Блокты сығымды сораптық станцияны автоматтандыру

Барлық өндірістік мекемелерде сораптык кондырғылар қолданылады.Көбінесе поршенді сораптарға қарағанда ортадан тепкіш сораптарқолданылады. Жүктемесі ауыспалы және жүрісі бір қалыпты болмауынабайланысты электр жетегін таңдау қиын. Ортадан тепкіш сораптар көптегенжағдайларда шапшаң жүрісті болып орындалады осыған байланыстыэлектр қозғалтқыштарымен тікелей жалғанады. Ортадан тепкішсораптардан жабык ысырма кезінде жіберілуі рұқсат етіледі немесе босжүріске қозғалтқыштың жіберілу моменті номиналды моментiн (0,2-0,3) болған кезде ортадан тепкіш сораптарға негізгі болып қозғалтқыштың жылдамдығын және қуатын дұрыс таңдау, Ортадан тепкіш сораптардың негізгі сипаттамасы болып, өнімділігінің арынға тәуелділігі есептелінеді:Сорапты қондырғыларының сенімділігін реттеу сұйық немесе ауаның ауыспалы шығыны болатын қондырғылардың мәніне тең. Осыған байланысты әртүрлі реттеу әдістерін қолдану электр энергия шығынымен байланысты. Сораптык станциялардың барлық түрлері жоба бойынша тұракты пайдалану қызметкерісіз орындалады және басқарудың келесі түрлері қолданылады.

  1. Автоматты технологиялык параметрлеріне байланысты:
  2. Дистанционды немесе телемеханикалык диспетчер пунктінен;

3.Жергілікті периодты жұмыс жасайтын персоналмен қажетті  сигналдарды диспетчер пунктіне беріледі.

Барлық сораптық станцияларда резервті сораптарды автоматты қосу қарастырылуы қажет. Жұмыс агрегаттары істен шыққан жағдайда сумен қамтамасыз ететін бірінші категория сенімділігі бойынша сораптық станцияларда электроэнергияның берілу кезінде қысқы мерзімде үзіліс кезіндегі сорап агрегаттарынын өздігінен қосылуы немесе өздігінен жіберілуі болуы керек.

Өрт кауіпті сораптарға дистанционды басқару колданылады, оларавтоматты косылған жағдайда блокировка ажыратылады. Резервуардағы өртке қарсы су қорынын деңгейі жергілікті болған жағдайла шаруашылық су сораптары судан ажыратылады. Егер өртті сөндіру үшін жоғарғы қысымды сумен жабдыктау жүйесі қарастырылса, онда өрт кауіпті сораптар қосылған кезде, баска сораптар ажыратылуы тиіс. Автоматтандырылған сораптық станцияларында дренажды сораптын автоматты басқарылуы тиіс,ғимараттағы жылу және желдету процесінің жұмысы автоматталуы тиіс. Сорапты станцияларында негізгі технологиялык параметрлер бакылануы тиіс. Сумен қамтамасыз етілетін сораптык станциялары өзінің технологиялык жабдыктарына және технологиялык процестің, жүргізілуі сипаттамасына сәйкес жеңіл автоматтандырылады. Сораптар жіберілуі және тоқтатылуы катаң тәртіппен жүргізіледі, жұмыс арасында олагрессивті емес, сондықтан олар жарылыс кауіпті емес. Осыған байланысты бақыланатын параметрлердін саны аз, бакылау периодты жүреді, шамалардын ауытқуы кезінде сигнализация беріледі. Сорап электр қозғалтқышынын дистанционды және автоматты басқару жүйесі реле түйіспелі элементтер негізінде орындалады.

Егер мұнай жинау сала жүиесінде қысым мұнай саласы құрылғысы сызбасында айырылған мұнайды оның дайындау қондырғысына тасымалдау үшін жеткіліксіз болса, сығымды сораптық станциялар қолданылады. Мұнай топтық қондырғыда сығымды сораптық станцияның буферлік сыйымдылығына түседі. Буферлік сыйымдылыкта айдалатын сораптын кабылдауында газдалған мұнайды айлау кезінде қажеттіні камтамасыз ететін 0,6 МПа кысымда ұсталады. Мұнай сораптармен ағынды мұнайөткізгіш бойынша белгіленген орынға беріледі. Блокты бөлмелерде сақтандырғыш клапандар және сорап сальниктері арқылы утечка кезіндепайда болатын мұнайды айдау үшін сонымен бірге сораптар орналасады. Айырылған газ буферлі сыйымдылыктан кейін газ жинау жүйесіне бағытталады. Мұнай айдаудың технологиялык процесі автоматтандырылған.

Сығымды сораптык станцияның басқару және бақылау жүйесі апаттық жағдайдың әсер етуін болдырмау және технологиялык процесс параметрінін берілген мағынасын, оперативті есептеу үшін арналған. Жүйе сығымды сораптык станцияның өнімділігін автоматты реттеуді, буферлі сыйымдылыкта мұнайдын апатты денгейі кезінде сығымды сораптык станцияны автоматты корғау, сораптың автоматты апатты өшірілуін. айырғыштың кысымын автоматты реттеуді, калкан ғимаратында температураны автоматты реттеуді, ССС ны қабылдауда құбырөткізгішті автоматты қорғауды қамтамасыз етеді.

Өндірістілікті автоматты реттеуAO – 5 айдау автоматы көмегімен жүзеге асады. Егер сораптын өндірістілігі сыйымдылыкка түсетін мұнай көлемін жоғарлатса, соңында сұйык деңгейі төмендейді, ол белгілі бір төмен шегіне жетсе, АО – 5 айдау автоматы «төмен деңгей» контактысын тұйықтайды. Осыдан әрбір минут аркылы 3 – 5 сұзақтылык импульсын шығаратын төмен деңгейдің уақытрелес косылады. Егер ысырманы жатканнан кейін деңгейі көтерілсе, айдау автоматы Pвну өшіреді. Егер осыдан кейін сыйымдылыкка түсу деңге оның айдалуына сәйкес келсе, ысырманың өту ағысы өзгермейді. Сығымды сораптық станцияда сұйық ағыны жоғарласа, сыйымдылыктағы сұйық деңгейі жоғарлай бастайды, ол жоғарғы шегіне жеткенде айдау автоматы жоғарғы деңгейдің уакыт релесін қосады. Сыйымдылықта мұнай деңгейі жоғарлағанда апатты жағдайда деңгей шегінің бергіштері ДПУ – 1 ге сигнал береді. Осыдан сығылған ауа қысыммен сығымды сораптық станцияда мұнай кірісінің желісін жабады. Бiруакытта диспетчерлік пунктке апаттык сигнал түседі. Айырғыштың автоматты реттеу кысымы мембранды аткарушы механизммен тікелей әрекетті қысым реттегішімен жүзеге асады.

Мұнай газ су қоспасы жинау коллекторынан құбырша арқылы фазалы айырғышқа келіп түседі. Газ сұйықтан бөлініп шыққан соң «өзіне дейін» қысым реттегіші және ДП щығын өлшегіші арқылы газ құбырына барып түседі де өз қысымының әсерінен гөзға тасымалданады. Мұнай эмульсиясы бастапқыда тамшы түзгішке келіп түседі, содан соң айырғыштың екінші бөлімшесіне ағып өтеді, онда ыдыстан мөлшерлеп беру сорабымен тиімді деэмульгаторды беру есебінен эмульсиянын бөлінуі жүреді. Су, атқарушы механизм арқылы буферлік ыдысқа келіп түседі, одан әрі сораптармен БШСС не жіберіледі, ал сусыздандырылған мұнай көлемдік түрдегі шығынөлшегіш аркылы ортадан тепкіш сораптардын қабылдауына барып түседі де, км аракашықтықтағы МДК не тасымалданады.

Сораптар үздіксіз жұмыс істейді, оларды реттеу, айыру қондырғысынын өткізу қабілетіне байланысты және мұнай су қалқымалы деңгей реттегішімен байланысқан атқарушы механизмнің көмегімен жүзеге асырылады.

Автоматика жүйесінде сорапты агрегаттардың кезекпен жұмыс істеуін,жұмыс агрегат істен шыққан кезде резервтегі сораптың автоматты түрде қосылу, сонымен қатар сұйықпен тоқтаған кезде сору сораптарынын автоматты түрде тоқтауы қарастырылған. Барлық осы операциялар іске қосу крылғылармен байланысқан электромагниттік манометрлер 9 және жергілікті автоматика аспаптарының көмегімен жүзеге асырылады. Кәсіпшілік ортадан тепкіш сораптар кеңінен қолданылады.

Барлык сораптық станцияларда резервті сораптарды автоматты қосукарастырылуы қажет. Жұмысагрегаттары істеншыққан жағдайда сумен қамтамасыз ететін бірінші категориясенімділігі бойынша сораптық  станцияларда электроэнергиянын берілу кезінде қысқы мерзімде үзіліскезіндегі сорап агрегаттарынын өздігінен қосылуы немесе өздігінін жіберілуі болуы керек.

Өртқауіпті сораптарга дистанционды басқару қолданылады, оларавтоматты қосылған жағдайда блокировка ажыратылады. Резервуардағыөртке қарсы су қорының деңгейі жергілікті болған жағдайда шаруашылық су сораптары судан ажыратылады. Егер өрт сөндіру үшін жоғарғы қысымды сумен жабдықтау жүйесі қарастырылса, онда өрт қауіпті сораптар қосылған кезде, баска сораптар ажыратылуы тиіс. Автоматтандырылған сораптык станцияларында дренажды сораптын автоматты басқарылуы тиіс, ғимараттағы жылу және желдету процесінің жұмысы автоматталуы тиіс. Сораптык станцияларында негізгі технологиялык параметрлер бакылануы тиіс. Сумен камтамасыз етілетін сораптык станциялары өзінің технологиялык жабдыктарына және технологиялык процесін, жүргізілуі сипаттамасына сәйкес жеңіл автоматтандырылады. Сораптар жіберілуі және тоқтатылуы катан тәртіппен жүргізіледі, жұмыс арасында олагрессивті емес, сондықтан олар жарылыс кауіпті емес. Осыған байланысты бақыланатын параметрлерін саны аз, бакылау периодты жүреді, шамалардын ауытқуы кезінде сигнализация беріледі. Сорап электркозғалткышынын дистанционды және автоматты басқару жүйесі реле түйіспелі элементтер негізінде орындалады.

You May Also Like

Қара шоколадтың пайдасы

Қара шоколадтың пайдасы. Бір плитка шоколадтың адам денсаулығына тигізер қандай пайдасы бар?…

Мұрын сілемейлі қабығынан сүртінді алу.

Жоспар: žМұрын қуысын күту. žМұрын демалысының бұзылуын алдын алу. žМұрын қуысынан сүртінді…

Ет және ет өнімдерін өңдеу, ашық сабақ

Тәуелсіздікке 30 жыл! шығарма

Тәуелсіздікке 30 жыл! Шығарма Еліміз тәуелсіздіктің бесігінде тербелгелі 30 жыл. Отыз жыл…