1 уровень

 1. «Әлеуметтану» терминін алғаш кім енгізгенін көрсетіңіз:
 2. A) О.Конт
 3. B) М.Вебер
 4. C) К.Маркс
 5. D) Р.Мертон
 6. E) Д.Мид

 

 1. Әлеуметтанудың ғылым ретінде қай ғасырда пайда болғанын көрсетіңіз:
 2. A) ХІХ ғасырдың ортасында
 3. B) ХVІІ ғасырда
 4. C) ХVІІІ ғасырда
 5. D) ХVІ ғасырдың ортасында
 6. E) ХХ ғасырда

 

 1. Әлеуметтанудың негізін қай ғылым құрайтынын көрсетіңіз:
 2. A) Философия
 3. B) Саясаттану
 4. C) Экономика
 5. D) Дінтану
 6. E) Физика

 

4.«Позитивті философия курсы» атты  еңбекті қай философ жазғанын көрсетіңіз:

 1. A) О.Конт
 2. B) Т.Гоббс
 3. C) Г.Спенсер
 4. D) П.Сорокин
 5. E) Ю.Хабермас

 

 1. Позитивтік әлеуметтанудың негізін салған кім екенін көрсетіңіз:
 2. A) О.Конт
 3. B) Т.Гоббс
 4. C) Г.Спенсер
 5. D) П.Сорокин
 6. E) Ю.Хабермас

 

 1. Әлеуметтанудағы органикалық мектептің негізін қалаушы кім екенін көрсетіңіз:
 2. A) Г.Спенсер
 3. B) Т.Гоббс
 4. C) Т.Парсонс
 5. D) П.Сорокин
 6. E) Ю.Хабермас

 

 1. Әлеуметтанудағы психологиялық бағыттың негізін қалаушы кім екенін көрсетіңіз:
 2. A) Г.Тард
 3. B) Э.Дюркгейм
 4. C) М.Вебер
 5. D) П.Сорокин
 6. E) Г.Спенсер

 

 1. 1927 жылы «әлеуметтік мобильдік» терминін енгізген әлеуметтанушыны көрсетіңіз:
 2. A) П.Сорокин
 3. B) Н.Бердяев
 4. C) Р.Дарендорф
 5. D) Э.Шилз
 6. E) Р.Парк

 

 1. «Дисфункция» ұғымын ұсынған американдық әлеуметтанушыны атаңыз:
 2. A) Р.Мертон
 3. B) Н.Бердяев
 4. C) П.Сорокин
 5. D) Э.Шилз
 6. E) Ч.Кули

 

 1. Әлеуметтік институт ретінде отбасы қай кезеңде пайда болғанын көрсетіңіз:

А) Мемлекеттің қалыптасу кезеңінде

В) Ұлттың қалыптасу кезеңінде

С) Халықтың қалыптасу кезеңінде

 1. D) Феодалдық құрылыс кезеңінде

Е) Алғашқы қауымдық құрылыс кезеңінде

 

 1. Ф.Энгельстің атақты еңбегін көрсетіңіз:

А) «Отбасының, жеке меншіктің және мемлекеттің шығуы»

В) «Левиафан»

С) «Адам, өркениет, қоғам»

Д) «Капитал»

 1. E) «Құлдыққа апарар жол»

 

 1. Білім беру әлеуметтануының негізін қалаған әлеуметтанушылар:
 2. A) М.Вебер, Э.Дюркгейм
 3. B) Р.Мертон, Т.Парсонс
 4. C) О.Конт, Г.Спенсер
 5. D) Н.Гросс, Р.Будон
 6. E) К.Маркс, Ф.Энгельс.

 

 1. Алғашқы университеттер қашан пайда болғанын көрсетіңіз:
 2. A) Орта ғасырларда
 3. B) Қазіргі заманда
 4. C) Қайта өрлеу дәуірінде
 5. D) Жаңа заманда
 6. E) Қазіргі әлемде

 

 1. Білім әлеуметтануы қашан қалыптасқанын көрсетіңіз:

А) ХХ ғасырдың басында

В) ХХ ғасырдың аяғында

С) XVIIғ.

 1. D) ХIХ ғ.

Е) XVIғ.

 

 1. К. Маркстың атақты еңбегін көрсетіңіз:

А) «Капитал»

В) «Левиафан»

С) «Адам, өркениет, қоғам»

Д) «Отбасының, жеке меншіктің және мемлекеттің шығуы»

 1. E) «Құлдыққа апарар жол»

 

 1. Латын тілінен аударғанда «институт» терминіне анықтама беріңіз:
 2. A) Орнату, құрылғы
 3. B) Қызмет, бедел
 4. C) Ықпал, билік
 5. D) Дін, сенім
 6. E) Экономика

 

 1. Еңбекті адамның бүкіл өмірінің алғашқы және негізгі шарты дей келе, «адамды адам еткен еңбек» деген пікір қалдырушыны көрсетіңіз:

А) Ф.Энгельс

В) Р.Мертон

С) Л.Козер

 1. D) Э.Шилз

Е) П.Сорокин

 

 1. Өндіріс ұжымдарындағы адамдардың әлеуметтік белсенділігін, адами қатынастарын, әлеуметтік процестерді зерттейтін әлеуметтанудың саласын көрсетіңіз:

А) Еңбек әлеуметтануы

В) Отбасы әлеуметтануы

С) Қала әлеуметтануы

 1. D) Саяси әлеуметтану

Е) Дін әлеуметтануы

 

 1. Бұқаралық коммуникацияны зерттеу мен оның мәселелерін негіздеу қай әлеуметтанушының есімімен байланысты екенін атаңыз:

А) М.Вебер

В) Р.Мертон

С) Л.Козер

 1. D) Э.Шилз

Е) Ф. Энгельс

 

 1. Индивидтің иеленген барлық мәртебелерінің (статусының) жиынтығына анықтама беріңіз:
 2. A) Мәртебелік жиынтық
 3. B) Белгіленген мәртебе
 4. C) Қалыпты мәртебе
 5. D) Базалық мәртебе
 6. E) Статустық жанжал
 7. Әңгімелесу, байланысу деген ұғымды білдіретін терминді көрсетіңіз:

А)Коммуникация

В)Онтология

С)Верификация

Д)Дін

E)Гипотеза

 

 1. Жастарды ерекше әлеуметтік топ ретінде зерттейтін әлеуметтанудың саласын көрсетіңіз:

А) Жастар әлеуметтануы

В) Білім әлеуметтануы

С) Мәдениет әлеуметтануы

 1. D) Тұлға әлеуметтануы

Е) Отбасы әлеуметтануы

 

 1. Біздің еліміздегі жастардың жасын көрсетіңіз:

А) 14-29 жастағыларды

В) 25-35 жастағыларды

С) 18-ден 30-ға дейінгі жастағыларды

 1. D) 18-35 жастағыларды

Е) 12-30 жастағыларды

 

 1. Қалалар мен қала тұрғындарының өсу процесі қалай аталатынын көрсетіңіз:

А)Урбандалу

В)Орталықтандыру

С)Миграция

Д)Дифференциация

E)Иммиграция

 

 1. «Постиндустриалды қоғам» концепциясының авторын атаңыз:

А)Д.Белл

В)Б.Малиновский

С)М.Харрис

Д)Дж.Мердок

E)Т.Парсонс

 

 1. Әлемнің әркелкілік жағдайында біртұтас технологиялық, ақпараттық және қаржы нарығының шекарасыз қалыптасуы қалай аталатынын көрсетіңіз:

А)Жаһандану

В)Индустриялану

С)Демократиялану

Д)Либералдану

E)Секуляризация

 

 1. Әлеуметтік-демографиялық топ ретіндегі жастардың негізгі белгісін атаңыз:

А) Жасы

В) Бет-әлпеті

С) Ақылы

 1. D) Бойы

Е) Физикалық күші

 

 1. Ерлер мен әйелдердiң мiнез-құлқын, олардың арасындағы әлеуметтiк өзара қарым-қатынасты айқындайтын, олардың әлеуметтiк және мәдени нормалары мен рөлдерiнiң жиынтығын сипаттаңыз:

A)Гендер

В)Эмансипация

C)Идентификация

D)Әлеуметтік рөл

E)Имитация

 

 1. Ең алғашқы әлеуметтік институтты көрсетіңіз:
 2. A) Отбасы
 3. B) Экономика
 4. C) Саясат
 5. D) Мемлекет
 6. E) Дін

 

 1. «Әлеуметтену» терминіне анықтама беріңіз:
 2. A) Индивидтің белгілі бір тәртіптерді, әлеуметтік нормаларды және құндылықтарды меңгеруі
 3. B) Адамның туа біткен қасиеттерінің өзгеруі
 4. C) Белгілі бір әлеуметтік рөлді орындауы
 5. D) Индивидтің әлеуметтік белсенділігі
 6. E) Әлеуметтік стратификация жүйесінде индивид жағдайының өзгеруі

 

2 уровень

 1. Әлеуметтанудың негізгі зерттеу объектісі не екенін түсіндіріңіз:
 2. A) Қоғам
 3. B) Экономика
 4. C) Саясат
 5. D) Сана формалары
 6. E) Бейсаналық

 

 1. Қай ғалым әлеуметтануды әлеуметтік статика мен динамикаға бөлгенін анықтаңыз:
 2. A) О.Конт
 3. B) Т.Гоббс
 4. C) Г.Спенсер
 5. D) П.Сорокин
 6. E) Ю.Хабермас

 

3. Төменде көрсетілгендерден әлеуметтанудың негізгі категориясын табыңыз: А)ҚоғамВ)МемлекетС)ДінD)СаясатЕ)Мәдениет

 

 

 1. «Страт» ұғымы ненi бiлдiретiнін түсіндіріңіз:
 2. A) Қабат
 3. B) Диспозиция
 4. C) Топ
 5. D) Сынып
 6. E) Бағдар

 

 1. Төменде көрсетілгендердің ішінен әлеуметтанулық зерттеуде респондент деп аталатын адамды табыңыз :
 2. A) Анкетаға жауап қайтарушы
 3. B) Банк клиент
 4. C) Автобус жолсерігі
 5. D) Гипотеза жасаушы
 6. E) Ғылымнан экспериментатор

 

 1. Төменде көрсетілгендердің ішінен қоғамның әлеуметтанулық құрылымы үшін әлеуметтік мобильділіктің маңыздылығын көрсеткен әлеуметтанушыны көрсетіңіз:
 2. A) П.Сорокин
 3. B) Р.Мертон
 4. C) Л.Козер
 5. D) Э.Шилз
 6. E) Ч.Кули

 

 1. Көрсетілген тұжырымдамалардың қайсысы П. Сорокинге тиесілі екенін көрсетіңіз:
 2. A) Әлеуметтiк стратификация мен мобилдiк
 3. B) Субъективтi идеализм
 4. C) Тарихи матерализм
 5. D) Диалектикалық матерализм
 6. E) Қоғамның мәдени-тарихи теориясы

 

 1. Төменде көрсетілген ғалымдардың қайсысы әлеуметтанудағы бағыттардың бірі – символдық интеракционизмнің өкілі екенін анықтаңыз:

А) Дж. Мид

В) Н.Бердяев

С) П.Сорокин

 1. D) Э.Шилз

Е) Ч.Кули

 

 1. Төменде көрсетілгендердің ішінен әке бедел мен ықпалға ие болып, отбасының басшысы болып есептелетін отбасының түрін анықтаңыз:

А) Патриархалды

В) Полигамды

С) Гомогамды

 1. D) Гетерогенді

Е) Экзогамды

 

 1. Төменде көрсетілгендердің ішінен екі ұрпақтан – ата-ана және балалардан тұратын отбасылық құрылымды анықтаңыз:

A)Нуклеарлы отбасы

В)Кеңейген отбасы

 1. C) Патриархалды отбасы
 2. D) Эгалитарлы отбасы
 3. E) Дәстүрлі емес отбасы

 

 1. Халықтық мәдениеттің бұқаралық мәдениеттен сипаттамасындағы айырмашылықтарды анықтаңыз:
 2. A) Анонимділігі
 3. B) Қысқалығы
 4. C) Күрделілігі
 5. D) Тұрақтылығы
 6. E) Саясилығы

 

 1. Элиталық мәдениеттің жаппай мәдениеттен сипаттамасындағы айырмашылықтарды анықтаңыз:

А) Қиындығы

В) Қысқалығы

С) Бірегейлігі

 1. D) Тұрақтылығы

Е) Саясилығы

 

 1. «Девиантты» термині латын тілінен аударғанда қандай мағынаны білдіретінін нақтылаңыз:

А) Ауытқу

В) Ар-ождан

С) Қалалық

 1. D) Норма

Е) Жыныс

 

 1. Адамдардың бейіделуінің бес типін: ретритизм, бүлік, конформизм, ритуализм, инновацияны ұсынған америкалық әлеуметтанушыны нақтылаңыз:

A)Р.Мертон

В) Дж.Мердок

 1. C) Д.Белл

D)Г.Зиммель

 1. E) Т.Парсонс

 

 1. «Этноцентризм» ұғымын кеңейтіңіз:

А) Адамдардың басқа мәдениеттерді өз мәдениеті тұрғысынан бағалауға және өз тобындағы мүшелердің сенімінің басқалардыкіне қарағанда жоғары қою  бейімділігі

В) Көшбасшыға адалдыққа негізделген билік, ол жоғары, мистикалық қасиеттерге ие;

С) Басқа нәсілге жататын топтардың дискриминация мен нәсілшілдікке ұшырау жағдайы

 1. D) Топтық нормалардан ауытқу ретінде қарастырылатын мінез-құлық

Е) Өзінің  ерекшелігіне сену

 

 1. Адам капиталын дамытуға бағытталған қоғамның бес іргелі институтының біреуін нақтыллаңыз:

А) Білім

В) Отбасы

С) Өндіріс

 1. D) Мемлекет

Е) Дін

 

 1. Қоғам дамуының негізгі жолдары қандай екенін нақтылаңыз:

А) Эволюциялық және революциялық

В) Эволюциялық және теологиялық

С) Реформистік және құрылымдық

 1. D) Дәйекті және сызықтық

 

 1. Қазіргі таңда қоғамдық пікірдің қалыптасуына ең алдымен не ықпал ететінін түсіндіріңіз:
 2. A) Бұқаралық ақпарат құралдары
 3. B) Климат
 4. C) Тұрғын-жай
 5. D) Ұлт
 6. E) Менталитет

 

 1. «Адамдардың материалдық және рухани игіліктерді өндіруге бағытталған мақсатты әрекеті» қалай аталатын нақтылаңыз:

А) Еңбек

В) Саясат

С) Жұмыс күші

 1. D) Мәдениет

Е) Дін

 

 1. Латын тілінен енген «коммуникация» термині қандай мағынаны білдіретінін нақтылаңыз:

А) Байланыс, хабарлама

В) Үй, шаруашылық

С) Жыныс, нәсіл

 1. D) Орнату, құрылғы

Е) Еңбек, іс-әрекет

 

 1. Бұқаралық мерзімді баспасөз басылымдары қалай аталатынын нақтылаңыз:

А) Баспасөз

В) Жарияланымдар

С) Радио

 1. D) Интернет

Е) Телевидение

 

 1. Бұқаралық ақпарат құралдарының қайсысы соңғы пайда болғанын нақтылаңыз:

А) Ғаламтор

В) Газеттер

С) Журналдар

Д) Баспасөз

 1. E) Телевидение

 

 1. Баспасөз, радио, теледидардың әлеуметтаудың қай бөліміне жататын нақтылаңыз:

A)Бұқаралық байланыс әлеуметтануы

В)Отбасы әлеуметтануы

C)Экономикалық әлеуметтану

D)Саяси әлеуметтану

 1. E) Дін әлеуметтануы

 

 1. Жастар дербес әлеуметтік топ ретінде қай кезеңде қалыптасқанын нақтылаңыз:

А) ХІХ ғ. аяғы – ХХ ғ. І-жартысында

В) ХХ ғасырдың басында І-жартысында

С) ХІХ ғ. аяғы

 1. D) ХІХ ғ. І-жартысында

Е) ХХІ ғасырда

 

 1. Әлеуметтену процесінде отбасы, құрдастар тобы, мұғалімдер кімді білдіретінін нақтылаңыз:

A)Әлеуметтенудің агенттері

В)Әлеуметтенудің кезеңдері

C)Әлеуметтенудің құндылықтары

D)Әлеуметтенудің мақсаттары

E)Әлеуметтенудің белгілері

 

 1. «Сегрегация» ұғымын ашып көрсетіңіз:

А) Әртүрлі нәсілдік, мүліктік және т.б. тиесілілігі бар адамдарға қатысты бөлек оқытуды, қоныстандыруды, қызмет көрсетуді білдіретін нәсілдік кемсітудің түрі.

В) Басқа мәдениеттерді өз негізінде бағалау тенденциясы, өз тобының мүшелерінің басқа топтардан артықшылығына деген сенім

С) Көшбасшыға адалдыққа негізделген билік, ол жоғары, мистикалық қасиеттерге ие

 1. D) Белгілі бір нәсілдің немесе ұлттың өкілдерін қасақана жаппай жою.

Е) Топтық нормалардан ауытқу ретінде қарастырылатын мінез-құлық.

 

 1. «Геноцид» ұғымын ашып көрсетіңіз:

А) Белгілі бір нәсілдің немесе ұлттың өкілдерін қасақана жаппай жою

В) Әртүрлі нәсілдік, мүліктік және т.б. тиесілілігі бар адамдарға қатысты бөлек оқытуды, қоныстандыруды, қызмет көрсетуді білдіретін нәсілдік кемсітудің түрі.

С) Басқа мәдениеттерді өз негізінде бағалау тенденциясы, өз тобының мүшелерінің басқа топтардан артықшылығына деген сенім

 1. D) Көшбасшыға адалдыққа негізделген билік, ол жоғары, мистикалық қасиеттерге ие

Е) Басқа нәсілге жататын топты кемсіту және пайдалану ережесі

 

 1. «Ұлтшылдық» ұғымын ашып көрсетіңіз:

А) Ұлттық бірегейлік пен ұлттық артықшылықты уағыздаудан тұратын идеология немесе саясат және одан туындайтын бір ұлттың екінші ұлтқа қарсы тұруы

В) Белгілі бір нәсілдің немесе ұлттың өкілдерін қасақана жаппай жою

С) Әртүрлі нәсілдік, мүліктік және т.б. тиесілілігі бар адамдарға қатысты бөлек оқытуды, қоныстандыруды, қызмет көрсетуді білдіретін нәсілдік кемсітудің түрі

 1. D) Басқа мәдениеттерді өз негізінде бағалау тенденциясы, өз тобының мүшелерінің басқа топтардан артықшылығына деген сенім

Е) Көшбасшыға адалдыққа негізделген билік, ол жоғары, мистикалық қасиеттерге ие

 

 1. «Мәдени салыстырмалылық» ұғымын ашып көрсетіңіз:

А) Мәдениеттің кез-келген элементі оны тудырған нақты уақытпен, орынмен және әлеуметтік жағдайлармен байланысты болуы керек деген идея (біреудің мәдениетін оның стандарттарына сүйене отырып бағалау)

В) Ұлттық бірегейлік пен ұлттық артықшылықты уағыздаудан тұратын идеология немесе саясат және одан туындайтын бір ұлттың екінші ұлтқа қарсы тұруы

С) Белгілі бір нәсілдің немесе ұлттың өкілдерін қасақана жаппай жою

 1. D) Әртүрлі нәсілдік, мүліктік және т.б. тиесілілігі бар адамдарға қатысты бөлек оқытуды, қоныстандыруды, қызмет көрсетуді білдіретін нәсілдік кемсітудің түрі

Е) Басқа мәдениеттерді өз негізінде бағалау тенденциясы, өз тобының мүшелерінің басқа топтардан артықшылығына деген сенім

 

 1. «Мәдениет» ұғымын ашып көрсетіңіз:

А) Мәдениет белгілі бір қоғамға, адамға тән өмір салты, ойлар, әрекеттер, құндылықтар мен нормалардың белгілі бір жүйесі ретінде түсініледі.

В) Мәдениеттің кез-келген элементі оны тудырған нақты уақытпен, орынмен және әлеуметтік жағдайлармен байланысты болуы керек деген идея (біреудің мәдениетін оның стандарттарына сүйене отырып бағалау)

С) Ұлттық бірегейлік пен ұлттық артықшылықты уағыздаудан тұратын идеология немесе саясат және одан туындайтын бір ұлттың екінші ұлтқа қарсы тұруы

 1. D) Әртүрлі нәсілдік, мүліктік және т.б. тиесілілігі бар адамдарға қатысты бөлек оқытуды, қоныстандыруды, қызмет көрсетуді білдіретін нәсілдік кемсітудің түрі

Е) Басқа мәдениеттерді өз негізінде бағалау тенденциясы, өз тобының мүшелерінің басқа топтардан артықшылығына деген сенім

 

 1. Әлеуметтануда қалыптасқан мәдениетті зерттеудегі функционализм мен символизмнің негізгі теориялық тәсілдеріндегі айырмашылықтарды анықтаңыз:

А) функционализмнің символизмнен айырмашылығы, мәдениеттің әр элементі адамның қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін функционалды түрде қажет екенін айтады

В) функционализмнің символизмнен айырмашылығы, мәдениет элементтері маңызды емес екенін айтады

С) функционализмнің символизмнен айырмашылығы, мәдениет – бұл жай ғана әрекет ету тәсілі екенін айтады

 1. D) функционализмнің символизмнен айырмашылығы, мәдениет – бұл адамдардың әрекетін ынталандыратын және бағдарламалайтын биологиялық емес механизмдер жүйесі екенін айтады

Е) функционализмнің символизмнен айырмашылығы, мәдениет – бұл адамдардың бейімделу қызметін жүзеге асыратын биологиялық инстинкттер жүйесі екенін айтады

 

 1. Барлық құбылыстардың өзара байланысы кезінде адам тұжырымдамаларды қолдана отырып, жеке фактілер ретінде анықтайды, құбылыстар кеңістікте, уақытта және мағынада бір-бірімен байланысты мәдениеттің негізгі элементтерінің бірін табыңыз (Уорд Гуденау):

А) Қарым-қатынас

В) Ұғымдар

С) Таңбалар

 1. D) Құндылықтар

Е) Ереже

 

 1. Адамдарға өз тәжірибелерін ұйымдастыруға және ретке келтіруге көмектесетін білім деңгейінде әлемді бейнелеудің бір түрін білдіретін мәдениеттің негізгі элементтерінің бірін табыңыз (Уорд Гуденау):

А) Ұғымдар

В) Қарым-қатынас

С) Нормалар

 1. D) Құндылықтар

Е) Ереже

 

 1. Көптеген адамдар ұмтылатын мақсаттарға қатысты әлеуметтік мақұлданған және ортақ нанымдарды білдіретін мәдениеттің негізгі элементтерінің бірін табыңыз (Уорд Гуденау):

А) Құндылықтар

В) Қарым-қатынас

С) Нормалар

 1. D) Ұғымдар

Е) Ереже

 

 1. Белгіленген құндылықтарға сәйкес өмір сүру үшін адамның өзін қалай ұстау керектігін анықтайтын мәдениеттің негізгі элементтерінің бірін табыңыз (Уорд Гуденау):

А) Ереже

В) Таңбалар

С) Қарым-қатынас

 1. D) Ұғымдар

Е) Құндылықтар

 

 1. Әлеуметтануда жазылған және жазылмаған нормаларға сай келмейтін мінез-құлықты қалай атайтынын нақтылаңыз:

А) Девиация

В) Дисфунция

С) Рәсім

 1. D) Ферралдық

Е) Динамика

 

 1. Әлеуметтануда географиялық орынға, тарихи уақытқа және мемлекеттің әлеуметтік құрылымына қарамастан, барлық мәдениеттерге тән нормалар, құндылықтар, ережелер мен қасиеттер қалай аталатынын нақтылаңыз:

А) Мәдени әмбебаптар

В) Субмәдениеттер

С) Контрмәдениеттер

 1. Доминантты мәдениеттер

Е) Супермәдениеттер

 

38 «Доминантты мәдениет» ұғымы нені білдіретінін түсіндіріңіз:

А) Доминантты мәдениет қоғамның бір бөлігі ғана бөлісетін құндылықтарды, дәстүрлерді, көзқарастарды білдіреді, бірақ бұл бөлік оларды қоғамға тұтастай таңуға мүмкіндік береді

В) Доминантты мәдениет этникалық, діни, кәсіби, әлеуметтік-экономикалық, жас және басқа да топтардың өмір салты мен құндылықтарының бәрінен ерекшеленетінін көрсетеді

С) Доминантты мәдениет кейбір арнайы топтық құндылықтар тұрғысынан өздерін анықтайтын адамдарды көрсетеді

 1. D) Доминантты мәдениет жетекші мәдениетке қайшы келетін субмәдениеттің бір түрін көрсетеді

Е) Доминантты мәдениет – бұл басқа мәдениетке еніп, оны өзгерте бастайтын мәдениет

 

 1. Бұқаралық мәдениеттің қоғам феномені ретінде пайда болған уақытын нақтылаңыз:

А) ХХ ғасырда

В) XVII ғасырда

С) XVIII ғасырда

 1. D) ХVI ғасырдың ортасында

Е) ХІХ ғасырдың ортасында

 

 1. Бүкіл әлемдік тарихты үш сатыға: индустриялыққа дейінгі, индустриалды және постиндустриалды деп бөлген америкалық әлеуметтанушыны нақтылаңыз:
 2. A) Д.Белл

B Н.Бердяев

 1. C) М. Вебер
 2. D) К. Маркс
 3. E) Р. Мертон

 

 1. Әлеуметтену процесі қашан аяқталатынын нақтылаңыз:
 2. A) Өмір бойы жалғасады
 3. B) Орта жаста
 4. C) Жастық шақта
 5. D) Балалық шақта
 6. C) ЖОО бітірген соң

 

 1. Өмірбаян, хаттар, естеліктер әлеуметтануда қандай құжаттар қатарына жататын анықтаңыз:

А) жеке құжаттарға

В) ресми құжаттарға

С) іскерлік құжаттар

 1. D) ресми құжаттарға

Е) басты құжаттарға

 

 1. Ерлі-зайыптылардың өзара құқықтары мен міндеттерін, олардың бір-біріне, балаларына, мүліктеріне деген қатынастарын реттейтін нормалардың жиынтығын білдіретін әлеуметтік институтты нақтылаңыз:

А) Отбасы институты

В) Әлеуметтік қамтамасыз ету институты

С) Меншік институты

 1. D) Саяси институт

Е) Мәдениет институты

 

 1. Девиантты мінез-құлыққа жататын әс-әрекет формаларын анықтаңыз:

А) Маскүнемдік, жезөкшелік

В) Татуировка

С) Зергерлік бұйымдарды тағу

 1. D) Жеңілтектілік

Е) Сәнқойлық

 

 1. М.Вебердің саяси әлеуметтануды дамыта отырып, көрсеткен саяси биліктің мінсіз үш түрін анықтаңыз:

A)Бюрократия, харизматикалық, дәстүрлі

В)Тоталитарлық, авторитарлық, демократиялық

C)Монархиялық, деспоттық, аристократиялық

D)Бюрократия, аристократиялық, дәстүрлі

 1. E) Авторитарлы, демократиялы, монархиялы

 

3 уровень

 1. О.Конттың әлеуметтiк даму теориясы болған заңын таңдаңыз:
 2. A) Үш деңгей заңы
 3. B) Қоғам құрылымы заңы
 4. C) Институт заңы
 5. D) Елiктеу заңы
 6. E) Ғылымды жіктеу заңы
 7. Әлеуметтік институттардың басты мақсаты не болып табылатынын таңдаңыз:
 8. A) Қоғамның қажеттіліктерін қанағаттандыру, қоғамды тұрақты ету
 9. B) Қоғамды дамыту мақсатында түбегейлі өзгерту
 10. C) Түлектерге диплом беру және жұмысқа орналастыру
 11. D) Халықаралық маңызды мәселерді шешу
 12. E) Қоғамды дағдарысқа ұрындыру

 

 1. Қоғамдық байлық өндірісін және бөлінісін қамтамсыз етеді, экономикалық өмірді басқа әлеуметтік салалармен байланыстыратын әлеуметтік институт түрін табыңыз:
 2. A) Экономикалық институт
 3. B) Отбасы және неке институты
 4. C) Саяси институт
 5. D) Әлеуметтік мәдени және тәрбие институты
 6. E) Діни институт

 

 1. Әлеуметтік зерттеу бағдарламасын жасау неден басталатынын таңдаңыз:

А) Мәселені талдаудан

В) Сұрау жүргізуден

С) Құжаттарды талдаудан

Д) Сұхбат алудан

 1. E) Анкета жүргізуден

 

 1. Әлеуметтік стратификацияның басты 4 өлшемін табыңыз:

A)кіріс, билік, білім, бедел

В)кіріс, билік, жас ерекшелік, бедел

C)кіріс, билік, білім, ұлттық ерекшелік

D)кіріс, билік, ақпарат, бедел

E)кіріс, билік, заң, бедел

 

 1. «Әлеуметтену» термині қандай мағына беретінін табыңыз:
 2. A) Индивидтің белгілі бір тәртіптерді, әлеуметтік нормаларды және құндылықтарды меңгеруі
 3. B) Адамның туа біткен қасиеттерінің өзгеруі
 4. C) Белгілі бір рөлдерді орындауы
 5. D) Индивидің әлеуметтік белсенділігі
 6. E) Әлеуметтік стратификация жүйесіндегі индивидтің жағдайының өзгеруі

 

 1. К. Маркстің пікірінше, әлеуметтік теңсіздіктің негізін табыңыз:

А) Меншікті иелену

В) Бедел

С) Белгілі бір саяси партияларға қатыстылығы

 1. D) Білім

Е) Дін

 

 1. Бір ер адам мен бір әйел адамның арасындағы неке қалай аталатынын табыңыз:

А) Моногамия

В) Полигия

С) Экзогамия

 1. D) Полиандрия

Е) Көп әйел алушылық

 

 1. Төмендегі отбасы қызметінің қайсысы бала туу, қоғамды толықтыру қызметін орындайтынын табыңыз:

А)Репродуктивтік

В) Жыныстық

С)Тәрбиелік

Д)Шаруашылық-тұрмыстық

E)Эстетикалық

 

 1. Әлеуметтануда қоғамды зерттеудің қай әдісі жиі кездесетінін табыңыз:

А) Сауалнама

В) Құжаттарды талдау

С) Сұхбат

 1. D) Бақылау

Е) Эксперимент

 

 1. Әлеуметтік бақылаудың ең негізгі элементін табыңыз:
 2. A) Санкция
 3. B) Девианттық іс-әрекет
 4. C) Қоғамдық пікір
 5. D) Өзін-өзі бақылау
 6. E) Қорқыныш

 

 1. Рухани мәдениеттің обьектілерін таңдаңыз:
 2. A) Дін, тіл
 3. B) Үй, құрылыс
 4. C) Әшекей бұйымдар
 5. D) Еңбек құралдары
 6. E) Архитектура

 

 1. Адамдар арасындағы қарым-қатынасқа ықпал ететін мәдениеттің маңызды элементін таңдаңыз:

А) Тіл

В) Мән-мағына

С) Әлеуметтік норма

 1. D) Мінез-құлық

Е) Заң

 

 1. Этнограф Джордж Мердок барлық мәдениеттерге тән болатын азық іздеу, киім, мекендейтін жері, мүлік, сапарлар мен тасымал, сурет өнері, туыстық байланыс, өлім діни сенімдер және т.б. арқылы мінез-құлық категорияларын табыңыз:

А) Мәдени универсалиялар

В) Этноцентризм

С) Бұқаралық мәдениет

 1. D) Субмәдениет

Е) Мәдени релятивизм

 

 1. Қоғам мен тұлғаның дiннiң кейбір аспектілерінен азат ету процесiн табыңыз:

А)Секуляризация

В)Феминизация

С)Конвертация

Д)Революция

E)Идентификация

 1. Білім беру әлеуметтануын зеттеу үшін қандай тұжырымдамалар бастау алғанын таңдаңыз:

А) Тұлғаның әлеуметтену тұжырымдамасы

В) Аномия тұжырымдамасы

С) Экономика тұжырымдамасы

 1. D) Әлеуметтік стратификация тұжырымдамасы

Е) Еңбектің бөліну тұжырымдамасы

 

 1. Қоғам дамуын алғашқы қауымдық, құл иеленушілік, феодалдық, капиталистік және коммунистік қоғамдық-экономикалық формация деп бөлетін теорияны таңдаңыз:

А)Марксистік теория

В)Қоғамның эволюциялық даму теориясы

С)Өркениеттік теория

Д)Индустриалды қоғам теориясы

E)Жаһандану теориясы

 

 1. Көпшілікке қол жетімді, кең аудиторияға бағытталған кәсіби мамандар жасаған мәдениетті таңдаңыз:

А) Бұқаралық мәдениет

В) Халық мәдениеті

С) Элиталық мәдениет

 1. D) Дәстүрлі мәдениет

Е) Ауыл мәдениеті

 

 1. Қайсысы туа пайда болған мәртебеге жататынын анықтау үшін мәртебелер типологиясын қолданыңыз:
 2. A) Қазақ
 3. B) Қалыңдық
 4. C) Банкир
 5. D) Жүргізуші
 6. E) Күйеу

 

 1. Қайсысы туғаннан бастап алынған мәртебеге жататынын анықтау үшін мәртебелер типологиясын қолданыңыз:

А) Орыс

В) Күйеу жігіт

С) Президент

 1. D) Ата

Е) Әйелі

 

 1. Қайсысы туа пайда болған мәртебеге жататынын анықтау үшін статустар типологиясын қолданыңыз:
 2. A) Алматылық
 3. B) Әже
 4. C) Депутат
 5. D) Студент
 6. E) Кәсіпкер

 

 1. Қайсысы туғаннан мұраға қалған мәртебеге жататынын анықтау үшін мәртебелер типологиясын қолданыңыз:
 2. A) Туа біткен
 3. B) Қол жеткізген
 4. C) Формализацияланған
 5. D) Ондай жоқ
 6. E) Ресми

 

 1. Қайсысы жеке тұлға белгілі бір күш жұмсап алатын мәртебеге жататынын анықтау үшін мәртебелер типологиясын қолданыңыз:
 2. A) Қол жеткізген
 3. B) Ұйғарылған
 4. C) Берілген
 5. D) Ондай жоқ
 6. E) Ресми

 

 1. Қайсысы белгілі бір әлеуметтік топтардың көмегімен адамның өз күшімен қол жеткізілетін мәртебеге жататынын анықтау үшін мәртебелер типологиясын қолданыңыз:
 2. A) Алынған
 3. B) Ұйғарылған
 4. C) Туа біткен
 5. D) Формализацияланған
 6. E) Ондай жоқ

 

 1. Қайсысы жеке адамға оның қабілеттері мен күш-жігеріне қарамастан қоғам немесе топ белгілейтін мәртебеге жататынын анықтау үшін мәртебелер типологиясын қолданыңыз:
 2. A) Ұйғарылған
 3. B) Қол жеткізген
 4. C) Алынған
 5. D) Формализацияланған
 6. E) Ондай жоқ

 

 1. Әлеуметтік мәртебе мен әлеуметтік рөл арасындағы байланысты анықтаңыз:

А) Әлеуметтік рөл – бұл қоғамдағы белгілі бір мәртебеге ие адамдар үшін орынды деп танылған мінез-құлық үлгісі

В) Әлеуметтік мәртебе – бұл қоғамдағы әлеуметтік адамның алатын әлеуметтік жағдайы

С) Әлеуметтік мәртебе күшті немесе материалдық мүмкіндіктермен, көбінесе нақты дағдылармен, харизмамен, біліммен сипатталады

 1. D) Әлеуметтік мәртебе – бұл қоғамдағы әлеуметтік топ немесе қоғамның жеке әлеуметтік ішкі жүйесі алатын әлеуметтік мәртебе

С) Әлеуметтік рөл әрқашан әлеуметтік күту мен әлеуметтік орындауды қамтиды

 

 1. Білім мен соңғы ақпараттың рөлінің артуы тән қоғамның түрін табыңыз:

А) Постиндустриалды

В) Дәстүрлі

С) Индустриялық

 1. D) Діни

Е) Патриархалдық

 

 1. Болып жатқан оқиғаларды тікелей тіркеу жүргізілетін ақпаратты жинау әдісін табыңыз:

А) Бақылау

В) Сауалнама

С) Контент-талдау

 1. D) Құжаттарды талдау

Е) Пилотаж

 

 1. Қоғамдық пікір терминін алғаш енгізген философты табыңыз:

А) Г.Гегель

В) Демокрит

С) Д.Солсбери

 1. D) Р.Парк

Е) О.Конт

 

 1. Қоғамдағы үлкен топтарды иемденген хоббидің өзгеруін білдіретін тұжырымдаманы табыңыз:

А) Сән

В) Еркелік

С) Артықшылық

 1. D) Әдептілік

Е) Дәстүр

 

 1. Келесі анықтама қандай ұғымға жататынын табыңыз: «бір тілде сөйлейтін, олардың біртұтас шығу тегін мойындайтын, салт-дәстүрлер кешені бар, дәстүрді сақтап, құрметтейтін және оны басқа топтардан ерекшелейтін адамдар тобы»:

А) Этнос

В) Социум

С) Қауым

 1. D) Сынып

Е) Конфессия

 

 1. Адамның қоғамдағы, әлеуметтік қатынастар мен қатынастар жүйесіндегі ұстанымының интеграцияланған индикаторын табыңыз:

А) Әлеуметтік мәртебесі

В) Әлеуметтік норма

С) Дәрежесі

 1. D) Әлеуметтік рөл

Е) Әлеуметтік бедел

 

 1. Билік үшін күреспен, оны жүзеге асырумен және таратумен байланысты әлеуметтік институтты табыңыз:

А) Саяси институт

В) Әлеуметтену институты

С) Экономикалық институт

 1. D) Дін институты

Е) Мәдениет институты

 

 1. Саяси биліктің заңдылығының белгілерінің бірін табыңыз:

А) Саяси басшылық жүргізетін саясатты көпшіліктің мақұлдауы

В) Халық бұқарасының кішіпейілділігі

С) Қарулы оппозицияның болуы

 1. D) Елдегі тәртіпсіздіктердің, хаостың өсуі

Е) Терроризмнің өсуі

 

 1. Отбасының нақты функциясын табыңыз:

А)  Халықтың өсімін молайту

В)  Бос уақытты ұйымдастыру

С)  Мүлікті мұраға қалдыру

 1. D) Меншікті жинақтау

Е)  Тамақтандыруды ұйымдастыру

 

 1. Қоғамды мінез-құлық, өзара әрекеттесу әрекеттеріне қатысатын адамдардың мінез-құлық тұрғысынан қарастыратын әлеуметтанулық теорияны табыңыз:

А)  Символдық интеракционизм

В)  Функционализм

С)  Этноәлеуметтану

 1. D) Макроәлеуметтану

Е)  Этноәдіснама

 

 1. Қате позицияны табыңыз:

А)  Т. Парсонс пен Р. Мертонмен бірге әлеуметтану тарихында ғылыми кезең ашылды

В)  О. Конт К.Маркстен бұрын әлеуметтанудың атын берді

С)  Социологиядағы позитивизм – зерттеушінің бағалауынан объективтілік пен тәуелсіздік

 1. D) Әлеуметтану – қоғам туралы ғылым

Е)  Егер О. Конт пен Э. Дюркгейм үшін бастысы – қоғамды тұрақтандыру болса, К. Маркс үшін оны жою және жаңа, әділетті етіп ауыстыру

 

 1. Әлеуметтанудағы жеке тұлғаны сипаттайтын анықтаманы табыңыз:

А)  Бұл жеке адам әлеуметтік өмірде жүзеге асырылатын тұрақты қасиеттер жүйесі ретінде

В)  Бұл бірегейліктің, қайталанбастылықтың сипаттамасы

С)  Бұл әлеуметтік даму барысында қалыптасқан әлеуметтік болмыс

 1. D) Бұл биоәлеуметтік болмыс ретінде дара адам

Е)  Жеке тұлға биологиялық түр ретінде

 

 1. Символдық интеракционизмнің негізі болып табылатын зерттеу нысандарын табыңыз:

А)  Тұлғааралық өзара іс-қимыл

В)  Әлеуметтік институттар

С)  Билік

 1. D) Әлеуметтік топтар

Е)  Тұтас қоғам

 

 1. Марксистік теорияға сәйкес, тұлға қалыптасуына әсер ететін басты факторды табыңыз:

А)  Қоршаған әлеуметтік орта

В)  Отбасы

С)  Дін

 1. D) Белгілі бір жеке тұлғаның биологиялық табиғаты

Е)  Табиғаттан тыс күштер

 

 1. «Қайта әлеуметтену» ұғымына сәйкес келетін анықтаманы табыңыз:

А) Бұл тұлғаның өмірдің әр кезеңіндегі бұрынғы білімнің орнына жаңа білімді, құндылықтарды, рөлдерді игеру процесі

В)  Бұл жеке тұлғаның мінез-құлық үлгілерін, әлеуметтік нормалар мен құндылықтарды игеру процесі

С)  Бұл жеке тұлғаның белгілі бір қауымдастыққа жататындығын түсіну тәсілі

 1. D) Әлеуметтік рөлдеріне сәйкес келетін жеке тұлғалардың әлеуметтік көзқарастарын қалыптастыру әдісі

Е)  Басты мәртебені өзгерту

 

 1. Қате мәлімдемені табыңыз:

А)  Әлеуметтену жасөспірім кезден басталады

В) Әлеуметтенудің арқасында адамдар өздерінің қажеттіліктерін, мүмкіндіктері мен қабілеттерін жүзеге асырады

С) Әлеуметтенудің арқасында адам әлеуметтік өмірге араласады, өзінің әлеуметтік мәртебесін алады және өзгертеді

 1. D) Әлеуметтену әлеуметтік рөлдерді дамытуды қамтиды

Е)  Әлеуметтену – бұл жеке тұлғада өмір бойы жалғасатын ұзақ және көп сатылы процесс

 

 1. «Алмасу теориясын» қолдаушылардың мәлімдемесін табыңыз:

А) Адамдардың мінез-құлқы – бұл сөзбе-сөз мағынада да, бейнелі түрде де құндылықтардың тұрақты алмасуынан басқа ештеңе емес

В) Қоғамды адамдардың мінез-құлық принциптерін қарастыру арқылы ғана түсіндіруге болады

С) Әр қоғамда ресурстар мен материалдық ресурстар біркелкі бөлінбейді

 1. D) Қоғам таптар арасындағы күрестің арқасында дамиды

Е) Әлеуметтену мүмкін емес

 

 1. Төмендегілердің қайсысы ресми құжаттарға жататынын табыңыз:

А) Конституция

В) Күнделіктер

С) Хат

 1. D) Мемуарлар

Е) Естеліктер

 

 1. «Рөлдік жанжал» ұғымына дәл сәйкес келетін анықтаманы табыңыз:

А)  Адам ең сәйкес келмейтін екі рөлдің қайшылықты талаптарына тап болатын жағдай

В)  Нормаларды сақтауға ықпал ететін әлеуметтік жазалар мен көтермелеулер

С) Өзара әрекеттесу субъектілерінің қарама-қарсы мақсаттарының, ұстанымдарының, пікірлерінің қақтығысы

 1. D) Адамның белгілі бір дұшпандық әлеуметтік топтағы жағдайы

Е)  Бұл жеке тұлғаның белгілі бір қауымдастыққа жататындығын түсіну тәсілі

 

 1. Пилотаждық социологиялық зерттеудің неге бағытталғанын анықтаңыз:

А)  Әдістемені, құралдарды сынауға

В)  Нақты әлеуметтік объектілерді жетілдіру жолдарын әзірлеуге

С)  Объектінің құрылымдық элементтерін сипаттауға

 1. D) Әлеуметтік заңдылықтарды, үрдістерді талдауға

Е)  Ғылыми гипотезаны тексеруге

 

 1. Ерлі-зайыптылардың әртүрлі әлеуметтік таптардан шыққан отбасы түрін анықтаңыз:

А) Гетерогенді

В) Матриархалды

С) Гомогенді

 1. D) Эндогамдық

Е) Дистантты

 

 1. Әлеуметтанушы П. Сорокиннің пікірінше, кез-келген қоғамды түсінуге және бағалауға болатын төрт әмбебап санатты анықтаңыз:

А)  Шындық, сұлулық, мейірімділік, пайда

В)  Өндірістік қатынастар, өндірістік күштер, таптық күрес, революция

С)  Сенім, үміт, махаббат, адамгершілік

 1. D) Күш, сенім, ақыл, ғылым

Е)  Билік, үстемдік, күш, зорлық-зомбылық

 1. Марксизмді жақтаушылардың пікірінше, діннің басты белгісі не екенін анықтаңыз:

А)  Тылсым күштің барына сену және оларға деген қарым-қатынастың болуы

В)  Культтық жүйе

С)  жанның мәңгілік екеніне сенім

 1. D) Табыну заттары

Е) Қасиетті орындар

 

 1. Келесі мәртебелер туа біткен мәртебелерге жататындығын анықтаңыз:

А) Чингизидтар

В) Император

С) Депутат

 1. D) Президент

Е)  Министр

 

 1. Аграрлық өмір салты, белсенді емес әлеуметтік құрылымдар болып табылатын қоғамның түрін анықтаңыз:

А) Дәстүрлі

В) Постиндустриалды

С) Индустриялық

 1. D) Ақпараттық

Е) Коммуникативті

 

 1. Әлеуметтік өзара әрекеттесуге тән ерекшелікті табыңыз:

А) Тұрақтылық

В) Өткінші

С) Кездейсоқтық

 1. D) Серіктестердің бірлескен әрекеттерінің болмауы

Е) Уақытша

 

 1. Дұрыс әлеуметтік позицияны табыңыз:

А)  Адам сәйкестендіру (дәстүрлер мен нормаларды меңгеру және бағындыру) нәтижесінде моральдық нормаларды ұстанады

В) Адам моральдық нормаларды туа біткен инстинктке байланысты ұстанады

С) Адам физикалық күшке бағыну нәтижесінде моральдық нормаларды ұстанады

 1. D) Адам жазадан қорыққаннан моральдық нормаларды ұстанады

Е)  Адам моральдық нормаларды мүлдем ойламай ұстанады

 

 1. Ұлтаралық қатынастарды реттеуде жетекші рөл атқаратын факторды табыңыз:

А) Әлеуметтік-экономикалық саладағы мемлекеттік саясат

В) Қолайлы географиялық орналасу

С) Шовинизм

 1. D) Дін

Е) Оппозициялық партиялар

 

 1. Еңбекті ғылыми ұйымдастыру принциптерін алғаш кім тұжырымдағанын табыңыз:

А) Ф.Тейлор

В)  К.Маркс

С)  Д.Макгрегор

 1. D) П.Сорокин

Е)  Г.Гегель

 

 1. Дұрыс позицияны табыңыз:

А)  К. Маркстің пікірінше, адамдар қоғамның өнімі және ең алдымен өндіріс процесіндегі объективті жағдай болып табылады

В)  Қоғамдық келісім теориясын О.Конт жасады

С) М. Вебер қоғамды өзгертудің революциялық жолын жақтады, ал барлық басқа әлеуметтанушылар реформистік жолды жақтады

 1. D) П. Сорокин қоғамның биологиялық дамуының үстемдік теориясын алға тартты

Е)  Т. Парсонс органикалық теорияны негіздеді

 

 1. Сұхбат әдісінің артықшылығы неде екенін табыңыз:

А)  Әлеуметтанушының сұхбат алушымен тікелей әрекеттесуі

В)  Уақытты едәуір жұмсау

С)  Респонденттер жауаптарының толық анонимділігін қамтамасыз етеді

 1. D) Бұл әдісті қолданудың құны жоғары

Е)  Жағдайды басқару мүмкіндігі

 

 1. Билік күйеуі мен әйелі арасында бірдей бөлінетін отбасы түрін табыңыз:

А)  Эгалитарлы

В)  Патриархалды

С)  Нуклеарлы

 1. D) Матриархалды

Е)  Моногамды

 

 1. Дұрыс тұжырымдаманы табыңыз:

А)  Сараптамалық сауалнама – бұл респонденттері белгілі бір қызмет саласындағы мамандар болып табылатын сауалнама түрі

В)  Сараптамалық сауалнама – бұл қарапайым адамдармен сұхбат жүргізетін сауалнама түрі

С) Сараптамалық сауалнама – бұл сарапшылар жасаған сауалнамаларды қолданатын сауалнама түрі

 1. D) Сараптамалық сауалнама – бұл сараптамалық бағалау анықталатын сауалнама түрі

Е)  Сараптамалық сауалнама – бұл тек сарапшы ұйымдастырған сауалнама түрі

 

 1. «Әлеуметтік рөл» ұғымына сәйкес келетін анықтаманы табыңыз:

А)  Бұл белгілі бір мәртебеге ие адамнан күтілетін мінез-құлық

В)  Бұл адамның қоғамдағы белгілі бір ережелер мен міндеттерге қатысты ұстанымы

С)  Бұл өз еркіңізді басқаларға жүктеу және мақсатқа жету үшін ресурстарды жұмылдыру мүмкіндігі

 1. D) Бұл белгілі бір өмір салтының ортақтығымен байланысты адамдарға ортақ құндылықтар, өмір туралы идеялар жүйесі

Е)  Бұл жеке тұлғаның белгілі бір қауымдастыққа жататындығын түсіну тәсілі

 

 1. «Әлеуметтік мәртебе» ұғымына толық сәйкес келетін анықтаманы табыңыз:

А)  Бұл адамның қоғамдағы белгілі бір ережелер мен міндеттерге қатысты ұстанымы

В)  Әртүрлі нәсілдік, мүліктік және т. б. тиесілілігі бар адамдарға қатысты бөлек оқыту, қоныстандыру, қызмет көрсету

С)  Әлеуметтік стратификация жүйесіндегі жеке тұлғаның жағдайының өзгеруі

 1. D) Азшылық топ мүшелеріне әділетсіз қарым-қатынас

Е)  Әлеуметтік рөлдеріне сәйкес келетін жеке тұлғалардың өзгерістері мен әлеуметтік көзқарастарын қалыптастыру тәсілі

 

 1. Дұрыс мәлімдемені табыңыз:

А)  Ғылымдарды жіктеуде О.Конт әлеуметтануды математика, физика, биологиядан жоғары деңгейге қойды

В)  М. Вебер қоғамды өзгертудің революциялық жолын жақтады

С)  Қоғамдық келісім теориясын Э. Дюркгейм құрды

 1. D) Дж. Мид алмасу теориясын ұсынды

Е)  К. Маркс – позитивизмнің негізін қалаушы

 

 1. Урбанизацияға тән белгіні табыңыз:

А)  Халық шаруашылығы салаларының алуан түрлілігі

В)  Әлсіз еңбек ұтқырлығы

С)  Еңбектің табиғат ырғағы мен циклдеріне бағынуы

 1. D) Еңбек пен тұрмыстың тұтастығы

Е)  Өмірдің жыл мезгілдеріне бағынуы

 

 1. Құрылымдық-функционалдық талдау теориясында негізгі болып табылатын ұғымды табыңыз:

А)  Әлеуметтік жүйе

В)  Әлеуметтік қауымдастық

С)  Қоғам

 1. D) Жеке тұлға

Е)  Мәдениет

 

 1. Дұрыс әлеуметтік тұжырымдаманы таңдаңыз:

А)  Мәдениет екі негізгі элементті қамтиды – әлеуметтік нормалар мен санкциялар

В)  Мәдениет – революцияның нәтижесі

С)  Мәдениет кейін пайда болды, ал өркениет ерте пайда болды

 1. D) Мәдениет – әрқашанда діни

Е)  Мәдениет – Құдайдың сыйы

 

 1. Нуклеарлы отбасымен бірге басқа туыстарда кіретін отбасылық құрылымды анықтау үшін отбасылық типологияны қолданыңыз:

А)  Кеңейтілген

В)  Бағдарлы

С)  Репродуктивті

 1. D) Бірегей

Е)  Дистатты

 

 1. П. Сорокиннің пікірінше, әлеуметтік мәдениет жүйесінің орталық қағидасы не екенін анықтаңыз:

А) «Құндылық»

В)  «Маңыздылығы»

С)  «Идеялар»

 1. D) Сараптама

Е)  Дін

 

 1. Әлеуметтік реттеудің ерекше түрі – саясатты бөлудің негізгі себебін табыңыз:

А)  қоғамның саралануының өсуі

В)  белсенді азшылықтың қолында адамдардың іс-әрекетін басқаруға назар аудару

С)  жалпы күш-жігерді үйлестіру

 1. D) төтенше жағдайларда басшылардың сәтті әрекеттері туралы есте сақтау

Е)  жаңа аумақтарды игеру

 

 1. Төменде көрсетілгендерден әлеуметтануда ресми құжаттарға не жататынын таңдаңыз:

А)  Статистика деректері

В)  Мемуарлар

С)  Өмірбаян

 1. D) Хат

Е)  Күнделіктер

 

 1. Өзгенің өмір салтына, мінез-құлық, салт, идеялар, наным-сенімдер төзімділік білдіретін түсінікті табыңыз:

А)  Толеранттылық

В)  Эмпатия

С)  Бейімделу

 1. D) Конформизм

Е)  Этноцентризм

 

 1. Қате позицияны табыңыз:

А)  Символдық интеракционизм қақтығыстардағы әртүрлі факторлардың рөлін зерттейді

В)  Марксизм әлеуметтік қақтығыстардағы экономикалық факторларға баса назар аударады

С)  Функционализм қоғамдағы ынтымақтастық пен тұрақтылыққа баса назар аударады

 1. D) Этнометодология адамдардың әлеуметтік өмірге қалай мән беретінін зерттейді

Е)  Мәртебе – бұл адамның топтағы немесе қоғамдағы орны

 

 1. Әлеуметтік институттың негізгі артықшылықтарын табыңыз:

А)  Болжамдылық, сенімділік, жүйелілік

В)  Даралық, болжамсыздық

С)  Сараптама мүмкіндігі

 1. D) Кездейсоқтық, стихиялы

Е)  Хаотикалық, тұрақсыздық

 

 1. Дұрыс сөйлемді табыңыз:

А)  Құндылықтар мінез-құлық мотиві ретінде қызмет етеді

В)  Дәстүрлі әрекет – мүлдем ұтымды

С)  Қоғам тек табиғи құбылыс

 1. D) Қоғам екінші, мемлекет бірінші

Е)  Мәртебе тек біреу болуы мүмкін

 

 1. Дұрыс тұжырымдаманы таңдаңыз:

А)  Функционализм қоғамды көптеген бөліктерден тұратын тұтас организм ретінде зерттейді

В)  Функционализм әлеуметтік қақтығыстардағы экономикалық факторларды зерттейді

С)  Функционализм адамдардың мінез-құлқының мотивтеріне назар аударады

 1. D) Функционализм адамдардың әлеуметтік өмірге қалай мән беретінін зерттейді

Е)  Функционализм қоғамды биологиялық организм ретінде зерттейді

 

 1. Адамның әлеуметтік әрекеттерін анықтау үшін М. Вебердің әлеуметтік әрекет теориясын қолданыңыз:

А)  Егер іс-әрекетте жеке тұлғаның субъективті мотивациясы және екіншісіне бағдарлану болса

В)  Егер жеке тұлға қандай да бір табиғи құбылысқа назар аударса

С)  Егер әрекет ұқсап бағу болса, онда жеке тұлға көпшіліктің атомы ретінде әрекет етеді

 1. D) Егер жеке тұлға қандай да бір тетіктерге немесе машиналарға назар аударса

Е)  Жалғыз дұға

You May Also Like

Никколо Макиовелли деген кім?

Никколо Макиовелли  Никколо Макиавелли –саясатты қазіргідей тусінуге мол улес қосқан Италияның  XVI…

Виртуалды мұражай моделін құру

ВИРТУАЛДЫ МҰРАЖАЙ МОДЕЛІН ҚҰРУ Астанада ЭКСПО-2017 Халықаралық көрмесін өткізу – Қазақстандағы ұлттық…

Кеудеге суық тигенде

Кеудеге суық тигенде мына бір емнің көмегі тиері сөзсіз. Тұнба құрамы: 300…

Выготскийдің балалар ойыны туралы пікірі. Ойынның даму тарихы

Тақырыбы: Выготскийдің балалар ойыны туралы пікірі.                                Ойынның даму тарихы «Ойын» ұғымына түсініктеме…