КУРСТЫҚ ЖҰМЫС

КЖ. 5В070400.13.3.62.17 ТЖ 

Пәні Компьютерлік жүйелердің интерфейсі

Тақырыбы AMBI жүйесінің ішкі жүйелік интерфейсі 

________________________________

(баға)

 

Комиссия мүшелері

 

аға оқытушы

(қызметі, ғылыми дәрежесі)

Саринова А.Ж.

(аты-жөні)

______________________________

(қолы)                             (күні)

 

аға оқытушы

(қызметі, ғылыми дәрежесі)

Куанышева Р.С.

(аты-жөні)

______________________________

(қолы)                             (күні)

 

Нормабақылаушы

 

аға оқытушы

(қызметі, ғылыми дәрежесі)

Пудич Н.Н.

(аты-жөні)

______________________________

(қолы)                             (күні)

   

 

Жетекшісі

 

оқытушы

(қызметі, ғылыми дәрежесі)

 

Мусекенова Ж.М.

(аты-жөні)

______________________________

(қолы)                             (күні)

 

Студент

 

Жұмабек Г.М.

(аты-жөні)

______________________________

(қолы)                             (күні)

ЕТжБ-201

(топ)

 

Мамандық  5В070400 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету

Есептеу техникасы және бағдарламалау кафедрасы

Курстық жобаға/жұмысқа

ТАПСЫРМА

Пәні Компьютерлік жүйелердің интерфейстері

Студент Жұмабек Г.М                                               топ ЕТжБ-201

Курстық жоба/жұмыс мазмұны

Кіріспе

 1. AMBI жүйесінің ішкі жүйелік интерфейсі
  • SСS интерфейсі
  • Анықтама жүйесі. Workshop
  • Реестр. Реестр арқылы жұмыс жасау.
  • Visual studio C#. Компьтер обойының кординатының өзгеруін         бақылау
 2. Visual studio C#. DRAG & DROP формаларымен жұмыс жасау

Қорытынды

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

2    Алғашқы мәліметтер

2.1 MSWord                                                                                                 

2.2 Google Chrome                                                                                      

2.3 WorkShop                                                                                              

2.4  Visual studio C#                                                                                    

2.5 HTML                                                                                           

3        Орындалу графигі және  Кжоба/КЖ қорғау 

Бөлім Орындалу апталары Кжоба/КЖ (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Кжоба/КЖ тапсыру 5 5         5       5     Кжоба/КЖ қорғау
2     5     10   10 5     5  
3       5     5     5 10   5
4           5   10          
5                          

4    Кжобаны/КЖ орындау процесін орындау үшін ұсынылған әдебиеттердің тізімі:

5 Әдебиеттер тізімі

Негізгі

 1. Унайбаева Р.К., Тойғанбаева Н.А. Компьютерлік жүйелердің  интерфейсі(арнайы курсқа арналған): электрондық  оқулық.- Алматы: Абай ат.ҚазҰПУ, 2012. Каф. «ИСО».
 2. Малибекова М.С., Шындалиев Н.Т. «Дербес компьютердің құрылғылары». Оқу-әдістемелік құрал – Астана. 2010. б.б. 9,625.
 3. Таненбаум Э., Остин Т.,аударған Е. Матвеев. Архитектура компьютера. 6-шы басылым:Оқу-әдістемелік құрал – Астана : 2013.б.б.816

Қосымша

 1. Шевченко,В.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: В.П. Шевченко. – М.: КноРус, 2012. – 288 c
 2. Максимов Н. В., Партыка Т. Л., Попов И. И. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем, 5-ші басылым. Оқу-әдістемелік құрал – Форум, Инфра-М : 2013.б.б.512.
 3. Горнец, Н.Н. ЭВМ и периферийные устройства. Компьютеры и вычислительные системы: Н.Н. Горнец, А.Г. Рощин. – М.: ИЦ Академия, 2012. – 240 c.
 4. Л. А. Малинина , В.В.Лысенко, М. А.Беляев  Основы информатики: (арнайы курсқа арналған): электрондық оқулық-Феникс  Ростов н/Д 2012.б.б.295.

Тапсырманы алдым: «01»     03     2017 ж.              ___________________

Қолы

Проект (жұмыс)

жетекшісі                   _______________________             Ж.М Мусекенова.___

(қолы)                                                                            (аты-жөні)

 

Кафедра меңгерушісі        _____________________         О.Г.Потапенко____   

(қолы)                                    (аты-жөні)

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ

 1. Негізгі бөлім

1.1 AMBI жүйесінің ішкі жүйелік интерфейсі

1.2 SСS  интерфейсі

1.3 Анықтама жүйесі

1.4 Windows операциялық жүйесінің реестрі

1.5 Visual sdudio

 1. Тәжірбиелік бөлім
  • Анықтамалық жүйе.HTML WORKSHOP
  • Реестр арқылы жұмыс жасау
  • Visual studio C# Компьютер обойының кординатының өзгеруін бақылау
  • Visual studio C# DRAG & DROP формаларымен жұмыс жасау

ҚОРЫТЫНДЫ

ПАЙДАЛЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

Кіріспе

Интерфейс (Interface inter-өзара,і face—бет жағы)- деген:

1)программалаушылардың кәсіптік тілінде—өзара әрекеттесу «жазықтығы», пайдаланушы мен компьютердің қарым-қатынасы, яғни екі жүйенің немесе адам мен компьютердің өзара мәліметтер алмасуын жасақтайтын аппараттық-программалық құралдардың жиынтығы;

2) есептеуіш жүйе құрылғыларының не (немесе) программалардың өзара әсерлесуін жасақтайтын құралдар мен ережелер жиынтығы; есептеуіш жүйедегі құрылғыларды үйлестіру немесе жүйелер арасында үйлестіруге пайдаланылатын үйлестіргіш техникалық және программалық құралдар жиынтығы; жүйелердің, құрылғылардың немесе программалардың екі арасын бөлу шекарасы; екі қызметтік құрылғының және олардың қосылу, алмасу сигналдары және т.б. сипаттамаларымен анықталған шекарасы;

3) ішкі программаға басқаруды беру мен бастапқы программаға қайту процедурасы туралы сипаттамалар мен келісімдер жиынтығы

“Компьютерлік жүйелердің интерфейстері” пәнінің мақсаты пайдаланушы интерфейстердің жобалау әдістерін оқыту, заманға сай компьютерлік жүйелердегі аппараттық-программалық интерфейстердің қызметі және ұйымдастыру принциптерін игеру. Студенттер “Компьютерлік жүйелердің интерфейстері ” курсын оқу нәтижесінде:

-Адам-машина жүйелерінің инженерлік-психологиялық және эргономикалық жобалау әдістерін білуі қажет;

-есептеу-адам ортасының өзара қатынасының интерфейстерін жобалаудың жалпы жүйелік әдістерін білуі қажет.

– есептеу ортасын оператормен өзара қатынасын қамтамасыз ететін аппараттық-программалық құрылғыларға қойылатын талапты сауатты түрде құрастыруды білу,

-компьютерлік жүйелердің интерфейстерін ұйымдастыруы бойынша жобалау шешімдерін таңдау және негіздеу.

– компьютерлік жүйелердің интерфейстерінің болашағы мен дамуы туралы мағлұматы болуы қажет.

Компьютерлік жүйелер интерфейстері» пәні бойынша студенттердің алған білімі мен дағдысы келесідей шектес пәндерде: «Интернет технологиялары», «Программаны өңдеудің  қүрал жабдыктары», «Компьютерлік тораптар» сондай-ақ мамандандыру пәндері мен диплом жобасында  колданулары мүмкін. Бүл пән онын алдындағы өтілген «Акпараттану», «Алгоритм тіліндегі программалау технологиясы»пәндермен байланысты.

1 Негізгі бөлім 

1.1 Анықтама жүйесі НТМL WORKSHOP 

 HTML (ағылш. Hypertext Markup Language — «еренмәтін белгілеу тілі») — вебшолғышта көрсетілуге арнаулы еренмәтін мен басқа ақпараттан тұратын веббеттерді жасауға арналған белгілеу тілі.

HTML (HyperTextMarkupLanguage) – бұл құжаттарды кодтау үшін қолданылатын гипертекстік белгілеу тілі. HTML беттер ғаламторда браузерден серверге, жай текст немесе жасырын символдар(шифрлар) арқылы HTTP және HTTPS хаттамаларымен жіберіледі.

HTML тілін британ ғалымы, Тим Бернерс-Ли 1986-1991 жылдары Женев (Швейцария) Еуропалық ядерлік зертеу орталығында жасап шығарған болатын. HTML алғашында, ғылыми және техникалық документацияларды халық арасында алмастыруға арналған тіл ретінде жасалған. HTML көмегімен әдемі жасалған документті оңай және тез жасауға болады. Құрамының өзгеруінен басқа HTML-ға гипермәтіндерді оқу қасиеті қосылған. Бейнематериалдық қасиеттер сосын қосылған. Программалар құжаттарды құрылымдау және пішімдеу, оларды байланыстыру құралдарына қайта шығару (бейнелеу) құралы ретінде құрылды.

HTML тіліндегі белгісі бар (бұндай документтер әдетте .html немесе .htm форматтында болады ) тексттік документтер форматталған түрде көрсететін арнайы бағдарламаларымен өңделеді. Бұндай бағдарламаларды веб-шолғыштар немесе браузерлер дейді, және әдетте олар пайдаланушының талаптарын ыңғайлы интерфейс және оларды көрумен қамтамасыз етеді. Қазіргі кездегі ең атақты веб-браузерлер: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer және Safari.

HTML-документті таңбалауға арналған тег-ті тіл. Кез келген HTML тіліндегі документ элементтер жиынтығын көрсетеді, және әр элементтің басы мен соңы арнайы тег арқылы белгіленеді. Одан басқа, элементтердің арнайы қасиеттері бар атрибуттары бола алады(мысалы,font-элементінің түсі немесе шрифт өлшемі). Атрибуттар ашылып жатқан тег-тің ішіне жазылады. HTML-документінің фрагменттерінің мысалдары:

Екі тег арасындағы текст – ашылған және жабылған. <a href=»http://www.example.com»>Бұл жерде элемент href атрибуты бар, ол гиперсілтемені білдіреді.</a> Бос элемент мысалы: кез келген HTML-документ HTML нұсқасының спецификациясына жауап беретін <!DOCTYPE…> жолынан тұруы қажет. 

            1.2 AMBI  жүйесінің ішкі жүйелік интерфейсі 

AMBA (Advanced Microcontroller Bus Architecture) –ARM фирма әзірлеген шина, фирмаланың ядролардың базасында құрылған, құрылғылар компоненттері тиімді өзара іс-қимыл ұйымдастыру үшін. AMBA шинасы – стандартты кірістірілген ASIC-шина, оңайлату схемотехника және тестті бірнеше рет пайдалану кезінде жылдам модульдік жүйелерін жобалау қамтамасыз ететін. AMBA Rev 2.0 спецификаясы бойынша AMBA 2 типтік шинасының құрамында жоғары жылдамдықта жүйелі магистральдық шина (AHB или ASB) және перифириялық шина (APB)

Жүйелі шина құрамалы процессорларды байланыстырады, ARM- ядролары, жоғары өнімді перифириямен,  DMA контроллерлармен, кірістірілген жадпен және интерфейстермен сияқты.Периферияның шинасы оңайлатылған протоколмен жұмыс істейді және интерфейсті жалпы тағайындау перифериялық құрылғылармен немесе қосымша перифериялық құрылғылармен ұйымдастыру үшін. Жүйелік шинамен ол мост арқылы байланысады, мост жүйені тұтыну азайтуға ықпал етеді.

PrimeCell перифериялық компоненттерінің кітапханасы  қолдануға дайын бағдарламалық макроячейкаларды (IP-блоктар) білдіреді. Қазіргі уақытта кітапханаға кіреді: Статикалық жадтың контроллерлері (SRAM).

Динамикалық жадтың контроллерлері (DDR, DDR2).

Жадқа тікелей қол жеткізу контроллерлері.

Үзілістердің контроллерлері(VIC, Advanced VIC).

UART, синхронды дәйекті  интерфестер (SPI), нақты уақыттың сағаты, жалпы тағайындау еңгізу шығару құралдары (GPIO) және т.б.

АРВ шиналарымен микроконтроллерлерді жасап шығаруға арналған CoreLinkT AMBA Designer құрал-сайманды жүйесі.

AMBA ішкі жүйелі интерфейсі AHB. 

     Ішкі жүйелі интерфейсі AHB (Advanced High-performance Bus –кеңейтілген жоғары өнімді шина) тез істейтін, өнімділігі жоғары модульдерді біріктіруге арналған жоғары тактілік жиілікте жұмыс істейтін.

AMBA AHB шина арқылы деректер алмасу оңай нұсқасын қарастырайық:

 1. Бас құрылғы адресті және HCLK сигналдың фронты бойынша басқару сигналдарды қояды. 2. Бағынатын құрылғы адрестік шинадан (HADDR) және басқару шинадан (Control) HCLK келесі фронтта мәнің оқиды.
 2. Адресті мен деректерді оқып алғаннан кейін бағынатын құрылғы осы циклда шинаға жауап береді(сигнал HREADY активен).
 3. Бас құрылғы шинаның үшінші циклда бағынатын құрылғы қойған деректерді оқиды. AMBA ASB (Advanced System Bus) жүйелі интерфейс болып саналады және 16- 32- разрядты микроконтроллерлерде қолдануға арналған.

Процессорды сыртқы мен ішкі жадты байланыстыруға мүмкіндік береді.

Ішкі жүйелі интерфейсі AMBA ASB

AMBA ASB (Advanced System Bus) жүйелі интерфейс болып саналады және 16- 32- разрядты микроконтроллерлерде қолдануға арналған.

Процессорды сыртқы мен ішкі жадты байланыстыруға мүмкіндік береді.

1.3 SСIS  интерфейсі 

SCSI (Small Computer System Interface) бір шинада өз тағайындау бойынша әр түрлі құрылғыларды қосу үшін жобаланған интерфейс (мысалы приводы CD, қатан дисктерді, сканерлерді, принтерлерді ).

Бірінші рет SCSI  1981 жылы “NEC”, “SEAGATE”компаниялармен  жарияланған.

Деректерді жіберу режимдері

А) Уақыты бойынша:

 • SCSI-1, 2 – паралельды
 • SCSI-3 – параллельды немесе дәйекті (мысалы оптоволокно)

Б) Электр. Схема бойынша:

 • Сызықтық – сигнал 1 сым бойынша барады, 2 сым экранировкаға арналған
 • дифференциалды – бір сым түзу сигнал үшін

В) Синхронизация бойынша

 • бар => жылдамдығы биік
 • жоқ =>ескі версияларда бар, бірақ баяу

Кабельдың құрылымы

Көп қабатты, әрқайсы сигналдын әр типін жіберу үшің арналған

Бүкіл құрылғылары бір біріне тең орындаушы мен басқарушы да бола алады. Бірақ бір уақытта екі ғана сөйлеседі, біреуі басқарады екіншісі орындайды. Сонымен бірге «үзіліспен қосылуы» режимін қосуға болады: Әрбір құрылғысына номер тіркеледі – SCSI ID, ID жоғары болса кейінірек қосылады.

SAS (Serial Attached SCSI) 

Дәйекті интерфейс, деректерді сақтауға арналған құрылғыларды қосу үшін жобаланған, мысалы қатан дисктер.

SAS SCSI параллелды интерфейсті ауыстыру үшін жобаланған, көбінесе командалары мен терминдері    SCSI  интерфейстің негізінде құрылған.

SAS SATA интерфейспен теріс үйлесімді :  3 Гбит/с және 6 Гбит/с SATA құрылғылары SAS контроллерге қосылуға мүмкіндік бар,бірақ  SAS құрылғыларды  SATA контроллерлеріне қосуға болмайды.

SAS деректерді 12 Гбит/с жылдамдығымен бір сызықта жіберуді қамтамасыз етеді.

SAS  <=> SATA

SATA дискті SAS контроллерге қосуға арналған разъем.

1.4 Анықтама жүйесі 

Windows жүйесіндегі жұмыс істеу негіздерінің басталу уақыты 1981 жылы MS(PC)-DOS операциялық жүйесі IBM дербес компьютерлермен бір мезгілде пайда болып, әрбір компьютерге орналастырылған болатын. MS-DOS операциялық жүйесі тек бір адамның жұмыс істеуіне арналған болатын және бір мезетте тек бір мақсатты ғана шешетін, оның үстіне MS-DOS операциялық жүйесі компьютердің тек 640 кб жедел жадын ғана (RAM) пайдалана алатын еді.

Адам  мен компьютер арасындағы байланысты ұйымдастырушы қызметін, яғни пайдаланатын негізгі интерфэйс рөлін MS-DOS жүйесінде командалық жол атқарды. Бұл жол арқылы MS-DOS жүйесі мен адам арасындағы сұхбат ыңғайсыз жүргізіледі, ЭЕМ-ді басқаруға арналған қажет жүзден астам командалар пернелерден енгізіліп барып орындалады. Командаларды жазу тәртібі өте күрделі деуге болады, кейде бір команданы орындау үшін ондаған символдарды теруге тура келеді. Осы операциялық жүйемен негізінен тек маман программалаушылар ғана тікелей жұмыс істейді де, көптеген адамдар ондай дәрежеге көтеріле алмайды. Жүйелік программалық қоршаулар негізінен компьютердің файлдық жүйесімен жұмыс істеуді жеңілдетті, яғни қажет информацияны жылдам әрі жеңіл тауып, оның мазмұнын қарауға және жұмыс істеуге өз септігін тигізді.

Кез келген операциялық жүйе сияқты Windows ортасының негізгі ядросы, жедел жадты басқаратын ішкі жүйесі, файлдық жүйесі, енгізу-шығару құрылғыларымен жұмыс істейтін драйверлері, т.б. жүйелері бар.

Ол жұмыс кезінде мынадай мәселелердің орындалуын қамтамасыз етуі тиіс:

 • компьютердің барлық аппараттық құрал-жабдықтарын басқару;
 • файлдық жүйемен жұмыс істеуді қамтамасыз ету;
 • қолданбалы программаларды іске қосу.

Бұған қоса WINDOWS жүйесі:

 • бір уақытта бірнеше программалардың жұмыс істеуін;
 • әр түрлі программалар арасында мәліметтер алмасуын;
 • масштабталатын шрифтерді сүймелдеуді;
 • мультимедия мүмкіндіктерін пайдалануды;
 • біріңғай анықтамалық жүйе жұмысын қамтамасыз ете алады.

Windows-тағы анықтама жүйесі пайдаланушыға амалдық жүйемен жұмыс істеу жөнінде туындайтын сұрақтардың көпшілігі бойынша анықтама беру қызметі болып табылады. Оның құрылымы жүйелі, тілдесуі өте ыңғайлы.

Windows анықтама жүйесіне бірнеше тәсілмен жүгінуге болады:

 • < Windows >+<F1> пернелер тіркесімі көмегімен
 • Бас мәзірдің Анықтама және қолдау (Windows ХР амалдық жүйесінде) немесе Анықтама (Windows өзге нұсқаларында) тармағын таңдау арқылы;
 • амалдық жүйенің қандай да бір құрамдас бөлігі терезесінің мәзірінен Анықтама – Анықтама және қолдау орталығы немесе Анықтама – Анықтаманы шақыру әмірін таңдау.

Windows косымшаларында анықтама жүйесін шақыру ұқсас тәсілдермен жүзеге асырылады:

 • <F1> пернесін басу;
 • бағдарлама мәзірінен Анықтама> Анықтама: бағдарлама атауы немесе Анықтама> Анықтаманы шақыру әмірін таңдау.

1.5 Windows операциялық жүйесінің реестрі 

Реестр Windows (English Windows тізілімі.) –  немесе жүйе тізбегі. Microsoft Windows амалдық жүйелерінде опциондар мен параметрлерін иерархиялық салынған дерекқор. Реестр ақпараттық және аппараттық қамтамасыз ету параметрлерін, пайдаланушы профильдерін, алдын ала орналтылған құрылғыларды қамтиды. Басқару тақтасындағы өзгерістер, файл бірлестіктердің, жүйе саясатын ең, орнатылған бағдарламалық қамтамасыз тізімі тізілімінде тіркеледі. Windows реестрі ақпараттарды INI файлдарда сақтауға, АРІ  оқу – жазу конфигурациясын қамтамасыз ету, қысқа атаулар мәселерелерін шешуді жүзеге асырады. Microsoft Windows – жалғыз (ReactOS және eComStation санамағанда) операциялық жүйе реестр механизімін қолданатын. Реестрді өзгерткенде келесілер пайда болады. Бастапқыда, орнату процесінің (орнату) және Windows параметрлерінде, жүйе конфигурациясы туралы деректерді бөлігін сақтауға диск файлдарды, қалыптасады. Содан кейін, әрбір жүйеде процессіндегі жүктеулерді, сондай-ақ пайдаланушылардың әрбір әрбір енгізу және шығару барысында, кезінде қалыптасады. ішінара сол файлдар (Бағдарламалық қамтамасыз ету, System …) алынған «тізілімінде» қалыптастыру үшін деректер, ақпарат бөлігі ntdetect ұшаққа (HKLM \ Hardware \ сипаттамасы) жиналды. Яғни, реестр бөлігі файлдарда сақталады, ал жарты бөлігі Windows  жүктеу процесінде пайда болады. Реестрді редакциялау, оқу, көру үшін стандартты құралдар Windows (regedit.exe немесе regedt32.exe) қолжетімді тізбе филиалын қолданады. Егер реестрді редакциялап немесе өзгерткеннен кейін ол файлдарға жазылады.

1.5 Visual Studio 

      Microsoft Visual Studio — Майкрософт компаниясының өнімдер тізбегі, құрамына біріктірілген өңдеу ортасы бағдарламалық жасақтамасы және басқа да аспаптық (инструменталды) құралдар кіреді. Аталған өнімдер консольдік қосымшалармен қатар қолданбалы бағдарламалық жасақтамалары да кіреді, мысалы қолданушының графикалық интерфейсі жасақтамасы, сонымен қатар Windows Forms технологиясын қолдану арқылы да, және веб-сайт, веб-жасақтамалар, веб-қызметтерМашинелік кодында және басқа Басқарылатын код арқылы да Microsoft Windows, Windows Mobile, Windows CE, .NET Framework, .NET Compact Framework и Microsoft Silverlight қолданатын барлық платформаларға.

Visual Studio 97 — ең алғаш бағдарламалық жасақтама үшін әр түрлі өңдеулер қосылған Visual Studio бағдарламасының алғашқы нұсқасы болып табылады. Бағдарлама екі нұсқадан тұрады – Professional және Enterprise, солай-ақ Visual Basic 5.0, Visual C++ 5.0, Visual J++ 1.1, Visual FoxPro 5.0 және Visual InterDev бағдармалары құрамына кіреді.

Visual Studio 6.0 — Win9x платформасында қызмет атқаратын Visual Studio бағдарламасының соңғы нұсқасы. (1998 жылы іске қосылған). Бұл нұсқа осы күнге дейін Visual Basic бағдарламасын пайдаланатын программисттердің арасында әйгілі. Visual Studio бағдарламасының бұл нұсқасы Windows пен Microsoft-тың арасындағы қосымшалардан .NET. платформасы пайда болғанға дейін негізгі ортасы болып табылады.

Visual Studio .NET (кодтық атауы Runner; ішкі версиясы 7.0) – 2002 жылдың ақпан айында іске қосылған (.NET Framework 1.0 бағдарламасымен бірге ). Visual Studio .NET бағдарламасы үшін Service Pack 1 2005 жылдың наурыз айында пайда болды.

Visual Studio .NET 2003 – (кодтық атауы Everett; ішкі версиясы 7.1) — 2003 жылдың сәуір айында іске қосылған (құрамына .NET Framework 1.1 кіреді). 2005 жылдың сәуір айында Microsoft Visual Studio .NET 2003 Professional Special Edition бағдарламасы пайда болғанын хабарлады. Келесі жаңа сатыға көтерілу үшін көптеген атқарымы бар Visual Studio .NET 2003 Professional Special Edition бағдарламасы пайда болды.

Visual Studio 2005 (кодтық атауы Whidbey; ішкі версиясы 8.0) — 2005 жылдың қазан айында іске қосылған (құрамына .NET Framework 2.0 кіреді). 2005 жылдың қазан айының басында Express редакциясында жаңа өнімдер пайда болды: Visual C++ 2005 Express, Visual Basic 2005 Express, Visual C#2005 Express. 2006 жылдың 19 сәуірінде Express редакциясы тегін болды. VS2005 үшін Service Pack 1 және Express-редакциясы 2006 жылдың 16 желтоқсанында іске қосылды.

Visual Studio 2008 (кодтық атауы Orcas; ішкі версиясы 9.0) — .NET Framework 3.5-пен бірге 2007 жылдың 19 қарашасында іске қосылды. Бұл бағдарлама ОС Windows Vista , Office 2007 және веб-қосымшаларды жасауға мақсатталған. C# және Visual Basic тілдерінің жаңа нұсқалары және LINQ бағдарламалары құрамына кіреді. 2008 жылдың 28 қазанында алғаш рет бағдарламаны орыс тілінде пайдалануға мүмкіндік болды.

Visual Studio 2010 (кодтық атауы Hawaii, Ultimate — Rosario-ға арнайы; ішкі версиясы 10.0) — .NET Framework 4.0-пен бірге 2010 жылдың 12 сәуірінде іске қосылды. Бұл бағдарламаға C# 4.0 және Visual Basic .NET 10.0 тілдерінің қолдауы құрамына кіреді.

 

3 Тәжірбиелік бөлім

 

 1. HTML-мен арнайы топқа берілген тақырып бойынша веб анықтамалық жүйесін жасау.

 

 1. Реестр редакторы жыне Visual Studio немесе Delphi арқылы берілген әр студентке индивидуалды тапсырманы орындау.
 2. Visual Studio немесе Delphi арқылы берілген әр студентке индивидуалды тапсырманы орындау.

 

 

 

2 мен 3 тапсырма.

 

1 тапсырманың орындалу нәтижиесі.

 

1.1.<html>

<head>

<style>

p {

 text-indent: 20px;

    font-family: Times;

               font-size: 20px;

   }

   body

   {

   background: url(elitefon.ru_14122.jpg);

   background-size:100%;

   }

</style>

</head>

<body>

<p><b>ФИО : Жұмабек Гаухар Маратқызы</b></p>

<p><b>Дата рождения: 01.01.98 г.</b></p>

<p><b>Место обучение: ПГУ им.С.Торайгырова</b></p>

<p><b>Специальность: ВТиП</b></p>

<p><b>Группа:ЕТжБ-201</b></p>

<p><b>Тема курсовой работы: SCSI и Цифровые интерфейсы P&D, DVI и DFP</b></p>

<p><b>Руководитель : Мусекенова Жанерке Маратовна</b></p>

</html>

</body>

</html>

 

 

1.2.<html>

<head>

<style>

ul

{

 text-indent: 40px;

font-family: Arial;

}

p {

 text-indent: 20px;

    font-family: Arial;

   }

   text2

   {

   text-indent: 40px;

    font-family: Arial;

   }

   table {

        border-collapse: collapse;

    }

    table th,

    table td {

        padding: 0 3px;

    }

    table.pd th,

    table.pd td {

        border: 1px solid #000;

    }

</style>

</head>

<body bgcolor = «#EEE8AA»>

<center><img  src = «220px-Scsi_logo.svg.png»></img></center>

<h1 align = «center»>SCSI</h1>

<p><b>SCSI</b

<h2>Стандарты</h2>

 

1.3. <html>

<head>

<style>

p {

 text-indent: 20px;

    font-family: Times;

   }

  

 table {

        border-collapse: collapse;

    }

    table th,

    table td {

        padding: 0 3px;

    }

    table.pd th,

    table.pd td {

        border: 1px solid #000;

    }

               .block1

   {

   position: relative;

               padding: 20px;

    border: solid 1px black;

    float:right;

    width:400px;

   }

   .block2

   {

   position: relative;

               padding: 20px;

    border: solid 1px black;

    float:right;

    width:200px;

   }

   text1

   {

   position:absolute;

               bottom:0;

   }

   </style>

</head>

<body bgcolor = «LightBlue»>

<h1><center>Цифровые интерфейсы P&D, DVI и DFP</h1></center>

 

2 мен  3 тапсырманың орындалу нәтижиесі.

 

Тапсырманың бағдарламасы:

 

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

using Microsoft.Win32;

 

 

namespace ConsoleApplication2

{

class Program

{

static void Main(string[] args)

{

RegistryKey Key = Registry.CurrentUser.CreateSubKey(«Control Panel\\Desktop»);

Key.SetValue(«WallpaperOriginX», «300»);

Key.SetValue(«WallpaperOriginY», «200»);

Key.Close();

}

}

}

3 тапсырманың орындалу нәтижиесі. 

Тапсырманың бағдарламасы:

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Windows.Forms;

 

namespace gauharapp

{

static class Program

{

/// <summary>

/// The main entry point for the application.

/// </summary>

[STAThread]

static void Main()

{

Application.EnableVisualStyles();

Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);

Application.Run(new Form1());

}

}

}

Тапсырманың барысында қолданған функциялар: 

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Windows.Forms;

namespace gauharapp

{

public partial class Form1 : Form

{

public Form1()

{

InitializeComponent();

}

private void textBox1_DragEnter(object sender, DragEventArgs e)

{

if (e.Data.GetDataPresent(DataFormats.Text))

e.Effect = DragDropEffects.Copy;

else

e.Effect = DragDropEffects.None;

}

private void linkLabel1_DragEnter(object sender, DragEventArgs e)

{

if (e.Data.GetDataPresent(DataFormats.Text))

e.Effect = DragDropEffects.Copy;

else

e.Effect = DragDropEffects.None;

}

private void textBox2_DragEnter(object sender, DragEventArgs e)

{

if (e.Data.GetDataPresent(DataFormats.Text))

e.Effect = DragDropEffects.Copy;

else

e.Effect = DragDropEffects.None;

}

private void textBox1_DragDrop(object sender, DragEventArgs e)

{

textBox1.Text = e.Data.GetData(DataFormats.Text).ToString();

}

private void textBox1_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)

{

textBox1.DoDragDrop(textBox1.Text, DragDropEffects.Copy |

DragDropEffects.Move);

}

private void linkLabel1_DragDrop(object sender, DragEventArgs e)

{

linkLabel1.Text = e.Data.GetData(DataFormats.Text).ToString();

}

private void linkLabel1_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)

{

linkLabel1.DoDragDrop(textBox1.Text, DragDropEffects.Copy |

DragDropEffects.Move);

}

private void textBox2_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)

{

textBox2.DoDragDrop(textBox2.Text, DragDropEffects.Copy |

DragDropEffects.Move);

}

private void textBox2_DragDrop(object sender, DragEventArgs e)

{

textBox2.Text = e.Data.GetData(DataFormats.Text).ToString();

}

Қорытынды 

     Бұл курстық жұмыс барысында  біз копьютерлік жүйелік интерфейстерді, оның ішінде AMBI және SСIS интерфейстері туралы көптеген ақпараттарды алдық. HTML веб бағдарламалау тілінде жұмыс жасауды үйрендік. AMBI және SСIS интерфейстеріне HTML-да анықтама жүйесін жасадық. Жалпы HTML-да жұмыс істеу мүмкіндіктерін жан-жақты қарастырып, курстық жұмыс барысында кеңінен пайдаландық. Негізінде қазіргі таңда веб-сайтты html5 css3 құру үрдісі үлкен ауқымды алып жатыр.Біз осы көмекші бағдарламаларды пайдалана отырып , өзіміздің алғашқы веб-сайтымызды жасадық.Курстық жұмыстың арқасында біз өзіміздің мамандықты жан-жақты қамтып,көп нәрселерді үйрене отырып сол үйренген бар нәрселеремізді тәжірбие барысында қолданып,өзімізді тәжірбие барысында басқа қырымыздан көрсете білдік.Алдағы таңда осы курстық жұмыста өзіміздің жинаған тәжірбилерімідің көптеген пайдасы тиетіндігі рас.

WORKSHOP арқылы НТМL –да жазылған жұмысты бір папкаға біріктіріп, жинақтадық. WORKSHOP НТМL-дың көмекші бағдарламасы.

Реестр редакторының мүмкіншіліктерін анықтап, Windows операциялық жүйесінің еңгізілген бағдарламаларының белгілері мен аттарын өзгертуді үйрендік. Ол өзгертулерді С # тілінде код жазу арқылы орындадық. С#  Visual Studio жұмыс істеу ортасы бағдарламасында жұмыс жасайды.Біз Visual Studio С# тілінде өзіміздің курстық жұмысымыздың кодын жазу барысында көптеген жаңа ақпараттармен танысып,жұмыс жасадық.

Индивидуалды берілген 3 элеметтің өзара байланыса жұмыс істеуін қамтамасыз ететін код жаздық.

Курстық жұмыстың нәтижиесінде көптеген жаңа нәрселермен танысып, олармен жұмыс жасауды үйрендік.

   Курстық жұмыс барысында көптеген жаңа бағдарламалармен,түрлі жаңа ақпараттармен алмасып онымен түрлі бағытта және де танысқан барлық бағдарламалармен жұмыс жасауды үйрендік.

ПАЙДАНЫЛҒАН  ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 1. Унайбаева Р.К., Тойғанбаева Н.А. Компьютерлік жүйелердің  интерфейсі(арнайы курсқа арналған): электрондық  оқулық.- Алматы: Абай ат.ҚазҰПУ, 2012. Каф. «ИСО».
 2. Малибекова М.С., Шындалиев Н.Т. «Дербес компьютердің құрылғылары». Оқу-әдістемелік құрал – Астана. 2010. б.б. 9,625.
 3. Таненбаум Э., Остин Т.,аударған Е. Матвеев. Архитектура компьютера. 6-шы басылым:Оқу-әдістемелік құрал – Астана : 2013.б.б.816.
 4. Шевченко,В.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: В.П. Шевченко. – М.: КноРус, 2012. – 288 c
 5. Максимов Н. В., Партыка Т. Л., Попов И. И. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем, 5-ші басылым. Оқу-әдістемелік құрал – Форум, Инфра-М : 2013.б.б.512.
 6. Горнец, Н.Н. ЭВМ и периферийные устройства. Компьютеры и вычислительные системы: Н.Н. Горнец, А.Г. Рощин. – М.: ИЦ Академия, 2012. – 240 c.
 7. Л. А. Малинина , В.В.Лысенко, М. А.Беляев  Основы информатики: (арнайы курсқа арналған): электрондық  оқулық-Феникс  Ростов н/Д 2012.б.б.295.
You May Also Like

Тіс протездерін дайындау технологиясы бойынша, дәріс

Мақсаты Жалпы түсінік беру: 1.«штифті тіс» терминімен  таныстыру: Штифті тістер – бұл,…

Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп  гигиенасы(тек жауаптары): І, ІІ- нұсқа жауаптары

Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп  гигиенасы(тек жауаптары): Iнұсқа 1).Жүре пайда болған рефлекстер:…

Магмалық тау жыныстары

Магмалық тау жыныстары атқылаған тау жыныстары — магма немесе жанартаулық атқылаулардан жер…

Нарықтық экономикадағы қаржылық жоспарлаудың ерекшеліктері, курстық жұмыс

Тақырыбы:    Нарықтық экономикадағы қаржылық жоспарлаудың ерекшеліктері Жоспар Кіріспе………………………………………………………………………………………………….. Қаржылық жоспарлаудың теориялық аспектілері…