вербальды емес, интерактивті, перцептивті

Педагогикалық мамандықты таңдау байланысты:Адамның қызығушылығы мен қабілеттілігіне

Педагогикалық менеджмент – бұл:Білім беру процесін басқарудың тиімділігін арттыруға бағытталған әдістер, қағидалар кешені

Педагогикалық менеджмент – бұл:Білім беру процесін басқарудың тиімділігін арттыруға бағытталған әдістер, қағидалар кешені

Педагогикалық негізгі категориялары: Тәрбие

Педагогикалық парадигма – бұл:Педагогикалық мәселелерді шешу үшін қажетті нормативті заңдар

Педагогикалық процесс  мына жүйеге жатады:Адам-адам

Педагогикалық процестегі мұғалім мен оқушының өзара әрекеті негізделеді:Ынтымақтастық, демократиялық, ізгілік, өзара түсіністік, коммуникативтік, перцептивтік қарым-қатынасқа

Педагогикалық процестегі мұғалім мен оқушының өзара әрекетінің тиімділік стилі:Ынтымақтастық

Педагогикалық процестегі негізгі педагогикалық ықпал ету құралдары:Іс-әрекет, ойын, еңбек, қарым-қатынас

Педагогикалық процесті ұйымдастыру негізінде педагогика мен психологияның жаңа жетістіктерін мына қағиданы ұсыныңдар:Ғылымилық

Педагогикалық процестің даму  стратегиясын ғылыми негізде басқарудың коллегиялық оргоны: Мектептің педагогикалық кеңесі

Педагогикалық процестің жүйе құрастырушылық компоненті:Мақсат

Педагогикалық процестің заңдары мен заңдылықтарын зерттейтін ғылым саласы: A) Жалпы педагогика

Педагогикалық процестің компоненттері арасындағы байланыстарды көрсететін заңдылықтар (И.П.Подласый бойынша):Педагогикалық процесте тұлғаның дамуы; Педагогикалық процестің шарттылығы

Педагогикалық процестің компоненттері әдіс, құрал, форма

Педагогикалық процестің компоненттері: Мақсат, міндет, мазмұн, әдіс, форма, нәтиже

Педагогикалық процестің негізгі заңдылықтары:Оқу орнының педагогикалық процесі қоғамның әлеуметтік-экономикалық қажеттілігімен негізделеді

Педагогикалық процестің негізгі компоненттеріне жатпайды:Мұғалімдерді даярлау

Педагогикалық процестің негізгі қарама-қайшылықтары топтастырылады:Тұлғаның дамуының қарама-қайшылықтары, ұжымның дамуының қарама-қайшылықтары, оқушылардың іс-әрекетін ұйымдастырудың қарама-қайшылықтары

Педагогикалық процесінің жүйе құраушы компоненті:мақсат

Педагогикалық процксті ұйымдастыру принципі: ұжымда тәрбиелеу және оқыту , өмірмен байланысы, ізгілік бағыттылығы

Педагогикалық такт: Педагогикалық балалармен педагогикалық қарым-қатынас кезінде сақтауы тиіс шаралар принципі

Педагогикалық такт:Балалармен қарым-қатынаста педагогикалық принциптер көлемін сақтау, оқушылармен дұрыс қарым-қатынасты таңдау іскерлігі

Педагогикалық теория-бұл: Педагогикалық құбылыстардың өзара байланыстылығын сипаттау

Педагогикалық техника – бұл:Педагогқа қажетті білім, шеберлік жиынтығы

Педагогикалық техника дегеніміз:Педагогика қажетті білім,іскерлік,дағды,шеберлік жиынтығы

Педагогикалық технология (М. В. Кларин., Г.М:Құсайынов., В.П.Беспалько.,Ж.Қараев-тардың)пайымдауынша:Оқыту процесін ұйымдастырудың, өткізудің жан-жақты ойластырылған педагогикалық қызметтің моделі ;оқытуда мақсатты нәтижеге жетудің кепілдік беретін жазбаша үлгі жоспары

Педагогикалық технология дегеніміз: оқыту әдістемесі

Педагогикалық технологияларды ынтымақтастық тұрғысында қарастырды:В.Ф.Шаталов

Педагогикалық технологиялардың айрықша ерекшеліктеріне жатады:Оқыту мақсатының айқын және нақты болуы, жоғары нәтижелерге бағытталуы, субьектілер іс-әрекеті құрылымының өзгеруі, аралық және соңғы нәтиже мониторингі, тәжірибенің алмасуы

Педагогикалық технологиялардың айрықша ерекшеліктеріне жатады:Оқыту мақсатының айқын және нақты болуы, жоғары нәтижелерге бағытталуы, субьектілер іс-әрекеті құрылымының өзгеруі, аралық және соңғы нәтиже мониторингі, тәжірибенің алмасуы

Педагогикалық тұрғыдан кең мағынадағы тәрбие:Адамның тұлға ретінде қалыптасуына   қоғамдық институттардың әрекеттесу бағыты.

Педагогикалық тұрғыдан тар мағынадағы тәрбие:Ұрпақтан ұрпаққа тәжірибе алмасуы

Педагогикалық ұжым: Жалпы мақсат пен міндеттерді жүзеге асыруда, бірлескен іс-әрекет процесінде дамудың жоғары деңгейіне қол жеткізген, ұйымдастырушылық пен психологиялық бірлікті көрсететін педагогтар топтары

Педагогикалық ұжым:Жалпы мақсат пен міндеттерді жүзеге асыруда, бірлескен іс-әрекет процесінде дамудың жоғары деңгейіне қол жеткізген, ұйымдастырушылық пен психологиялық бірлікті көрсететін педагогтар топтары

Педагогикалық үлгілердің технологиялығының негізгі өлшемдері: Тұжырымдылық, жүйелілік, диагностикалық, өңдірістілік

Педагогикалық үлгілердің технологиялығының негізгі өлшемдері:Тұжырымдылық, жүйелілік, диагностикалық, өңдірістілік

Педагогикалық функция – бұл: Оқыту процесін жүргізу, тәрбиелеу, дамыту, қалыптастыру

Педагогикалық шеберлік: Тұлғалық және іскерлік қасиеттер мен кәсіпттік біліктілік жиынтығы

Педагогикалық шеберлікті зерттеумен шұғылданған: А.С.Макаренко

Педагогикалық шығармашылық: Педагогтың жеке тұлғалық, психикалық, интеллектуальдық күштері мен қабілеттіліктерін іс жүзінде көрсететін процесс

Педагогикалық шындықты жетілдіруде танымның әдістері, ұстанымдары мен процедуралары туралы білім беру:Педагогиканың әдіснамасы

Педагогикалық іс-әрекет анықталады:Оқу-тәрбиелік жұмыстармен

Педагогикалық іс-әрекет компонентіне жатпайды:Ізденіс

Педагогикалық іс-әрекет компонентіне жатпайтындар:Ізденіс

Педагогикалық іс-әрекет нәтижесінің маңызды көрсеткіштері:Білімді, тәрбиелі, дамыған тұлға

Педагогикалық іс-әрекеттегі педагогтың субьектілігі көрінеді:Педагогтың әлеуметтік-кәсіби ұстанымы арқылы

Педагогикалық іс-әрекеттің гуманистік бағыттылығының мәні:Оқушылардың тұлғалық қасиеттерін, шығармашылық даралығын дамыту

Педагогикалық іс-әрекеттің коммуникативтік компонентін құрайтын біліктер тобы:Оқушылармен, ата-аналармен, әріптестермен педагогикалық мақсатқа сай қатынастарды қалыптастыру біліктілігі

Педагогикалық іс-әрекеттің конструктивті компонентін анықтайтын біліктер тобы:Оқу материалын таңдап алу, жоспарлау, құру

Педагогикалық іс-әрекеттің конструктивті компонентін құрайтын біліктер тобы:Іс-әрекет түрлерін жоспарлау, жобалау, оқу материалын таңдау және жүйелеу

Педагогикалық іс-әрекеттің құрылымын зерттеген:A) Н.В.Кузьмина, А.И .Щербаков

Педагогикалық іс-әрекеттің мәні:Әлеуметтік тәжірибені беру, бала тұлғасын дамыту және өмірге дайындау

Педагогикалық іс-әрекеттің нәтижесі:Білімді,тәрбиелі, дамыған жеке тұлға

Педагогикалық іс-әрекеттің нәтижесі:Тұлғаның білімділігі, тәрбиелілігі, жан-жақты дамуы

Педагогикалық іс-әрекеттің негізгі айрықша ерекшеліктері:Саяси, қоғамдық, әлеуметтік сипаты

Педагогикалық іс-әрекеттің субьектісі: Мұғалім тұлғасы

Педагогикалық іс-әрекеттің ұжымдық сипатының мәні:Оқушылармен, ата-аналармен, педагогикалық ұжыммен тұрақты ынтымақтастық қарым-қатынаста болу

Педагогикалық іс-әрекеттің ұйымдастырушылық компонентін құрайтын біліктер тобы:Оқушыны түрлі іс-әрекетке қатыстыруға, ұжымды қалыптастыруға, біріккен іс-әрекетті ұйымдастыруға бағыттау біліктілігі

Педагогикалық іс-әрекеттің шығармашылық мәні:Оқу-тәрбие жұмысының жаңа тиімді формаларын іздестіру және жетістікке жетудегі белсенді процесс

Педагогикалық эксперимент –  бұл:Ғылыми болжамды дәлелдеуге негізделген  тәжірибе

Педагогиканың білімге жататын:Педагогиканың категориялары,ұғым,заңдылық әдіс тәсілдерімен оқу-тәрбиені ұйымдастыру

Педагогиканың ғылым ретінде дамуын анықтайды: Қоғам өмірінде тәрбие ролінің артуы

Педагогиканың ғылым ретінде дамуына себеп болған факторҚоғамда тәрбие ролінің жоғарылауы

Педагогиканың ғылым ретіндегі дамуын анықтады:Адамның өмір мен еңбекке дайындалуының обьективтік қажеттілігі

Педагогиканың негiзгi ұғымдарыТәрбие, бiлiм беру, оқыту

  1. Педагогиканың негізгі бөлімдері:Жалпы негіздері, тәрбие теориясы, дидактика, педагогикалық менеджмент.

Педагогиканың негізгі ғылыми категориялары:Білім беру, оқыту, тәрбиелеу

Педагогиканың негізгі категориялары:Тәрбие

Педагогиканың негізгі категориясы:Тәрбие

Педагогиканың негізгі салалары:Дидактика, тәрбие теориясы, мектептану, жалпы негіздері

Педагогиканың теориялық функциясының іске асырылатын деңгейлері түсіндірушілік,практикалы,болжамдық

Педагогиканың технологиялық қызметтері: Жобалау

Педагогиканың технологиялық функциясының іске асырылатын деңгейлері:рефлестік,жаңашылдық енгізу,жобалаушылық

Педагогиканың философиялық негіздері: неопозитивизм

Педагог-тәрбиешінің іс-әрекет жүйесі тұрады: Мақсаттылық, диагностикалық, ұйымдастырушылық, болжау, жобалау, конструктивтік, коммуникативтік, түзетушілік, рефлексивтік іс-әрекеттерден

Педагог-тәрбиешінің іс-әрекет жүйесі тұрады: Мақсаттылық, диагностикалық, ұйымдастырушылық, болжау, жобалау, конструктивтік, коммуникативтік, түзетушілік, рефлексивтік іс-әрекеттерден

Педагогтың әдеп көрінеді: мінез – құлқынан

Педагогтың әлеуметтік-кәсіби ұстанымы – бұл:Педагогтың әлемге және оның белсенділігінің көзі болып табылатын педагогикалық іс-әрекет пен ақиқатқа интеллектуальдық, ерік-жігерлік, эмоционалды-бағалаушылық қатынасының жүйесі

Педагогтың жоспарлау жолындағы міндеті:Тәрбие процесін жоспарлауда әрекет бағытын анықтау

Педагогтың кәсіби мәдениетіне жатады:Коммуникативті қабілеттілігі

Педагогтың мақсат қоюдағы міндеті: Тәрбие қызметіндегі әлеуметтік жағдайды ескеру

Педагогтың ұйымдастырушылық іс-әрекеті іске асырылады:Оқушылардың алуан түрлі іс-әрекеттерін ұйымдастыру арқылы

Педгогикалық процеске басшылық етудегі мұғалімнің нәтижелерінің бірі:Оқушылардың пәнге деген қызығушылығы,Оқушылардың оқу белсенділігі

Перспективалар түрлері (А.С.Макаренко бойынша):алыс, жақын

Практикалық ситуацияны бейнелейтін оқу іс-әрекеті:Іскерлік ойын

Практикалық іс-әрекетте   білім алушының   интерпретациялық  белсенділігі – бұл:Жаңа білімді меңгеру, бақылау сабақтарын  жүйелеу , қорытындылау

Проблемалық оқыту технологиясының авторы: М.И.Махмутов

Проблемалық оқытудың мәні:Оқушылардың ғылымның дайын жаңа тұжырымдарын меңгерумен үйлесетінөзіндік ізденістік іс-әрекетін ұйымдастыру

Психикалық дамуында ауытқушылық бар балаларды оқыту мен ,тәрбиелеумен айналысатын педагогика саласы: Олигофренопедагогика

Сабақ жоспарында көрсетіледі:Сынып, тақырып, мақсат, материалдың мазмұны, тапсырмалар, дидактикалық құралдар

Сабаққа қойылатын талаптар:Логикалық бірліктердің сақталуы; Оқыту мен тәрбиенің бірлігі

Сабақта оқушылардың белсенділігін арттыруға болады:Оқытудың дәстүрден тыс әдісті қолдану арқылы

Сабақта оқушылардың іс-әрекетін жандандырады: оқытудың дәстүрлі емес формаларын қолдану

Сабақта танымдық міндеттерді шешуде ұжымдық-танымдық іс-әрекет негізделеді:Оқушылардың ынтымақтастығы мен өзара әрекеттестігі

Сабақтан тыс іс-әрекетте өзара әрекет ету бойынша тәрбие формалары жіктеледі:кеш,олимпиада,ертеңгілік

Сабақты жоспарлау:Мұғалімнің сабаққа тікелей дайындығы, тақырыптық жоспарды нақтылауы

Сабақты ұйымдастыруға кірмейтін формалар:Тәрбие сағаты

Сабақтың білім мазмұнының негізгі талаптарына кірмейтіндер:Ата-аналарға талап қоюды есепке алу

Сабақтың құрылымының кезеңі:Oқушылардың білім мен дағдысын есепке алу, тексеру және бағалау

Сабақтың нәтежиелілігі байланысты: Оқушылардың оқу – танымдық әрекетін ұйымдастыра алуына, Мұғалімнің дайындық деңгейіне

Сабақтың негізгі типтерін атаңыз: Аралас, құрастырылған сабақ, жаңа білімді меңгеру сабағы, бақылау сабақтарын жүйеге келтіру,қорытынды жасау,дағды,білімді тәжірибеде пайдалану

Салыстыру әрекеті заңы жатады:Энергияның сақталу заңына

Сананы қалыптастыру әдістері:Әңгіме, конференция, түсіндіру, сұхбаттасу, пікірталас

Саңырау, мылқау балаларды оқыту мен тәрбиелеу проблемаларын педагогиканың қандай саласы зерттейдi сурдопедагогика

Селевко Г.К. «Педагогикалық технология» түсінігін аспектіде қарастырады: Бейнелеулі іс-жүргізу

Сендіру әдістері: Этикалық әңгіме

Сенім – бұл:Жеке тұлғаның ішкі ұстанымына айналған білім

Соқыр балаларды оқыту мен тәрбиелеу проблемаларын педагогиканың қандай саласы зерттейдi:тифлопедагогика

Стандартты емес сабақ: экскурсия

Стандартты сабақ түрі:Қайталау

Сынып жетекшісі жауапты негізгі құжаттар: Сынып журналы, тәрбие жұмысының жопары, оқушылардың жеке іс-қағаздары, оқушы тұлғасының даму картасы, оқушының күнделігі, ата-аналар жиналысы және оның хаттамасы, тәрбиелік іс-шаралар үлгілері, әлеуметтік-психологиялық зерттеулер қорытындысы

Сынып жетекшісі құрастырады: тәрбие жұмысының жоспары

Сынып жетекшісі: диагностикалық жұмыстар жасайды; отбасымен жұмыс жасайды; оқушылар ұжымын ұйымдастырады

Сынып жетекшісінің атқаратын қызметіне:Тәрбиелік, ұйымдастыушылық

Сынып жетекшісінің құрастыратын жоспары: Тәрбие жұмысының жоспары

Сынып-сабақ жүйесінің ерекшеліктері : бір жастағы оқушылардың  тұрақты құрамы және дайындық деңгейі

Сынып-сабақтық жүйе сақталып, бірақ оқушыларды қабіллетілігімен интеллект деңгейіне қарай түрлі сыныптарға бөлетін жүйе: Мангейім

Сыныптағы микротоптың тиімді құрамы: Бес адамнан тұратын микротоп

Сыныптағы негізгі тәрбиелік қызмет жүктеледі: Сынып жетекшісіне

Сыныптағы тәрбие жүйесінің кезеңдері: Оқушылар ұжымын зерттеу,  Жүйенің қалыптасуы, Жүйенің дамуы

Сыныптағы тәрбие жүйесінің кезеңдері:Жүйенің қалыптасуы,Жүйені лайықты тәртіп бойынша қалыптастыру, Ұжым іс-әрекетінің жүйесі мен мазмұнын орындау

Сыныптағы тәрбие жүйесінің кезеңдері:Ұжым іс-әрекетінің жүйесі мен мазмұнын жасау ,Жүйені лайықты тәртіп бойынша қалыптастыру

Сыныптан тыс жұмыстарының тиімділігіне :іс – әрекеттің мазмұны, мақсаты, барысы оқушыға түсінікті болуы, тәрбиелік жұмыстардың мазмұны жеке адам тәрбиелеу мазмұнына сай болуы, әр оқушыға тигізетін тәрбиелік ықпалы болуы

Сыныптан тыс жұмыстарының тиімділігіне: әр оқушыға тигізетін тәрбиелік ықпалы болуы

Тiлiнiң кемiсi бар балаларды оқыту мен тәрбиелеу проблемаларыменпедагогиканың қандай саласы айналысады:логопедия

Табиғатында ауытқуы бар балаларды оқыту және тәрбиелеу мәселелерін зерттейтін педагогика ғылымының саласы: арнаулы педагогика

Тақырыптық жоспарлау белгіленеді:Сабақ жүйесінде оқу-тәрбие жұмысының білімділік, дамытушылық, тәрбиелік қызметтерін жүзеге асырудың тиімді жолдарын анықтау үшін

Танымдық іс-әрекетті ұйымдастыру және іске асыру әдісіне жатпайды: дискуссия

Тәжірибелік әдістер тобына жататын оқыту әдістерін атаңыз:Жаттығу

Тәрбие «стимул-реакция-бекіту» схемасы бойынша дамиды деп қарастыратын шетелдік педагогикалық концепция: Бихеовиоризм

Тәрбие әдістері белгілеріне қарай сендіру,жаттығу,мадақтау,жазалау болып бөлінеді: әсер ету нәтижесіне

Тәрбие әдістері-бұл:Тәрбиенің мақсатына жетуге бағытталған оқушыларға педагогикалық әсердің тәсілдері

Тәрбие әдісіне жататындар:Ересек адамның үлгі көрсетуі

Тәрбие әдісіне жататындар:Педагогикалық талап

Тәрбие әдісіне жататындар:Сендіру, жаттығу, ынталандыру,өзін-өзі тәрбиелеу

Тәрбие бағыттарының түрлері :еңбек

Тәрбие дегеніміз: тұлғаның қоғамдық-әлеуметтік сапалары мен қасиеттерін қалыптастыру

Тәрбие ерекшеленеді:ұзақтығы мен үздіксіздігімен

Тәрбие жұмыстары төмендегі аталған тәрбиелік іс-әрекеттерді жүзеге асырады:Ұйымдастырушылық, Реттеушілік

Тәрбие жұмысын ұйымдастыру кезіндегі педагогтың міндеті:Әрбір бағыттағы адам үшін нақты міндеттерді анықтау

Тәрбие жұмысының формасы:Экскурсия

Тәрбие жүйесі: Өздігімен реттелетін және басқарылатын күрделі әлеуметтік психологиялық-педагогикалық құрылым

Тәрбие жүйесінің механизмдері: Ата-ана; Тәрбиеші, Тәрбиеленуші

Тәрбие мақсаты адамның қабілеттіліктері мен дарынын дамыту деп көрсеткен классик – педагог: И.Песталоцции

Тәрбие мақсатын анықтайды:қоғам қажеттіліктері ,мемлекет қажеттіліктері

Тәрбие мақсатының көрінісі:отбасылық,қоғамдық,институционалдық

Тәрбие принципіне жатпайды:Оқытудың проблемалығы

Тәрбие прициптеріне жататандар:Жеке тұлғаны тәрбиелеудегі саналылық қажеттіліктің сәйкестілігі

Тәрбие процесінің бағыттары : экологиялық,құқықтық,экономикалық

Тәрбие процесінің ерекшеліктері: Мақсат көздеген, көпфакторлы, кешенді,нұсқаулы,екі жақты созылмалы

Тәрбие тәсілдері: Жалпы әдістің бөлігі

Тәрбие тәсілі:Жалпы әдістің  бөлігі

Тәрбие теориясы- бұл: тәрбиенің негізгі заңдылықтары, прициптері, ұғымдары туралы білімдердің жүйесі

Тәрбие туралы ғылымның мәнін көрсететін ұғым:Педагогика

Тәрбие түрлері: Эстетикалық тәрбие, Құқтық тәрбие, Азаматтық тәрбие

Тәрбие түрлеріне мыналар жатады:Адамгершілік тәрбие, Эстетикалық тәрбие

Тәрбие үдерісінің ерекшелігі:Көп факторлығы, үздіксіз және ұзақтығы

Тәрбие формаларын жіктеу белгілері:сабақтан тыс жұмыста біріге әрекет ету,  қатысушылар құрамы

Тәрбиеленушілердің ғылыми көзқарастарын қалыптастырудың негізі:Адам, қоршаған орта, табиғат жалпы ғылыми білімдеріді меңгеру

Тәрбиелік мақсатқа жетуде кешенді әдістер мен тәсілдерді пайдалану тәртібі:  Әдістеме

Тәрбиелік шараларды өткізуде жүйе құрушы фактор болып табылады: Мақсат

Тәрбиелік ықпалдар бірлігі принципінің мәнін анықтайтын жауаптардың ішінен ұқсас(альтернативтік)дұрыс жауаптар: көрсетілген принциптің мәні-біркелкі талаптардан туындайтын тәрбие ықпалдарын ұйымдастыруға, тәрбие үрдісіне қатысатын барлық адамдардың іс-әрекетінен,әлеуметтік институттар мен мекемелердің келісілген қызметтерінен тұрады

Тәрбиелілікті диагностикалаудың мәні : Тәрбиеліктің деңгейін анықтау

Тәрбиенің жағымды жақтарына сүйену принциптеріне қойылатын талаптар: әрбір тәрбиеленушінің жағымды қасиеттерін анықтау,соның негізінде жағымсыз қасиеттерін тежеу және жеткіліксіз қасиеттерін дамыту принципі

Тәрбиенің жалпы мақсаты:Жан-жақты, үйлесімді дамыған тұлғаны қалыптастыру

Тәрбиенің заңдылықтары: Оқыту процесінің тәрбие процесіне тәуелділігі

Тәрбиенің заңдылықтары:Оқыту процесінің тәрбие процесіне тәуелділігі

Тәрбиенің қоғамдық сипаты принципіне, талаптарға жатады: тәрбие процессінде мемлекеттік, қоғамдық және тұлғалық қажеттіліктердің қолайлы сәйкестігі ( өзара қатынастары)

Тәрбиенің құрамдас бөліктері:Ақыл-ой тәрбиесі,еңбек тәрбиесі,дене тәрбиесі,эстетикалық тәрбие, адамгершілік тәрбиесі

Тәрбиенің мақсаты:Жеке тұлғаның жан-жақты дамуы

Тәрбиенің мақсаты: Тұлғаны жан- жақты үйллесімді дамыту

Тәрбиенің мақсаты:Жеке тұлғаның жан-жақты дамуы ,Қоғамның сұранысына сәйкес жеке тұлға қалыптастыру

Тәрбиенің негізгі принциптері:Мектептің өмірімен байланысы,жас және дара ерекшеліктерді ескеру

Тәрбиенің өмірмен ,еңбеккпен бацланысы принципі  қарастырады: Барлық балалармен жас жеткіншектердің өндірістік еңбекке қатысуының міндетілігі

Тәрбиенің өмірімен, еңбекпен байланысы принципі қарастырады: жағымсыз әрекеттермен, жалқаулықпен, босқа жүрушілікпен күресті

Тәрбиенің формасына жататындар:Тақырыптық кештер

Темперамент  -бұл:Жеке адамның қылығы мен түрлі іс-әрекеттерінен көрінетін меншікті дара өзгешелігі

Темперамент типтері оқушылардың дара ерекшеліктері ретінде:Сангвиник, флегматик, меланхолик, холерик

Теориялық әдістемелік зерттеудің пәніне жатпайды:Оқушылардың білім деңгейін зерттеу

Теориялық ойлаумен, тәжіриблік іс-әрекетте сезімдік қабылдаудың бірлігімен көрінетін іс-әрекеттің аталуы:Танымдық

Теориялық ойлаумен, тәжіриблік іс-әрекетте сезімдік қабылдаудың бірлігімен көрінетін іс-әрекеттің аталуы:Танымдық

Технологиялардың негізгі аспектілеріне жататындар:Процессуалдық

Топтағы тұлға аралық қарым-қатынастың психологиялық зерттелуі: Социяметрия

Төмендегі ғылыми-педагогикалық зерттеу әдісінің бірін атаңыз : педагогикалық эксперимент

Тұлға дамуының негізгі қозғаушы күші: Қарама-қайшылық

Тұлға дамуының негізгі факторын көрсетіңіз: тәрбие

Тұлға мен ұжымның қатанастарының модельдері (И.П.Подласый бойынша): тұлға және ұжымның үйлесімді қатынасы; тұлғаның ұжымды басқаруға қатысуы

Тұлға мен ұжымның қатынастарының модельдері (И.П.Подласый бойынша): тұлға және ұжымның үйелісімді қатынасы, тұлғаның ұжымды басқаруға қатысуы

Тұлға:  оның әлеуметтік мәнін көрсететін қасиеттер жиынтығы

Тұлғаға бағдарланған оқыту: оқуышылардың мүмкіндіктері мен қабілеттерін жан-жақты есепке алып, олардың жеке қабілеттерін дамыту үшін қажетті жағдайларды жасауды қамтамасыз ететін оқыту процесін ұйымдастыру тәсілі

Тұлғаға бағдарланған оқытудың психологиялық моделі: оқушының когнитивтік стилі мен мұғалімнің оқытушылық стилін зерттеу және дамыту, тану стратегиясын анықтау

Тұлғаны әлеуметтендіру институтына жататындар:Отбасы, мектеп,микросреда (шағын орта)

Тұлғаны әлеуметтендіру факторлары 4 топқа бөлінеді:Мегафакторлар, макрофакторлар, мезофакторлар, микрофакторлар

Тұлғаны әлеуметтендіру:Адамды әлеуметтік қатынастар жүйесіне ықпалдастыру

Тұлғаны әлеуметтендірудің микрофакторлары (АВМудрик бойынша) :Отбасы, достары, микросоциум, тұлғаны әлеуметтендіру институты

Тұлғаның әлеуметтіу рөлі: Адам ретінде

Тұлғаның дамуы, тәрбиенiң қалыптасуы, балалардың жас және дербес ерекшелiктерi педагогика курсының қандай бөлiмiнде қарастырыладыПедагогиканың жалпы негiздерi

Тұлғаның дамуы-бұл: Әртүрлі факторлардың негізінде тұлғаның сандық және сапалық жағынан өзгеруі

Тұлғаның дамуына әсер ететін жетекші факторлар: Орта,тәрбие тұқымқуалаушылық

Тұлғаның дамуына тәрбиенің әсері: Қоғамға толыққанды  тұлға беруге қабілетті күш

Тұлғаның дамуына тәрбиенің тиімді әсер ету жағдайлары:Қоғамның талабын ескеру, тәрбиенің мазмұндылығы, дамудың ең жақын аймағына бағдарлану, тұлғаның белсенді ұстанымы, дамудың жалпы заңына сүйену, жеке және жас ерекшелігін ескеру

Тұлғаның қалыптастыру бойынша саналы іс-әрекеттің өзіндік адамгершілік сапасы:Өзін-өзі тәрбиелеу

Тұлғаның қалыптасу факторы:Биологиялық, әлеуметтік

Тұлғаның қалыптасуы мен дамуына әсер ететін микроорталық фактор:отбасы

Тұлғаның обективтік, қоғамдық қатынастарға бейімделуі:Әлеуметтендіру

Тұлғаның өзінде меншікті құлықтық (адамгершілік) қасиеттерді қалыптастыруға ағытталған саналы іс-әрекет: өзін тәрбиелеу

Тұлғаның өзінде меншікті құлықтық қасиеттерді қалыптастыруға бағытталған: өзін тәрбиелеу

Тұлғаның өзін-өзі бағалауы қалыптасады:Өзін басқа адаммен салыстыру жолымен

Тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері: Лекция,әңгіме,пікірталас

Тұлғаның санасын қалыптастыру әдісі:Түсіндіру

Тұрмыстағы және өнердегі сұлулық сезімдерін тәрбиелеу – бұл: эстетикалық тәрбиенің міндеті

Тұтас педагогикалық процесс теориясын жасаушы Қазақстандық зерттеуші – педагог: Н.Д.Хмель

Тұтас педагогикалық процесті  Қазақстанда қалыптастырылған : Н.Д.Хмель

Тұтас педагогикалық процестің заңдылықтарының бірі:Педагог пен оқушылардың әрекеттестігімен, екі жақтың міндетті түрдегі іс-әрекетімен байланысты екі жақты сипатқа ие процесс

Тұтас педагогикалық процестің құрамына кіреді: Мұғалім,мақсат,мазмұн,міндет,оқу түрлері,құралдары,әдістері,тәсілдері

Тұтас педагогикалық процестің құрамына кіреді:Мұғалім оқушы,мақсат міндет,мазмұн форма,құрал әдіс тәсіл

Тұтас педагогикалық процестің мәнінің сипаттамасы:Әлеуметтік функционалдық, өзіндік арнайы  ерекшелігі бар жүйе

Тұтас педагогикалық процестің тәрбиелік механизіміне жатады:Оқытушы мен оқушының өзара ынтымақтастық қарым-қатынасы

Тұтас педагогикалық процестің тәрбиелік механизіміне не жатады:Оқытушымен оқушы өзара қарым-қатынасы

Тұтас педагогикалық процестің тәрбиелік тетіктері (механизмдері): Ата-аналар мен балалар, мұғалімдер мен оқушылар арасындағы қарым-қатынас

Тұтас педагогикалық процестің элементарлы бөлшегі: Педагогикалық жағдаят

Түсіндірмелі-иллюстративтік,репродуктивтік, промлемалық мазмұндау,іздес түрлері, зерттеушілік әдісттер деп жіктеудің негізгі белгісі: Таныидық іс-әрекет түрі

Тірек сигналдары конспектісі негізінде оқыту технологиясының авторы:В.Ф.Шаталов

Ұжым және ұжымда тәрбиелеу мәселесін зерттеген ғалымдар: А.С.Макаренко,В.А.Сухомлинский,С.Т.Шацкий

Ұжымға берілген нақты анықтама: Әлеуметтік мәні бар мақсатпен өзара іс-әрекетке ұмтылуды сипаттайтын және өзара жауапкершілік өзара қарым-қатынаста болатын адамдар тобы

Ұжымды зерттеу әдісі(әдістері):социометрия,рефентометрия,бақылау

Ұжымдық – танымдық іс – әрекет түрлері :Жалпы нәтежиелердің болуы, Іс – әрекеттер барысында оқушылар арасында өзара жауапкершіліктің және тәуелсіздіктің пайда болуы

Ұжымдық оқыту тәсілдері мәселесін зерттеумен айналысқандар:В.К.Дьяченко, А.Г.Ривин

Ұжымдық оқыту тәсілдері мәселесін зерттеумен айналысқандар:В.К.Дьяченко, А.Г.Ривин

Ұжымдық таным іс-әрекетінің түрлеріне жатпайды: Оқушының сабақтағы жауабы

Ұжымдық –танымдық іс-әрекет түрлері:Бірыңғай мақсаттың, жалпы мотивтік болуы

Ұжымдық танымдық істердің алғашқы кезеңі (ҰТІ) :Мұғалімнің ҰТІ жоспарлауы

Ұжымдық шығармашылық әдісіне жататын:Ұжымдық жоспарлау

Ұжымдықшығармашылықістіөткізуәдістемесініңавторы:И.П.Иванов

Ұжымдықтанымдықісәрекетбұл: Әрбіроқушысубьектілікұстанымынқалыптастыруғамүмкіндікалатынмұғалімұйымдастырғаноқушылардыңбірлескеніс-әрекеті

Ұжымдықтанымдықісәрекетформасынажатпайды:Оқушыныңсабақтағыжауабы

Ұжымдықтанымдықісәрекеттіұйымдастырупроцесіндемұғалімсүйенеді:Оқубелсенділерініңжұмысына

Ұжымдықтанымдықісәрекеттіңбастапқыкезеңі:Жоспарлау

Ұжымдықтанымдықісәрекеттіңмаңыздыбелгілерініңбірі:Іс-әрекетпроцесіндеоқушыларарасындатәуелділікпенжауапкершіліктіңпайдаболуы

Ұжымдықтанымдықісәрекеттіңмаңыздыбелгісі:Жалпымақсатқажетуүшінұжымныңбарлықмүшелерінбіріктіруқажеттілігіноқушылардыңсаналытүсінуі

Ұжымдықтанымдықісәрекеттіңтәрбиелікәлеуетіқорытындыланады:Жалпыортақістіңнәтижелігінежауапкершілік, өзаракөмек, ынтымақтастық, жағымдыадамгершілікқарым-қатынастәжірибесінқалыптастырумен

Ұжымдық-шығармашылық істердің алғашқы кезеңі: ҰШІ-дің болашағы туралы алғашқы әңгіме

Ұжымдықшығармашылықістіұйымдастырукезеңдерініңбірі:Ұжымдықжоспарлау

Ұжымның белгілеріне жатады:Ортақ әлеуметтік мәнді мақсат, бірлескен әрекет, ортақ басқару органдары

Ұжымныңдамуызаңдарыныңбірі:Болашақтықжоспарларзаңы

Ұжымның дамуындағы бірінші сатыда талапты: Тек мұғалім қоя алады

Ұжымның дамуындағы екінші сатысында талапты: мұғаліммен бірге белсенді топ та қоя \

Ұжымның жағымды әлеуметтік психологиялық жағдайын жасайды: Жеке адамдар арасындағы қарым – қатынас

Ұжымның жағымды әлеуметтік психологиялық жағдайын жасайды:Эмоционалдық қарым-қатынас,Жеке адамдар арасындағы қатынас, Құқықтық қарым -қатынас

Ұжымның тәрбиелеуші ұйым ретіндегі маңызды белгісі (белгілері):басқа ұйымдармен байланыс болмауы ,ұжымның мақсатының қоғамдық мәнде болуы , ұжым мүшелерінің бірлігі, әрқайсысының өзіндік пікірінің болуы, ұжымда белсенді топтың болуы

Үйтапсырмасынүнеміорындауненәрсегекөмектеспейді:Үлгерімдітөмендетпеуге

Формальды білім беру теориясы:Білім алушылардың танымдық қызығушылықтарын, зейінін, есте сақтау қабілеттерін дамыту

Халықаралықнормативтіқұжаттарғажатады:Балаларқұқығыдекларациясы, БҰҰ-ңбалаларқұқығытуралыКонвенциясы, Балалардыңөмірінқамтамасызету, қорғаужәнедамытутуралыжалпыәлемдікдекларация, «БалаларөміріүшінжарамдыӘлем» декларациясыменжоспары

Халықаралықнормативтіқұжаттарғажатады:Балаларқұқығыдекларациясы, БҰҰ-ңбалаларқұқығытуралыКонвенциясы, Балалардыңөмірінқамтамасызету, қорғаужәнедамытутуралыжалпыәлемдікдекларация, «БалаларөміріүшінжарамдыӘлем» декларациясыменжоспары

Шығармашылық:Нәтижесіжаңаматериалдықнемесеруханиқұндылықтардықұруболыптабылатыніс-әрекет

Ы.Алтынсарин қазақ балалары үшін алғашқы мектеп-интернатын:1864ж. ашты

Ынталандыру әдісі:Мадақтау

Ынталандыруды өзгертуге бағытталған реакциялардың өзгерістері сипатталатын теориялар:Бихевиористтік

Ынталандыруды өзгертуге бағытталған реакциялардың өзгерістері сипатталатын теориялар:Бихевиористтік

Ынтымақтастық педагогикасы: тәрбие мен өзін-өзі тәрбиелеудің,мұғалім мен балалардың шығармашылық еңбегінің диалектикалық бірлігі

Ынтымақтастық педагогикасының мәні:Тәрбие мен өзін-өзі тәрбиелеудің, мұғалім мен балалардың шығармашылық еңбегінің диалектикалық бірлігі

Іс – әрекетте бірігуі бойынша тәрбие формалары жіктеледі: пікірталас, кездесулер, топтық

Іс-әрекет түрлері жүзеге асырылады:Қарым-қатынас арқылы

Іс-әрекет-бұл:Адамның барлық жасайтын және шұғылданатын ісі

Іс-әрекетті алғаш жүзеге асыру тәжірибесі:Іскерлік

Іс-әрекетті алғаш рет жүзеге асыру тәжірибесі:Практика

Іс-әрекеттің құрылымдық компоненті:Мотивтер, мақсат, міндеттер, мазмұн, формалар, әдістер мен тәсілдер, нәтиже, баға

Іс-әрекеттің құрылымы компоненттердің бірізділігі түрінде қарастырылады:Мақсат, мотив, әрекет немесе іс-қимыл, құрал, нәтиже, бағалау

Экологиялық мәдениетке жататындар: Экологиялық білімдер,табиғатты қорғау іс-әрекетіне терең қызығушылық,адамгершілік-эстетикалық сезімдер

Экологиялық тәрбие: табиғи ресурстарды қорғау мен тиімді пайдалану мақсатында адамда қоршаған табиғи ортаға саналы қатынасты қалыптастыру

Экологиялық тәрбиенің міндеті: Табиғатқа ұқыпты қарым-қатынас қалыптастыру және табиғатты қорғау іс-әрекетін ұйымдастыру

Эксперимент – бұл : нақты жағдайды ескере отырып педагогикалық процесті қайта құруда жүргізілген ғылыми тәжірибе

Эксперименттік жұмыс-: Нақты жағдайды есепке ала отырып педагогикалық үдерісті немесе белгілі бір құбылысты, мәселені зерттейтін ғылыми тәжірибе

Эксперименттің түрлерін атаңыз: табиғи эксперимент, тексеру эксперименті, лабороториялық эксперимент, жасампаз эксперимент

Эмпатия: Өзін басқа адамның орнына қоя білу

Эмпирикалық зерттеу әдістерін топтастырыңыз:Байқау, анкетаға жауап алу, мектеп құжаттарымен танысу, тестілеу, әңгіме

Эстетикалық тәрбие бойынша сыныптан тыс жұмыстың түрлері:Сынып сағаттары, сыныптан тыс оқу

Эстетикалық тәрбиенің құралдары деп есептелінеді: Табиғат,әдебиет,өнер

Эстетикалық тәрбиенің мәні:Оқушыларды әртүрлі көркем-эстетикалық іс-әрекетті ұйымдастыру

Эстетикалық тәрбиенің міндеттерінің бірі:эстетикалық талғамды және сезімді дамыту,эстеикалық мәдениет тәрбиелеу

Эстетикалық тәрбиенің сыныптан тыс жұмыс түрлері:Музыка студиялары, үйірмелер, өнер қайраткерлерімен кездесу

Этномәдени білім беру – бұл:Тұлғаны этномәдени ұқсастыру бағытын сақтауда ана тіліне, дүниежүзілік мәдени құндылықтарды меңгертуге бағытталған оқыту мен тәрбиелеу жүйесі

Этномәдени орта – бұл:Халықтың этникалық санасын көрсететін мәдени құндылықтар

Этнопедагогикалық білім – бұл:Ұлттың әлеуметтік, мәдени тәжірибелерін танытатын ақпарат жиынтығы

Ю.Д. Бабанскийдің топтауы бойынша тәртіпті және іс -әрекетті ынталандыру әдістері: жарыс, мадақтау

Ю.К. Бабанский  тұтас педагогикалық процесті қарастырады:Тәрбие мен оқытудың бірлігі

Ю.К.Бабанский ұсынған оқыту әдістерінің топтары:Ұйымдастыру және оқу-таным іс-әрекетін іске асыру әдістері; Оқыту процесінде оқушылардың оқу іс-әрекетін стимулдау әдісі

Я. А. Коменскийдің пікірінше «Дидактиканың алтын ережесі»: Көрнекілік

You May Also Like

Ұлы даланың – ұлық тұлғасы

Ұлы даланың – ұлық тұлғасы! ЮНЕСКО көлемінде аталып өтілетін Ұлы ойшыл Әбу…

Бағытталған соққы; біреуден кейін шабуылдаушы соққы; артқа пас бергенен кейін шабуылдау.

Бағытталған соққы; біреуден кейін шабуылдаушы соққы; артқа пас бергенен кейін шабуылдау. Дене…

Электрондық үкімет, Баяндама

Баяндама Тақырыбы: Электрондық үкімет.                                                  Электрондық үкімет     «Электрондық үкімет»…

“Дәм тат” қазақ ұлттық гастрономиялық туры

Гастрономиялық туризм-туризм түрі, оның негізгі мақсаты жергілікті ұлттық дәстүрлер призмасы арқылы қандай…