5В071700 «Жылуэнергетика» мамандығының білім алушыларына арналған

 «» пәні бойынша

КУРСТЫҚ ЖОБАНЫ ОРЫНДАУҒА ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

Кіріспе…………………………………………………………………………… 3
Қысқартулар және  терминдер………………………………………………… 5
1 Турбинадағы будың ұлғаю процессі және регенеративті қыздырғыштарды үлестіру……………………………………………………..  

7

1.1 Турбинадағы будың ұлғаю процессі………………………………………. 7
1.2 Регенеративті қыздырғыштарды үлестіру………………………………… 11
2 Регенеративті қыздырғыштардың жылулық баланс теңдеуі ……………… 19
2.1 Реттелетін алымдары жоқ турбинаның жылулық схемасын есептеу…… 19
3 Жылулық схеманың энергетикалық көрсеткіштерін есептеу…………… 23
3.1 Аралық бу қыздыру бар турбиналарды есептеу…………………………. 23
Қорытынды………………………………………………………………………. 27
Пайдаланған әдебиеттер тізімі…………………………………………………. 28

КІРІСПЕ

«» пәні бойынша курстық жобаның мақсаты электростанцияның жылулық схемасын есептеу болып табылады. ЖЭС немесе АЭС принципиалды жылулық схемасы электростанцияның техникалық жетілдіргенін және жылулық үнемділігін көрсететін негізгі схема болып табылады. Принципиалды схемада біртипті жабдықтар шартты белгімен бір рет бейнеленеді және жұмыстық дененің (судың, будың және т.б.) технологиялық процессінің тізбектілігін көрсететін байланыстармен (сызықтар және т.б.) біріктіріледі. Приципиалды схемада технологиялық процесс үшін маңызы жоқ арматуралар[1] көрсетілмейді. Приципиалды схема электростанцияның түрі мен жұмыс істеу принципін көрсетеді және негізгі технологиялық процесстің (бу энергиясының басқа энергияға ауысуын) мәнін сипаттайды. Схема қондырғылардың энергетикалық және жылулық баланстарын есептеу үшін қажет.

Бұл курстық жобаның мазмұны төменде көрсетілген:

 1. Титулдық бет;
 2. Мазмұны;
 3. Кіріспе;
 4. Қысқартулар мен терминдер
 5. Негізгі бөлімдер;
 6. Қорытынды;
 7. Пайдаланылған әдебиеттер тізімі.

Кіріспеде жылулық схеманың және турбинаның сипаттамасы жазылады. Кесте түрінде турбинаның негізгі параметрлері көрсетіледі.

Мысалға:

Кесте 1

К-800-240 ЛМЗ турбинасының сипаттамалары

Параметр атаулары Өлшем бірлігі Мәні
1 Қуаттылығы

номиналды

максималды

МВт  

800

2 Жаңа будың қысымы МПа 23,54
3 Жаңа будың температурасы 0С 540
6 Қоректік су температурасы 0С 221

Негізгі бөлімдер үш бөліктен тұрады. Бірінші бөлімде турбинадағы будың ұлғаю процессі және регенеративті алымдардың үлестірулері жүргізіледі.

Екінші бөлімде жылулық схема қондырғыларының есептеуі жүргізіледі. Оның ішінде регенеративті қыздырғыштардың жылулық баланс теңдеуі есептеледі.

Үшінші бөлімде электростанцияның энергетикалық көрсеткіштері есептеледі. Энергетикалық көрсеткіштерге станцияның ПӘК-і, отынның меншікті шығыны, қуаттылығы және т.б. жатады.

Курстық жобаның соңында жылулық схеманы есептеу бойынша қорытынды келтіріледі.

Пайдаланған әдебиеттер тізімінде жобаны есептеу кезінде қолданылған әдістемелік нұсақаулар, кітаптар, анықтамалықтар және интернет ресурстар тізімі көрсетіледі.

Жылулық схеманың сызбасы А1 форматта келтіріледі.

Курстық жобаны орындау үшін бұл әдістемелік нұсқауда әрбір бөлімдер екі бөліктен тұрады. Бірінші бөлікте өндірістік және жылуфикациялық алымы бар аралық бу қыздыруы жоқ схеманы (ПТ типті турбиналы схемалар үшін) есептеу келтірілген. Екінші бөлікте реттелетін алымы жоқ аралық бу қыздыруы бар схеманың (К типті турбиналы схемалар үшін) есептеуі келтірілген. Егер студенттердің схемасы өзгеше болса, онда формулаларда сәйкес жерлерінде өзгереді.

Қысқартулар және терминдер

 1. ЖҚЦ – жоғары қысымды цилиндр (ЦВД – цилиндр высокого давления);
 2. ОҚЦ – орта қысымды цилиндр (ЦСД – цилиндр среднего давления);
 3. ТҚЦ – төмен қысымды цилиндр (ЦНД – цилиндр низкого давления);
 4. СП – желілік қыздырғыш (сетевой подогреватель);
 5. ЖЖҚ – жоғарғы желілік қыздырғыш (ВСП – верхний сетевой подогреватель);
 6. ТЖҚ – төменгі желілік қыздырғыш (НСП – нижний сетевой подогреватель);
 7. ЖЭО – жылуэлектрорталығы (ТЭЦ – теплоэлектроцентраль);
 8. Бу турбинасы–будың ішкі энергиясын механикалық энергияға немесе жұмысқа түрлендіретін қондырғы;
 9. ЖЭС – жылу электрстанциясы (ТЭС – тепловая электростанция).

1 Турбинадағы будың ұлғаю процессі және регенеративті қыздырғыштарды үлестіру

1.1 Турбинадағы будың ұлғаю процессі

Аралық бу қыздыруы бар турбиналар

Буды аралалық қыздыруы бар турбинаның принципиалды жылулық схемасы 1.2-суретте келтірілген. Бұл жерде бу p0қысымда және t0 температурада турбинаның ЖҚЦ (ЦВД) кіреді және одан  рпп/, tпп/ параметрде шығып бугенераторының буды аралық қыздырғышына бағытталады. Буды аралық қыздырғышта бу бастапқы t0 дейін қыздырылып рпп//пп/=1,1∙рпп//) қысымда турбинаның келесі цилиндрлеріне (ЖҚЦ (ЦВД) кейінгі цилидрге) жіберіледі. Аралық қыздырғыштағы будың қысымы (немесе екіншілік бу қысымы) рпп// турбина сипаттамасында берілуі мүмкін. Егер жоқ болса, онда келесідей анықталады: рпп// қысымы p0 бастапқы қысымның 15-30 %-не тең, яғни рпп//=(0,15-0,3)∙р0.

Буды аралық қыздыруы бар турбиналардағы будың ұлғаю процессі ЖҚЦ (ЦВД) үшін және ОҚЦ (ЦСД), ТҚЦ (ЦНД) үшін бөлек есептеледі (есептеу кезінде ОҚЦ (ЦСД), ТҚЦ (ЦНД) бірге қарастырамыз).

Аралық бу қыздыру бар турбинаның принципиалды жылулық схемасы. ПК-бу генераторы; Д-деаэратор; улп-тығыдардан бу (пар от уплотнении); ХВО-циклдағы жұмыстық денені толықтыруға қосымша химиялық тазартылған су; КН-конденсат насосы; ПН-қоректік насос; ЭГ-электрогенератор; К-конденсатор; П1-П9-қыздырғыштар.

Идеалды турбинада бу изоэнтропты ұлғаяды. Бірақ нақты жағдайларда үйкелістен ішкі жылу бөліну болғандықтан турбинадағы будың ұлғаю процессі адиабаталық болып табылады. Алдымен i-s диаграммада турбинаның ЖҚЦ (ЦВД) будың изоэнтропты және адиабаталық ұлғаю процессі сызылады. Одан кейін қалған цилиндрлердегі будың изоэнтропты және адиабаталық ұлғаю процессі сызылады.

ЖҚЦ (ЦВД) будың изоэнтропты ұлғаю процессін сызыу үшін турбина кірісіндегі p0қысым мен t0 температураның қиылсу А нүктесін табамыз және турбина кірісіндегі і0 энтальпияны анықтаймыз (1.3-сурет).

Бу турбина кірісіндегі стопорлық клапаннан өту кезінде дроссельдену процессі арқылы өзінің қысымының шамамен 5% жоғалтады. Сонда қысым болады:

, МПа

МПа

Дроссельдену процессі кезінде будың энтальпиясы өзгермейді. Сондықтан,  изобарасының і0 энтальпиясымен қиылсқан жерінен А/ нүктесін табамыз. Осы нүктеден рпп/ изобарасына дейін изоэнтропа жүргіземіз (1.3-сурет). Бұлардың қиылсу жерін В нүктесімен белгілеп, іпп/ энтальпиясын анықтаймыз.

ЖҚЦ (ЦВД) будың адиабаталық ұлғаю процессін есептеу үшін турбинаның ЖҚЦ (ЦВД) ішкі салыстырмалы ПӘК-і және жоғары қысым цилиндрдегі жылудың толық құлауы. ЖҚЦ (ЦВД) – дегітолық жылу құлауы Н0ЦВДтең:

Н0ЦВД0 –іпп/, кДж/кг

Н0ЦВД=3340-2945=395 кДж/кг

Сонда ЖҚЦ (ЦВД) – дегі пайдалы жылу құлау анықталады:

, кДж/кг

мұндағы, – турбинаның ЖҚЦ (ЦВД) – ның ішкі салыстырмалы ПӘК-і, турбинаның сипаттамасында беріледі. Егре жоқ болса 85% деп қабылдауға болады.

Будың адиабаталық ұлғаюы кезіндегі ЖҚЦ (ЦВД) – ның шығысындағы будың іпп1/ энтальпия келесі формуламен есептеледі:

ік1/0іЦВД, кДж/кг

ік1/ =3340-335,75=3004,25 кДж/кг

іпп1/ энтальпиямен рпп/ изобараның қиылсу жерінен В/ нүктесі табылады. А/ нүктесі В/ нүктесімен түзу сызық арқылы біріктіріліп турбинадағы будың адаиабаталық ұлғаю процессі сызылады (1.3-сурет).

Енді турбинаның ОҚЦ (ЦСД), ТҚЦ (ЦНД) – дағы будың алдымен изоэнтропалық және одан кейін адибаталық ұлғаю процесстері есептеледі.

Будың изоэнтропты ұлғаю процессін i-s диаграммаға құру үшін рпп// изобарасы мен t0 изотермасын қиылыстырады және оны С нүктесімен белгілеп цилиндр кірісіндегі іпп// будың энтальпиясын анықтайды. Одан кейін С нүктесінен конденсатордағы рк изобараға дейін изоэнтропа сызығы жүргізіледі. Бұл изоэнтропа мен изобараның қиылсу нүктесін С/-мен белгілеп ік энтальпиясы анықталады (1.3-сурет).

Турбинаның ОҚЦ (ЦСД), ТҚЦ (ЦНД) – дағы будың адиабаталық ұлғаю процессін құру үшін турбинаның осы цилиндрларының ішкі салыстырмалы ПӘК-і және толық жылудың құлауы. Осы цилиндрлердегі жылудың толық құлауы Н0тең:

Н0пп//к, кДж/кг

Н0=3530-2125=1405 кДж/кг

Сонда пайдалы жылу құлау анықталады:

, кДж/кг

кДж/кг

мұндағы, – турбинаның ОҚЦ (ЦСД), ТҚЦ (ЦНД) – ларының ішкі салыстырмалы ПӘК-і, турбинаның сипаттамасында беріледі. Егре жоқ болса 83-84% ретінде қабылдауға болады.

Будың адиабаталық ұлғаюы кезіндегі турбина конденсаторындағы ік/ энтальпия келесі формуламен есептеледі:

ік/пп//і, кДж/кг

ік/ =3530-1166,15=2363,85 кДж/кг

ік/ энтальпиямен рк изобараның қиылсу жерінен D нүктесі табылады. C нүктесі D нүктесімен түзу сызық арқылы біріктіріліп турбинаныңОҚЦ (ЦСД), ТҚЦ (ЦНД) – дағы будың адиабаталық ұлғаю процессі сызылады.

          1.2 Регенеративті қыздырғыштарды үлестіру

Регенеративті қыздырғыштарды үлестіру турбина типіне және түріне байланысты әртүрлі жолмен жүргізіледі. Сол себепті төменде турбина типіне байланысты есептеу әдістері бөлек келтірілген.

Буды аралық қыздыруы жоқ турбиналар 

Аралық бу қыздыруы бар турбиналар

Аралық бу қыздыруы бар К типті турбинаның жылулық схемасы 1.2-суретте көрсетілген. Есептеу үшін келесі параметрлер қажет:

tпв – қоректік су температурасы, 0С. Турбина сипаттамасында беріледі немесе [1]-дің48 беттегі ұсыныс бойынша таңдалады);

–жоғарғы қысымды регенеративті қыздырғыштардағы судың толық қыздырылмауы, 0С. Жоғары қысымды қыздырғыштар үшін бусалқындатқыш болатын болса 2 0С, ал егер бу салқындатқыш жоқ болса 4 0С;

– төмен қысымды регенеративті қыздырғыштардағы судың толық қыздырылмауы, 0С. Төменгі қысымды қыздырғыштар үшін бусалқындатқыш болатын болса 2 0С, ал егер бу салқындатқыш жоқ болса 3 0С;

П1 бірінші қыздырғыштағы будың қанығу температурасы тең:

, 0С

есептеп [2] бойынша қыздырғыштағы будың қысымын анықтаймыз . ЖҚҚ (ПВД)-ның бу құбырларындағы қысым жоғалтуды 6% деп, бірінші алымның қысымын анықтаймыз

, МПа

изобарасын i-s диаграммаға түсіреміз (1.6-сурет). Бірінші қыздырғыштан кейінгі, яғни қоректік судың энтальпиясын tпв және рпвпв-қоректік судың қысымы, ол тең қоректік насостың беретін қысымына рпв0+(5÷8)МПа) бойынша [2]-ден анықтаймыз.

Схемадан көрініп тұрғандай П2 ЖҚҚ (ПВД)-сы аралық қыздырудың «салқын» линиясындағы бумен қоректендіріледі, яғни . Бу құбырындағы 6%-тік жоғалтумен П2-дегі будың қысымы

, МПа

П2-дегі – қанығу темпертурасын  қысымы бойынша анықталады [2]-ден. П2 қыздырғышынан кейінгі судың температурасы:

, 0С

және рпв бойынша [2]-ден  екінші қыздырғыштан кейінгі судың энтальпиясы анықталады.

Үшінші алым аралық бу қыздырғыштан кейін қойылады. Үшінші және одан кейінгі алымдар индифферентті нүктеден кейін үлестіріледі.

Индифферентті нүктені анықтау үшін қажет ЖҚЦ (ЦВД)-ның ішкі абсолютті ПӘК-і:

және аралық бу қыздыруда берілетін энергия мөлшері:

, кДж/кг

онда индифференттік жылуқұлау болады

, кДж/кг

Индифферентті нүктедегі будың меншікті энтальпиясы

, кДж/кг.

энтальпиясын СD/ адиабатасымен қиылыстырып i-s диаграммадан индифферентті нүктедегі  қысымды анықтаймыз (1.6-сурет).  қысым бойынша [2]-ден қанығу температурасын табамыз. Индифферентті нүктедегі бумен шартты қыздырылған қоректік су температурасын есептейміз

, 0С

және рпв бойынша [2]-ден  судың энтальпиясы анықталады.

Қыздырғыштарды үлестірудің бірнеше әдістері бар. Бұл жерде геометриялық прогрессия әдісі бойынша үлестіру келтірілген. Қыздыру интервалдары. Ол келесі теңдеу бойынша жүргізіледі:

мұндағы -әрбір қыздырғыштағыменшікті энтальпия артуы, яғни сәйкес қыздырғыштағы су энтальпиясының жоғарлау деңгейі, кДж/кг;

m – прогрессияның еселік коэффициенті, 1,01-1,04 аралығында қабылданады.

Егер деаэраторға турбинадан бөлек бу алымыжоқ болса, яғни белгілі бір қыздығыштың алымынан алынатын болса, онда формулаға деаэратор үшін  қосудың қажеті жоқ. Егер 1.2-суреттегі жылулық схемасындағыдай деаэраторға бөлек бу алымы болатын болса, онда жоғарғы формулаға деаэратордағы  қосамыз. Әрбір қыздырғыштағы энтальпиялар құлауының суммасы жалпы энтальпия жоғарылауына тең:

осыдан

мұндағы  – конденсатордағы конденсат (су) энтальпиясы, кДж/кг. Ол анықталады рк конденсатордағы қысым бойынша [2]-ден.

Жоғарыдағы формуладан есептейміз

, кДж/кг

, кДж/кг

Енді әрбір қыздырғыштан кейінгі судың меншікті энтальпияларын анықтаймыз, кДж/кг

Үлестіру дұрыс болады егер есептелген  алдындағы табылғанға тең болса. Тең болмаған жағдайда m-ның басқа мәнін қабылдап қайта есептейміз.

Әрі қарай қыздырылған судың температурасы, қыздыратын будың қанығу температурасы және қыздырғыштағы будың қысымы анықталады. Төмен қысымды қыздырғыштар конденсат насосынан кейін орнатылғандықтан олардағы судың қысымын шамамен 1,5-2 МПа деп қабылданады. Судың осы қысымы және ; ; ; ;  әрбір қыздырғыштан кейінгі судың меншікті энтальпиясы бойынша[2]-ден қыздырылған судың

=60°С; =90°С; =122°С; =155°С; =188°С

температуралары сызықтық интерполяция әдісі бойынша табылады. Одан кейін осы темпертуралар бойынша қыздырғыштағы будың қанығу температурасы есептеледі:

=60+2=62°С;

=90+2=92°С;

=122+2=124°С;

=155+2=157°С;

=188+2=190°С;

есептелген қануғу температуралары бойынша [2]-ден қыздырғыштардағы

бу қысымы анықталады.

Алымдардағы бу қысымын анықтау үшін ТҚҚ (ПНД)-ның буқұбырларындағы қысым жоғалтуды 10%, ал ЖҚҚ (ПВД) буқұбырларындағы қысым жоғалту 6% деп қабылданады. Сонда алымдардағы бу қысымы, МПа

Алымдардағы қысымдарды i-s диаграммаға белгілеп (1.5-сурет) алымдардағы будың энтальпияларын анықтаймыз:

Алым буының қуаттылықты толық өндірмеу коэффицентттері келесі формуламен есептеледі:

Судың және будың барлық есептеген параметрлері кесте 1.2-ге толтырылады.

Кесте 1.2

          Х-ХХХ-ХХХ турбоқондырғысы үшін будың және судың есептік параметрлері

Шаманың атауы  
А А/ 1 В/ С 3 4 5 6 7 8 D  
Турбинаның алымындағы қысым рі, МПа 5,88 5,5 2,59 1,6 1,4 0,53 0,31 0,17 0,08 0,039 0,0154 0,05  
Қыздырғыш корпусындағы қысым , МПа 2,45 1,2 0,34 0,29 0,34 0,075 0,036 0,014    
Бу температурасы , 0С, немесе  (егер бу ылғал болса)  
Қыздырғыштағы қанығу температурасы , 0С 223 187 152 131 112 92 72 53  
Қаныққан будың меншікті энтальпиясы , кДж/кг 962 798 640 556 475 384 307 220  
Қыздырылатын судың қыздырғыштан кейінгі температурасы , 0С   185 150 129 110 90 70 51  
Қыздырылатын судың қыздырғыштан кейінгі меншікті энтальпиясы , кДж/кг     946   785 636 549 463 379 297 216    
Бу алымының қуаттылықты толық өндірмеу коэффициенті     0,87   0,76 0,63 0,53 0,45 0,36 0,26 0,13    

Ескерту. Егер турбинада реттелетін алым болатын болса, онда бұл алымдарды қысымына байланысты реттелмейтін алымға қою қажет. Егер принципалды схемада реттелетін алымдардың қандай реттелмейтін алымда тұратыны белгілі болса, онда алдымен сол регенерациялық алымдарды есептеу алады.

2 Регенеративті қыздырғыштардың жылулық баланс теңдеуі

Бұл бөлімде жұмыстық дененің (бу және су) балансы, яғни әрбір алымдарға будың будың үлесі  және т.б. есептеледі. Жұмыстық дене үлесі келесі формуламен анықталады:

мұндағы,  – і алымға бу шығыны, кг/с;

– турбинаға будың жалпы шығыны, кг/с.

 • осыдан турбинаға бу үлесін табатын болсақ ;
 • жоғалтуға, үлреуге және тығындарға жұмыстық дене үлесі ; ; .

Жылулық схеманы есептеу турбина типіне және схема түріне байланысты әр түрлі жүргізіледі. Төменде мысал ретінде бірнеше схема түрлерін есептеу келтірілген.

2.2 Реттелетін алымдары жоқ турбинаның жылулық схемасын есептеу

Ретттелетін алымы бар схемаға мысал ретінде бірінші бөлімдегі 1.2-суретте келтірілген аралық бу қыздыруы бар турбинаның жылулық схемасы қарастырылған. Ол жерде деаэраторға жеке бөлек алым қойылған. Схемада аралық бу қыздыруы жоқ болса да төменде келтірілген есептеу методикасы өзгермейді.

Циклдағы жұмыстық дененің жоғалтуын  шамамен 2 % деп қабылдаймыз. Ал турбинаның тығындарына (уплотнение)  будың үлесін 1,5 %. Сонда қоректік судың үлесі

П1 бірінші қыздырғыштың жылулық баланс теңдеуі

мұндағы,  – бірінші қыздырғышқа будың үлесі;

– қыздырғыштың ПӘК-і, 98 % деп қабылданады;

– сәйкесінше қыздырғыш кірісіндегі будың және шығысындағы конденсаттың энтальпиясы, кДж/кг. Бірінші бөлімдегі кестеден алынады.

– сәйкесінше қыздырғыш шығысындағы және кірісіндегі қыздырылатын судың энтальпиясы, кДж/кг.Бірінші бөлімдегі кестеден алынады.

П2екінші қыздырғыштың жылулық баланс теңдеуі

П3 қыздырғышы үшін жылулық баланс теңдеуі

Деаэраторға (П4) жылулық баланс теңдеуі

мұндағы, – деаэраторға буды үлесі;

– деаэратор кірісіндегі конденсат үлесі;

– деаэрацияланған судың энтальпиясы, кДж/кг.

Деаэратордағы материалдық баланс теңдеуі

Деаэратор үшін осы екі теңдеуді есептеп табамыз  және .

П5 бесінші қыздырғыш үшін жылулық баланс теңдеуі

П6 алтыншы қыздырғыш үшін жылулық баланс теңдеуі

П7 жетінші қыздырғыш үшін жылулық баланс теңдеуі

П8сегізінші қыздырғыш үшін жылулық баланс теңдеуі

мұндағы,  – тұссыздандырылған қосымша судың үлесі, ол  жоғалтулардың мөлшеріне тең болады;

– тұссыздандырылған қосымша судың энтальпиясы, оның температурасын шамамен 40 0С және қысымын 3 МПа деп қабылдап [2]-ден табамыз.

Турбина конденсаторына будың үлесі

Есептеу дұрыс болу үшін келесі теңдік орындалу қажет

3 Жылулық схеманың энергетикалық көрсеткіштерін есептеу         

Жылулық схеманың энергетикалық көрсеткіштері: будың шығыны, шартты отынның меншікті шығыны, турбогенераторға жылудың шығыны станцияның ПӘК-ғ және т.б.. Төменде екі түрлі схеманың энергетикалық көрсеткіштерінің есептеуі келтірілген: реттелетін алымдары бар (1.4-сурет); реттелетін алымдары жоқ аралық бу қыздыруы бар схема .

Аралық бу қыздыру бар турбиналарды есептеу

Формулалар реттелетін алымы жоқ схема үшін келтірілген. Егер схемада реттелетін алымдар бар болса онад оларды ескеру қажет.         

Бу шығыны және қуаттылық

Конденсациялық режим кезіндегі турбинаға бу шығыны

, кг/с

мұндағы  – турбина қуаттылығы, кВт;

– турбогенератордың механикалық ПӘК-і, 0,99;

– генератор ПӘК-і, 0,995.

Алымдарымен жұмысы кезіндегі турбинаға бу шығыны

, кг/с

Әрі қарай судың және будың шығындарын анықтаймыз, кг/с

Бу шығындары бойынша турбина қуаттылығын тексереміз, МВт

Осы анықталған қуаттылықтардың барлығының қосындысы турбина қуаттылығына тең болуы қажет.

Будың меншікті шығыны, кг/(кВт∙сағ)

Жылу шығыны

Турбогенераторлық қондырғыға жылу шығыны, МВт

ПӘК және меншікті отын шығыны 

Турбогенераторлық қондырғының ПӘК-і

Бугенераторының ПӘК-ін  және буқұбырлырының ПӘК-ін  деп қабылдаймыз.

Электростанцияның ПӘК-і

Шартты отынның меншікті шығыны:

, кг/(кВт∙сағ).

ҚОРЫТЫНДЫ

Принципиалды жылулық схеманы есептеуі аяқталғанан кейін қорытынды келтіріледі. Турбинаға будың шығыны бойынша осы бу өнімділігін қамтамасыз ете алатын бу генераторы [5]-тен алынады.

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

 1. Елизаров Д.П. Теплоэнергетические установки электростанций: Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоиздат, 1982. – 264 с.
 2. Ривкин С.Л., Александров А.А. Термодинамические свойства воды и водяного пара: Справочник. Рек. Гос. службой стандартных справочных данных – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1984, 80 с.
 3. Рыжкин В.Я. Тепловые электрические станции: Учебник для вузов/ Под ред. Гришфельда В.Я. – 3 изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1987, 328 с.
 4. Стерман Л.С. Тепловые и атомные электростанции: Учебник для вузов / Л.С. Стерман, С.А. Тевлин, А.Т. Шарков; Под ред. Л.С. Стермана. – 2- е изд., испр. и доп. – М.: Энергоиздат, 1982. – 456с.
 5. Номенлатурный каталог: Энергетическое оборудование для тепловых электростанций и промышленной энергетики Часть 1. – М.:1998.
[1]Арматура – қандайда бір қондрығылардың, машиналардың, жабдықтардың немесе конструкциялардың функционировать етуін қамтамасыз ету үшін көмекші құрылғылар мен детальдардың комплекті.

You May Also Like

Асшаянмен жасалған салат

Асшаянмен жасалған салат Қажетті өнімдер: 5оо г қайнатылған асшаян, 1 болгар бұрышы,…

Иммуноферменттік талдау әдісі арқылы өсімдікті вирус тасымалдаушылыққа диагностикалау

Өсімдіктерді сауықтырумен қатар оларды вирус тасымалдаушыға тексеру мәселесі қатар жүреді. Қазіргі уақытта…

Безостая-1 сортты күздік бидайға сипаттама

                                                                       Жоспары: Кіріспе Негізгі бөлім: Безостая-1 сортты күздік бидайға сипаттама; Пісу кезеңі;…

Мектепке дейінгі ұйымдарда фребель технологиясының маңызы, шығарма

МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ҰЙЫМДАРДА ФРЕБЕЛЬ ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ МАҢЫЗЫ МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ҰЙЫМДАРДА ФРЕБЕЛЬ ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ МАҢЫЗЫ…