Ғылыми жоба тақырыбы  

«Ағылшын тіліндегі мультфильмдердің кішкентай баланың сөйлеу дағдысына әсері»

Мазмұны

КІРІСПЕ

ЗЕРТТЕУ БӨЛІМ

2.1. Мультфильмнің-бала өміріндегі рөлі

2.2.  Шетелдік мультфильмдердің сөйлеу мәнеріне әсері мәселесі

ПРАКТИКАЛЫҚ БӨЛІМ

3.1. Сүйікті мультфильмдердің рейтингі

3.2. Оқушылардың сөздік қорын, мәнерін  бақылау

3.3. Сауалнама  қорытындысы

«Ағылшын тіліндегі мультфильмдердің кішкентай баланың сөйлеу дағдысына әсері»

тақырыбы бойынша  зерттеу жұмысына

Пікір

Оқушы «Ағылшын тіліндегі мультфильмдердің кішкентай баланың сөйлеу дағдысына әсері» тақырыбында жазған зерттеу  жұмысы жақсы зерттеліп, жазылған. Қазіргі заман талабы шет тілін үйрену, көп тілді меңгеру өзекті болып отыр, ғаламтор желісі дамығаннан кейін кішкентай балалардың көбісі шетелдік мультфильмдерді көруді,соларға еліктеп, шетел тілінде сөйлеуді қызық көргендіктен, осы тақырыптың дұрысы мен бұрысын ажыратып, зерттеген.

Шығармашылық – ізденіс жұмысты жазу барысында оқушы  мектеп оқушылары арасында қазіргі таңда қызықты  мәселелердің бірі ағылшын  елінің тілін, мәдениетін, қазіргі таңда ағылшын тілін оқу керек пе, жоқ па, жалпы кішкентай балаларды мультфильмдер арқылы ағылшын тілін үйрету керек па, жоқ па деген сұрақтар қарастырылған. Зерттеу жұмысында тақырыпты жан-жақты зерттеп ашуға тырысқан.

Оқушы бұл шығармашылық ізденіс жұмысты жазу барысында көп ізденгені байқалды. Оқушы  осы жобаны жазарда көп ізденді, сабақтан тыс уақытта жеке компьютерде отырып , мақалаларды қарап, газет журналдардан біраз ақпарат қарап, ізденді.  Жұмыс кіріспе, зерттеу бөлімі, практикалық бөлім, қорытынды  және пайдаланылған әдебиеттерден тұрады. Жұмыста баяндалған мәселелер әр тақырыпшаға сай іріктелген.

Осы жұмыс бойынша оқушыға көптеген мысалдар келтіріп, оқу, тәжірибе алмасу жұмыстарын жүргіздім. Оқушылар арасында сауалнама өткізіп, балалардың ағылшын тіліне деген қызығушылықтарын анықтап, тілді үйренуде шетелдік мультфильмдердің септігі бар ма , жоқ па екендгін анықтадық.

Болашақта шәкіртімнің жан-жақты, туған жерін, елін бағалап, қорғайтын, ағылшын тілін меңгерген  полиглот, басқа жасөспірімдерге үлгі болатындай  еліміздің біртуар, білімді ел басқарар азаматша болатынына сенім білдіремін. Жалпы алғанда жұмыс өз дәрежесінде жасалынған деуге болады. Зерттеу жұмысының мазмұндылығы мен мәнділігін ескере отырып, жоғары дәрежеде бағалауға ұсынамын.

  Аңдатпа

Осы ғылыми жұмыста ағылшын тіліндегі мультфильмдердің кішкентай баланың сөйлеу мәнеріне, дағдысына әсері, тілдің шұбарланып, өзгеруіне себеп болған факторлар туралы жазылған. Оқушы ғылыми жұмысты жазу барысында кеңінен дайындалғанын байқатты. Біздің өмірімізде барлығы: балалар да, ересектер де мультфильмдерді ұнатады. Балалар мультфильмдерді ерте жастан бастап, мағынасын түсінбесе де көре бастайды. Олар жақсылыққа, мейірімділікке, махаббатқа,өзара түсіністікке үйретеді.Бірақ бүгінде теледидар экранынан кейде стилистикалық бояуы төмендеген сөздер мен сөз тіркестерін естиміз. Бұл сөздерді мультфильм кейіпкерлері айтатыны таңқаларлық емес. Зерттеу жұмысында шетелдік мультфильмдердің сөйлеу мәнеріне оң және кері әсері, сүйікті мультфильмдердің рейтінгі және оқушылардың сөзін бақылап, сауалнама жұмыстары жүргізілді.

Аннотация

В данной научной работе рассказывается о влиянии мультфильмов на манеру речи маленького ребенка, о факторах, обусловивших изменение  языка.Ученик заметил, что при написании научной работы он широко подготовился. В нашей жизни всем: и детям, и взрослым нравятся мультфильмы. Дети начинают смотреть мультфильмы с ранних лет, даже тогда, когда не понимают смысл.Мультипликационные фильмы имеют поучительный смысл. Они учат добру, милосердию, любви,взаимопониманию.Но сегодня с экрана телевизора мы порой слышим слова и выражения, которые имеют сниженную стилистическую окраску. Как не странно эти слова произносят герои мультфильмов. В исследовательской работе было проведено анкетирование с наблюдением за положительным и отрицательным влиянием зарубежных мультфильмов на речевую манеру, рейтингом любимых мультфильмов и анкетированием учащихся.

Annotation

This scientific work describes the influence of cartoons on the manner of speech of a young child, about the factors that caused the change in language.The student noticed that when writing a scientific paper, he was widely prepared. In our life, everyone: both children and adults like cartoons. Children start watching cartoons from an early age, even when they don’t understand the meaning.Animated films have an instructive meaning. They teach kindness, charity, love, and mutual understanding.But today, from the TV screen, we sometimes hear words and expressions that have a reduced stylistic coloring. It is not strange that these words are pronounced by cartoon characters. In the research work, a survey was conducted with the observation of the positive and negative influence of foreign cartoons on the speech manner, the rating of favorite cartoons and the survey of students.

 КІРІСПЕ

«Ел боламын десең, бесігіңді түзе»

Мұхтар Әуезов

Экран алдындағы жасөспірімдерді қызықтырып, өздеріне баурап алатын, әрине, мультфильмдер. Жасөспірімдер экранда берілетін қызылды-жасылды суреттерден, олардың әртүрлі іс-қимылдарынан, сюжеттерінен сонымен бірге сөйлеген сөздеріне қарап тәлім алатындығы белгілі. Олар сүйікті кейіпкерлерінің жағымсыз немесе жағымды  бейнелерін қайталауға тырысады. Сондықтан да, қазіргі таңдағы мульфильмдердің бала тәрбиесіндегі маңызы зор.

Шет елдерде көптеген ата-аналар бала тәрбиесінде отандық мульфильмдерге ерекше мән береді. Отандық мультфильмдер арқылы балалар, өз елдерінің салт-дәстүрін, әдет-ғұрпын, ұлттық белгілерін бала күнінен бойларына сіңіреді. Сонымен қоса, білім саласында да ,мәселен, математиканы, географияны, әр түрлі тілдерді үйретеді. Олар отандық мультфильмдерді ғана көрсету арқылы, өскелең ұрпақтың бойына отанға деген сүйіспеншілік сезімін жандырып, ұлттық идеологиясын ұқтырады.

Ал бүгінде Қазақстандық балалардың көпшілігі шетелдік мультфильмдерді тамашалайды. Себебі, теледидардағы отандық каналдарда, радио толқынында да, ғаламтор  желісінде де барлығы шетелдік мульттоптамалар. Тіптен еліміздегі сауда дүкендерінде шетелдік мультфильмдердің кейіпкерлерінің кескіндерінен ойыншықтар да жасап шығарған. Олардың мультфильмдерінің кейіпкерлері жақсы жарнама арқасында өз елдерінде ғана емес, бүкіл әлемге танылуда. Яғни, өскелең ұрпақтың бойына өзге елдің идеологиясын сіңірудеміз. Әр елдің идеологиясы, ұлттық ұстанымдары басқа болғандықтан, шет елдің мультфильмдерінің негізгі мазмұны біз үшін жат болуы әбден мүмкін.

Тікелей олардың мазмұнына келсек ақылға қонымсыз, тіптен кейде үлкен кісінің өзін шатастырып жібереді.  Алайда олар бүгінде көп сұранысқа ие брендке айналып отыр. Мысалы, «Аватар», «Супермен», «Маша және аю», «Том мен Джерри», «Тасбақа-нидзиялар», «Қап, бәлем!», «Шрек» тізе берсек өте көп.

Оқушының сөйлеу мәдениетін қалыптастырудың қайнар көзі-отбасы, мектеп, кітаптар, құрдастарымен қарым-қатынас, БАҚ (теледидар, радио, газеттер). Соның ішінде теледидар тілдің құндылық параметрлерін қалыптастыруға белсенді әсер ететін ең жаппай және қол жетімді ақпарат құралы болып табылады. Көптеген шетелдік мультфильмдер мен компьютерлік ойындарда ант сөздер, қатыгездік элементтері, қатты агрессия бар. Мұның бәрі балалардың сөйлеу тіліне теріс әсер етеді. Бұл мәселе дереу шешуді талап етеді. Қазіргі таңда балалардың назарын аудару қиын. Ал мультфильмдерде ұлттық, тәрбиелік мән-мағына аз.

The relevance of the study lies in the fact that, firstly, the changes that are taking place make it necessary to consider the issue of language activities aimed at improving speech culture.

Secondly, today, the solution of the problem of raising the level of speech culture of each person becomes one of the conditions for spiritual and moral revival.

Third, little attention is paid to the consideration and analysis of the influence of animated films on the speech of schoolchildren.

Purpose: to establish the nature of the influence of cartoons on the speech culture of primary school students.

Objectives of the study:

 • Learn which animated films students prefer to watch at school;
 • Comparison of old and modern cartoons and their impact on behavior and speech;
 • Track the speech characteristics of students who mostly watch foreign animated films;
 • Make a rating of favorite heroes among the students of our school;
 • Сreate a presentation;
 • Survey of students;
 • Group the collected Information and come to a certain conclusion.

Hypothesis: the vocabulary of schoolchildren is enriched by the vocabulary of cartoons, including those that are limited in use; the speech of cartoon characters negatively affects the culture of speech of schoolchildren.

Зерттеу жұмыстың жаңалығы ағылшын тіліндегімультфильмдер кішкентай балалардың сөйлеу мәнерінің өзгеруіне зор үлесін қосып жатыр.

Зерттеу әдістері: бақылау, сарамандық жұмыс, салыстыру, сауалнама, сараптау, қорытындылау.

Зерттеу жұмысының объектісі ағылшын тіліндегі мультфильмдер.

Зерттеу жұмысының субектісі кішкентай балалар.

Зерттеу ақпарат көздері: ғылыми әдебиет, мұрағат материалдары, ғаламтор, баспасөз материалдары.

Зерттеу кезеңдері:

1.Осы тақырып бойынша әдебиеттерді зерттеу.

2.Сауалнама жүргізу.

3.Мультфильмдер көру.

4.Оқушылардың сөйлеуін талдау.

Жұмыстың теориялық және практикалық құндылығы: зерттеу материалдары болашақта мектепте жұмыс істеу үшін, шет тілін оқыту кезінде қолданылуы мүмкін. Сонымен қоса, сыныптап тыс оқыту кезінде, сынып сағаттарында немесе вариатив сабақтарда қосымша ретінде пайдалануға болады.

ЗЕРТТЕУ БӨЛІМ

2.1. Мультфильмнің-бала өміріндегі рөлі

«Мультипликация» термині (тура аудармасы – көбею) біздің кинода «анимация» терминінің синонимі ретінде қолданылады. Латын тілінен аударғанда – «anima» түсінігі «душа» дегенді білдіреді. Олай болса, «анимация» дегеніміз «жан бітіру» немесе «тірілу» дегенді білдіреді. Мультфильмдер – кино өнерінің ерекше турі. Оны мультипликаторлар жасайды, кейіпкерлерді жасау үшін олар түрлі материалдар мен техникаларды қолданады, ал «тірілту» кадрларды жылдам алмастыру арқылы іске асырылады.

Қозғалыс иллюзиясын жасау үшін кейіпкер қозғалысының түрліне фазадарын пленкаға түсіреді. Мұндай пленканы қолымызға алып қарасақ, әрбір кадрда кейіпкер біртіндеп қимылын өзгерте бастайды, бұл пленканы экрандағыдай секундына 24 кадр жылдамдықта көрсетілгенде көрермен кейіпкердің қозғалғанын байқайды. Бұл иллюзия көз қабығы көз алдындағы бейнені келесі бейне келгенше сақтау қабілетіне негізделген.

Мультфильмдердің орындалу тәсіліне қатысты түрлері:

Суретті мультфильмдер – осы күнге дейін ең танымал тәсіл. Бұрын мультиктердің суреті қолмен салынса, қазір компьютермен салынады.

Қайта жасау – анимацияның қарапайым түрі, мұнда кейіпкерлер бөліктерге бөлініп, әр бөлігінің қимылы жасалады. Бұл мультфильмдер де суретті мульмфильмге жатады.

Қуыршақ анимациясы — ауқымды мультипликация әдісі. Мұны жасауда сахна макеті және әртіс қуыршақтар қолданылады.

Ермексаз мультфильмдері – бұл да қуыршақ анимациясына жатады. Барлық фигуралар әрбір қимылда ерекше ермексаздан жапсырылады. Ерекше ермексаз лампа астында ерімейді.

Шарнирлі анимация – мұндағы кейіпкерлер жалпақ фигуралар, олардың қозғалмалы бөліктері шарнирге бекітілген.

Сұлбалы анимация – көлеңкелер мультфильмі, мұнда жарық астынан түсіріледі.

Құмды анимация – құм, кофе немесе дәндермен сурет салу.

Компьютерлік анимация – бұл бүгінгі күнгі ең танымал бағыт, әсіресе 3D мультфильмдері. Олар бейнелерді көлемді етеді.

Сонымен қатар мультфильдерді көрерменіне қатысты бөледі:

 • ересектерге және балаларға арналған
 • кеңестік және заманауи
 • отандық және шетелдік
 • дамытушы және білім беруші

Шетелдік мультфильмдердің немесе бағдарламалардың жасалу технологиясы өзгеше, балаларды қызықтыру өте  жақсы ойластырылған. Шетелдік дүниелер балалардың орнынан тапжылмай көруіне арналып жасалған деуге болады. Ата-аналардың айтуына қарағанда, балалар түгілі әлгі мультфильмдердің ересектерді де еріксіз өзіне тартып алатын әсері күшті. Балаларға арналған мультфильм деген дүниенің ішінде кәмелетке толғандар ғана білуге тиісті бірталай ақпарат айтылады. Оны бала бірден түсіне алмағандықтан, оны ата-анасынан, болмаса өзінен ересектерден сұрайды. Алған жауабына байланысты балаларда әртүрлі түсінік қалыптасуы мүмкін және сол түсінік балалардың өмірінде кей жағдайда шешуші рөл атқарып жатады. Мысалы, жоғарыда айтылған телеарналардағы мультфильмдерді көретін сана-сезімі толық қалыптасып үлгермеген балаларда бірнеше жағымсыз мінез-құлықтың белгілерін байқауға болады. Біріншіден, олар сол мультфильмдердегі кейіпкерлердің (мысалы, ұсқынсыз Арнольд, Хельгалар) терминдерімен сөйлеуге ұмтылады. Және өздеріне қызық көрінгендіктен сол әрекеттерін дұрыс деп ойлайды. Екіншіден, бала ағзасына пайдалы болып табылатын таза ауада серуендеу, спортпен айналысу сияқты қажетті шараларды кері ысырып қойып, бос уақытының барлығын теледидардың алдында өткізеді. Демек, қазіргі балалар таза ауадағы ойын мен спортты теледидардағы түрі ұсқынсыз мультфильм кейіпкерлеріне ауыстырды деп есептеуге болады. Үшіншіден, теледидарды тапжылмай көру баланың денсаулығына міндетті түрде кері әсер етеді. Төртіншіден, отандық телеарналар әзірлеген бағдарламалардағы ерекшеліктерді байқамайды, себебі ол арналарды мүлде қарамайды, тіпті елімізде қандай арналар бар екенін білмейтін балалар да аз кездеспейді.

Қазіргі таңда балалардың назарын аудару қиын. Ал мультфильмдерде ұлттық, тәрбиелік мән-мағына аз. Бұны ретке келтіру үшін балалардың ішін пыстырмайтыдай, аз ғана уақыттық, қысқа да нұсқа мультфильмдер түсірілу керек. Өйткені, кішкентай баланың ұзақ уақыт көріп отыруға шыдамы жетпеуі де мүмкін. Және ең бастысы отандық туынды шығарғанда, өткен тарихымыздағы есімдері аңызға айналған тұлғалар туралы болып,  оның еш боямасыз, шынайы келбетін бейнелеу- балаларды қызықтыруы мүмкін.

2.2.  Шетелдік мультфильмдердің сөйлеу мәнеріне әсері мәселесі

Шет тілін оқытудың мақсаты шет тілінде қарым-қатынасты орнату ретінде тұжырымдалуы мүмкін. Оқытылатын тіл елінде болмай-ақ, ағылшын тілінде коммуникативтік құзыреттілікті меңгеру өте қиын мәселе. Сондықтан мұғалімнің маңызды міндеті-шет тілі сабағында қарым-қатынастың нақты  жағдайларын құру, ол үшін жұмыстың әртүрлі әдіс-тәсілдерін (рөлдік ойындар, пікірталастар, шығармашылық жобалар және т.б.) қолдану, сонымен қатар оқушыларға ағылшын тілді елдердің өмірі, дәстүрлері, тілдік болмысы туралы көрнекі түсінік беру мүмкіндігін жіберіп алмау керек, өйткені бұл нақты өмірде пайдалы болады. Бұл маңызды мәселені шешу үшін заманауи технологияларды қолдану қажет. Бірақ қол жеткізген жетістіктерге қарамастан, ана тілдерімен қарым-қатынас жасау және сабақтан тыс сөйлеу дағдыларын пайдалану мүмкіндігі ешқашан нормаға айналған жоқ. Қазіргі заманғы технологиялар бізге сабақ шеңберін кеңейтуге мүмкіндік береді және оқытудың жаңа формаларын қолдану қажеттілігіне алып келеді.

Сабақта бейнематериалдарды пайдалану оқытудың, тәрбиелеудің және білім берудің өте маңызды мәселелерін шешуге мүмкіндік береді. Біріншіден, оқушылар бейнефильмдерді қарау кезінде ана тілінің аузынан шынайы ағылшын тілін есту мүмкіндігіне ие. Екіншіден, бейнефильмдер оқушыларға сабақта не туралы сөйлесетінімізді өз көздерімен көруге, мәтіндер мен диалогтардан оқуға мүмкіндік береді. Бейнефильмдерді қарап, оқушылар зерттелетін елдердің дәстүрлері мен мәдениеті туралы көбірек біледі.

Қарым — қатынас мәдениеті-адамның жалпы мәдениетінің маңызды элементі, оны ерте жастан бастап тәрбиелеу, дұрыс тәрбиелеу және үнемі жетілдіру қажет. Түпсана кезіндегі әр адам керемет бейнені қалыптастыруы керек, оған сәйкес әдемі сөйлеуге, сөйлемді дұрыс құруға, мәдени қарым-қатынас жасауға ниет пайда болады.

 • Рухани әлемге енеді;
 • Материалдық қызметті қамтамасыз етеді.;
 • Әлеуметтік бейімделуді қамтамасыз етеді.;
 • Бұл жеке тұлғаны қалыптастыру, ұйымдастыру және білдіру көзі.

The Internet is full of extremely negative assessment of the role of the influence of modern cartoons on the child, especially Disney cartoons. Children in this context are even called «the main victims of television madness», noting that television and the Internet too strongly determine our lives, and, accordingly, the lives of our children. Here are the main theses of such articles: the modern child is too stuffed with visual information; all modern parents are lazy, because they use cartoons to get rid of the child and do only their own business; the child is bound to become addicted to watching; the child is bound to copy everything he sees on the screen; most modern cartoons are rife with violence, aggression, bad examples, as well as erotic overtones. All this traumatizes the child’s psyche, teaches wrong examples, leads to psychological problems, difficulties in education, lagging behind in school, and in the future to an incorrect attitude to life. The main recommendations in this regard are: do not let the child near the TV at all until the age of three, and from the age of three – only domestic cartoons.

 • Too full of visual information;
 • The child becomes addicted to viewing;
 • They convey the emotions of the speakers, performing an expressive function;
 • They traumatize the psyche with violence, aggression, bad examples, and erotic overtones.

The problem of the influence of foreign cartoons

To begin with, we turned to the information already available in the media, the Internet and other sources. The analysis of the studied information suggests that modern children, brought up on foreign cartoons, computer games, are rapidly losing touch with the history of their country, their ancestors. Modern psychologists only three or four years ago began to sound the alarm about what negative Western cartoons are and how negatively this affects the development of all aspects of the child’s personality. They are concerned about the abundance of scenes of cruelty, murder and violence on the screen. There are many examples of what most Western cartoons do: stupefy, corrupt, develop a sense of aggression in children, and set them an example of distorted values. Today’s children watch cartoons similar to action movies. In the pedagogical articles, an interesting comparison of the former cartoons with the current Teenage Mutant Ninja Turtles with Cheburashka and his friends is made. If Cheburashka looks like a cute naive child, then Ninja Turtles are more like «cool guys» who, restoring order and restoring justice, hammer opponents right and left. Cheburashka’s pranks with friends remain children’s pranks, and they themselves are from the world of light, friendly, then the Ninja Turtles live and act in another world, in a dark and scary one.

Speech of a cultured person

The speech of a cultured, educated person should be correct, accurate and beautiful.To speak correctly and beautifully, you need to comply with the norms of the literary language. The culture of speech is understood as compliance with the norms of the literary language.

Factors that affect the development of speech of schoolchildren include: speech communication;teacher’s speech; reading fiction; Russian language and literature lessons that form the skills of speech culture, watching TV shows, including cartoons.

Colloquial words that occur in cartoons

In the dictionary, I learned the meaning of the term «colloquial vocabulary».Colloquial vocabulary is the words that are used in everyday, everyday speech. They are not appropriate in book writing.

Even more reduced are colloquial words, which are characterized by simplicity, rudeness, and serve to express sharp, negative assessments. Colloquial words go beyond the scope of literary language, they are undesirable even in ordinary conversation. Colloquial words in the dictionary are marked «colloquial».Slang words-differ from common colloquial words and colloquial words. Jargon distorts speech, makes it wrong.The use of jargon is extremely unacceptable in speech.

«Madagascar» – scoundrel, fool, stupid, show-off.

«Shrek» – stupid ass, ugly, brainless freak, blockhead, jerk.

Көптеген мультфильмдер (әсіресе анимациялық сериялар) ересектер үшін емес, тек балалар аудиториясы үшін түсіріледі. Олардың мақсаты — баланы сыртқы әлеммен таныстыру, сондықтан біз олардан күрделі сөздер мен грамматиканы, жаргон тіркестерін және т.б. таба алмаймыз. Олар жас аудиторияға бағытталған. Кіші аудиторияға арналған анимациялық сериялардың кейіпкерлері, әдетте, тек тән ерекшеліктерге ғана емес, сонымен қатар сериядан серияда қайталанатын  тіркестерге ие. Қайталау-бұл ілімнің анасы, сондықтан мұндай өрнектер мен сөздер тез есте қалады.

Мультфильмдердің көпшілігі ұзындығы 10-нан 30 минутқа дейін, ал анимациялық өнердің 2 минуттық туындылары бар. Олар жаңадан бастаушыларға қол жетімді.

Мультфильмдер тек ойын-сауық қана емес, сонымен қатар білім беру болып табылады және олар тіпті жаңадан бастаушыларға да қол жетімді. Gogo айдаһары, Peppa Pig, Charlie and Lola, Winnie The Pooh және т.б. туралы жаңадан бастаушыларға арналған ағылшын тіліндегі керемет мультфильмдер бар. Қысқа метражды мультфильмдерде біз қарапайым сөйлемдердің тірі ағылшын тілінде қалай естілетінін тыңдаймыз.

Special cartoons for learning English — a great technique that works flawlessly.

There are 3 main reasons why learning English from cartoons is effective:

Simple words and grammatical constructions.

Many cartoons are designed specifically for children’s audiences. In them you will not find complex grammatical turns or slang expressions.

All the phrases of the characters are built simply and clearly, focused on introducing the child to the world around them.

Repetition of words and phrases.

Many of the characters in the cartoons they use certain words and expressions from one series to another. We can say that this is the» chip » of the hero, which gives his character a distinctive feature. Such expressions will be remembered by the child quickly, be sure.

Availability.

Children, as well as adults, should learn English gradually, from the initial level to more advanced.

On the Internet, you can easily find not only entertaining cartoons, but also educational ones, even for those who learn English from scratch.

Educational cartoons for children are designed to help you learn English from the alphabet to free spoken language.

You can supplement your lessons by learning proverbs and sayings, as well as songs and phrases. Then the learning process will become even easier and more exciting, both for kids and adults. And now, let’s move on to the list of cartoons. The TOP 10 educational cartoons in English for children can be seen at this link.

ПРАКТИКАЛЫҚ БӨЛІМ

3.1. Сүйікті мультфильмдердің рейтингі

Сондай-ақ, мен оқушылардың қандай мультфильмдерді көргенді ұнататынын анықтадым:

«Спанч Боб»;

«Скуби-Ду»;

«Друзья Ангелы»;

«Монстр Хай»;

«Барби»;

«Смешарики»;

«Ну, погоди»;

«Лунтик»;

«Том и Джери»;

«Маша и Медведь»;

«Черепашки Ниндзя»;

«Человек Паук»;

«Шрек»;

«Мадагаскар»;

«Фиксики»;

«Кик Бутовски»;

«Русалочка»;

«Золушка»;

«Астро Бой»;

«Мой друг Марсианин»;

«Планета Шина»;

«Три богатыря».

Ең танымал мультфильмдер: «Смешарики» – 14 адам (20%), «Ну, погоди» – 12 адам (17%), «Маша және Аю» – 20 адам (28%), «Спанч Боб» – 13 адам (19%), «Скуби-Ду» – 11 адам (16%).

Барлық респонденттердің ішінде тек шетелдік мультфильмдерді 54 адам (45%), шетелдік және отандық – 24 адам (20%), тек отандық – 42 адам (35%) көреді. 1-6 сынып оқушылары арасында мультфильмдерді таңдау туралы диаграмма жасалды. Ммультфильмдердің ең танымал кейіпкерлері-Губка Боб, Кик Бутовский, Нюша, Крош, кірпі, Маша, Аю, Ральф, Астро, Карлсон, Ариэль, етіктегі мысық, қасқыр, қоян, Иван Царевич, Ворчун, Мальвина, Ақшақар, Капитан күміс, Чек, Скуби-Ду, Темір адам, Өрмекші адам, Фунтик, Добрыня Никитич, Анна Монтана, Лунтик,Эльза, пони, Настя.

3.3. Оқушылардың сөздік қорын мәнерін бақылау

Осы мультфильмдердің барлығын қарап шыққаннан кейін мен шын мәнінде кейіпкерлердің дөрекі, тәрбиесіз, сыпайы емес, мылжын дегенқорытындыға келдім. Балалар мультфильм кейіпкерлеріне еліктеуге тырысады, олар сөздерді өз сөзінде қолдана отырып, олар өздерін «кереметпін»  деп санайды. Бұл сөздерді олар үшін қолдану норма болып саналады, бірақ мағынасы жағынан стилистикалық тұрғыдан азайтылған сөздерді қолдану оқушылардың сөздік қорының сарқылуына әкеледі.

Демек, мультфильмдерде қолданылатын  ауызекі сөздер,жаргон сөздер жас мектеп оқушылары арасында танымал, оларды сөйлеуде белсенді қолданады. Бірақ бұл сөздер сөйлеу мәдениетіне теріс әсер етеді.

Барлық арналардағы балаларға берілетін эфир уақытының аз мөлшерін есептеу кезінде шетелдік мультфильмдердің саны отандық мультфильмдерге бөлінген уақыттан екі есе көп екенін көрсетеді. Балалар көбінесе құбыжықтар, мутанттар, елестер және құдіретті Роботтар туралы көп ойлайды.Зерттеушілердің пікірінше, шетелдік мультфильмдер мен компьютерлік ойындарда тәрбиеленетін балалар сауаттылыққа, сөз тіркестерін құруға, жалпы сөйлеу мәдениетіне әсер етуі мүмкін қорлау мен қарғыс сөздерді жиі қолданады.

3.3. Сауалнама  қорытындысы

Мен осы ғылыми жұмысты зерттей отырып, кіші сыныптың оқушыларына сауалнама өткізуді жөн көрдім.

 1. Сіз мультфильм көргенді ұнатасыз ба?

а) иә

 1. b) жоқ
 2. Қандай мультфильмдерді көргенді жөн көресіз?
 3. a) отандық
 4. b) орыс тілінде
 5. c) шетелдік
 6. d) қызығушылығым жоқ
 7. Сіз мультфильм көруге қанша уақытыңызды бөлесіз?
 8. a) 1-2 сағатқа дейін
 9. b) 1-2 сағаттан көп
 10. Қайсысын таңдар едіңіз?

а) кітап

 1. b) мультфильм
 2. Сіздің ойыңызша мультфильмдер баланың сөйлеу дағдысына әсері бар ма?
 3. a) иә
 4. b) жоқ

Сауалнама қорытындысы бойынша, қазіргі мектеп оқушылары  мультфильмдерді көргенді ұнатады. Жалпы ғаламторда отыру, әлеуметтік желілерге тәуелді болу, қысқа метражды анимелер көру күнделікті іске айналып бара жатқандай. Оқушылардың көбісі шетелдік мультфильмдерді көргенді ұнатады екен. Үшінші сұраққа оқушылар мультфильмдерді сағаттап көре алатынына және кітаптан гөрі мультфильм көргенді жөн көреді екен. Ең соңғы сауалға оқушылардың ойынша шетелдік мультфильмдер кішкентай балаларға тілді үйренуге көмегі бар екенін айтты.

Оқушылардың 75% мультфильмдер көреді;

Оқушылардың 89% – ы шетелдік мультфильмдерді жақсы көреді;

Оқушылардың 88% – ы мультфильмді 2 сағаттан артық көреді;

Оқушылардың 85% – ы мультфильмдерден фразалар алады;

Оқушылардың 38% -ы кітапты таңдады.

ҚОРЫТЫНДЫ

Қорытындылай келе, ағылшын тілі – байланыс тілі. Ағылшын тілі қазіргі заман талабына сай, кең ауқымда қолданылатын тіл. Жаһандық экономикадағы тіл десек,кем түспес едік. Ағылшын тілі заманымызда өте маңызды рөл алып отыр. Қазіргі таңдағы мектептерде ағылшын тілі тереңдетілген негізгі пәндер арасына тікелей кірген. Қазіргі таңдағы мектептерде ағылшын тілі тереңдетілген негізгі пәндер арасына тікелей кірген. Мектептерде бірінші сыныптан бастап ағылшын тілі пәндік жүйе ретінде кестеге енгізілген. Зерттеу жұмысы бойынша келесі қорытынды шыығаруға болады:

 1. Сөйлеудің қалыптасуына әсер ететін факторларды анықтады;
 2. Шетелдік мультфильмдер оқушылардың сөйлеуіндегі жағымсыз көріністерді қалыптастыруға әсер ету сипатын анықтадым;
 3. Шетелдік мультфильмдер кейіпкерлерінің тілі қандай екенін білдім;
 4. Оқушылар арасында мультфильм кейіпкерлерімен келген сөздерді қолдану себептерін анықтадым;
 5. Оқушылар арасында зерттеу жүргізу үшін сауалнама әзірледім;
 6. Оқушылар арасында дұрыс сөйлеу мәдениетін қалыптастыру бойынша ұсыныстар жасады.

Children are attracted to brightness, modernity. They do not notice how parasitic words «make their way» into their speech, clogging it up. Students memorize swear words, non-literary expressions and speak the language of cartoon characters at school and at home.

Thus, as a result of the research, the hypothesis of the scientific work was confirmed – the vocabulary of schoolchildren is «enriched» due to the vocabulary that is limited in use, and negatively affects the culture of their speech.

I never thought that it was so easy to clog up your speech. Today, the problems of language have gone beyond linguistics and have become one of the general spiritual problems of society, because speech is not only a means of communication, but also a powerful energy charge that has a hidden impact on both our psyche and the world around us.

That is why today the solution of the problem of raising the level of speech culture of each person becomes one of the conditions for spiritual and moral revival.

Ғылыми жұмыс бойынша ұсынысым:

* Телебағдарламаларды көруге арналған уақытты қатаң шектеңіз. Теледидар алдында күніне 1-2 сағаттан артық уақыт өткізу керек;

* Апта ішінде көргіңіз келетін бағдарламаларды алдын-ала таңдаңыз, тек ақпараттық мультфильмдер мен фильмдерді таңдаңыз;

*  Мультфильмдерді ересектермен бірге көріңіз;

* Теледидар көретін бөлмеде кітаптар мен үстел ойындарын сақтауды ұмытпаңыз;

* Кітапханаға үнемі барып тұрыңыз;

* Түскі немесе кешкі ас кезінде теледидар көрмеңіз, өйткені кешкі шай ішу-бүкіл отбасы үшін жалғыз мүмкіндік;

* Егер теледидар отбасындағы жанжалдың қайнар көзіне айналса, оны өшіріңіз,

* Көбінесе отандық мультфильмдерді көруге тырысыңыз.

You May Also Like

MS EXCEL – дің графикалық  мүмкіндіктері, ғылыми жоба

Бағыты:  Жаратылыстану-математика Секциясы:  Информатика Тақырыбы:  MS EXCEL – дің графикалық  мүмкіндіктері Аннотация …

Легенда о  Полынушке, научный проект

НАУЧНЫЙ  ПРОЕКТ Тема: Легенда о  Полынушке  Секция : русская  литература  Оглавление.  Введение……………………………………………………………стр.…

Нан өнімдерінің құрамындағы мырыштың мөлшерін сандық анықтау, ғылыми жоба

Ғылыми зерттеу жұмыстың тақырыбы: «Нан өнімдерінің құрамындағы мырыштың мөлшерін сандық анықтау» Жұмыстың…

Қазақ халқының салт-дәстүрлері, ғылыми жоба

Жоба тақырыбы: Қазақ халқының салт-дәстүрлері  Бағыты: этномәдениеттану Аннотация Зерттеу мақсаты:    Қазақ халықының ұлттық салт-дәстүрін ұрпақ­тан-ұрпаққа жалғастыра білетін, ұлттық рухпен қаруланған тұлғаны қалыптастыруға  мүмкіншілік беру. Халқымыздың тәрбие негізі, асыл қазынасы – салт-дәстүрлерді  дұрыс жеткізе білсек,  осы  жолды насихаттайтын игі іс …