5В074800 – Фармацевтикалық өндірістің технологиясы

Сандық химиялық анализ

Келесі әдістердің қайсысы сандық химиялық әдістеріне жатады?

 1. A) Потенциометрия, титриметрия
 2. B) Газоволюметрия, гравиметрия

C)& Титриметрия, газоволюметрия, гравиметрия

 1. D) Титриметрия, хроматография
 2. E) Потенциометрия, хроматография

*****

Гравиметрлік әдіс деп қандай әдісті айтады?

 1. A) Жылуды дәл өлшеуге негізделген әдісті
 2. B) Көлемді дәл өлшеуге негізделген әдісті

C)& Массаны дәл өлшеуге негізделген әдісті

 1. D) Тоқты дәл өлшеуге негізделген әдісті
 2. E) Потенциалды дәл өлшеуге негізделген әдісті

*****

Құрамындағы күкірттің мөлшері 0,1-2% болатын массасы 0,2 г шойынның өлшендісінде күкіртті гравиметриялық анықтауға болады ма?

A)& Шойын сынамасының массасын 3 есе арттыру керек

 1. B) Шойын сынамасының массасын 3 есе төмендету керек
 2. C) Болады
 3. D) Болмайды
 4. E) Шойын сынамасының массасын 2 есе арттыру керек

*****

Қандай жағдайлар кристалды тұнбаларды дұрыс сипаттайды?

 1. A) Кристалдық тұнбалар түзілгенде кристалданудың жаңа орталықтары тез түзіледі
 2. B) Кристалды тұнбалар қаныққан ерітінділерді түзуге қабілетсіз
 3. C) Зат нашар ерігіш болған кезде кристалды тұнбалар түзіледі

D)& Кристалды тұнбаларда кристалдың өсуі кристалданудың жаңа оталықтары түзілуден тез жүреді

 1. E) Кристалды тұнбалар қаныққан ерітінділерде түзілуге қабілетті

*****

Аморфты тұнбаларды түзілуде қоса тұнбалаудың негізгі себебі неде?

 1. A) Қоспалардың тұнбамен химиялық өзара әрекеттесуі
 2. B) Ішкі адсорбция
 3. C) Тұнбамен изоморфты қосылыстардың түзілуі

D)&ұнбаның бетіндегі адсорбция

 1. E) Сыртқы адсорбция

*****

гравиметриялық анықтау алдында  пен  иондарын алдын-ала қалай бөледі?

 1. A) натрий карбонатымен тұндырады
 2. B) калий бихроматымен тұндырады

C)& Натрий ацетатының қатысында натрий сульфатымен  ионын тұндырады

 1. D) натрий молибдатымен тұндырады
 2. E) натрий бихроматымен тұндырады

*****

ионын аммоний оксалатымен тұндырғанда  иондары қоса тұнбау үшін не істеу керек?

 1. A) ерітіндісін тұз қышқылының ерітіндісімен жуу керек
 2. B) Тұнбалауды әлсіз сілтілі ортада жүргізеді
 3. C) Тұнбалауды суық ерітіндіден жүргізеді

D)& Тұнбалау кезінде аммоний оксалатын артығымен қосу керек

 1. E) Тұнбалауды күшті сілтілі ортада жүргізеді

*****

ионын аммоний оксалатымен тұндырғанда  иондары қоса тұнбау үшін не істеу керек?

 1. A) ерітіндісін тұз қышқылының ерітіндісімен жуу керек
 2. B) Тұнбалауды әлсіз сілтілі ортада жүргізеді
 3. C) Тұнбалауды суық ерітіндіден жүргізеді

D)& Тұнбалау кезінде аммоний оксалатын артығымен қосу керек

 1. E) Тұнбалауды күшті сілтілі ортада жүргізеді

*****

тұнбасын жууға сәйкес келетін ерітіндіні көрсет?

A)&

 1. B)
 2. C)
 3. D)
 4. E) 2

*****

тұнбасын жууға сәйкес келетін ерітіндіні көрсет?

A)

B)&

C)

D)

 1. E) ,

*****

тұнбасын жууға сәйкес келетін ерітіндіні көрсет?

A)&

B)

C)

D)

 1. E) Р2О3

*****

Мысты массалық анықтауда  қолданғанда не байқалады?

 1. A) Ерітіндіден қиын бөлінетін тұнба түзіледі
 2. B) Белгісіз құрамды тұнба түзіледі

C)& Еритін комплексті қосылыстың түзілуі нәтижесінде мыс иондары толық тұнбаға түспейді

 1. D) Түзілген тұнбаның ерігіштігі жоғары болады
 2. E) Реактивті мысты анықтауда қолдануға болады

*****

Мысты массалық анықтауда  қолданғанда не байқалады?

 1. A) Түзілген тұнбаның ерігіштігі жоғары болады
 2. B) Белгісіз құрамды тұнба түзіледі
 3. C) Еритін комплексті қосылыстың түзілуі нәтижесінде мыс иондары толық тұнбаға түспейді

D)& Ерітіндіден қиын бөлінетін тұнба түзіледі

 1. E) Реактивті мысты анықтауда қолдануға болады

*****

тұнбасын жууға сәйкес келетін ерітіндіні көрсет?

A)

B)

C)&

D)

 1. E) және

*****

Күмісті салмақтық анықтауда  қолданғанда не байқалады?

 1. A) Күміс иондарымен ерігіш комплексті қосылыс түзбейді
 2. B) Күміс иондарымен ерігіш комплексті қосылыс түзеді
 3. C) Түзілетін тұнба реактивтерден нашар бөлінеді
 4. D) Ерітіндіден қиын бөлінетін тұнба бөлінеді

E)& Түзілетін қосылыстың ерігіштігі жоғары

*****

Құрыш (сталь) құрамындағы никельді массалық әдіспен анықтау барысында диметилглиоксим қолданып, тұнба 800°С қыздырылды Құрыштың массасы- 0,5500 г, салмақтық формасының масасы – 0,0380 г Құрыш құрымындағы никельдің пайыздық мөлшері қай формуламен анықталады?

 1. A)

B)&

C)

 1. D)

E)

*****

200 мл  тұз қышқылы ерітіндісінен күміс хлоридін тұндыру үшін 5%-ті күміс хлоридінің қанша миллилитрі қажет?

 1. A) 8,4 мл

B)& 9 мл

 1. C) 3 мл
 2. D) 18 мл
 3. E) 6 мл

*****

Кальций оксалатын 0,1 М аммоний оксалатының ерітіндісімен толық тұндыру үшін рН мәні неше болуы керек?

 1. A) 4,8

B)& 4,3

 1. C) 7
 2. D) 9
 3. E) 3,7

*****

1г барий сульфатының тұнбасын жуу үшін судың қандай максималды мөлшері қажет?

A)& 0,4 л

 1. B) 500 мл
 2. C) 0,9 л
 3. D) 1 л
 4. E) 100 мл

*****

Титриметрлік әдіс деп қандай әдісті айтады?

 1. A) Массаны дәл өлшеуге негізделген әдісті

B)& Көлемді дәл өлшеуге негізделген әдісті

 1. C) Потенциалды дәл өлшеуге негізделген әдісті
 2. D) Тоқты дәл өлшеуге негізделген әдісті
 3. E) рН дәл өлшеуге негізделген әдісті

****

Келесі қосылыстардың қайсысы қышқылды-негіздік титрлеу әдісінде бірінші стандарт ретінде қолданылады?

 1. A) KOH
 2. B)

C)& Na2B4O7·10H2O

 1. D)
 2. E)

*****

Келесі қосылыстардың қайсысы бірінші стандарт ретінде қышқылдарды стандарттау үшін қолданылады?

 1. A)
 2. B)
 3. C)

D)& Na2B4O7·10H2O

 1. E)

*****

0,1 н  жұмысшы ерітіндіні қай әдіспен дайындауға болады?

A)& Янтар қышқылы бойынша ерітіндінің нормалдығын орнықтыру арқылы

 1. B) Сынап тотығы бойынша ерітіндінің нормалдығын орнықтыру арқылы
 2. C) Бура бойынша ерітіндінің нормалдығын орнықтыру арқылы
 3. D) бойынша ерітіндінің нормалдығын орнықтыру арқылы
 4. E) Крест әдісімен

*****

Титрлеу қисығындағы эквиваленттік нүктенің жағдайы неге байланысты болады?

 1. A) Анықталатын заттың бастапқы концтрациясына

B)& Титрленетін қышқылдың күшіне

 1. C) Таңдалған индикаторға
 2. D) Титрленетін ерітіндінің көлеміне
 3. E) Титрлеу жылдамдығына

*****

Сілтінің титрін анықтау мақсатында бастапқы зат ретінде қымыздық қышқылын қолданғанда оны қандай өңдеуден өткізу керек?

 1. A) Кристалды судан құтылу үшін өлшемес бұрын қатты қыздырады

B)& Өлшеуден бұрын қайта кристалдап, ауада кептіреді,  кристаллогидраты алынады

 1. C) кристаллогидратын алу үшін қайта кристалдап, 150ºС кептіреді
 2. D) кристаллогидратын алу үшін қайта кристалдап, 150ºС кептіреді, кейін ерітеді
 3. E) Сусыз алу үшін қайта кристалдап, 300ºС кептіреді

*****

Қышқылдық-негіздік титрлеуде индикаторлар қалай сипатталды?

 1. A) Боялған органикалық қышқылдар мен негіздер
 2. B) Ауксохромды топтасуға қабілеті бар әлсіз органикалық қышқылдар мен негіздер

C)& Хромофорлы топтасулардың түзілуімен немесе жоғалуымен жүретін  және  бөліп жіберетін органикалық қосылыстар

 1. D) Хромофорлы топтасулар бар әлсізоганикалы қышқылдар мен сілтілер
 2. E) Иондық және молекулалық формалары әр түрлі боялған жақсы диссоциаланатын боялған органикалық қышқылдар

*****

Молярлық концентрацияның анықтамасын беріңіз?

 1. A) Молярлық концентрация ерітіндідегі еріген заттың массасын көрсетеді
 2. B) Молярлық концентрация 1л ерітіндідегі еріген заттың эквивалент санын көрсетеді

C)& Молярлық концентрация 1л ерітіндідегі еріген заттың  моль санын көрсетеді

 1. D) Молярлық концентрация 1л ерітіндінің титрін көрсетеді
 2. E) Молярлық концентрация 1 л ерітіндідегі заттың массалық үлесін көрсетеді

*****

Мысты массалық анықтауда  қолданғанда не байқалады?

 1. A) Ерітіндіден қиын бөлінетін тұнба түзіледі
 2. B) Белгісіз құрамды тұнба түзіледі
 3. C) Еритін комплексті қосылыстың түзілуі нәтижесінде мыс иондары толық тұнбаға түспейді
 4. D) Түзілген тұнбаның ерігіштігі жоғары болады

E)& Реактивті мысты анықтауда қолдануға болады

*****

Мысты массалық анықтауда  қолданғанда не байқалады?

 1. A) Реактивті мысты анықтауда қолдануға болады

B)&Белгісіз құрамды тұнба түзіледі

 1. C) Ерітіндіден қиын бөлінетін тұнба түзіледі
 2. D) Түзілген тұнбаның ерігіштігі жоғары болады
 3. E) Еритін комплексті қосылыстың түзілуі нәтижесінде мыс иондары толық тұнбаға түспейді

*****

Мысты массалық анықтауда  қолданғанда не байқалады?

 1. A) Ерітіндіден қиын бөлінетін тұнба түзіледі
 2. B) Белгісіз құрамды тұнба түзіледі
 3. C) Еритін комплексті қосылыстың түзілуі нәтижесінде мыс иондары толық тұнбаға түспейді

D)& Түзілген тұнбаның ерігіштігі жоғары болады

 1. E) Реактивті мысты анықтауда қолдануға болады

*****

Темірдің қатысында алюминийді массалық анықтауда  қолданғанда қандай құбылыс байқалады?

A)& Реактивті анықтауда қолдануға болады

 1. B) Не алюминийді, не темірді тұндырмайды
 2. C) Тек темір иондарын тұндырады
 3. D) Алюминиймен түзілген тұнба реактивтің артық мөлшерінде ериді
 4. E) Алюминий ме темірді қатар тұнбаға түсіреді

*****

Темірдің қатысында алюминийді массалық анықтауда  қолданғанда қандай құбылыс байқалады?

 1. A) Реактивті анықтауда қолдануға болады
 2. B) Не алюминийді, не темірді тұндырмайды
 3. C) Тек темір иондарын тұндырады
 4. D) Алюминиймен түзілген тұнба реактивтің артық мөлшерінде ериді

E)& Реактив күмісті анықтау үшін қолдануға болмайды

*****

Темірдің қатысында алюминийді массалық анықтауда  қолданғанда қандай құбылыс байқалады?

 1. A) Реактивті анықтауда қолдануға болады
 2. B) Не алюминийді, не темірді тұндырмайды
 3. C) Тек темір иондарын тұндырады
 4. D) Алюминиймен түзілген тұнба реактивтің артық мөлшерінде ериді

E)& Қызыл-қоңыр тұнба түзіледі

*****

Темірдің қатысында алюминийді массалық анықтауда  қолданғанда қандай құбылыс байқалады?

A)& Алюминий мен темірді қатар тұнбаға түсіреді

 1. B) Не алюминийді, не темірді тұндырмайды
 2. C) Тек темір иондарын тұндырады
 3. D) Алюминиймен түзілген тұнба реактивтің артық мөлшерінде ериді
 4. E) Көмір қышқыл газы түзіледі

*****

Темірдің қатысында алюминийді массалық анықтауда  қолданғанда қандай құбылыс байқалады?

 1. A) Алюминий ме темірді қатар тұнбаға түсіреді

B)& Не алюминийді, не темірді тұндырмайды

 1. C) Тек темір иондарын тұндырады
 2. D) Алюминиймен түзілген тұнба реактивтің артық мөлшерінде ериді
 3. E) Сутек газы түзіледі

*****

Минерал құрамындағы мырышты массалық әдіспен анықтау барысында массасы 0,1580 г  пирофосфат тұнбасы алынды Минералдағы  пайыздық құрамы қай формуламен анықталады?

 1. A)

B)&

C)

 1. D)

E)

*****

Титрант деп нені айтады?

 1. A) Қышқылдың ерітіндісін титрант деп атайды

B)& Концентрациясы белгілі ерітіндіні титрант деп аталады

 1. C) Негіздің ерітіндісін титрант деп атайды
 2. D) Тотықтырғыштың ерітіндісін титрант деп атайды
 3. E) Тұздың ерітіндісін титрант деп атайды

*****

Стандартты ерітінді ретінде сілті алынғанда әдіс қалай аталады?

A)& Алкалиметрия

 1. B) Ацидометрия
 2. C) Комплексонометрия
 3. D) Редоксиметрия
 4. E) Тұнбалау әдісі

*****

Қандай жағдайларда кері титрлеу әдісі қолданылады?

 1. A) Титрант пен жұмысшы ерітінді арасында реакция тез жүреді
 2. B) Титрлеуге индикатор таңдау қиын немесе жоқ

C)& Титрант пен жұмысшы ерітінді арасында реакция баяу жүреді

 1. D) Реакцияға түсетін заттардың тотығу-тотықсыздану потенциалдарының шамалары жақын
 2. E) Реакцияға түсетін заттардың тотығу-тотықсыздану потенциалдарының шамаларының арасында айырымы үлкен

*****

Фенолфталеин индикаторы үшін қышқылды ортадан сілтілі ортаға өткенде бояуы қалай өзгереді?

 1. A) Қызыл-түссіз
 2. B) Қызыл –көк
 3. C) Сары-көк
 4. D) Көк-сары

E)& Түссіз – малина

*****

Бромтимолды көк индикаторы үшін қышқылды ортадан сілтілі ортаға өткенде бояуы қалай өзгереді?

 1. A) Түссіз – малина
 2. B) Қызыл –көк

C)& Сары-көк

 1. D) Көк-сары
 2. E) Қызыл-жасыл

*****

Лакмус индикаторы үшін қышқылды ортадан сілтілі ортаға өткенде бояуы қалай өзгереді?

 1. A) Түссіз – малина

B)& Қызыл –көк

 1. C) Сары-көк
 2. D) Түссіз-жасыл
 3. E) Қызыл-жасыл

*****

Нейтралды қызыл индикаторы үшін қышқылды ортадан сілтілі ортаға өткенде бояуы қалай өзгереді?

A)& Қызыл – сары

 1. B) Қызыл – түссіз
 2. C) Түссіз – малина
 3. D) Түссіз-көгілдір
 4. E) Сары – сарғыш-қоңыр

*****

Бромкрезолды көк индикаторы үшін қышқылды ортадан сілтілі ортаға өткенде бояуы қалай өзгереді?

 1. A) Қызыл – сары

B)& Сары – көк

 1. C) Түссіз – малина
 2. D) Түсі өзгермейді
 3. E) Күлгін – жасыл

*****

содасының грамм-эквиваленті 1,5 л 2 н күкірт қышқылының ерітіндісімен реакцияға түседі?

 1. A) 1
 2. B) 1,5
 3. C) 2
 4. D) 2,5

E)& 3

*****

200 мл 0,1 мол фосор қышқылының ерітіндісі рН 7,21-ге дейін натрий гидроксидімен нейтралданды Оған сілтінің қандай көлемі жұмсалды?

 1. A) 200 мл
 2. B) 150 мл

C)& 300 мл

 1. D) 400 мл
 2. E) 600 мл

*****

Стандартты ерітінді ретінде қышқыл алынғанда әдіс қалай аталады?

 1. A) Тұнбалау әдісі алкалиметрия

B)& Ацидометрия

 1. C) Редоксиметрия
 2. D) Комплексонометрия
 3. E) Алкалиметрия

*****

pH = pK+1 теңдеу нені анықтайды?

 1. A) Индикатордың көрсеткішін
 2. B) Титрлеу көрсеткішті

C)& Индикатор түсін өзгертетін  аралығын

 1. D) Сутектік көрсеткішті
 2. E) Қышқылдық көрсеткішті

*****

Қандай титрлеу процесінде эквиваленттік нүкте нейтралды нүктемен дәл келеді?

A)& Күшті негізді күшті қышқылмен титрлеу процесінде

 1. B) Әлсіз негізді күшті қышқылмен титрлеу процесінде
 2. C) Әлсіз қышқылды күшті қышқылмен титрлеу процесінде
 3. D) Әлсіз негізді әлсіз қышқылмен титрлеу процесінде
 4. E) Әлсіз негізді көпнегізді қышқылмен титрлеу процесінде

*****

Қандай титрлеу процесінде эквиваленттік нүкте  облыста жатады?

 1. A) Күшті негізді күшті қышқылмен титрлеу процесінде
 2. B) Әлсіз негізді күшті қышқылмен титрлеу процесінде

C)& Әлсіз қышқылды күшті негізбен титрлеу процесінде

 1. D) Әлсіз негізді әлсіз қышқылмен титрлеу процесінде
 2. E) Қышқылдар қоспасын әлсіз негізбен титрлеу процесінде

*****

Көлемдік анализде 0,1 н  ерітіндісін 0,1 н  ерітіндісімен титрлегенде, қай индикаторды қолданады?

 1. A) Нильсті көгілдір

B)& Фенолфталеин

 1. C) Тропеолин
 2. D) Ализаринді сары
 3. E) Лакмус

*****

тең болғанда лакмустың түсі қандай болады?

 1. A) Қызыл
 2. B) Күлгін

C)& Көк

 1. D) Түссіз
 2. E) Сары

*****

200 мл  ерітіндіде 1г  бар Ерітіндінің  есептеңіз?

A)& 13,10

 1. B) 11,04
 2. C) 1,88
 3. D) 8,55
 4. E) 7,08

*****

1л ерітіндіде 0,1 г  Ерітіндінің  есептеңіз?

 1. A) 1,78

B)& 2,56

 1. C) 3,83
 2. D) 2,05
 3. E) 5,10

*****

0,01 М  ерітіндінің  есептеңіз?

 1. A) 2,75
 2. B) 5,33

C)& 12,00

 1. D) 7,52
 2. E) 13,79

*****

Зерттелетін ерітіндіні 10 есе сумен сұйылтқанда оның рН-ы өзгермеді Ерітіндіде реактивтердің қандай қоспасы болды?

A)&

 1. B)
 2. C)
 3. D)
 4. E)

*****

Зерттелетін ерітіндіні бірнеше есе сумен сұйылтқанда оның рН-ы өзгермеді Ерітіндіде реактивтердің қандай қоспасы болды?

 1. A)
 2. B)
 3. C)
 4. D)

E)&

*****

Қай формуламен 37%-ті тұз қышқылының ерітіндісінін нормалдығын есептейді (тығыздығы 1,19)?

A)&

 1. B)
 2. C)
 3. D)
 4. E)

*****

Буфер қоспасын көрсет?

 1. A)

B)&

 1. C)
 2. D)
 3. E)

*****

Буфер қоспасын көрсет?

 1. A)

B)&

 1. C)
 2. D)
 3. E)

*****

0,1 М  ерітіндісінің  есептеңіз?

 1. A) 0,53
 2. B) 1,75
 3. C) 5,76

D)& 11,12

 1. E) 9,15

*****

Қандай қате орын алады егер НСООН ерітіндісін NaOH ерітіндісімен фенолфталеинмен  титрлегенде?

 1. A) Қышқылдық
 2. B) Гидроксилдіқ
 3. C) Сутектіқ

D)& Негіздіқ

 1. E) Қате болмайды

*****

0,835 M  ерітіндісінің  қаншаға тeң?

А) 0,53

 1. B) 1,75
 2. C) 5,76

D)& 1,91

 1. E) 9,15

*****

қаншаға тең болады, егер 0,1 М аммиактың ерітіндісі 0,1 M   ерітіндісімен толық титрленсе?

 1. A) 3,82

B)& 5,27

 1. C) 7,00
 2. D) 8,25
 3. E) 10,18

*****

100 мл 0,1000 н сірке қышқылының ерітіндісі 0,1000 н натрий гидроксидінің ерітіндісімен титрленді Эквиваленттік нүктедегі ерітіндінің рН мәнін есепте?

 1. A) 8,4

B)& 8,72

 1. C) 3
 2. D) 10,2
 3. E) 6,54

*****

Қандай индикаторлармен қышқылды-негіздік титрлеу әдісінде эквиваленттік нүкте анықталады?

 1. A) Абсорбциялық индикаторлармен
 2. B) Редокс-индикаторлармен

C)& рН индикаторлармен

 1. D) Арнаулы индикаторлармен
 2. E) Металлохромды индикаторлармен

*****

100 мл 0,1000 н күкіртті қышқылының ерітіндісі 0,1000 н натрий гидроксидінің ерітіндісімен титрленді Бірінші эквиваленттік нүктедегі ерітіндінің рН мәнін есепте?

 1. A) 5,36

B)& 4,53

 1. C) 3,54
 2. D) 5,31
 3. E) 6,54

*****

Қандай индикаторлық қате орын алады, егер  ерітіндісін  ерітіндісімен метилды-қою сары  арқылы титрлегенде?

 1. A) Қышқылдық
 2. B) Негіздік
 3. C) Гидроксилдік

D)& Сутектік

 1. E) Қате болмайды

*****

100 мл 0,1000 н аммиактың ерітіндісі 0,1000 н тұз қышқылының ерітіндісімен титрленді Эквиваленттік нүктедегі ерітіндінің рН мәнін есепте?

 1. A) 5,4
 2. B) 4,72
 3. C) 3
 4. D) 8,2

E)& 5,27

*****

Егер  ерітіндісін  ерітіндісімен метилды-қою сарымен  титрлегенде қандай индикаторлық қате орын алады?

 1. A) Сутектік
 2. B) Гидроксилдік

C)& Негіздік

 1. D) Қышқылдық
 2. E) Қате болмайды

*****

Қандай қате орын алады, егер  ерітіндісін  ерітіндісімен фенолфталеинмен  титрленсе?

 1. A) Сутектік

B)& Гидроксилдік

 1. C) Қышқылдық
 2. D) Негіздік
 3. E) Қате болмайды

*****

Метилді сарғыш индикатормен (рТ 4,0) 100 мл 0,1000 н тұз қышқылының ерітіндісі 0,1000 н натрий гидроксидінің ерітіндісімен титрленді Титрлеудің қателігін есепте?

 1. A) +0,2%

B)& -0,2%

 1. C) -0,3%
 2. D) 0,25%
 3. E) +1,2%

*****

Қандай қышқылды титрлегенде ең жоғары титрлеу секірісі байқалады?

 1. A)
 2. B)
 3. C)
 4. D)

E)&

*****

Қандай теңдеу арқылы ерітіндінің титрі есептелінеді?

A)&

 1. B)
 2. C)
 3. D)
 4. E)

*****

Титриметриялық анализдің есептеулері қандай заңға негізделген?

A)& Массаны сақтау заңына

 1. B) Эвиваленттер заңына
 2. C) Құрамның тұрақтылық заңына
 3. D) Қатынас заңына
 4. E) Авогадро заңына

*****

Қай анықтама қайтымды тотығу-тотықсыздану индикаторы үшін дұрыс?

 1. A) Тотықсыздандырғышпен әрекеттесуде бояуын өзгертетін органикалық зат
 2. B) Титрленетін заттың тотыққан формасымен әрекеттесуге қабілетті органикалық зат
 3. C) Жұмысшы ерітіндінің тотыққан формасымен әркеттесуге қабілетті зат

D)& Ерітіндінің тотығу-тотықсыздану потенциалының белгілі шамасында бояуын өзгертетін органикалық зат

 1. E) Эквиваленттік нүктеде жұмысшы ерітіндімен реакцияға түсетін органикалық зат

*****

Қандай анықтамалар реалды тотығу-тотықсыздану потенциалының түсінігін дұрыс сипаттайды?

 1. A) Реалды және теориялық потенциалдар айырмасы жоқ
 2. B) Реалды және теориялық потенциалдар айырмасы бар
 3. C) Реалды потенциал температуралық коэффициентті енгізген теориялық потенциалға тең
 4. D) Реалды потенциал ерітіндінің рН көрсеткішін және комплекс түзушілердің концнтрациясын ескергендегі теориялық потенциалға тең

E)& Теориялық потенциал тотыққан және тотықсызданған формалар концентрацияларының қатынасына тәуелді, ал реалды – тәуелді емес

*****

Қандай заттар көлемдік анализде тотығу-тотықсыздану индикаторлары ретінде қолданады?

A)& Дифениламин

 1. B) Фенолфталеин
 2. C) Лакмус
 3. D) Эозин
 4. E) Фенилантранил қыщқылы

*****

Қандай ортада калий перманганатының тотықтыру қасиеті ең жоғары?

 1. A) Нейтралды ортада
 2. B) Әлсіз қышқылды ортада

C)& Қышқылды ортада

 1. D) Сілтілі ортада
 2. E) Әлсіз сілтілі ортада

*****

Қышқылды ортада калий перманганатының эквиваленттік массасы қалай есептелінеді?

 1. A)

B)&

 1. C)
 2. D)
 3. E)

*****

Перманганатометрлік анықтамада темірдің эквиваленттік массасы неге тең?

 1. A)

B)&

 1. C)
 2. D)
 3. E)

*****

ерітіндісінің нормалдық концентрация қаншаға тең, егер 0,1256 г  қышқылды ортада титрлеу үшін 22,10 мл   жұмсалған болса?

 1. A) 0,0968 моль/л

B)& 0,0848 моль/л

 1. C) 0,0424 моль/л
 2. D) 0,1696 моль/л
 3. E) 0,0245 моль/л

*****

Төмендегі реакция үшін күкірт қышқылының эквиваленттік факторынн анықта?

A)& 1/2

 1. B) 1/3
 2. C) 1
 3. D) 1/4
 4. E) 1/5

*****

Иодометрияда  эквиваленттік массасы қалай есептелінеді?

A)&

 1. B)
 2. C)
 3. D)
 4. E)

*****

Иодометрлік анықтамада мыстың эквиваленттік массасы қаншаға тең?

 1. A) 36,76 г/моль
 2. B) 18,38 г/моль

C)& 63,45 г/моль

 1. D) 127,08 г/моль
 2. E) 47,05 г/моль

*****

0,8615 г 250 мл өлшеуш колбада ерітілген Ерітіндінің нормалдық концетрациясы қаншаға тең?

 1. A) 0,4988 моль/л
 2. B) 0,1005 моль/л
 3. C) 0,2306 моль/л

D)& 0,0546 моль/л

 1. E) 0, 2528 моль/л

*****

Қандай жағдайларда мышьякты иодометриялық әдіспен анықтауға болады?

 1. A) Әлсіз қышқылды орта
 2. B) Йод ерітіндісімен кері титрлеу
 3. C) Тиосульфат ерітіндісімен тікелей титрлеу

D)& Күшті қышқыл ортада

 1. E) Күшті сілтілі ортада (pH 11-12)

*****

5 мл натрий карбонатының ерітіндісін (T=00053) 25 мл күкірт қышқылы жұмсалды  ескере отырып, күкірт қышқылының титрін есептеңдер?

 1. A) 0,0025
 2. B) 0,0098

C)& 0,0049

 1. D) 0,0074
 2. E) 0,0245

*****

Химиялық таза екі негізгі янтар қышқылының 0,1180 г массасын титрлеуге 10 мл  жұмсалды Сілті ерітіндісінің нормалдығы нешеге тең болады?

 1. A) 0,01
 2. B) 0,1
 3. C) 0,02

D)& 0,2

 1. E) 0,05

*****

0,1 н  ерітіндісінің рН көрсеткіші нешеге тең?

 1. A) 1,20
 2. B) 13,25
 3. C) 2,20

D)& 2,40

 1. E) 10,00

*****

0,2 н  ерітіндісінің рН көрсеткіші нешеге тең?

 1. A) 12,05

B)& 13,55

 1. C) 7,00
 2. D) 2,40
 3. E) 10,45

*****

0,1 н  ерітіндісінің рН көрсеткіші нешеге тең?

 1. A) 1,10
 2. B) 5,55
 3. C) 7,69
 4. D) 12,25

E)& 8,10

*****

0,1 М  ерітіндісінің рН көрсеткіші нешеге тең?

 1. A) 5,45
 2. B) 1,60
 3. C) 8,90
 4. D) 7,20

E)& 10,35

*****

0,1 н  ерітіндісінің рН көрсеткіші нешеге тең?

 1. A) 4,60

B)& 11,10

 1. C) 2,35
 2. D) 9,69
 3. E) 10,60

*****

0,01 н  ерітіндісінің рН көрсеткіші нешеге тең?

 1. A) 14,00
 2. B) 13,00

C)& 12,10

 1. D) 5,55
 2. E) 3,35

*****

0,1 М  ерітіндісінің рН көрсеткіші нешеге тең?

 1. A) 5,45
 2. B) 8,78

C)& 9,80

 1. D) 5,55

E)6,55

*****

1 М  ерітіндісінің рН көрсеткіші нешеге тең?

 1. A) 3,35
 2. B) 3,55
 3. C) 4,15

D)& 4,60

 1. E) 4,61

 

*****

1 н  ерітіндісінің рН көрсеткіші нешеге тең?

A)& 2,90

 1. B) 2,80
 2. C) 4,50
 3. D) 5,60
 4. E) 5,88

*****

50 мл сірке қышқылының ерітіндісіне (50 мл) 25 мл 0,1 н натрий гидроксидінің ерітіндісін қосты Ерітіндінің рН көрсеткішін қалай есептеуге болады?

A)&

 1. B)
 2. C)
 3. D)
 4. E)

*****

Қай қышқылды күшті негіз ерітіндісімен титрлеген кезде титрлеу қисығында биік секіріс байқалады?

 1. A)
 2. B)
 3. C)
 4. D)

E)&

*****

Титрі 0,02446 г/мл тең ерітіндідегі  нормалдық концентрациясын есептеңіз?

 1. A) 0,2528 моль/л

B)& 0,4988 моль/л

 1. C) 0,1206 моль/л
 2. D) 0,1396 моль/л
 3. E) 0,0549 моль/л

*****

Титрі 0,004020-ге тең ерітіндідегі  молярлық концентрациясын есептеңіз?

 1. A) 0,9951 моль/л
 2. B) 0,2595 моль/л
 3. C) 0,4564 моль/л
 4. D) 0,3371 моль/л

E)& 0,1005 моль/л

*****

ерітіндісін -пен титрлегенде бірінші эквиваленттік нүктенің құрамы неден тұрады?

 1. A)
 2. B)

C)&

 1. D)
 2. E)

*****

ерітіндісін -пен титрлегенде екінші эквиваленттік нүктенің құрамы неден тұрады?

 1. A)

B)&

 1. C)
 2. D)
 3. E)

*****

Химиялық таза массалық үлесін оның ластанған сынамасында есептеңіз, егер 0,8750 г өлшемдіні титрлеуге 20,40 мл 0,2120 М  жұмсалған?

 1. A) 70,20 %
 2. B) 50,49 %
 3. C) 80,05 %

D)& 94,25 %

 1. E) 89,49 %

*****

2,0 л 0,05 М ерітінді дайындау үшін қанша г  алу қажет?

A)& 4,0 г

 1. B) 8,0 г
 2. C) 3,0 г
 3. D) 4,5 г
 4. E) 6,7 г

*****

0,9978 г мысты шікізат құрамындағы мыс (ІІ) калий иодидімен реакцияға түскенде бөлініп шыққан иодты титрлеу үшін 12,12 мл 0,1006 М  жұмсалды Мыстың шікізаттағы массалық үлесін есептеңіз?

A)& 7,76 %

 1. B) 10,71%
 2. C) 15,00 %
 3. D) 40,15 %
 4. E) 19,37 %

*****

және  тұратын ерітіндіге 20,00 мл 0,1132 н  косылған Бөлініп шыққан иодты титрлеу үшін 25,85 мл  ерітіндісі жұмсалған  ерітіндісінің  нормалдық концентрациясын есептеңіз?

 1. A) 0,1009 моль/л

B)& 0,0876 моль/л

 1. C) 0,4595 моль/л
 2. D) 0,1993 моль/л
 3. E) 0,5003 моль/л

*****

Төменде келтірілген қай заттардың ерітінділері қышқылды-негіздік титрлеуде жұмысшы ерітінділер рөлін атқарады?

 1. A)

B)&

 1. C)
 2. D)
 3. E) барлық ерітінділер

*****

Қышқылдық-негіздік индикаторлар қандай талаптарды қанағаттандыруы керек?

A)& Қышқылдық және негіздік формалар бояуы бойынша әр түрлі, бояудың өзгеруі қайтымды, индикатордың бояуы қарқанды, ауыспалы интервалы үлкен болуы керек

 1. B) Бояудың өзгеруі қайтымсыз, ауыспалы интервалы үлкен болу керек
 2. C) Индикатордың бояуы қарқанды болу керек
 3. D) Қышқылдық және негіздік формалар бояуы бойынша әр түрлі болу керек
 4. E) Ауыспалы интервалы үлкен болу керек

*****

Төмендегі факторлардың қайсысы қышқылдық-негіздік титрлеу кезіндегі индикатордың көрсетуіне әсер етеді?

A)& Температура, органикалық еріткіштің, тұздардың, ақуыз бен коллоидтардың болуы, индикатордың концентрациясы, титрлеу реті

 1. B) Температура, индикатордың концентрациясы, титранттың концентрациясы
 2. C) Эквиваленттік нүктедегі рН, температура
 3. D) Ақуыз бен коллоидтардың болуы, титрлеу реті
 4. E) Температура, органикалық еріткіштің болуы

*****

Индикатордың екі формасының қандай қатынасында қышқылдық форманың түсін көреміз?

 1. A)

B)&

 1. C)
 2. D)
 3. E)

*****

Индикатордың екі формасының қандай қатынасында сілтілік форманың түсін көреміз?

A)&

 1. B)
 2. C)
 3. D)
 4. E)

*****

Индикатордың екі формасының қандай қатынасында ауыспалы форманың түсін көреміз?

 1. A)
 2. B)
 3. C)
 4. D)

E)&

*****

Қай қышқылды натрий гидроксидімен титрлегенде эквиваленттік нүкте нейтралды нүктемен дәлме-дәл келеді?

 1. A)
 2. B)

C)&

 1. D)
 2. E)

*****

Қышқылдық-негіздік титрлеу қисықтарындағы эквиваленттік нүктенің жағдайы қандай факторларға байланысты?

 1. A) Титрлеу жылдамдығы, титрленетін заттардың табиғаты
 2. B) Идикатор, титрленетін және стандартты ерітінділердің концентрациясы

C)& Титрленетін ерітінділердің температурасы, титрленетін және стандартты ерітінділердің концентрациясы, титрленетін заттардың табиғаты

 1. D) Индикатордың концентрациясы
 2. E) Температура, титрлеу жылдамдығы

*****

Титрлеудің соңғы нүктесінде ерітіндіде гидроксид-иондарының артық мөлшері болса, қандай индикаторлық қате орын алады?

 1. A) Сутектік

B)& Гидроксилдік

 1. C) Қышқылдық
 2. D) Негіздік
 3. E) Қате болмайды

*****

Титрлеудің соңғы нүктесінде ерітіндіде әлсіз негіздің артық мөлшері болса, қандай индикаторлық қате орын алады?

 1. A) Қате болмайды
 2. B) Гидроксилдік
 3. C) Қышқылдық

D)& Негіздік

 1. E) Сутектік

*****

Титрлеудің соңғы нүктесінде ерітіндіде әлсіз қышқылдың артық мөлшері болса, қандай индикаторлық қате орын алады?

 1. A) Қате болмайды
 2. B) Гидроксилдік

C)& Қышқылдық

 1. D) Негіздік
 2. E) Сутектік

*****

Титрлеудің соңғы нүктесінде ерітіндіде гидроксоний иондарының артық мөлшері болса, қандай индикаторлық қате орын алады?

 1. A) Қате болмайды
 2. B) Гидроксилдік
 3. C) Қышқылдық
 4. D) Негіздік

E)& Сутектік

*****

0,1 н тұз қышқылын 0,1 н натрий гидроксидімен титрлегенде эквиваленттік нүктені ең кіші қателікпен тіркейтін индикатор?

 1. A) Метилді сарғыш (рТ 4,0)
 2. B) Фенолфталеин (рТ 9,0) мен метилді сарғыш (рТ 4,0)
 3. C) Фенолфталеин (рТ 9,0)

D)& Метилді қызыл (рТ 5,5)

 1. E) Метилді қызыл (рТ 5,5) мен метилді сарғыш (рТ 4,0)

*****

Сулы ерітіндіде төмендегі тұздардың қайсысын тікелей қышқылдық-негіздік титрлеу арқылы анықтауға болады?

 1. A)
 2. B)
 3. C)
 4. D)

E)&

*****

Төмендегі заттардың қайсысы орынбасу әдісі бойынша қышқылдық-негіздік титрлеуде қолданады?

A)&

 1. B)
 2. C)
 3. D)
 4. E)

*****

Қышқылдық-негіздік титрлеу әдісімен судың карбонаттық кермектілігін анықтау үшін қай индикатор қолданылады?

A)& Фенолфталеин

 1. B) Метилді қызыл
 2. C) Метилді сарғыш
 3. D) Мурексид
 4. E) Метилен

*****

Тотығу-тотықсыздану титрлеуінде секіріске қандай факторлар әсер етеді?

A)& Титрленетін заттардың концентрациясы

 1. B) Индикатордың концентрациясы
 2. C) Реакцияға түсетін электрондар саны
 3. D) Температура
 4. E) Титрлеу жылдамдығы

*****

Қышқыл ортадағы калий перманганатының эквиваленттік массасы нешеге тең?

A)& М/5

 1. B) М/6
 2. C) М
 3. D) М/2
 4. E) М/3

*****

Сілтілі ортадағы калий перманганатының эквиваленттік массасы нешеге тең?

 1. A) М/5
 2. B) М/6
 3. C) М

D)& М/3

 1. E) М/4

*****

Қышқыл ортадағы калий бихроматының эквиваленттік массасы нешеге тең?

 1. A) М

B)& М/6

 1. C) М/2
 2. D) М/3
 3. E) М/4

*****

Натрий тиосульфатының эквиваленттік массасы нешеге тең?

A)& М

 1. B) М/6
 2. C) М/2
 3. D) М/3
 4. E) М/4

*****

Қымыздық қышқылының эквиваленттік массасы нешеге тең?

 1. A) М
 2. B) М/6
 3. C) М/3

D)& М/2

 1. E) М/4

*****

Тотығу-тотықсыздану титрлеуінің қандай әдісінде индикаторсыз титрлеуді?

қолдануға болады?

A)& Перманганатометрия

 1. B) Бихроматометрия
 2. C) Цериметрия
 3. D) Бромометрия
 4. E) Тотығу-тотықсыздану титрлеу әдістері

*****

Бірнеше заттардың жеке титрленуін жүргізу үшін редокс жұптардың стандарты потенциалдарының айырымымашылығы қанша болу керек?

 1. A) 0,5 В
 2. B) 1,0 В
 3. C) 0,1 В

D)& 0,2 В

 1. E) 0,89 В

*****

Келтірілген заттардың қайсысы калий перманганатының ерітіндісін стандарттау үшін қолданылады?

 1. A)
 2. B)
 3. C)

D)&

 1. E)

*****

Калий перманганатының жұмысшы ерітіндісінің концентрациясы қандай болғанда индикаторды қолдану керек?

 1. A) 0,1 н
 2. B) 0,05 н
 3. C) 0,02 н

D)&  <0,01 н

 1. E) 1 н

*****

Қымыздық қышқылының ерітіндісіне күкірт қышқылын қосады (1?4), қоспаны перманганат ерітіндісімен титрлейді Перманганаттың бірінші тамшыларынан кейін ерітінді қызыл-күлгін түске боялады Титрлеу процесі дұрыс жүру үшін оны қалай жүргізу керек?

 1. A) Ерітіндіні қайнатып титрлейді
 2. B) Ерітіндіге концентрленген күкірт қышқылын қосады
 3. C) Күкірт қышқылын фосфор қышқылымен ауыстыру керек

D)& Ерітіндіге титрлеуден бұрын марганец сульфаты ерітіндісінің бірнеше тамшысын қосу керек

 1. E) Ерітіндіні жуу керек

*****

Хлорлы темір ерітіндісіне хлорлы қалайының кішкне мөлшерін қосты Келесі рет сынап хлоридін қосқанда төмендегі эффектілер байқалды Қай ерітіндіні темірдің перманганатометриялық анықталуына қолдануға болады?

A)& Ақ тұнба түзіледі

 1. B) Сұр тұнба түзіледі
 2. C) Тұнба түспейді, ерітінді сары түске боялады
 3. D) Ерітінді түссізденеді, тұнба түспейді
 4. E) Қара тұнба түзіледі

*****

Көлемдік анализде 0,1 н  ерітіндісін 0,1 н натрий гидроксидімен титрлеу үшін қай индикаторды қолдануға болады?

 1. A) Бензилоранж рТ 3

B)& Лакмус рТ 7

 1. C) Лакмус рТ 5
 2. D) Тимолфталеин рТ 10
 3. E) Лакмус рТ 6

*****

Қандай жағдайлар ерітіндідегі аммоний гидроксидінің құрамын анықтауының дұрыс емес нәтижелеріне әкеліп соқты?

 1. A) Титрлеу қыздыруда жүргізілді

B)& Титрлеу метилоранж қатысында жүргізіледі

 1. C) Титрлеу фенолфталеин қатысында жүргізіледі
 2. D) Титрлеу суықта жүргізіледі
 3. E) Титрлеуде жұмысшы ерітінді ретінде күкірт қшқылы қолданылады

*****

Қандай жағдайлар ерітіндідегі аммоний гидроксидінің құрамын анықтауының дұрыс емес нәтижелеріне әкеліп соқты?

A)& Титрлеу қыздыруда жүргізілді

 1. B) Титрлеу метилоранж қатысында жүргізіледі
 2. C) Титрлеу нафталин қатысында
 3. D) Титрлеу суықта жүргізіледі
 4. E) Титрлеуде жұмысшы ерітінді ретінде күкірт қшқылы қолданылады

*****

Қандай жағдайда компонент концнтрациясының 0,01моль/л жоғарылауы рН-тың өзгеруіне әкеледі? Компоненттер қоспасы үшін біреуінің ғана концентрациясы жоғарылайды?

A)

B)&

C)

D)

E)

*****

Қандай жағдайда компонент концнтрациясының 0,01моль/л жоғарылауы рН-тың өзгеруіне әкеледі? Компоненттер қоспасы үшін біреуінің ғана концентрациясы жоғарылайды?

A)

B)

C)&

D)

E)

*****

Қандай орталарда перманганатометриялық анықтауларды өткізген жөн?

 1. A) Сілтілік
 2. B) Нейтралды
 3. C) Әлсіз сілтілік

D)& Қышқылдық

 1. E) Сілтілік және нейтралды

*****

Натрий тиосульфатының ерітіндісін неге калий бойынша тікелей титрлеу арқылы стандарттамайды?

 1. A) Реакция төмен жылдамдықпен жүреді
 2. B) Эквиваленттік нүктені тіркеу мүмкіндігі жоқ

C)& Титрлеуде қосымша реакциялар жүреді

 1. D) Реакция қайтымды
 2. E) Реакция қайтымсыз

*****

Қышқылдардың қайсысын  ерітіндісімен титрлегенде эквиваленттік нүкте нейтралды нүктемен дәл келеді?

 1. A)
 2. B)
 3. C)

D)&

 1. E)

*****

Металлохромды индикаторды көрсетіңіз?

A)& Мурексид

 1. B) Фенолфталеин
 2. C) Метилді-cарғыш
 3. D) Лакмус
 4. E) Дифениламин

*****

Қышқылды- негіздік титрлеу әдісінде қолданылатын индикаторлар тобын көрсетініз?

 1. A) Эозин, мурексид
 2. B) Крахмал, тимолфталеин
 3. C) Дифениламин, лакмус
 4. D) Эозин, фенолфталеин

E)& Метилды қою-сары, фенолфталеин

*****

0,1 н аммоний гидроксид ерітіндісінің рН-ын қай формула арқылы табуға болады?

 1. A)
 2. B)
 3. C)

D)&

 1. E)

*****

Редокс- индикатор түсін өзгертетін аралықты қандай теңдеу көрсетеді?

 1. A)

В)

С)

D)& ∆

 1. E) ∆

*****

Редоксиметрлік титрлеу қисығын қандай координаталарда салады?

A)&

 1. B)
 2. C)
 3. D)
 4. E)

*****

0,3 г  тұнбасын алу үшін  қандай өлшемдісін анализге алу қажет?

A)& 0,55 г

 1. B) 0,47 г
 2. C) 0,35 г
 3. D) 0,20 г
 4. E) 0,79 г

*****

Қандай жағдайларда кері титрлеу әдісі қолданылады?

 1. A) Титрант пен жұмысшы ерітінді арасында реакция тез жүреді
 2. B) Титрлеуге индикатор таңдау қиын немесе жоқ

C)& Титрант пен жұмысшы ерітінді арасында реакция баяу жүреді

 1. D) Реакцияға түсетін заттардың тотығу-тотықсыздану потенциалдарының шамалары жақын
 2. E) Реакцияға түсетін заттардың тотығу-тотықсыздану потенциалдарының шамаларының арасында айырымы үлкен

*****

You May Also Like

Энергетиканың үш аспектісі.

Энергетиканың үш аспектісі. Энергетика өзінің қазіргі заманғы жағдайы мен дамуында үш аспектіде…

Балабақшада жаңа технологияларды қолдану әдістері

«Балабақшада жаңа технологияларды қолдану әдістері» Әдістемелік құралдабалабақшадағы жаңа технологиялар сипаттамасы және тиімділігі…

Жаңғақтың шипасы

Қан қысымыңыз өте жоғары болса, онда о,5 стақан жержаңғақты қабығымен қоса банкіге…

Фармацевтикалық дәрілік өсімдіктер

Фармацевтикалық  дәрілік өсімдіктер:   Шайыр (Gummi)    Зығыр тұқымы  –  (Semen lini).    Сүйсін…