Тақырыбы:  «Қиғаш иілген арқалықты есептеу»

 «Центрден тыс сығылған бағананы есептеу»

№2.1 – есеп

«Қиғаш иілген арқалықты есептеу»

Тапсырманың мақсаты мен шарттары: 

Қиманың қабырғаларының қатынасы h:b=k (h>b)

 • бас жазықтықтардағы Mx және My июші моменттерінің кеңістіктегі эпюраларын салу;
 • көлденең қиманы алдын ала тиімді орналастырып, беріктік шартынан h және b қима өлшемдерін анықтау;
 • арқалықты, оған әсер ететін күштерді кеңістікте салып көрсету;
 • қауіпті қимада күштік және бейтарап сызықтардың орынын анықтап, олардың орналасуын көрсету;
 • қауіпті қимада тік кернеулердің (s) жазықтықтағы және кеңістіктегі эпюрлерін салу;
 • оның бос шетіндегі толық майысу шамасының (f) сан мәнін және оның бағытын анықтау;
 • кез-келген қимада (бекітілген және бос шетінен басқа) күштік және бейтарап сызықтары мен толық майысу бағыттарын анықтап, олардың орналасуын салып көрсету.

Арқалықтың ұзындығы l=4a=4м; E=2*105Мпа; [s]=160Мпа.

Жүктер k
m, кН*м F, кН q, кН/м
4 18 20 15 1,8
 • Иілу моментінің эпюраларын тұрғызамыз.

Вертикаль жазықтық YZ:

I – аралық BC (0£ Z1 £2a)

= q ;  Mx1= – q *  = –

® = 0;  Mx1= 0

® = 15*1 = 15кН;  Mx1= –  = – 7,5кН*м

® = 15*2 = 30кН;  Mx1= –  = – 30кН*м

II – аралық BC (0£ Z2 £2a)

= q (2a+ ;  Mx2= –  – F

®  = 50 кН;  Mx2  = –  – 20*0 = -30кН*м

®  = 65 кН;  Mx2 = –  – 20*1 = -87,5кН*м

®  = 80 кН;  Mx2 = –  – 20*2 = – 160кН*м

Горизонталь жазықтық XZ:

II – аралық (0£ Z2 £2a) 

= 0;  My1= m=18кН*м

III – аралық (0£ Z3 £a) 

= – ;  My2= F + m

® = -20 кН;     My2  =20 + 18 = 18 кН*м

® -20 кН;    My2 = 20 + 18 = 38 кН*м

 • Қима тағайындау.

Қауіпті қима Е (Mx=160 кН*м; My=38 кН*м).

А.Тік орналасу.

Wx =  = Wmax;

Wy =    = Wmin;

Wmax = k Wmin =1,8 Wmin;

Ең үлкен кернеулер:

smax,E =

Б. Көлденең орналасу.

Wx = Wmin

Wy = Wmax 

smax,E

А жағдайында ең үлкен бойлық кернеу аз. Сондықтан білік қимасының тік орналасуын қабылдаймыз.

Беріктік шарты:

smax,E  £ 160000 кПа

Қима өлшемі:

b ³  = 0,138 м = 13,8 см

b=14см;  h=25,2см

Остік инерция моменттері:

Jx =

Jy =

 =  = 

Остік қарсыласу моменттері:

Wx = Wmax = k*Wmin = 1481,76 * 10-6м3

Wy = Wmin =  = 823,2*10-6м3

 • Кернеулерді анықтау, күштік және бейтарап сызықтардың орналасуын анықтау. 

Тіктөртбұрышты қиманың 1,2,3,4 нүктелері үшін теңдеу:

sMx, max = 108 МПа

sMy, max = 46 МПа

s1 = 108-46 = 65 МПа

s2 = 108+46 = 152 МПа

s3 = -108+46 = -62 МПа

s4 = -108-46 = -152 МПа

Күштік және бейтарап сызықтардың орналасуын анықтау:

tgaE = =  = 0,2375

a=-13,360

tgbE = tgaE *  = 0,2375*3,24 = 0,7695

b = 37,570

 • Біліктің майысуын анықтау.

Серпімді сызықтың универсалдық теңдеуін құрамыз (бастапқы өлшемдер әдісі бойынша):

EIxv = –  +

EIx=2*108кПа*18670,2*10-8м4 = 37340,4 кН*м2

EIyu =  –

EIy=2*108кПа*5762,4*10-8м4 = 11524,2 кН*м2

v = [-  + ]

u =  [  – ]

z=4a=4м

vA = [-  + ] = -0,0164 м

uA =  [  – ] = 0,0055 м

Толық майысу:

fA= = 0,0173м=1,73см

Толық майысу бағыты:

tgjA= – =  = -0,33

jA=-18,260≈180

№2.2-есеп

«Центрден тыс сығылған бағананы есептеу»

Көлденең қимасы схемада көрсетілген шойыннан жасалған қысқа бағанаға центрден тыс B нүктесінде оның өсіне паралель сығушы F күші әсер етеді. Аталған бағана үшін:

 • көлденең қиманың ауырлық центрінің және x, y орталық бас инерция осьтерінің орнын табу;
 • бас инерция моменттерін (Jx, Jy) және инерция радиустарын анықтау;
 • орталық бас осьтерге қатысты Fкүші әсер ететін нүктенің координаттарын табу;
 • бейтарап сызықтың орнын табу;
 • ең үлкен созылу және сыығылу кернеулерін F күші және қиманың өлшемдері арқылы өрнектеп, анықтау;
 • берілген [sр] – созылу және [sс] – сығылу кезіндегі мүмкіндік кернеулер арқылы [F] – сығушы күштің мүмкіндік мәнін есептеу;
 • сығушы күш әсер етіп тұрған бағананың кеңістіктегі көрінісін көрсету;
 • көлденең қимадағы кернеулердің кеңістіктегі эпюрін салу;
 • қима өзегін салу.
Мүмкіндік кернеулер Қима өлшемі

а, м

[sр], МПа [sc], МПа
4 16 175 0,29
 • Қиманың ауырлық центрін анықтаймыз. x, y остерін жүргіземіз.

xc = 0

yc =

A1 = 0,3a * a = 0,3a2

A2 = A3 = 0,3a * 0,25a = 0,3a * 0,25a = 0,075a2

=0,5a

= =0,35a

xc және yc центрлік өстеріне сәйкес әр фигураның ауырлық центрлірінің координаттары:

m =  = 0,45a – 0,5a = – 0,05a

n =  = 0,45a – 0,35a = 0,1a

l =  = 0,45a – 0,35a = 0,1a

Қиманың ауырлық центрінің дұрыстығы:

= 0,3a2*(-0,05a)+2(0,075a2*0,1a) = -0,015a3+0,015a3 = 0

 • xc және yc осіне сәйкес өстік инерция моменттерін анықтаймыз.

Jxc = Jxc (1) + Jxc(2) + Jxc(3)

Jyc = Jyc (1) + Jyc(2) + Jyc(3)

A = A1 + A2 + A3 = 0,3a2+2(0,075a2) = 0,45a2

Қиманың инерция радиустары:

 • xc және yc остер жүйесінде F күшінің орналасу нүктесінің координаттары:
 • Бейтарап сызықтардың орналасуын анықтаймыз:
 • Ең үлкен созушы және сығушы кернеулерді анықтаймыз:
 • Fadm мүмкіндік жүгін анықтаймыз.

Созу кезінде

Сығу кезінде

 • Аксонометрияда қиманың сыртқы бойында бойлық кернеулердің таралу эпюраларын орнатамыз:
 • Қима өзегі

I – I

ax = ¥;  ay = 0,55a

II – II

ax = ¥;  ay = -0,45a

III – III

ax = -0,4a;  ay = ¥

IV – IV

ax = 0,4a;  ay = ¥

V – V

ax = 0,425a;  ay = 0,85a

VI – VI

ax = -0,425a;  ay = 0,85a

VII – VII

ax =0,7125a;  ay = -0,57a

VIII – VIII

ax = -0,7125a;  ay = -0,57a 

You May Also Like

Қaзipгi зaмaнғы кәciпopындap, реферат

PEФEPAТ Қaзipгi зaмaнғы кәciпopындap өздepiнiң бәceкe бaғытын нығaйтy   үшiн әлeмдiк нapықтың жoғapылaп…

Валюта нарығы, реферат

МАЗМҰНЫ КІРІСПЕ…………………………………………………………………………..  І ТАРАУ.  Валюта  нарығы  және  валюталық  реттеу  туралы  жалпы  түсінік……………………………………………………………..……………….…

Қысқа тұйықталған роторлы асинхронды қозғалтқыш, реферат

Кіріспе  Бұл есептік сызбалық жұмыста қысқа тұйықталған роторлы  асинхронды қозғалтқыштың пайда болуын…

Ақпараттық технология, реферат

Жоспар Ақпараттық технологияның қалыптасу кезендері және негізгі ұғымдары Жаңа информациялық технологиялар Іздестіру…