1. 1. Дерекқор басқару жүйелерiнiң көмегiмен деректердi өңдеудiң артықшылығына қайсысы жатады:
 2. A) Деректердiң дубликатталуын болдырмау және деректер программадан тәуелсiз болуы.
 3. B) Деректердiң программадан тәуелсiздiгi болуы.
 4. C) Дерекқорда қызметтiк мәлiметтiң минимум болуы.
 5. D) Деректердiң дубликатталуының болмау.
 6. E) Есептеу жүйесiнiң ресурстарына қатаң талап қою.

 

 1. Дерекқор басқару жүйелерiнiң көмегiмен деректердi өңдеудiң кемшiлiктерiне қайсысы жатады:
 2. A) Есептеу жүйесiнiң ресурстарына қатаң талап қою.
 3. B) Деректердiң программадан тәуелсiздiгi болуы.
 4. C) Дерекқорда қызметтiк мәлiметтiң минимум болуы.
 5. D) Деректердiң дубликатталуының болмау.
 6. E) Деректердiң дубликатталуын болдырмау және деректер программадан тәуелсiз болуы.

 

 1. Дерекқор дегенiмiз :
 2. A) Есептеу жүйесiнде қолданатын программалардан тәуелсiз белгiлi бiр пәндiк саладан арнайы әдiспен Үйымдастырылған деректер массивтерi.
 3. B) Белгiлi бiр пәндiк саладан деректердiң жиынтығы.
 4. C) Есептеу жүйесiнде деректер массивi.
 5. D) Есептеу жүйесiнде деректер кестесi.
 6. E) Есептеу жүйесiнде белгiлi бiр пәндiк саладан арнайы әдiспен Үйымдастырылңан деректер массивтерi.

 

 1. Дерекқор жүйелердың қай компонентi дерекқорды қҮру және еңгiзу колданылады:
 2. A) Дерекқор басқару жүйесi.
 3. B) Дерекқор администраторы.
 4. C) Есептеу жүйесi.
 5. D) Программалаушы.
 6. E) Соңғы қолданушi.

 

 1. Дерекқор кестесiнде Character типтi өрiстiң мәндерi қандай болуы мүмкiн:
 2. A) Символдық мәндер.
 3. B) Мерзiм мәндерi.
 4. C) Уақыт мәндерi.
 5. D) Логикалық мәндерi.
 6. E) Сандық мәндер.

 

 1. Numeric типтi өрiстiң мәндерi қандай болуы мүмкiн:
 2. A) Сандық мәндер.
 3. B) Символдық мәндер.
 4. C) Мерзiм мәндерi.
 5. D) Уақыт мәндерi.
 6. E) Логикалық мәндерi.

 

 1. Logical типтi өрiстiң мәндерi қандай болуы мүмкiн:
 2. A) Логикалық мәндерi.
 3. B) Сандық мәндер.
 4. C) Мерзiм мәндерi.
 5. D) Уақыт мәндерi.
 6. E) Символдық мәндер.

 

 1. Date типтi өрiстiң мәндерi қандай болуы мүмкiн:
 2. A) Мерзiм мәндерi.
 3. B) Сандық мәндер.
 4. C) Уақыт мәндерi.
 5. D) Логикалық мәндерi.
 6. E) Символдық мәндер.

 

 1. XBase тiлiнiң дерекқорды қҮру үшiн қай команда колданылады:
 2. A) CREATE.
 3. B) USE.
 4. C) DEFINE WINDOW.
 5. D) MODIFY COMMAND.
 6. E) MODIFY STRUCTURE.

 

 1. XBase тiлiнiң дерекқордың қҮрылымын үшiн қай команда колданылады:
 2. A) MODIFY STRUCTURE.
 3. B) USE.
 4. C) DEFINE WINDOW.
 5. D) MODIFY COMMAND.

E) CREATE.

 

 1. XBase тiлiнiң дерекқордың белсендi кестесiн көру және түзету үшiн қай команда қолданылады:
 2. A) BROWSE.
 3. B) CREATE.
 4. C) DELETE.
 5. D) PACK.
 6. E) LIST.

 

 1. XBase тiлiнiң дерекқордың белсендi кестесiнде жазбаларды жоюға белгiлеу үшiн қай команда қолданылады:
 2. A) DELETE .
 3. B) BROWSE.
 4. C) DISPLAY.
 5. D) PACK.

E) SKIP.

 

 1. XBase тiлiнiң дерекқордың белсендi кестесiнде жазбаларды дискiден жою үшiн қай команда қолданылады:
 2. A) PACK .
 3. B) BROWSE.
 4. C) CREATE.
 5. D) DISPLAY.
 6. E) SKIP.

 

 1. XBase тiлiнiң дерекқордың белсендi кестесiнде жазбалар көрсеткiшiн жылжыту үшiн қай команда қолданылады:
 2. A) SKIP .
 3. B) BROWSE.
 4. C) GO TOP.
 5. D) GO BOTTOM.
 6. E)

 

 1. XBase тiлiнiң дерекқордың белсендi кестесiнде жазбалар көрсеткiшiн бiрiншi жазбаға жылжыту үшiн қай команда қолданылады:
 2. A) GO TOP .
 3. B) SKIP.
 4. C) GO BOTTOM.
 5. D) PACK.
 6. E) DISPLAY.

 

 1. XBase тiлiнiң дерекқордың белсендi кестесiнде ағымды жазбаны көру үшiн қай команда колданылады:
 2. A) DISPLAY.
 3. B) BROWSE.
 4. C) DELETE.
 5. D) PACK.
 6. E) SKIP.

 

 1. XBase тiлiнiң дерекқордың ағымды кестесiнде iрiктеу үшiн қай команда колданылады :
 2. A) SORT .
 3. B) INPUT.
 4. C) LOCATE.
 5. D) INDEX.
 6. E) REPLACE.

 

 1. XBase тiлiнiң дерекқордың ағымды кестесiнде индекстеу үшiн қай команда колданылады :
 2. A) INDEX .
 3. B) SORT.
 4. C) LOCATE.
 5. D) INPUT.
 6. E) REPLACE.

 

 1. XBase тiлiнiң дерекқордың ағымды кестесiнде iздеу үшiн қай команда колданылады :
 2. A) LOCATE .
 3. B) SORT.
 4. C) INPUT.
 5. D) INDEX.
 6. E) REPLACE.

 

 1. XBase тiлiнiң айнымалыға мәлеметтердi еңгiзу қай команда колданылады:
 2. A) INPUT.
 3. B) SORT.
 4. C) LOCATE.
 5. D) INDEX.
 6. E) REPLACE.

 

 1. XBase тiлiнiң ағымды кестесiн жабу қай команда колданылады:
 2. A) USE .
 3. B) CREATE.
 4. C) DEFINE WINDOW.
 5. D) MODIFY COMMAND.
 6. E) MODIFY STRUCTURE.

 

 1. XBase тiлiнiң ағымды кестесiнде деректердi ауыстыру қай команда колданылады:
 2. A) REPLACE .
 3. B) USE.
 4. C) CREATE.
 5. D) MODIFY COMMAND.
 6. E) MODIFY STRUCTURE.

 

 1. XBase тiлiнiң программада параметр бойынша циклдi Үйымдастыру қай команда қолданылады:
 2. A) FOR …..ENDFOR .
 3. B) DO CASE ….. ENDCASE.
 4. C) TEXT …..ENDTEXT.
 5. D) IF …. ENDIF.
 6. E) MODIFY COMMAND.

 

 1. XBase тiлiнiң программада шарт бойынша циклдi Үйымдастыру қай команда қолданылады:
 2. A) DO WHILE …..ENDDO .
 3. B) DO CASE ….. ENDCASE.
 4. C) TEXT …..ENDTEXT.
 5. D) IF …. ENDIF.
 6. E) MODIFY COMMAND.

 

 1. XBase тiлiнiң деректер кестесiнде жазбаларды сканирлеу циклдi Үйымдастыру қай команда қолданылады:
 2. A) SCAN …. ENDSCAN.
 3. B) DO CASE ….. ENDCASE.
 4. C) TEXT …..ENDTEXT.
 5. D) DO WHILE …..ENDDO.
 6. E) FOR…. ENDFOR.

 

 1. XBase тiлiнiң программада шарт Үйымдастыру қай команда қолданылады:
 2. A) IF …. ENDIF.
 3. B) TEXT …..ENDTEXT.
 4. C) DO WHILE …..ENDDO.
 5. D) MODIFY COMMAND.
 6. E) FOR…. ENDFOR.

 

 1. XBase тiлiнiң программаны көп шарт боыйншы Үйымдастыру қай команда қолданылады:
 2. A) DO CASE……ENDCASE .
 3. B) TEXT …..ENDTEXT.
 4. C) DO WHILE …..ENDDO.
 5. D) FOR…. ENDFOR.
 6. E) SCAN……ENDSCAN.

 

 1. XBase тiлiнiң программаны қҮру қай команда қолданылады :
 2. A) MODIFY COMMAND.
 3. B) DO.
 4. C) MODIFY STRUCTURE.
 5. D) CREATE.
 6. E) USE.

 

 1. XBase тiлiнiң программаны орындау қай команда қолданылады:
 2. A) DO.
 3. B) MODIFY COMMAND.
 4. C) MODIFY STRUCTURE.
 5. D) CREATE.
 6. E) USE.

 

30. XBase тiлiнде команда А1={11/02/99} орындалған соң А1 айнымалы қандай типтi:

 1. A) Мерзiм.
 2. B) Сандық.
 3. C) Уақыт.
 4. D) Логикалық.
 5. E) Символдық.

 

31. XBase тiлiнде команда С1=’11/02/99′ орындалған соң С1 айнымалы қандай типтi:

 1. A) Символдық.
 2. B) Мерзiм.
 3. C) Уақыт .
 4. D) Логикалық.
 5. E) Сандық.

 

32. XBase тiлiнде команда B1=14.5 орындалған соң B1 айнымалы қандай типтi:

 1. A) Сандық.
 2. B) Мерзiм.
 3. C) Уақыт .
 4. D) Логикалық.
 5. E) Символдық.

 

33. XBase тiлiнде команда D1=’14.5’ орындалған соң D1 айнымалы қандай типтi:

 1. A) Символдық.
 2. B) Мерзiм.
 3. C) Уақыт .
 4. D) Логикалық.
 5. E) Сандық.

 

34. XBase тiлiнде команда S1=’ДІБЖ’ орындалған соң S1 айнымалы қандай типтi:

 1. A) Символдық.
 2. B) Мерзiм.
 3. C) Уақыт .
 4. D) Логикалық.
 5. E) Сандық.

 

35. XBase тiлiнде команда STORE ‘ДІБЖ’ TO F1 орындалған соң F1 айнымалы қандай типтi:

 1. A) Символдық.
 2. B) Мерзiм.
 3. C) Уақыт .
 4. D) Логикалық.
 5. E) Сандық.

 

 1. XBase тiлiнде команда N1=.F. орындалған coң N1 айнымалы қандай типтi:
 2. A) Логикалық.
 3. B) Мерзiм.
 4. C) Уақыт .
 5. D) Сандық.
 6. E) Символдық.

 

 1. FoxPro-да дерекқор кестелер файлдардың аттары қандай типтi болуы мүмкiн:
 2. A) *. DBF.
 3. B) *. MEM.
 4. C) *. FRM.
 5. D) *. PRG.

E)*. IDX.

 

 1. FoxPro индекстi файлдардың қосымша аттары қандай болуы мүмкiн:
 2. A) *. IDX .
 3. B) *. MEM.
 4. C) *. FRM.
 5. D) *. DBF.

E)*. PRG.

 

 1. FoxPro программалық файлдардың қосымша аттары қандай болуы мүмкiн:
 2. A) *. PRG.
 3. B) *. MEM.
 4. C) *. FRM.
 5. D) *. DBF.
 6. E) *. IDX.

 

 1. xBase тiлiнiң қандай функциясы берiлген жазбаны қайталайды:
 2. A) REPLICATE.
 3. B) ALLTRIM.
 4. C) REPLACE.
 5. D) SUBSTR.
 6. E) LEN.

 

 1. xBase тiлiнiң қандай функциясы символдық жазбамен берiлген санды сандық түрiне келтiреды:
 2. A) VAL.
 3. B) LEN.
 4. C) SUBSTR.
 5. D) STR.
 6. E) RECNO.

 

 1. xBase тiлiнiң қандай функциясы санды символдық жазбаға түрлендiреды:
 2. A) STR .
 3. B) VAL.
 4. C) DTOC.
 5. D) CTOD.
 6. E) RECNO.

 

 1. xBase тiлiнiң қандай функциясы берiлген сандық мәндерден минималды санды табады:
 2. A) MIN .
 3. B) COUNT.
 4. C) AVERAGE.
 5. D) MAX.
 6. E) SUM.

 

 1. xBase тiлiнiң қандай командасы өрiстердiң сандық мәндерiнiң қосындысын берiлген айнымалыға еңгiзеды:
 2. A) SUM .
 3. B) AVERAGE.
 4. C) MIN.
 5. D) MAX.
 6. E) COUNT.

 

 1. xBase тiлiнiң қандай командасы ағымды кестесiнде жазбалардың санын шығарып берiлген айнымалыға еңгiзеды:
 2. A)
 3. B) AVERAGE.
 4. C) MIN.
 5. D) MAX.
 6. E) SUM.

 

 1. xBase тiлiнiң қандай командасы ағымды кестеде сандық өрiстердiң орта арифметикалық мәнiн шығарып берiлген айнымалыға еңгiзеды:
 2. A) AVERAGE .
 3. B) COUNT.
 4. C) MIN.
 5. D) MAX.
 6. E) SUM.

 

 1. Дерекқор жүйелердың қай компонентi дерекқорға қатынас қҮру қҮқығын орнатады:
 2. A) Дерекқор администраторы.
 3. B) Дерекқор басқару жүйесi.
 4. C) Есептеу жүйесi.
 5. D) Программалаушы.
 6. E) Соңғы қолданушi.

 

 1. Дерекқордың стандарталық архитектурасы қанша дәрежеден тҮрады:
 2. A) үш.
 3. B) екi.

C) бiр.

 1. D) төрт.

E) бес.

 

 1. °р қолданушыға мүмкiндiк беретiн дерекқор архитектурасының қай дәрежесiнiң аталуы:
 2. A) Сыртқы.
 3. B) Ішкi.
 4. C) Концептуалдық.
 5. D) Деректердi сақтау қҮрылымы.
 6. E) Деректердi сақтау схемасы.

 

 1. Сақтау қҮрылымы жәнеқатынас қҮру стратегиясы тҮралы барлық ақпарат бар схемалар мен модельдердегi дерекқор архитектурасының деңгейi қалай аталады:
 2. A) Концептуалдық.
 3. B) Iшкi.
 4. C) Сыртқы.
 5. D) Деректер сақтау қҮрылымы.
 6. E) Деректер сақтау қҮрылымы.

 

 1. 51. Дерекқор технологиясында «клиент-сервер» архитектурасы ол:
 2. A) Дерекқордың серверiнде сҮраныстың өңдеуы орындалады және нәтижесi клиентке жiберледi.
 3. B) Дерекқор клиентiк бөлiнде сақталынады, сҮраныстың өңдеуы серсерде орындалады.

C) Дерекқор серверде сақталынады, сҮраныстың өңдеуы клиентiк болiмiнде орындалады.

D) СҮраныстың өңдеуы клиентiк болiмiнде орындалады.

 1. E) Клиентiк бөлiмiнде сҮраныстың өңдеуы орындалады және нәтижесi серверге жiберледi.

 

 

 1. 52. SQL-сервер серверлердiң қай типiне жатады :
 2. A) Дерекқор серверi .
 3. B) Файл-сервер.
 4. C) Баспа-серверi.
 5. D) Почталық серверi .
 6. E) Web-сервер.

 

 1. ДІБЖ тiлдiң қҮралдарының қай классына SQLтiлi жатады:
 2. A) СҮрату тiлдерi.
 3. B) Негiзгi тiлдерi.
 4. C) Программалаудың автономиялық тiлдерi.

D) Алгоритмдiк тiлдерi.

 1. E) Машинаға бағытталған тiлдер.

 

 1. «relation» сөздiң неформалды түсiнiктемесiн анықтаңыз:
 2. A) Кесте.
 3. B) Кортеж.
 4. C) Кестенiң өрiсi.

D) Кестенiң жазбасы.

 1. E) Домен.

 

 1. Дерекқорда кез келген деректер қҮрылымын қҮру үшiн қай деректер қҮрылымы негiз болады:
 2. A) Деректердың элементi .
 3. B) Іарапайым топ.
 4. C) Күрделi топ.
 5. D) Жазба.

E) Деректердың жиыны.

 

 1. Дерекқор деректерiнiң негiзгi операциялары қандай:
 2. A) Деректердi идентификациялау, оқу, жазу, модификациялау және жою.
 3. B) Деректердi жою.
 4. C) Деректердi модификациялау және жою .
 5. D) Дерекқорда идентификациялау және деректердiң позициясын табу.
 6. E) Деректердi идентификациялау, оқу және жазу.

 1. Деректер схемасы дегенiмiз не:
 2. A) Объектер түрлердiң тiзiмi, олардың атрибуттары және арасындағы қарым қатнасу.
 3. B) Объектiн атрибуттар тiзiмi.
 4. C) Объектер арасындағы карым катнасу тiзiмi.
 5. E) Объектердiң атрибуттар арасындағы қарым қатнасу тiзiмi.

 

 1. 58. Дерекқор технологиясында деректер схемаларын көрсетудың қандай формалары кеңiнен таралған:
 2. A) Кестелiк және графалық формалар.
 3. B) графалық форма.
 4. C) Кестелiк форма.
 5. D) Өнiм ережесi.

Е) Предикаттар логикасы.

 

 1. Деректердiң қандай моделi деректердi кестелiк түрдi көрсетедi:
 2. A) Реляциялық .
 3. B) Иерархиялық.
 4. C) Тораптық.
 5. D) Тораптық және иерархиялық .
 6. E) Реляциялық және иерархиялық .

 

 1. Деректердiң қандай моделi деректердi көрсету үшiн графтiң “тҮбы” типiн қолданады:
 2. A) Иерархиялық.
 3. B) Тораптық .
 4. C) Реляциялық .
 5. D) Тораптық және иерархиялық.

 

 1. Деректердiң қандай моделi деректердi көрсету үшiн графтiң “торап” типiн қолданады:
 2. A) Тораптық.
 3. B) Реляциялық .
 4. C) Иерархиялық .
 5. D) Реляциялық және иерархиялық .
 6. E) Реляциялық және тораптық.

 

 1. Деректер модельдерiнде топтық катынастар не үшiн қолданылады:
 2. A) Топтар арасында қарым катнасты бiлдiру үшiн .
 3. B) Топтардың мәндерiн беру үшiн .
 4. C) Топ экземплярын бейнелеу үшiн.
 5. D) Жазбалардың мәндерiн беру үшiн.
 6. E) Топ типiн беру үшiн.

 

 1. Деректердiң иерархиялық моделiнде қандай типтық қатынастар болуы мүмкiн:
 2. A) Бiр бiрге, бiр көпке .
 3. B) Бiр бiрге, бiр көпке, көп бiрге.
 4. C) Көп-көпке, көп бiрке.
 5. D) Бiр бiрге, көп көпке .
 6. E) Бiр бiрге, көп бiрге.

 

 1. Деректердiң тораптық моделiнде қандай типтық қатынастар болуы мүмкiн:
 2. A) Бiр бiрге, бiр көпке, көп бiрге,көп-көпке.
 3. B) Бiр бiрге, бiр көпке, көп бiрге.
 4. C) Көп-көпке, көп бiрке .
 5. D) Бiр бiрге, көп көпке .
 6. E) Бiр бiрге, көп бiрге.

 

 1. Деректер бүтiндiк шектелуi дегенiмiз не:
 2. A) Қолданушы мен ДІБЖ анықталатын логикалық шектеулер .
 3. B) Қолданушының анық шектелуi.
 4. C) Операциодық жүйесымен анықталатын шектеу.
 5. D) ДІБЖ-лердың iшкi шектеулерi.
 6. E) ЭЕМ жадысымен анықталатын шектеу.

 

 1. Деректер бүтiндiк шектелуi не үшiн қолданылады:
 2. A) Дерекқорда деректердiң қарама қайшылықсыздық қамтамасыз ету .
 3. B) Программаның орындалуын тездету үшiн.
 4. C) ДІБЖ-лер жҮмысын тездету үшiн .
 5. D) Дерекқорда деректерiн iздеуды оптимизациялау .
 6. E) Керектi жадыны ықшамдау.

 

 1. Іазыр кездегi дерекқор жүйелерiнде қандай деректер моделi кең таралған:
 2. A) Реляциялық.
 3. B) Тораптық.

C) Иерархиялық.

 1. D) Тораптық және иерархиялық .
 2. E) Реляциялық және иерархиялық .

 

 1. Кестеде мiндеттi түрде жазбаны идентификациялайтын кiлт қалай аталады:
 2. A) Бастапқы.
 3. B) Сыртқы.
 4. C) Жалпы.
 5. D) Уникалдық.

E) Екiншi.

 

 1. Кестеде сыртқы кiлт не үшiн қолданылады:
 2. A) Кестелердiң арасындағы қарым қатнасуды орнату үшiн.
 3. B) Жазбаны идентификациялау үшiн.
 4. C) Нормализациялау үшiн.
 5. D) Атрибутты белгiлеу үшiн.
 6. E) Жазбаны белгiлеу үшiн.

 

 1. Бiрiншi қалыпты формада (нормальная форма) болып табылатын реляциондық жүйе қатынастары қандай мiндеттi шартты қанағаттандыру керек:
 2. A) әр кортежде әр атрибуттар мәндерi жиын болуы мүмкiн емес.
 3. B) әр кортежде әр атрибуттар мәндерi жиын болуы мүмкiн.
 4. C) Кортеждiң орналасу тәртiбi қатаң тиянақталған.
 5. D) ґрiс орналасу тәртiбi қатаң тиянақталған .
 6. E) Бағаналардың орналасу тәртiбi әр түрлi .

 

 1. Іандай формалды математикалық аппарат реляциондық жүйелердi iске асыру үшiн қолданады:
 2. A) Реляциондық алгебра және реляциондық есептеу.
 3. B) Интегралдық есептеу.
 4. C) Реляциондық есептеу .
 5. D) Дифференциалдық есептеу.
 6. E) Предикаттар алгебрасы.

 

 1. Реляциондық дерекқорда индекстеу не үшiн қолданылады:
 2. A) Дерекқорда деректерiн iздеуды тездету үшiн.
 3. B) Программаның орындалуын тездету үшiн.
 4. C) Дерекқорда деректердiң қарама қайшылықсыздық қамтамасыз ету.
 5. D) ДІБЖ-лер жҮмысын тездету үшiн.
 6. E) Керектi жадыны ықшамдау.

 

 1. Атрибут дегенiмiз не:

А) Объектiң қасиеты.

В) Қайталанатын жазбаларымен кесте.

С) Қайталанатын өрыстермен кесте.

 1. D) Кестеның жазбасы.

Е) Болмыс.

 

 1. «Атрибут» түсiнiктемены анықтаңыз:
 2. A) кестенiң өрiсi.
 3. B) таблица.
 4. C) кортеж.
 5. D) кестенiң жазбасы.
 6. E) болмыс.

 

 1. SQL сҮрату тiлiнде қай команда кестелерге деректердi енгiзеды:
 2. A) INSERT INTO STUD (FIO, GR, NZ) VALUES (‘Исин А.С.’, ’ИС-96’, 96001).
 3. B) CREATE DBF STUD (FIO C(25), GR C(8), DR D, NZ N(6)).
 4. C) CREATE STUD.
 5. D) SELECT FIO, GR, DR FROM STUD WHERE NZ >= 96000.
 6. E) CREATE STUD (FIO C(25), GR C(8), DR D, NZ N(6)).

 

 1. SQL сҮрату тiлiнде қай команда дерекқор кестесiнен шарт арқылы таңдауды орындайды:
 2. A) SELECT FIO, GR, DR FROM STUD WHERE NZ >= 96000.
 3. B) CREATE DBF STUD (FIO C(25), GR C(8), DR D, NZ N(6)).
 4. C) INSERT INTO STUD (FIO, GR, DR, NZ) VALUES (‘Исин А.С.’, ’ИС-96’, 96001).
 5. D) CREATE STUD .
 6. E) CREATE TABLE STUD (FIO C(25), GR C(8), DR D, NZ N(6)).

 

 1. SQL сҮрату тiлiнде қай команда дерекқор кестесiнде жазбанын санын шығарады:
 2. A) SELECT COUNT(*) FROM STUD.
 3. B) CREATE DBF STUD (FIO C(25), GR C(8), DR D, NZ N(6)).
 4. C) INSERT INTO STUD (FIO, GR, DR, NZ) VALUES (‘Исин А.С.’, ’ИС-96’, {01/01/75}, 96001).
 5. D) SELECT FIO, GR, DR FROM STUD WHERE NZ >= 96000.
 6. E) CREATE TABLE STUD (FIO C(25), GR C(8), DR D, NZ N(6)).

 

 1. SQL сҮрату тiлiнде SELECT команданың қайдай опциясы шарт арқылы таңдауды орындайды:
 2. A) WHERE .
 3. B) AS.
 4. C) ORDER BY.
 5. D) DISTINCT.
 6. E) GROUP BY.

 

 1. SQL сҮрату тiлiнде SELECT команданың қайдай опциясы кестенiң өрiстерiне таңдау орындалып болған соң басқа ат беруге мүмкiндiк бередi:
 2. A) AS .
 3. B) DISTINCT.
 4. C) ORDER BY.
 5. D) WHERE.
 6. E) GROUP BY.

 

80 SQL сҮрату тiлiнде SELECT команданың қайдай опциясы кестеде деректердi өсу немесе кемуi бойынша таңдауды орындайды:

 1. A) ORDER BY.
 2. B) GROUP BY.
 3. C) DISTINCT.
 4. D) WHERE.
 5. E) AS.

 

81 SQL сҮрату тiлiнде SELECT команданың қайдай опциясы кестеде деректердi топтау арқылы таңдауды орындайды:

 1. A) GROUP BY .
 2. B) DISTINCT.
 3. C) ORDER BY.
 4. D) WHERE.
 5. E) AS.

 

82 SQL сҮрату тiлiнде SELECT команданың қандай опциясы кестеден қайталанатын деректердi шығармауды таңдайды:

 1. A) DISTINCT.
 2. B) GROUP BY.
 3. C) ORDER BY.
 4. D) WHERE.
 5. E) AS.

 

83 SQL сҮрату тiлiнде SELECT команданың қандай опциясы жазбаларды топтау шарт арқылы таңдауды орындайды:

 1. A) HAVING.
 2. B) GROUP BY.
 3. C) ORDER BY.
 4. D) WHERE.
 5. E) AS.

 

84 SQL сҮрату тiлiнде SELECT команданың қандай опциясы таңдау нәтижесiн қабылдағышқа шығарады:

 1. A) INTO
 2. B) GROUP BY.
 3. C) ORDER BY.
 4. D) DISTINCT.

E). AS.

 

85 SQL сҮрату тiлiнде қандай команда жана *.dbf кестенi қҮрып, таңдаудың  нәтижесiн енгiзеды :

 1. A) SELECT FIO, DR FROM STUD INTO TABLE S1.
 2. B) CREATE DBF STUD (FIO(C(25)), GR C(8), DR D, NZ N(6)).
 3. C) CREATE STUD.
 4. D) SELECT FIO, DR FROM STUD INTO CURSOR S1.
 5. E) SELECT FIO, DR FROM STUD .

 

 1. 86. SQL сҮрату тiлiнде қандай команда ЭЕМ жадысында уақыттық кестенi қҮрып, таңдаудың нәтижесiн еңгiзеды :
 2. A) SELECT FIO, DR FROM STUD INTO CURSOR S1.
 3. B) CREATE DBF STUD (FIO(C(25)), GR C(8), DR D, NZ N(6)).
 4. C) SELECT FIO, DR FROM STUD INTO TABLE S1.
 5. D) CREATE STUD.
 6. E) SELECT FIO, DR FROM STUD.

 

87 SQL сҮрату тiлiнде қандай команда таңдаудың нәтижесiмен массив қҮрады :

 1. A) SELECT FIO, DR FROM STUD INTO ARRAY M1.
 2. B) CREATE DBF STUD (FIO(C(25)), GR C(8), DR D, NZ N(6)).
 3. C) SELECT FIO, DR FROM STUD INTO TABLE S1.
 4. D) SELECT FIO, DR FROM STUD INTO CURSOR S1.
 5. E) SELECT FIO, DR FROM STUD .

 

88 SQL сҮрату тiлiнде қандай команда таңдаудың нәтижесiмен мәтiндiк файл қҮрады :

 1. A) SELECT FIO, DR FROM STUD INTO FILE F1.
 2. B) SELECT FIO, DR FROM STUD INTO ARRAY M1.
 3. C) SELECT FIO, DR FROM STUD INTO TABLE S1.
 4. D) SELECT FIO, DR FROM STUD INTO CURSOR S1.
 5. E) SELECT FIO, DR FROM STUD.

 

 1. SQL сҮрату тiлiнде қандай команда Алтынбаев туралы тек қана бiр жазбаны баспаға шығарады:
 2. A) SELECT DISTINCT * FROM STUD WHERE FIO=’Алтынбаев’ TO PRINTER.
 3. B) SELECT * FROM STUD WHERE FIO=’Алтынбаев’ .
 4. C) SELECT * FROM STUD FIO =’Алтынбаев’ TO PRINTER .
 5. D) SELECT * FROM STUD TO PRINTER .
 6. E) SELECT ’Алтынбаев’ TO PRINTER .

 

 1. SQL сүрату тiлiнде қандай команда FIO өрiсiнен Алтынбаев фамилиядан басталатын жазбаларды баспаға шығарады:
 2. A) SELECT FIO FROM STUD WHERE FIO=’Алтынбаев’ TO PRINTER.
 3. B) SELECT DISTINCT FIO FROM STUD WHERE FIO=’Алтынбаев’ TO PRINTER .
 4. C) SELECT * FROM STUD TO PRINTER .
 5. D) SELECT * FROM STUD TO PRINTER .
 6. E) SELECT ’Алтынбаев’ TO PRINTER .

 

 1. SQL сүрату тiлiнде қандай команда FIO өрiсiнен Алтынбаев фамилиядан басталатын жазбаларды мәтiндiк файлға шығарады:
 2. A) SELECT FIO FROM STUD WHERE FIO=’Алтынбаев’ TO FILE F1.
 3. B) SELECT DISTINCT FIO FROM STUD WHERE FIO=’Алтынбаев’ TO PRINTER.
 4. C) SELECT STIP FROM STUD TO FILE F1.
 5. D) SELECT * FROM STUD TO PRINTER .
 6. E) SELECT ’Алтынбаев’ TO PRINTER .

 

 1. SQL-сүраныс тiлiнде ORDER BY өрнектегi ASCENDING деген сөз не үшiн қолданылады:
 2. A) СҮраныс нәтижесiнде деректердi өсуi бойынша реттейдi.
 3. B) СҮраныс нәтижесiнде деректердi кемуi бойынша реттейдi.
 4. C) СҮраныс нәтижесiнде деректердi өсуi бойынша реттемейдi.
 5. D) СҮраныс нәтижесiнде деректердi кемуi бойынша реттемейдi.
 6. E) Қайталанатын жазбаларды шығармау.

 

 1. Дерекқорды жобалау үшiн бiрiншi сатыда не iстеу керек:
 2. A) Пәндiк аймаңын талдау .
 3. B) Пәндiк аймақтың даталогиялық моделiн өңдеу.
 4. C) Дерекқордың сыртқы моделiн өңдеу.
 5. D) Дерекқордың концептуалдық моделiн өңдеу.
 6. E) Пәндiк аймақтың инфологиялық моделiн өдеу.

 

 1. SQL-тiлiнiң транзакцияны фиксациялау үшiн қай команда қолданылады:
 2. A) COMMIT.
 3. B) END TRANSACTION.
 4. C) ROLLBACK.
 5. D) GRANT.
 6. E) BEGIN TRANSACTION.

 

 1. SQL-тiлiнiң транзакцияны орындау үшiн қай команда қолданылады:
 2. A) ROLLBACK.
 3. B) END TRANSACTION.
 4. C) COMMIT.
 5. D) GRANT.
 6. E) BEGIN TRANSACTION.

 

 1. SQL-тiлiнiң қатынас құру қүқыңын орнату үшiн қай команда қолданылады:
 2. A) GRANT.
 3. B) ROLLBACK.
 4. C) COMMIT.
 5. D) END TRANSACTION.
 6. E) BEGIN TRANSACTION.

 

 1. SQL-тiлiнiң қатынас қүру қүқыңын орнатпау үшiн қай команда қолданылады:
 2. A) REVOKE.
 3. B) ROLLBACK.
 4. C) COMMIT.
 5. D) GRANT.
 6. E) BEGIN TRANSACTION.

 

 1. SQL-тiлiнiң қай командасы кестенi жою үшiн қолданылады: DROP TABLE .
 2. A) CREATE TABLT.
 3. B) CREATE INDEX.
 4. C) CREATE VIEW.
 5. D) DROP TABLE .
 6. E) GRANT.

 

 1. SQL-тiлiнiң қай командасы кестенiң қҮрылымын өзгерту үшiн қолданылады:
 2. A) ALTER TABLE.
 3. B) CREATE TABLE.
 4. C) CREATE INDEX.
 5. D) DROP TABLE.
 6. E) GRANT

 

 1. SQL-тiлiнiң SUM функциясы не үшiн қолданылады
 2. A) Сандық атрибуттың қосындысың табу.
 3. B) Сандық атрибуттың орта арифметикалық мәнiң табу.
 4. C) Жазбалардық саның табу.
 5. D) Сандық атрибуттың максималды мәнiң табу.
 6. E) Сандық атрибуттың минималды мәнiң табу.

 

 1. SQL тілдің дерекқордағы деректерді модификациялау үшін қай команда қолданылады :

А) UPDATE.

 1. B) INSERT.
 2. C) DELETE.
 3. D) GRANT.
 4. E) CREATE VIEW.

 

 1. SQL тілдің дерекқордағы деректерді жою үшін қай команда қолданылады:

А) DELETE.

 1. B) INSERT.
 2. C) UPDATE.
 3. D) GRANT .

Е) CREATE VIEW.

 

 1. 103. SQL тілдің дерекқордағы кестелерді жою үшін қай команда қолданылады:

А) DROP TABLE .

 1. B) CREATE INDEX.
 2. C) ALTER TABLE.
 3. D) CREATE TABLE.

Е) CREATE VIEW.

 

 1. SQL тілінде STUD дерекқордағы OPLATA сандық өріс мәндерінің қосындысын қай функция қолданылады:
 2. A) SELECT SUM(OPLATA) FROM STUD.
 3. B) CREATE TABLE STUD (FIO C(25), GR C(8), DR D, NZ N(6)).
 4. C) INSERT INTO STUD (FIO, GR, DR, NZ) VALUES (‘Исин А.С.’, ’ИС-96’, {01/01/75}, 96001).
 5. D) SELECT AVG(OPLATA) FROM STUD.
 6. E) CREATE TABLE STUD (FIO C(25), GR C(8), DR D, NZ N(6)).

 

 1. SQL тілінде STUD дерекқордағы OPLATA сандық өрістің орта мәніне қай функция ие болады:
 2. A) SELECT AVG(OPLATA) FROM STUD.
 3. B) CREATE TABLE STUD (FIO C(25), GR C(8), DR D, NZ N(6)).
 4. C) INSERT INTO STUD (FIO, GR, DR, NZ) VALUES (‘Исин А.С.’, ’ИС-96’, {01/01/75}, 96001).
 5. D) SELECT SUM(OPLATA) FROM STUD.
 6. E) CREATE TABLE STUD (FIO C(25), GR C(8), DR D, NZ N(6)).

 

 1. СТУДЕНТ дерекқордан ( ғзачетка, Фамилия, ғгруппа, Курс – берілген бағаналар) SQL тілінде ғгруппа және Фамилияларды өсуі бойынша қай команда шығарады:
 2. A) SELECT ғгруппы, Фамилия FROM СТУДЕНТ ORDER BY Фамилия.
 3. B) SELECT COUNT (*) FROM СТУДЕНТ GROUP BY ғгруппы.
 4. C) SELECT ғгруппы, COUNT (*) FROM СТУДЕНТ GROUP BY ғгруппы.
 5. D) SELECT * FROM СТУДЕНТ.
 6. E) SELECT COUNT (*) FROM СТУДЕНТ.

 

 1. СТУДЕНТ дерекқордан ( ғзачетка, Фамилия, ғгруппа, Курс – берілген бағаналар) SQL тілінің қай команда арқылы бірінші курстарда оқитын студенттердін ғгруппа және Фамилияларды өсуі бойынша шығарылады:
 2. A) SELECT Фамилия, ғгруппы FROM СТУДЕНТ ORDER BY Фамилия WHERE Курс=1.
 3. B) SELECT COUNT (*) FROM СТУДЕНТ GROUP BY ғгруппы.
 4. C) SELECT ғгруппы, COUNT (*) FROM СТУДЕНТ GROUP BY ғгруппы.
 5. D) SELECT * FROM СТУДЕНТ.
 6. E) SELECT ғгруппы, Фамилия FROM СТУДЕНТ ORDER BY Фамилия.

 

 1. СТУДЕНТ дерекқордан ( ғзачетка, Фамилия, ғгруппа, Курс – берілген бағаналар) SQL тілінде группаның_ғ және әр группаның студенттер санын қай команда шығарады:
 2. A) SELECT ғгруппы, COUNT (*) FROM СТУДЕНТ GROUP BY ғгруппы.
 3. B) SELECT COUNT (*) FROM СТУДЕНТ GROUP BY ғгруппы.
 4. C) SELECT COUNT (*) FROM СТУДЕНТ.
 5. D) SELECT * FROM STUD.
 6. E) SELECT ғгруппы, Фамилия FROM СТУДЕНТ ORDER BY Фамилия.

 

 1. СТУДЕНТ дерекқордан ( ғзачетка, Фамилия, ғгруппа, Курс – берілген бағаналар) SQL тілінде группаның_ғ және әр группаның студенттер саны 10-нан кем болмайтын қай команда шығарады :
 2. A) SELECT ғгруппы, COUNT (*) FROM СТУДЕНТ GROUP BY ғгруппы HAVING COUNT>=10.
 3. B) SELECT COUNT (*) FROM СТУДЕНТ GROUP BY ғгруппы.
 4. C) SELECT COUNT (*) FROM СТУДЕНТ.
 5. D) SELECT * FROM STUD.
 6. E) SELECT ғгруппы, Фамилия FROM СТУДЕНТ ORDER BY Фамилия.

 

 1. СТУДЕНТ дерекқордағы SQL тілінің қай команда «ОТЗ-02-2» группа_нөмерін «ОТЗ-02-2р» группа_нөмеріне өзгертеді:
 2. A) UPDATE СТУДЕНТ SET ғгруппы=» ОТЗ-02-2р» WHERE ғгруппы=»ОТЗ-02-2″.
 3. B) UPDATE СТУДЕНТ SET ғгруппы=» ОТЗ-02-2″.
 4. C) INSERT INTO СТУДЕНТ(ғ группы) VALUES («ОТЗ-02-2р»).
 5. D) SELECT * FROM STUD.
 6. E) UPDATE СТУДЕНТ SET ғгруппы=» ОТЗ-02-2р».

 

 1. СТУДЕНТ дерекқорға SQL тілінде ЗБИ-02-2 тобында оқитын Ахметов А.Р туралы жаңа жазбаны қай команда енгізеді:
 2. A) INSERT INTO СТУДЕНТ(Фамилия, ғ группы) VALUES («Ахметов А.Р.», «ЗБИ-02-2р»).
 3. B) INSERT INTO СТУДЕНТ(Фамилия) VALUES («Ахметов А.Р.»).
 4. C) UPDATE СТУДЕНТ SET ғгруппы=» ОТЗ-02-2р» WHERE ғгруппы=»ЗБИ-02-2″.
 5. D) INSERT INTO СТУДЕНТ(ғ группы) VALUES («ЗБИ-02-2р»).
 6. E) UPDATE СТУДЕНТ SET Фамилия =»Ахметов А.Р.».

 

 1. СТУДЕНТ деген дерекқор ( ғзачетка, Фамилия, ғгруппа, Курс – берілген бағаналар) SQL тілінің қай команда арқылы құрылады:
 2. A) CREATE TABLE СТУДЕНТ (ғзачетки N(8), Фамилия C(25), ғгруппы C(10)).
 3. B) ALTER TABLE СТУДЕНТ.
 4. C) DROP TABLE СТУДЕНТ.
 5. D) UPDATE СТУДЕНТ SET Фамилия =»Ахметов А.Р.».
 6. E) INSERT INTO СТУДЕНТ(Фамилия, ғ группы) VALUES («Ахметов А.Р.», «ЗБИ-02-2р»).

 

 1. СТУДЕНТ дерекқорға SQL тілінің қай команда арқылы КУРС деген бағананы енгізуге болады:
 2. A) ALTER TABLE СТУДЕНТ ADD Курс N(2).
 3. B) UPDATE СТУДЕНТ SET Фамилия =»Ахметов А.Р.».
 4. C) DROP TABLE СТУДЕНТ.
 5. D) CREATE TABLE СТУДЕНТ (ғзачетки N(8), Фамилия C(25), ғгруппы C(10), Курс N(2)).
 6. E) INSERT INTO СТУДЕНТ(Фамилия, ғ группы) VALUES («Ахметов А.Р.», «ЗБИ-02-2р»).

 

 1. СТУДЕНТ дерекқордан SQL тілінің қай команда арқылы КУРС деген бағананы жоюға болады:
 2. A) ALTER TABLE СТУДЕНТ DROP Курс .
 3. B) ALTER TABLE СТУДЕНТ ADD Курс N(2).
 4. C) DROP TABLE СТУДЕНТ.
 5. D) CREATE TABLE СТУДЕНТ (ғзачетки N(8), Фамилия C(25), ғгруппы C(10), Курс N(2)).
 6. E) UPDATE СТУДЕНТ SET Фамилия =»Ахметов А.Р.».

 

 1. СТУДЕНТ дерекқордан SQL тілінің қай команда арқылы ғзачетка бағана атын Номер_зачетки атына өргертуға болады:
 2. A) ALTER TABLE СТУДЕНТ RENAME ғзачетки TO Номер_зачетки.
 3. B) UPDATE СТУДЕНТ SET Фамилия =»Ахметов А.Р.».
 4. C) DROP TABLE СТУДЕНТ.
 5. D) CREATE TABLE СТУДЕНТ (Номер_зачетки N(8), Фамилия C(25), ғгруппы C(10), Курс N(2)).
 6. E) INSERT INTO СТУДЕНТ(Фамилия, ғ группы) VALUES («Ахметов А.Р.», «ЗБИ-02-2р»).

 

 1. 116. Какая команда SQL удалит таблицу БД СТУДЕНТ:
 2. A) DROP TABLE СТУДЕНТ .
 3. B) ALTER TABLE СТУДЕНТ .
 4. C) UPDATE СТУДЕНТ SET Фамилия =»Ахметов А.Р.».
 5. D) CREATE TABLE СТУДЕНТ (ғзачетки N(8), Фамилия C(25), ғгруппы C(10), Курс N(2)).
 6. E) INSERT INTO СТУДЕНТ(Фамилия, ғ группы) VALUES («Ахметов А.Р.», «ЗБИ-02-2р»).

 

 1. SQL тілінде DESC деген сөз ORDER BY өрнекте нені білдіреді:
 2. A) Деректерді кемуі бойынша реттеп шығарады.
 3. B) Деректерді өсуі бойынша реттеп шығарады.
 4. C) Деректерді өсуі бойынша шығармайды.
 5. D) Деректерді кемуі бойынша шығармайды.
 6. E) Қайталатын жазбаларды шығармайды.

 

 1. xBase тілінің қай командасы ағымды дерекқордағы өрістердің мәндерін берілген өрнекке ауыстырады:
 2. A)
 3. B) SORT.
 4. C) LOCATE.
 5. D) INDEX.
 6. E) INPUT.

 

 1. xBase тілінің қандай командасы ағымды дерекқордың соңына бос жазбаны енгізеді:

А) APPEND BLANK.

 1. B) INSERT.
 2. C) APPEND FROM.
 3. D) RECALL.

Е) REPLACE.

 

 1. xBase тілінің қандай командасы ағымды дерекқордың соңына жазба көрсеткішті орнатады:

А) GO BOTTOM.

В) GO TOP.

С) SEEK.

 1. D) GOTO.
 2. E) APPEND.

 

 1. Ағымды дерекқордың қандай жазбалары шығады, егер xBase тілінің келесі командалар орындалса D1=»Алдияров» BROWSE FOR FIO=D1:

А) FIO орыстың мәндері «Алдияров» –қа тең болған барлық жазбаларды шығару.

В) Барлық жазбалар.

С) Бесінші жазба.

 1. D) Бірінші жазба.
 2. E) FIO орыстың мәндері «D1» –қа тең болған барлық жазбаларды шығару.

 

 1. Ағымды дерекқордың қандай жазба жойылады, егер xBase тілінің келесі командалар орындалса GOTO 5 DELETE PACK:

А) Бесінші жазба.

В) Барлық жазбалар.

С) Бірінші жазба.

 1. D) FIO орыстың мәндері «Алдияров» –қа тең болған барлық жазбаларды шығару.
 2. E) FIO орыстың мәндері «D1» –қа тең болған барлық жазбаларды шығару.

 

 1. Ағымды дерекқордың қандай жазбаларды көруге болады, егер xBase тілінің келесі командалар орындалса GO TOP DO WHILE NOT EOF() DISPLAY WAIT SKIP ENDDO:

А) Барлық жазбалар.

В) Барлық жұп жазбалар.

С) Барлық жұп емес жазбалар.

 1. D) FIO өрістің мәні «WAIT»-қа тең жазбаларды.
 2. E) Жазбаларды көрсетпейді.

 

 1. Ағымды дерекқордың қандай жазбаларды көруге болады, егер xBase тілінің келесі командалар орындалса GO TOP DO WHILE NOT EOF() DISPLAY WAIT SKIP 2 ENDDO:

А) Барлық жұп емес жазбалар.

В) Барлық жазбалар.

С) Барлық жұптық жазбалар.

 1. D) FIO өрістің мәні «WAIT»-қа тең жазбаларды.
 2. E) Ешқандай жазбаларды шығармайды.

 

 1. Ағымды дерекқордың қандай жазбаларды көруге болады, егер xBase тілінің келесі командалар орындалса FOR I=5 TO 10 BROWSE RECORD I WAIT ENDFOR:

А) Ешқандай жазбаларды шығармайды.

В) 10 бастап 5-ке дейн барлық жазбалар .

С) Жұп емес жазбалар.

 1. D) 5-ші ден бастап 10-ға дейн барлық жазбалар .
 2. E) Барлық жұптық жазбаларды.

 

 1. Ағымды дерекқордың қандай жазбаларды көруге болады, егер xBase тілінің келесі командалар орындалса FOR I=10 TO 5 STEP -1 BROWSE RECORD I WAIT ENDFOR:

А) 10 бастап 5-ке дейн барлық жазбалар .

В) Барлық жұптық жазбаларды.

С) Жұп емес жазбалар.

 1. D) 5-ші ден бастап 10-ға дейн барлық жазбалар .
 2. E) Ешқандай жазбаларды шығармайды.

 

 1. FoxPro-да жазбаларды шығармау үшін қандай команда жазылады:

А) LOCK.

 1. B) UNLOCK.
 2. C) FLOCK.
 3. D) BROWSE.

Е) APPEND.

 

 1. FoxPro-да жазбаларды шығармауды алып тастау үшін қандай команда жазылады:

А) UNLOCK.

 1. B) LOCK.
 2. C) FLOCK.
 3. D) BROWSE.

Е) APPEND.

 

 1. xBase тілінің қай функциясы мерзімнің жылын көрсетеді:

А) YEAR .

В) MONTH.

С) GOMONTH.

 1. D) CMONTH.
 2. E) DAY.

 

 1. xBase тілінің қай функциясы мерзімнің күнін көрсетеді:

А) DAY.

В) YEAR .

С) GOMONTH.

 1. D) CMONTH.
 2. E) MONTH.

 

 1. xBase тілінің қай функциясы мерзімнің айын көрсетеді:

А) MONTH.

В) YEAR .

С) GOMONTH.

 1. D) CMONTH.
 2. E) DAY.

 

 1. xBase тілінің қай функциясы мерзімдегі айдың атын шығарады :

А) CMONTH.

В) YEAR .

С) GOMONTH.

 1. D) MONTH.
 2. E) DAY.

 

 1. xBase тілінің қай функциясы ағымды жүйелік мерзімді анықтайды :

А) DATE .

В) MONTH.

С) GOMONTH.

 1. D) CMONTH.
 2. E) DAY.

 

 1. xBase тілінің қай функциясы ағымды жүйелік уақытты анықтайды:

А) TIME.

В) DATE .

С) MONTH.

 1. D) CMONTH.
 2. E) DAY.

 

 1. xBase тілінің қай функциясы мерзімдегі аптаны сан арқылы көрсетеді:

А) DOW.

В) YEAR .

С) GOMONTH.

 1. D) CMONTH.
 2. E) MONTH.

 

 1. xBase тілінің қай функциясы мерзімді символдық түрде көрсетеді:
 2. A) DTOC.
 3. B) VAL.
 4. C) CTOD.
 5. D) STR .

Е) SUBSTR.

 

 1. xBase тілінің қай функциясы символдық түрдегі мерзімді мерзім түріне айналдырады:
 2. A) CTOD.
 3. B) VAL.
 4. C) DTOC.
 5. D) STR .

Е) SUBSTR.

 

 1. xBase тілінің қай функциясы символдық жазбаның басында және соңында бос орындарды жояды:

А) ALLTRIM.

 1. B) STR.
 2. C) UPPER.
 3. D) LOWER.

Е) SUBSTR.

 

 1. xBase тілінің қай функциясы жазбаларды үлкен әріптерге айналдырады:

А) UPPER.

 1. B) ALLTRIM.
 2. C) TRIM.
 3. D) LOWER.

Е) SUBSTR.

 

 1. xBase тілінің қай функциясы жазбаларды кіші әріптерге айналдырады:

А) LOWER.

 1. B) ALLTRIM.
 2. C) UPPER.
 3. D) STR.

Е) SUBSTR.

 

 1. xBase тілінің қай функциясы жазбаның ішінен басқа жазбаны құрады:
 2. A)
 3. B) VAL.
 4. C) DTOC.
 5. D) STR .

Е) CTOD.

 

 1. xBase тілінің қай функциясы ағымды кестедегі белсенді (ағымды) жазбаның нөмерін анықтайды:
 2. A)
 3. B) VAL.
 4. C) DTOC.
 5. D) STR .

Е) CTOD.

 

 1. xBase тілінің қай функциясы ағымды кестедегі жазбалар санын анықтайды:
 2. A) RECCOUNT.
 3. B) CTOD.
 4. C) DTOC.
 5. D) STR .

Е) RECNO.

 

 1. xBase тілінің қай функциясы ағымды кесте файлының сонын білдіреді:
 2. A)
 3. B) RECCOUNT.
 4. C) DTOC.
 5. D) CTOD.

Е) RECNO.

 

 1. «кортеж» түсініктеменің формалды емес анықтамасын беріңіз:

А) Жазба .

В) Бағана.

С) Кесте.

 1. D) Домен.
 2. E) Түйін.

 

 1. ДҚБЖқұрылымның қай конпоненттерін резиденті деп атауға болады:

А) Ядросын.

В) ДҚ тілінің компиляторы.

С) Утилитті.

 1. D) Орындау уақыты.

Е) Мәтіндік редакторын.

 

 1. ER-диаграмма (болмыс-байланыс) не үшін пайдалынады:

А) Дерекқорды жобалау үшін.

 1. B) Бағдарламалық қамтамасыздандыруды жобалау үшін.
 2. C) Функционалдық тәуілділерді білдіру үшін.
 3. D) Жазбаларды іздеу әдісі .
 4. E) Жазбаларды топтастыру үшін.

 

 1. ЕR – жобалау кезінде екі болмыстардың КІТАП және ОҚЫМЫС арасындағы байланыстің көп-көпке түрін көрсету үшін қанша болмыстар жеткілікті:

А) Үш болмыс – КІТАП, ОҚЫМЫС және КІТАП_АЛУ.

В) Екі болмыс КІТАП және ОҚЫМЫС.

С) Бір болмыс – КІТАП_АЛУ.

 1. D) Ешқандай болмыс.

Е) Екі болмыс – ОҚЫМЫС және КІТАП_АЛУ.

 

 1. ЕR – жобалау кезінде қанша болмыс жеткілікті, егер АВТОР, КІТАП болмыстар және ЖАЗУ байланыс арасында көп-көпке байланыстар болса:

А) Болмыс АВТОР, болмыс КІТАП, болмыс ЖАЗУ.

 1. B) Болмыс КІТАП, болмыс ЖАЗУ.
 2. C) Болмыс АВТОР, болмыс КІТАП.
 3. D) Болмыс АВТОР, болмыс ЖАЗУ.
 4. E) Болмыс ЖАЗУ.

 

 1. ЕR – жобалау кезінде қанша болмыс жеткілікті, егер АВТОР, КІТАП болмыстар және ЖАЗУ байланыс арасында бір-көпке байланыстар болса:

А) Болмыс АВТОР, болмыс КІТАП.

 1. B) Болмыс КІТАП, болмыс ЖАЗУ.
 2. C) Болмыс АВТОР, болмыс КІТАП, болмыс ЖАЗУ.
 3. D) Болмыс АВТОР, болмыс ЖАЗУ.
 4. E) Болмыс ЖАЗУ.

 

 1. ЕR – жобалау кезінде қанша болмыс жеткілікті, егер АВТОР, КІТАП болмыстар және ЖАЗУ байланыс арасында көпке-бір байланыстар болса:

А) Болмыс АВТОР, болмыс КІТАП.

 1. B) Болмыс КІТАП, болмыс ЖАЗУ.
 2. C) Болмыс АВТОР, болмыс КІТАП, болмыс ЖАЗУ.
 3. D) Болмыс АВТОР, болмыс ЖАЗУ.
 4. E) Болмыс ЖАЗУ.

 

 1. 152. ЕR – жобалау кезінде қанша болмыстар жеткілікті, егер екі болмыстар және бір байланыс арасында көп-көпке байланыс орнату үшін :

А) Бір кесте.

 1. B) Екі кесте.
 2. C) Үш кесте.
 3. D) Ешқандай кесте.
 4. E) Төрт кесте.

 

 1. ЕR – жобалау кезінде қанша кесте болу мүмкін, егер үш болмыстар САТЫП_АЛУШЫ, САТЫЛАТЫН_ЗАТТАР, МАГАЗИН және байланыс ТАПСЫРЫСТАР болса:

А) Төрт кесте.

 1. B) Екі кесте.
 2. C) Үш кесте.
 3. D) Ешқандай кесте.
 4. E) Бір кесте.

 

 1. ЕR – жобалау кезінде n болмыстар арасында n-байланыстар болса, қанша кесте болуы мүмкін:

А) n +1 кесте – әр болмыстарға кестелер және арасындағы байланысқа бір кесте.Бір байланыс кестесі.

 1. B) n кесте – әр болмыстарға бір кесте.
 2. C) n +1 кесте – әр болмыстарға кестелер және арасындағы байланысқа бір кесте.
 3. D) Ешқандай кесте керек жоқ .
 4. E) n -1 кестелер.

 

 1. ЕR – жобалау кезінде қанша кесте болу мүмкін, егер САТЫП_АЛУШЫ, САТЫЛАТЫН_ЗАТТАР болмыстар САТЫП_АЛДЫ деген көп-көпке байланыспен байланысқан, ал САТЫЛАТЫН_ЗАТТАР және ОТДЕЛ болмыстар КІРЕДІ деген көп-бірге байланыспен байланысқан:

А) САТЫП_АЛУШЫ, САТЫП_АЛДЫ, САТЫЛАТЫН_ЗАТТАР, ОТДЕЛ деген кестелер.

 1. B) САТЫП_АЛУШЫ кесте, САТЫП_АЛДЫ кесте, САТЫЛАТЫН_ЗАТТАР кесте .
 2. C) САТЫЛАТЫН_ЗАТТАР, КІРЕДІ кесте, ОТДЕЛ кестесі.
 3. D) САТЫЛАТЫН_ЗАТТАР кесте, САТЫП_АЛДЫ кесте .
 4. E) САТЫП_АЛДЫ, САТЫЛАТЫН_ЗАТТАР, ОТДЕЛ, КІРЕДІ деген кестелер .

 

 1. Бастапқы кілт дегеніміз:

А) Жазбаларды идентификациялаитын атрибут немесе атрибут жиыны.

 1. B) Жазбалар реттелінетін атрибут.
 2. C) Жазбалар топталынатын атрибут.
 3. D) Бағаналар реттелінетін атрибут .

Е) Бағаналар топталатын атрибут.

 

 1. Нормализациялау дегеніміз :

А) Берілген қатынастарды кішірек және қарапайым қатынастарға бөлу.

 1. B) Берілген қатынастарды үлкенірек қатынастарға топтастыру.
 2. C) Бастапқы кілттерді анықтаунахождение первичных ключей отношения.
 3. D) Сыртқы кілтерді жою.
 4. E) Бірнеше қатынастарды жою.

 

 1. Қатынастар II нормалдық түрінде болуы мүмкін, егер:

А) Қатынас I нормалдық түрінде болу қажет және әр кілтті емес атрибут күрделі кілттерден толық функционалды тәуелді болады .

 1. B) Ол III нормалдық түрінде болу қажет және әр атрибут сыртқы кілттерден тәуелді.
 2. C) Атрибуттар арасында тәуелділік болу.
 3. D) Қайталанылатын жазбалар болуы .
 4. E) Қайталанылатын бағаналар болуы.

 

 1. Қатынастар III нормалдық түрінде болуы мүмкін, егер:

А) Ол II нормалдық түрінде болу қажет және кілтті емес атрибуттар кілттерден тәуелсіздік болу .

 1. B) Қатынас I нормалдық түрінде болу қажет және әр кілтті атрибут күрделі кілттерден толық функционалды тәуелді болады .
 2. C) Атрибуттар арасында тәуелділік болу.
 3. D) Қайталанылатын жазбалар болуы .
 4. E) Қайталанылатын бағаналар болуы.

 

 1. СТУДЕНТ болмысында қай өріс бастапқы кілт болып табылады, егер келесі атрибуттар бар болса: ғзачетки, Фамилия, Группа, Адрес:

А) ғзачетки.

 1. B) ғзачетки, Фамилия.
 2. C) Адрес.
 3. D) Фамилия, Адрес.

Е) Группа.

 

 1. ГРУППА болмысында қай өріс бастапқы кілт болып табылады, егер келесі атрибуттар бар болса: Группа, Курс, Факультет, Студент_саны, Мамандық:

А) Группа.

 1. B) Группа, Факультет.
 2. C) Курс.
 3. D) Студенттер_саны, Курс.

Е) Факультет, Мамандық.

 

 1. СТУДЕНТ болмысында қай өріс сыртқы кілт болып табылады (атрибуты ғзачетки, Фамилия, Группа, Адрес) ГРУППА болмыспен байланысу үшін (атрибуты Группа, Курс, Факультет, Мамандық, Студент_саны):

А) Группа.

 1. B) Группа, Факультет.
 2. C) Курс.
 3. D) Студент_саны, Курс.

Е) Факультет, Мамандық.

 

 1. ГРУППА болмыс (атрибуттары Группа, Курс, Факультет, Мамандық, Студент_саны) және СТУДЕНТ (атрибуты ғзачетки, Фамилия, Группа, Адрес) болмыс арасында байланыстың қандай түрі болуы мүмкін:
 2. A) Бір-көпке.
 3. B) Көп-көпке.
 4. C) Бір-бірге .
 5. D) Бір-бірге, көп-көпке.
 6. E) Көп-бірге.

 

 1. СТУДЕНТболмыс (атрибуты ғзачетки, Фамилия, Группа, Адрес) және ГРУППА болмыс (атрибуттары Группа, Курс, Факультет, Мамандық, Студент_саны) болмыс арасында байланыстың қандай түрі болуы мүмкін:
 2. A) Көп-бірге.
 3. B) Бір-көпке.
 4. C) Бір-бірге .
 5. D) Бір-бірге, көп-көпке.
 6. E) Көп-көпке.

 

 1. 165. Реляциялық алгебраның «қатынастар проекция» деген операция негізінде не жатады:
 2. A) Қатынастан берілген атрибуттарды берілген ретімен шығару.
 3. B) Берілген шарт бойынша кортеж жиынды шығару.
 4. C) Бастапқы қатынастардың кортеждерін біріктіру .
 5. D) Бастапқы қатынастардың кортеждерін біріктіру қайталанбайтын бір қатынасқа біріктіру.
 6. E) Басқа қатынасқа кірмейтін бір қатынастың кортеж жиынын анықтау.

 

 1. Қатынастан берілген атрибуттарды берілген ретімен шығару. Реляциялық алгебраның «қатынастар селекциясы» деген операция негізінде не жатады:
 2. A) Берілген шарт бойынша кортеж жиынды шығару.
 3. B) Қатынастан берілген атрибуттарды берілген ретімен шығару.
 4. C) Бастапқы қатынастардың кортеждерін біріктіру .
 5. D) Бастапқы қатынастардың кортеждерін біріктіру қайталанбайтын бір қатынасқа біріктіру.
 6. E) Басқа қатынасқа кірмейтін бір қатынастың кортеж жиынын анықтау.

 

 1. 167. Реляциялық алгебраның «қатынастар біріктіру» деген операция негізінде не жатады:
 2. A) Бастапқы қатынастардың кортеждерін біріктіру қайталанбайтын бір қатынасқа біріктіру.
 3. B) Берілген шарт бойынша кортеж жиынды шығару.
 4. C) Бастапқы қатынастардың кортеждерін біріктіру .
 5. D) Қатынастан берілген атрибуттарды берілген ретімен шығару.
 6. E) Басқа қатынасқа кірмейтін бір қатынастың кортеж жиынын анықтау.

 

 1. 168. Реляциялық алгебраның «қатынастар алымы» деген операция негізінде не жатады:
 2. A) Басқа қатынасқа кірмейтін бір қатынастың кортеж жиынын анықтау.
 3. B) Берілген шарт бойынша кортеж жиынды шығару.
 4. C) Бастапқы қатынастардың кортеждерін біріктіру .
 5. D) Бастапқы қатынастардың кортеждерін біріктіру қайталанбайтын бір қатынасқа біріктіру.
 6. E) Қатынастан берілген атрибуттарды берілген ретімен шығару.

 

 1. 169. Реляциялық алгебраның «қатынастар байланысы» деген операция негізінде не жатады:
 2. A) Бірдей атрибуттар бар бастапқы қатынастар арасындағы байланыс арқылы кортеж жиыны.
 3. B) Берілген шарт бойынша кортеж жиынды шығару.
 4. C) Қатынастан берілген атрибуттарды берілген ретімен шығару.
 5. D) Бастапқы қатынастардың кортеждерін біріктіру қайталанбайтын бір қатынасқа біріктіру.
 6. E) Басқа қатынасқа кірмейтін бір қатынастың кортеж жиынын анықтау.

 

 1. Ортақтандырылған деректерді жинау және оларға бір неше қолданушының қарым қатынасу үшін арнайы ұйымдастырылған деректер, бағдарламалық, техникалық, тілдік және ұйымдастырылған-әдестемелік құралдар жүйесі – ол:

А) Білімхана.

В) Дерекқор басқару жүйесы.

С) Дерекқор жүйелер (деректер банкісі).

 1. D) Дерекқор.
 2. E) Ақпараттық-іздеу жүйесі.

 

 1. Деректердың сақтау және деректерге қарым-қатынасуды ұйымдастыру түрлері:

А) Ортандырылған және и таратылған (распределенные).

В) Тораптық және иерархиялық.

С) Административтық және графикалық.

 1. D) Реляциялық және тораптық .

Е) Оперативті және деректерді сақтау.

 

 1. 172. Өзгерту жылдамдығы мен деректерді сақтау уақыты арқылы дерекқорлар қалай ерекшелінеді:

А) Оперативті және деректерді сақтау.

В) Тораптық және иерархиялық.

С) Административтық және графикалық.

 1. D) Реляциялық және тораптық .

Е) Ортандырылған және и таратылған (распределенные).

 

 1. 173. SQL-сервер клиентын қандай программалау жүйеде құруға болады:
 2. A) SQL тіл енгізілген әр программалау жүйеде, сонымен қатар ДҚБЖ жүйесінде программалау.
 3. B) Арнайы программалау жүйеде.
 4. C) Әр ДҚБЖ-де программалау.
 5. D) Әр прогрпммалау жүйеде.
 6. E) Локалдық ДҚБЖ жүйесінде программалау.

 

 1. Деректерді сақтау құрылымын және қарым-қатнасуды ұйымдастыратын дерекқор архитектурасының деңгейін қалай атайды:
 2. A) Ішкі.
 3. B) Концептуалды.
 4. C) Сыртқы.
 5. D) Деректерді сақтау құрылымы.
 6. E) Деректерді сақтацу сұлбасы.

 

 1. Деректердің реляциялық моделі дегеніміз:

А) Деректерді қатынастар (кестелер) түрінде көрсету.

В) Деректерді иерархия түрінде көрсету.

С) Деректерді жазба түрінде көрсету.

 1. D) Деректерді бағана түрінде көрсету.

Е) Деректерді сыртқы жадыда сақтау.

 

 1. 176. Жазба дегеніміз не:

А) Қатынастың жазбасы.

 1. B) Сыртқы кілт.
 2. C) Қатынастың бағанасы.
 3. D) Жасба мен бағана қиылысы.
 4. E) Қайталанылатын жазбалары бар қатынастар.

 

 1. Транзакциялау дегеніміз не:

А) ДҚБЖ жүйені және дерекқордың деректер арасындағы операциялар тізімін бір тұтастықта қарастыру.

В) Дерекқорда қарым-қатынасу құқығын анықтау әдісі.

С) Дерекқордың деректер арасындағы операциялар тізімі.

 1. D) Реттелген деректер тізімін топтастыру операциясы.
 2. E) Ақпараттық массивтерды реттеу.

 

 1. 178. Транзакциялау журналы дегеніміз не:

А) Қолданушылар қатынаса алмайтын дерекқордың арнайы бөлімі және дерекқордың негізгі бөлімінің барлық өзгерістер тұралы жазбалар жиыны.

В) Дерекқордан деректермен жұмыс істейтын оперативты жаданаң аймағы.

С) Дерекқордың негізгі бөлімінің барлық өзгерістерды қолданушылар жазатын жазбалар жиыны.

 1. D) Дерекқор арасындағы байланыстарды корсететін сұлба.
 2. E) Деректерді сақтайтын дерекқор бөлімі.

 

 1. Бұзылу жағдайларда дерекқорды қайта қалпына келтіру үшін нені пайдаланамыз :

А) Транзакциялау журналы.

В) Деректерді сақтайтын дерекқор бөлімі.

С) Топтастыру операцияны.

 1. D) Триггерлер.
 2. E) Сақталынатын процедуралар.

 

 1. 180. Қатынасу мүмкіндігі қай объектлерге беріледі:

А) Кестелер мен көрсетілімдерге (представления).

В) Қолданушылар.

С) Пішімдер .

 1. D) Сұраныстар.
 2. E) Қолданбалар.

 

 1. 181. Роль дегеніміз не:

А) Қатынасу мүмкіндігі (именованный носитель привилегий).

В) Пішін.

С) Кестелер тобы.

 1. D) Дерекқор тобы.
 2. E) Процедура.

 

 1. 182. Роль не үшін пайда болады:

А) Деректерге қолданушылардың қатынасу мүмкіндігін жеңілдету.

В) Бағдарлама құруды жеңілдету.

С) Кестелерді топтастыру.

 1. D) Көрсетімділімдерді топтастыру.
 2. E) Процедураларды топтастыру.

 

 1. Деректерды қауыпсыздандыру үшін SQL тілінің (GRANT, REVOKE) командалары қалай ұйымдастырылған:

А) Таңдаулы басқару.

В) Деректерге қатынасудың мандатты басқару.

С) Міндетті түрде басқару.

 1. D) Көрсетімділімдерді топтастыру.
 2. E) Тораптық басқару.

 

 1. 184. Деректерге қатынасудың ең басты ролі кімге берілген:

А) Қолданушылар мен рольдерге.

В) Процедурларға.

С) Кестелерге және көрсетімділімдерге.

 1. D) Сұраныстарға.
 2. E) Бағдарламарға.

 

 1. SQL тілінің DELETE команда кестелер мен көрсетімділімдерге қандай қатнасу мүмкіндігін береді:

А) Жазбаларды жою.

В) Деректерді алу.

С) Жазбаларды енгізу.

 1. D) Деректерді модификациялау.
 2. E) Объектілерді құру.

 

 1. SQL тілінің INSERT командасы кестелер мен көрсетімділімдерге қандай қатнасу мүмкіндігін береді:

А) Жазбаларды енгізу.

В) Жазбаларды жою.

С) Деректерді алу.

 1. D) Деректерді модификациялау.
 2. E) Объектілерді құру.

 

 1. SQL тілінің SELECT командасы кестелер мен көрсетімділімдерге қандай қатнасу мүмкіндігін береді:

А) Деректерді алу.

В) Жазбаларды жою.

С) Жазбаларды енгізу.

 1. D) Деректерді модификациялау.
 2. E) Объектілерді құру .

 

 1. SQL тілінің UPDATE командасы кестелер мен көрсетімділімдерге қандай қатнасу мүмкіндігін береді:

А) Деректерді модификациялау.

В) Жазбаларды жою.

С) Жазбаларды енгізу.

 1. D) Деректерді алу.
 2. E) Объектілерді құру .

 

 1. SQL тілінің CREATE командасы кестелер мен көрсетімділімдерге қандай қатнасу мүмкіндігін береді:

А) Объектілерді құру .

В) Жазбаларды жою.

С) Жазбаларды енгізу.

 1. D) Деректерді модификациялау.
 2. E) Деректерді алу.

 

 1. Дерекқор объектлеріне қатынасу мүмкіндігін кім үйімдастыраді:

А) Дерекқордың администраторы.

В) Қонақ.

С) Операциялық жүйенің администраторы.

 1. D) Дерекқордың ақырғы қолданушысы.
 2. E) Тораптың администраторы.

 

 1. 191. Дерекқордың триггері не:

А) Деректерді жою, толықтыру және өзгерту үшін сақталынатын процедураның арнайы түрі.

В) Сақталынатын процедура.

С) Деректер файлы.

 1. D) Дерекқор жүйенің аппаратты құралдары.
 2. E) Дерекқордың администраторы.

 

 1. 192. Дерекқор триггерлердің қандай түрлері болуы мүмкін:

А) UPDATE, INSERT, DELETE.

В) INSERT, UPDATE.

С) UPDATE, INSERT.

 1. D) DELETE, UPDATE.
 2. E) INSERT, DELETE.

 

 1. Деректерді дерекқордан жою үшін қандай триггер қолданады:

А) DELETE.

В) INSERT.

С) UPDATE, INSERT.

 1. D) INSERT, DELETE.
 2. E) UPDATE.

 

 1. 194. Деректерді дерекқорға енгізу үшін қандай триггер қолданады:

А) INSERT.

В) UPDATE.

С) UPDATE, INSERT.

 1. D) INSERT, DELETE.
 2. E) DELETE.

 

 1. 195. Дерекқордағы деректерді өзгерту үшін қандай триггер қолданады:

А) UPDATE.

В) INSERT.

С) UPDATE, INSERT.

 1. D) INSERT, DELETE.
 2. E) DELETE.

 

 1. 196. Көрсетімділім дегеніміз не:

А) SQL тілі арқылы кестелер негізінде құрастырылған виртуалды кесте.

В) Сақталынатын процедура.

С) Деректерді жою, толықтыру және өзгерту үшін сақталынатын процедураның арнайы түрі.

 1. D) Деректердің физикалық түріндегі файл.
 2. E) Триггер.

 

 1. Таңдалған ДҚБЖ ерекшеліктері заттық аймағының қай модель арқылы сипатталынады:

А) Даталогиялық модель.

В) Сыртқы инфологиялық модель арқылы.

С) Концептуалды инфологиялық модель арқылы.

 1. D) Иерархиялық модель арқылы.
 2. E) Тораптық модель арқылы.

 

 1. Дерекқорды жобалау кезінде қай модель бірінді жобаланады:

А) Заттық аймағының инфологиялық моделі .

В) Сыртқы моделі.

С) Даталогиялық моделі.

 1. D) Ешкі моделі.
 2. E) Концептуалды моделі.

 

 1. xBase тілінің қай функциясы сандық өрнектің абсолютті мәнін көрсетеді:

А) ABS.

 1. B) ALLTRIM.
 2. C) TRIM.
 3. D) INT.

Е) SUBSTR.

 

 1. xBase тілінің қай функциясы сандық өрнектің бүтін бөлігін көрсетеді:

А) TRIM.

 1. B) ALLTRIM.
 2. C) UPPER.
 3. D) INT .

Е) SUBSTR.

 

 1. Түріне байланыссыз, мәліметтерді өңдеудің, сақтаудың және сипаттаудың жалпы принциптерін ескеретін, анықталған ереже бойынша ұйымдастырылған мәліметтер файлының және массивтерінің жиынтығы, бұл…
 2. A) мәліметтер базасы
 3. B) мәліметтер банкі
 4. C) файл
 5. D) информация
 6. E) желі

 

 1. 20 Мәліметтер базасының (МБ) қасиеттері:
 2. A) мәліметтерді біріңғай формада ұсыну; мәліметтердің бір-бірімен байланысы; мәліметтің программаға тәуелсіздігі
 3. B) күрделілігі; бөлінгіштігі; бүтіндігі; мәліметтерді біріңғай формада ұсыну; құрылымдығы
 4. C) мәліметтің программаға тәуелсіздігі; құрылымдығы
 5. D) құрылымдығы; мәліметтің программаға тәуелсіздігі; өшірілуі
 6. E) мәліметтердің бір-бірімен байланысы; жойылғыштығы; өшірілуі; құрылымдығы

 

 1. Мәліметтерді өңдеуді және сақтауды қамтамассыз ететін МБ, МББЖ және техникалық құралдармен персоналдар жиынтығы…құрайды.
 2. A) мәліметтер банкін
 3. B) мәліметтер базасын
 4. C) кестені
 5. D) нормализация отношений
 6. E) файлды

 

204.МБ файлдар саны қаншаға дейін болуы мүмкін?

A)100

B)254

C)17

D)128

E)1000000000

 

 1. 20 МБ файлдарында жазбалар саны қаншаға дейін болуы мүмкін?

A)1000000000

B)254

C)17

D)128

E)100

 

 1. 20 МББЖ мәліметтер базасын ұйымдастыру әдісі бойынша келесідей бөлінеді:
 2. A) сеттік, иерархиялық, реляциондық
 3. B) концептуальды, иерархиялы, реляциондық
 4. C) сеттік, инфологиялық, концептуальды,
 5. D) концептуальды, математикалық, реляциондық
 6. E) физикалық, иерархиялық, математикалық

 

207.Анықталған шарт бойынша, реляциондық МББЖ файл құрылымы…болады.

 1. A) кесте
 2. B) сеть
 3. C) қатынасты нормалау
 4. D) мәліметтер банкі
 5. E) файл

 

 1. Мәліметтер базасының бастапқы қатынасының қарапайым және мейлінше үсақ көпқадамды процесте таралымы, бұл…
 2. A) қатынасты нормалау
 3. B) сеть
 4. C) кесте
 5. D) мәліметтер банкі
 6. E) файл

 

209.МББЖ негізгі объектісі:

 1. A) файл
 2. B) сеть
 3. C) кесте
 4. D) мәліметтер банкі
 5. E) қатынасты нормалау

 

 1. 2 МБ сандық типі…аспайды.
 2. A) 17

B)254

 1. C) 100

D)128

E)1000000000

 

 1. 2 МБ символдық тип…аспайды.
 2. A) 254
 3. B) 17
 4. C) 100
 5. D) 128
 6. E) 1000000000

 

 1. МБ жазбаның өріс саны…аспайды.
 2. A) 128
 3. B) 254
 4. C) 100
 5. D) 17
 6. E) 1000000000

 

 1. 213. Индестер не үшін қолданылады?
 2. A) Ақпаратты іздеуді жылдамдату үшін
 3. B) Кестеде мәліметтерді өңдеу, көру және енгізу үшін
 4. C) Мәліметтерді алмастыруды ұйымдастыру үшін
 5. D) МБ құрамындағы, ақпаратты көру үшін
 6. E) Ақпаратты тазарту үшін

 

214.МБ күнтүзбе типі…аспайды.

 1. A) 8
 2. B) 254
 3. C) 100

D)128

 1. E) 17

 

 1. ЭЕМ қандай объектімен және қандай амалдар орындауы қажеттігін көрсетуші конструкция… деп аталады.
 2. A) команда
 3. B) сеть
 4. C) кесте
 5. D) мәліметтер банкі
 6. E) файл

 

 1. ЭЕМ ендірілетін, есептерді шешуді қамтамасыз ететін барлық командалар тізбегін…деп атайды.
 2. A) программа
 3. B) команда
 4. C) кесте
 5. D) мәліметтер банкі
 6. E) файл

 

217.Тап сол мезгілде жұмыс істеуге болатын, файлдың жазбаларын анықтайтын, көрінбейтін символ, бұл:

 1. A) жазба сілтемесі
 2. B) команда
 3. C) программа
 4. D) мәліметтер банкі
 5. E) файл

 

 1. 2 Істің жай күйі немесе біреудің іс- әрекеті туралы мәлімдеме немесе ќандай да бір нәрсе туралы мәлімет, бұл…
 2. A) ақпарат
 3. B) ақпараттық технология
 4. C) жүйе
 5. D) файл
 6. E) мәліметтер банкі

 

 1. Ақпараттың негізгі қасиеттері:
 2. A) Есте сақтағыштық; берілушілік; қайта құрылушылығы; ұдайы өндірушілігі; өшірілуі.
 3. B) Күрделілігі; бөлінгіштігі; бүтіндігі; ақпаратты біріңғай формада ұсыну; құрылымдығы
 4. C) Есте сақтағыштық; берілушілік; құрылымдық
 5. D) Құрылымдығы; бөлінгіштігі; бүтіндігі; өшірілуі.
 6. E) Қайта құрылушылығы; ұдайы өндірушілігі; өшірілуі; құрылымдық

 

 1. 8 -дiк разрядтық информацияның өлшемi (8бит):
 2. A) байт
 3. B) килобайт
 4. C) бит
 5. D) мегабайт
 6. E) гигабайт

 

 1. 2 Әртүрлі реквизитті қамтитын барлық жазбалар жиынын, ақпараттың негізгі сақталатын орнын…деп атайды.
 2. A) файл
 3. B) сұраныс
 4. C) кестелер
 5. D) отчет
 6. E) форма

 

 1. Пайдаланушы үшін кейбір амалдарды орындайтын программалар жиыны, мысалға отчеттар құру, бұл…
 2. A) файлдық жүйелер
 3. B) сұраныс
 4. C) файл
 5. D) отчеттар
 6. E) форма

 

 1. Бір-бірімен ќатынаста және байланыста болып, аныќталған бүтіндей бірлікті ќұрайтын элементар жиыны,бұл …
 2. A) жүйелер
 3. B) сұраныстар
 4. C) файл
 5. D) файлдық жүйелер
 6. E) формалар

 

 1. Жүйелердің негізгі қасиеттері:
 2. A) Күрделілік; бөлінгіштік; бүтіндік; элементтерінің көптілігі және олардың табиғи бөлекшелігі; құрылымдық.
 3. B) Запоминаемость; передаваемость; преобразуемость; воспроизводимость; стираемость.
 4. C) Запоминаемость; передаваемость; многообразие элементов и различия их природы; структурированность.
 5. D) Структурированность; делимость; бүтіндік; стираемость.
 6. E) Преобразуемость; воспроизводимость; стираемость; структурированность.

 

 1. 2 Басқару функциясын атқаратын жүйені, … деп атайды.
 2. A) басқару жүйесі
 3. B) информатика
 4. C) ақпараттық технология
 5. D) ақпараттық процесс
 6. E) ақпарат

 

 1. Оған кіретін көптеген элементтерге, олардың құрылымдық қатынасына, сонымен қатар ішкі және сыртқы күрделілігіне байланысты жүйе, бұл…
 2. A) жүйелердің күрделілігі
 3. B) жүйелердің бөлінгіштігі
 4. C) жүйелердің бүтіндігі
 5. D) жүйелердің элементтерінің көптілігі және олардың табиғи бөлекшелігі
 6. E) жүйелердің құрылымдығы

 

 1. Ол нақты мақсатқа және есепке жауап беретін, анықталған белгісі бойынша бөлінген бірнеше ішкі жүйелерден тұратын жүйені… дейді.
 2. A) жүйелердің бөлінгіштігі
 3. B) жүйелердің күрделілігі
 4. C) жүйелердің бүтіндігі
 5. D) жүйелердің элементтерінің көптілігі және олардың табиғи бөлекшелігі
 6. E) жүйелердің құрылымдығы

 

 1. Жүйедегі бір элементінің өзгерісі барлыќ ќалғандарының өзгерісіне алып келетін элементтерге өзара байланыстылығы, бұл…
 2. A) жүйелердің бүтіндігі
 3. B) жүйелердің күрделілігі
 4. C) жүйелердің бөлінгіштігі
 5. D) жүйелердің элементтерінің көптілігі және олардың табиғи бөлекшелігі
 6. E) жүйелердің құрылымдығы

 

 1. Элементтерінің автономдылығына және функционалды специфичностью байланыстылығы, бұл…
 2. A) жүйелердің элементтерінің көптілігі және олардың табиғи бөлекшелігі
 3. B) жүйелердің күрделілігі
 4. C) жүйелердің бүтіндігі
 5. D) жүйелердің бөлінгіштігі
 6. E) жүйелердің құрылымдығы

 

 1. Элементтері иерархиялы деңгейде және горизонталды таралған және ішкі элементтер арасындағы қатынасы мен қойылған байланыстар санын анықтайтын жүйені … дейді.
 2. A) жүйелердің құрылымдығы
 3. B) жүйелердің күрделілігі
 4. C) жүйелердің бүтіндігі
 5. D) жүйелердің бөлінгіштігі
 6. E) жүйелердің элементтерінің көптілігі және олардың табиғи бөлекшелігі

 

 1. Мәлiметтi өңдеу, жинау, сақтау әдiстер жүйесi деген …
 2. A) ақпараттық технология
 3. B) информатика
 4. C) баскару жүйесi
 5. D) ақпараттық процесс
 6. E) ақпарат

 

 1. 2 Кәсіпорын ішіне ақпаратты таратуға, өңдеуге және жинауға мүмкіндік беретін ресурсты… деп атайды.
 2. A) ақпараттық жүйе
 3. B) ақпараттық технология
 4. C) баскару жүйесi
 5. D) ақпараттық процесс
 6. E) ақпарат

 

 1. Көлемі, орнықтыруы және АЖ қажетті ақпаратты ұйымдастыру формасы бойынша жобалау шешімінің жиыны, бұл:
 2. A) АЖ ақпаратпен жабдықтау
 3. B) АЖ лингвистикалыќ жабдықтау
 4. C) АЖ техникалық жабдықтау
 5. D) АЖ программалық жабдықтау
 6. E) АЖ математикалық жабдықтау

 

 1. Аќпаратты және аќпарат жүйесінің басќа да элементтерін сипаттап жазу үшін керекті тілді ќамтитын жүйе, бұл:
 2. A) АЖ лингвистикалыќ жабдықтау
 3. B) АЖ ақпаратпен жабдықтау
 4. C) АЖ техникалық жабдықтау
 5. D) АЖ программалық жабдықтау
 6. E) АЖ математикалық жабдықтау

 

 1. Функционалды мәселелерді шешуде қолданылатын ақпаратты өңдеу алгоритмінің, математикалыќ үлгілер мен әдістердің бірігуін ќамтитын жүйе, бұл:
 2. A) АЖ математикалық жабдықтау
 3. B) АЖ ақпаратпен жабдықтау
 4. C) АЖ лингвистикалыќ жабдықтау
 5. D) АЖ программалық жабдықтау
 6. E) АЖ техникалық жабдықтау

 

 1. Техникалыќ жабдыќтаудың жиынтығын жұмыс істетуге арналған, аќпарат жүйесінің ќызметін жүзеге асыратын программалардың бірігуін …дейді.
 2. A) АЖ программалық жабдықтау
 3. B) АЖ ақпаратпен жабдықтау
 4. C) АЖ техникалық жабдықтау
 5. D) АЖ лингвистикалыќ жабдықтау
 6. E) АЖ математикалық жабдықтау

 

 1. Аќпарат жүйесінде жұмыс істеуде ќолданылатын техникалыќ жабдыќтардың жиынтығы … құрайды.
 2. A) АЖ техникалық жабдықтау
 3. B) АЖ ақпаратпен жабдықтау
 4. C) АЖ лингвистикалыќ жабдықтау
 5. D) АЖ программалық жабдықтау
 6. E) АЖ математикалық жабдықтау

 

 1. Аќпарат жүйесін тұрғызу мен жұмыс істеуді жабдыќтауға арналған жобалыќ ќұжаттар … жатады.
 2. A) АЖ ұйымдастырумен жабдықтауға
 3. B) АЖ ақпаратпен жабдықтауға
 4. C) АЖ лингвистикалыќ жабдықтауға
 5. D) АЖ математикалық жабдықтауға
 6. E) АЖ программалық жабдықтауға

 

 1. Аќпарат жүйесін тұрғызу мен ќолдануының заңдылыќ негіздерін аныќтауды… дейді.
 2. A) АЖ құќылыќ жабдыќтау
 3. B) АЖ ақпаратпен жабдықтау
 4. C) АЖ лингвистикалыќ жабдықтау
 5. D) АЖ математикалық жабдықтау
 6. E) АЖ программалық жабдықтау

 

 1. Мамандардың АЖ мелінше жайлы жағдайда пайдалану мүмкіндігін ұйымдастыру шарасын … дейді.
 2. A) АЖ эргономикалық жабдыќтау
 3. B) АЖ ұйымдастырумен жабдықтау
 4. C) АЖ лингвистикалыќ жабдықтау
 5. D) АЖ математикалық жабдықтау
 6. E) АЖ программалық жабдықтау

 

 1. Мәліметтерді құрылымдау – бұл . . .
 2. A) мәліметтерді ұсыну әдісі туралы келісімді енгізу
 3. B) мәліметтерді сорттау әдісі туралы келісімді енгізу
 4. C) мәліметтерді сүзгілеу әдісі туралы келісімді енгізу
 5. D) мәліметтерді теңестіру процесі
 6. E) бірегей кілтті бөлу

 

 1. Мәліметтерге қол жеткізу, мәліметтер базасына қызмет көрсету, құру және пайдаланушыларға анықтау мүмкіндігін тудыратын программалық жабдықтау, бұл…
 2. A) мәліметтер базасын басқару жүйесі (МББЖ )
 3. B) қолданбалы программалар жиыны
 4. C) мәліметтерді басқару және өңдеу жүйесі
 5. D) басқару шешімін қабылдау үшін ақпаратты басқару жүйесі
 6. E) басқару шешімін қабылдау

 

 1. МББЖ қандай типті функциялар атқарады?
 2. A) мәліметтерді анықтау, мәліметтерді өңдеу және басқару
 3. B) мәліметтерді таңдау және сақтау
 4. C) мәліметтерді жою, жаңарту және іздеу
 5. D) мәліметтер базасында жазбаларды реттеу және ақпаратты фильтрлеу
 6. E) мәліметтерді іздеу және идентификациялау

 

 1. Сорттау дегеніміз . . .
 2. A) мәліметтер базасында берілген өріс бойынша жазбаларды реттеу процесі
 3. B) берілген шартты қанағаттандыратын ақпаратты көру процесі
 4. C) мәліметтер базасындағы ақпаратты тез іздеу процесі
 5. D) мәліметтер базасында қандай ақпарат сақталатынын анықтау процесі
 6. E) қажетті алғашқы ақпаратты таңдау процесі

 

 1. Сүзгілеу дегеніміз. . .
 2. A) берілген шартты қанағаттандыратын ақпаратты көру процесі
 3. B) мәліметтер базасында берілген өріс бойынша жазбаларды реттеу процесі
 4. C) мәліметтер базасындағы ақпаратты тез іздеу процесі
 5. D) мәліметтер базасында қандай ақпарат сақталатынын анықтау процесі
 6. E) қажетті алғашқы ақпаратты таңдау процесі

 

 1. Пайдаланушыға мәліметтер базасында сақтаулы ақпарат үшін шектеу беру, мәлімет типін және оның құрылымын көрсету құралы, бұл…
 2. A) мәліметтерді анықтау тілі – DDL
 3. B) мәліметтерді басқару тілі – DML
 4. C) сұраныс тілі –query language
 5. D) құрылымдық сұраныс тілі – SQL
 6. E) реляциондық МББЖ тілі

 

 1. Келесі тіл, мәліметтер базасынан ақпаратты шығару, жою, жаңарту және қою мүмкіндігін береді:
 2. A) мәліметтерді басқару тілі – DML
 3. B) мәліметтерді анықтау тілі – DDL
 4. C) сұраныс тілі –query language
 5. D) құрылымдық сұраныс тілі – SQL
 6. E) реляциондық МББЖ тілі

 

 1. НФБК-дан 4НФ-ға өту кезеңінде қандай тәуелділіктер жоюлады?
 2. A) көпмәнді тәуелділіктер
 3. B) толық функционалды тәуелділіктер
 4. C) бөлікше функционалды тәуелділіктер
 5. D) транзитивті тәуелділіктер
 6. E) байланыстыру тәуелділігі

 

 1. 2НФ-дан 3НФ-ға өту кезеңінде қандай тәуелділіктер алынып тасталады?
 2. A) транзитивті тәуелділіктер
 3. B) толық функционалды тәуелділіктер
 4. C) бөлікше функционалды тәуелділіктер
 5. D) көпмәнді тәуелділіктер
 6. E) байланыстыру тәуелділігі

 

250.Пайдаланушылар көз-қарасы бойынша мәліметтер базасының бейнеленуі:

 1. A) сыртқы деңгей
 2. B) концептуальды деңгей
 3. C) ішкі деңгей
 4. D) физикалы деңгей
 5. E) мәліметтер базасының схемасы

 

251.Мәліметтер базасын жалпылама түрде бейнеленуі:

 1. A) концептуальды деңгей
 2. B) сыртқы деңгей
 3. C) ішкі деңгей
 4. D) физикалы деңгей
 5. E) мәліметтер базасының схемасы

 

 1. 2 Мәліметтер базасын компьютерде физикалы көрінісі, бұл…
 2. A) ішкі деңгей
 3. B) сыртқы деңгей
 4. C) концептуальды деңгей
 5. D) физикалы деңгей
 6. E) мәліметтер базасының схемасы

 

 1. 2 Мәліметтер базасы операциялық жүйемен тексерілсе, бұл…
 2. A) физикалы деңгей
 3. B) сыртқы деңгей
 4. C) ішкі деңгей
 5. D) концептуальды деңгей
 6. E) мәліметтер базасының схемасы

 

 1. 2 Мәліметтер базасын жалпы сипаттау … деп аталады.
 2. A) мәліметтер базасының схемасы
 3. B) концептуальды схемасы
 4. C) сыртқы схемасы
 5. D) ішкі схемасы
 6. E) астынғысхемасы

 

 1. 2 Пайдаланушыға қажетті кейбір ережелермен және де байланыстармен жұмыс істеу үшін мәнге ат беруге және сипаттауға мүмкіндік беретін, сипаттау тілі, бұл…
 2. A) DDL тілі
 3. B) реляционды МББЖ тілі
 4. C) DML процедуралы тілі
 5. D) DML процедуралы емес тілі
 6. E) DML тілі

 

 1. Мәліметтер базасындағы мәліметтерді манипуляциялаудың негізгі амалдарын қолдайтын операторлар жиынын құрайтын тіл, бұл…
 2. A) DML тілі
 3. B) DDL тілі
 4. C) DML процедуралы емес тілі
 5. D) құрылымдық сұраныс тілі – SQL
 6. E) реляционды МББЖ тілі

 

 1. Қандай мәліметтер қажетті және де қалай оны жою қажеттігін дәл көрсететін жүйеге хабарлаушы тіл, бұл…
 2. A) DML процедуралы тілі
 3. B) DDL тілі
 4. C) DML тілі
 5. D) реляционды МББЖ тілі
 6. E) DML процедуралы емес тілі

 

 1. Қандай мәліметтер қажеттігін ғана көрсете алатын, бірақ оны қалай жоюды көрсете алмайтын тіл, бұл…
 2. A) DML процедуралы емес тілі
 3. B) DDL тілі
 4. C) DML тілі
 5. D) DML процедуралы тілі
 6. E) реляционды СУБД тілі

 

 1. Көптеген мәліметтерді сипаттау, мәліметтер амалдары және де мәліметтердің тұтастық шектеу жиыны үшін қолданылатын, түсініктің интегралданған жиыны, бұл…
 2. A) мәліметтер модельі
 3. B) мән
 4. C) атрибут
 5. D) байланыс
 6. E) домен

 

 1. 2 Мәліметтер базасында көрсетілуі қажет, кәсіпорынның жеке элементі (қызметші, орын немесе зат, түсінік немесе жағдай), бұл…
 2. A) мән
 3. B) мәліметтер модельі
 4. C) атрибут
 5. D) қатынас
 6. E) байланыс

 

 1. 2 Қатынастың аты бар бағаны, бұл:
 2. A) атрибут
 3. B) мәліметтер модельі
 4. C) мән
 5. D) байланыс
 6. E) қатынас

 

 1. 2 Мәндердің бір-бірімен ассоциативті қатынасы, бұл:
 2. A) байланыс
 3. B) домен
 4. C) мән
 5. D) атрибут
 6. E) мәліметтер модельі

 

 1. Жолдар мен бағандардан тұратын жазыңқы кесте:
 2. A) қатынас
 3. B) мәліметтер модельі
 4. C) мән
 5. D) байланыс
 6. E) атрибут

 

 1. Бір немесе бірнеше атрибуттар үшін мүмкін мәндер жиыны:
 2. A) домен
 3. B) мәліметтер модельі
 4. C) байланыс
 5. D) кортеж
 6. E) қатынас

 

 1. 2 Қатынас жолдары:
 2. A) кортеж
 3. B) мәліметтер модельі
 4. C) мән
 5. D) байланыс
 6. E) қатынас

 

266.Қатынас дәрежесі өзіндегі  атрибут санымен анықталады, бұл:

 1. A) дәреже
 2. B) мәліметтер модельі
 3. C) мән
 4. D) байланыс
 5. E) кортеж

 

 1. Қатынастағы кортеж саны,бұл:
 2. A) кардинальдылық
 3. B) дәреже
 4. C) кортеж
 5. D) байланыс
 6. E) қатынас

 

 1. 2 Нормализацияланған қатынас жиыны, бұл:
 2. A) реляциондық мәліметтер базасы
 3. B) реляциондық схема
 4. C) суперкілт
 5. D) потенциальды кілт
 6. E) алғашқы кілт

 

 1. 2 Берілген қатынастың кортежін дара түрде біртектілендіретін, атрибут немесе атрибуттар жиыны, бұл:
 2. A) суперкілт
 3. B) реляциондық схема
 4. C) реляциондық мәліметтер базасы
 5. D) потенциальды кілт
 6. E) алғашқы кілт

 

 1. 2 Кортежді қатынас ішінде біртектілендіру үшін таңдалған потенциальді кілт, бұл:
 2. A) алғашқы кілт
 3. B) реляциондық схема
 4. C) реляциондық мәліметтер базасы
 5. D) потенциальды кілт
 6. E) суперкілт

 

 1. Кейбір қатынастардың потенциальды кілттеріне сәйкес келетін қатынас ішіндегі атрибут немесе атрибуттар жиыны, бұл:
 2. A) сыртқы кілт
 3. B) реляционды схема
 4. C) алғашқы кілт
 5. D) потенциальды кілт
 6. E) суперкілт

 

 1. 2 Реквизит-ақпараттың бөлінбейтін бірлігіне сәйкес келетін, мәліметтерді логикалық ұйымдастырудың қарапайым бірлігі, бұл…
 2. A) өріс
 3. B) жазба
 4. C) мәліметтер базасы
 5. D) файл
 6. E) кесте

 

 1. Логикалық байланыстағы өрістер жиыны, бұл…
 2. A) жазба
 3. B) өріс
 4. C) мәліметтер базасы
 5. D) файл
 6. E) кесте

 

 1. Мәліметтердің қандай модельі иерархиялық деп аталады?
 2. A) Ағаштәріздес құрылымдық түрдегі ұйымдастырылған, мәлімет
 3. B) Сеттік құрылымдық түрдегі ұйымдастырылған, мәлімет
 4. C) Қатаң анықталған құрылымдық түрдегі ұйымдастырылған, мәлімет
 5. D) Концептуалды құрылымдық түрдегі ұйымдастырылған, мәлімет
 6. E) Бір-бірімен байланыстағы екі өлшемді кесте жиыны көрінісінднгі объект модельі

 

 1. Мәліметтердің қандай модельі сеттік деп аталады?
 2. A) Жазбалар арасында «бірдің көпке» типті байланысы қойылған, мәліметтер элементінен және жазбалардан тұратын, модель
 3. B) Ағаштәріздес құрылымдық түрдегі ұйымдастырылған, модель
 4. C) Қатаң анықталған құрылымдық түрдегі ұйымдастырылған, мәлімет
 5. D) Концептуалды құрылымдық түрдегі ұйымдастырылған, мәлімет
 6. E) Бір-бірімен байланыстағы екі өлшемді кесте жины көрінісіндегі объект модельі

 

 1. SELECT операторында өңделген сөйлем тізбегін анықтаңыз (1 – SELECT, 2 – FROM, 3– WHERE, 4 – GROUP BY, 5 – HAVING, 6 – ORDER BY).

1)  2, 3, 4, 5, 1, 6

3) 1, 3, 5, 4, 6, 2

3) 2, 1, 3, 5, 4, 6

4) 1, 2, 3, 4, 5, 6

5) 1, 2, 3, 5, 4, 6

 

 1. Пән аймағындағы объектілер арасында туындайтын қатынас немесе сәйкестік, бұл…
 2. A) байланыс
 3. B) кесте
 4. C) атрибут
 5. D) модель
 6. E) сеть

 

 1. 2 Мәліметтер базасын концептуальды және логикалық жобалауды, іскерлік процедура мен бизнес-ережесін, стандартты өңдеу және де мәліметтер базасын жоспарлауды қоса отырып мәліметтерді басқаруға жауап беруші…
 2. A) мәліметтердің администраторы
 3. B) пайдаланушы
 4. C) жобалаушы
 5. D) логикалық мәліметтер базасын өңдеуші
 6. E) мәліметтер базаының администраторы

 

 1. Мәліметтердің тұтастығын және қауіпсіздігін жабдықтауды, физикалы жобалау мен жобаны іске асыруды қоса отырып мәліметтер базасын физикалы орындаушы, бұл…
 2. A) мәліметтер базаының администраторы
 3. B) пайдаланушы
 4. C) жобалаушы
 5. D) логикалық мәліметтер базасын өңдеуші
 6. E) мәліметтердің администраторы

 

 1. Мәліметтердің реляциондық модельі дегеніміз…
 2. A) мәліметтердің кесте түріндегі бейнеленетін мәліметтер модельі
 3. B) мәліметтердің сеть түріндегі бейнеленетін мәліметтер модельі
 4. C) мәліметтердің ағаш түріндегі бейнеленетін мәліметтер модельі
 5. D) қатаң анықталған құрылымдық түрдегі ұйымдастырылған, мәлімет
 6. E) бір-бірімен байланыстағы өрістер жиыны

 

 1. Қатынас – бұл . . .
 2. A) мәліметтердің бағаны мен жолдарынан тұратын, екі өлшемді кесте
 3. B) екі өлшемді кестелер жиыны
 4. C) ақпарат объектісінің атрибуттарының арасындағы қатынас
 5. D) мәліметтер базасының элементтер арасындағы қатынас
 6. E) атрибут мәні алынатын жиын

 

 1. 2 Домен – бұл . . .
 2. A) атрибуттар қабылдайтын мәндер жиыны
 3. B) қатынас жолы
 4. C) қатынастың атрибуттар саны
 5. D) атрибут аймағы
 6. E) қатынас атрибутының мәні

 

 1. Кортеж – бұл . . .
 2. A) қатынас жолы
 3. B) қатынас бағаны
 4. C) қатынастың атрибуттар саны
 5. D) атрибут аймағы
 6. E) қатынас атрибутының мәні

 

 1. SQL тілінің қай скалярлы операторлары ISO стандарты бойынша екі символды немесе биттік жолдарды бір жолға түрлендіреді?
 2. A) | |
 3. B) TRIM
 4. C) CASE
 5. D) UPPER
 6. E) CAST

 

 1. Құрама кілт – бұл . . .
 2. A) екі немесе бірнеше атрибуты қамтушы кілт
 3. B) кестеге енетін атрибуттардың минимальды жиыны
 4. C) таңдау мүмкіндігі бар атрибуттардың кез-келген жиыны
 5. D) ключ, выбранный для преимущественного использования в целях однозначного определения строк таблицы
 6. E) значение атрибута

 

 1. 2 Мәліметтердің реляциондық модельін алғашқы рет кім ұсынды?
 2. A) Э.Ф.Кодд
 3. B) К.Шеннон
 4. C) А.И.Берг
 5. D) А.П.Ершов
 6. E) Норберт Винер

 

 1. 2 Мәліметтердің реляциондық модельі қай жылы пайда болды?
 2. A) 1970
 3. B) 1960
 4. C) 1980
 5. D) 1976
 6. E) 1979

 

288.Бірнеше домен және атрибуттар атауы тіркелген қатынас аты, бұл:

 1. A) реляциондық схема
 2. B) реляциондық мәліметтер базасы
 3. C) суперкілт
 4. D) потенциальды кілт
 5. E) алғашқы кілт

 

 1. 2 Ішкі жиыны жоқ, сонымен қатар берілген қатынастың суперкілті болатын суперкілт, бұл:
 2. A) потенциальды кілт
 3. B) реляциондық схема
 4. C) реляциондық мәліметтер базасы
 5. D) алғашқы кілт
 6. E) суперкілт

 

 1. МББЖ-нің бірінші кезеңі:
 2. A) «Мәліметтердің сеттік модельі» и «Мәліметтердің иерархиялық модельі»
 3. B) «Мәліметтердің реляциондық модельі»
 4. C) «Объектілі-бағыттаушы МББЖ» және «Объектлі-реляциондық МББЖ»
 5. D) «Мәліметтердің семантикалық модельі»
 6. E) «Мәліметтердің концептуальді модельі»

 

 1. МББЖ-нің екінші кезеңі:
 2. A) «Мәліметтердің реляциондық модельі»
 3. B) «Мәліметтердің сеттік модельі» и «Мәліметтердің иерархиялық модельі»
 4. C) «Объектілі-бағыттаушы МББЖ» және «Объектлі-реляциондық МББЖ»
 5. D) «Мәліметтердің семантикалық модельі»
 6. E) «Мәліметтердің концептуальді модельі»

 

 1. МББЖ-нің үшінші кезеңі:
 2. A) «Объектілі-бағыттаушы МББЖ» және «Объектлі-реляциондық МББЖ»
 3. B) «Мәліметтердің реляциондық модельі»
 4. C) «Мәліметтердің сеттік модельі» и «Мәліметтердің иерархиялық модельі»
 5. D) «Мәліметтердің семантикалық модельі»
 6. E) «Мәліметтердің концептуальді модельі»

 

 1. 2 Жизненный цикл базы данных представляет собой процесс . . .
 2. A) проектирования, реализации и управления базой данных
 3. B) создания схемы базы данных, отвечающей потребностям пользователей
 4. C) выбора компьютерных программ для работы с базой данных
 5. D) выбора СУБД для поддержания базы данных
 6. E) сбора информации для определения потребностей пользователей

 

 1. 2 Программаны құруға және жобалауға жағдай жасайтын, сонымен қатар МБ өңдеуді тиімді орындауда мүмкіндік беретін, кез-келген инструмент қатынасына пайдалану мүмкіндігі бар аспап, бұл…
 2. A) CASE-аспабы
 3. B) МББЖ-ның аспабы
 4. C) компьютерлік программалар
 5. D) МБ сүйемелдеу үшін МББЖ таңдау
 6. E) МБ іске асырушы аспап

 

 1. SQL операторларының қайсысы кесте құру үшін арналған?
 2. A) CREATE TABLE
 3. B) INPUT TABLE
 4. C) DROP TABLE
 5. D) CREATE INDEX
 6. E) DROP INDEX

 

 1. Берілген атрибутқа меншіктелуі мүмкін көптерген мәндер, бұл…
 2. A) атрибут домены
 3. B) қарапайым атрибут
 4. C) құрама атрибут
 5. D) бір мағыналы атрибут
 6. E) көп мағыналы атрибут

 

 1. 2 Тәуелсіз бар болумен мінезделетін бір компоненттен тұратын атрибут, бұл…
 2. A) қарапайым атрибут
 3. B) атрибут домены
 4. C) құрама атрибут
 5. D) бір мағыналы атрибут
 6. E) көп мағыналы атрибут

 

 1. 2 Тәуелсіз бар болумен мінезделетін бірнеше компоненттен тұратын атрибут, бұл…
 2. A) құрама атрибут
 3. B) атрибут домены
 4. C) қарапайым атрибут
 5. D) бір мағыналы атрибут
 6. E) көп мағыналы атрибут

 

 1. 2 Мәннің әр данасы үшін бірнеше мән қабылдайтын атрибут, бұл…
 2. A) көп мағыналы атрибут
 3. B) атрибут домены
 4. C) қарапайым атрибут
 5. D) бір мағыналы атрибут
 6. E) құрама атрибут

 

 1. 3 Әрбір мән үшін бір ғана мән қабылдайтын атрибут, бұл…
 2. A) бір мағыналы атрибут
 3. B) атрибут домены
 4. C) қарапайым атрибут
 5. D) көп мағыналы атрибут
 6. E) құрама атрибут

 

 

You May Also Like

Кәсіпорындағы жоспарлау 

Кәсіпорындағы жоспарлау  4.1. Кәсіпорындағы жоспарлау жұмыстарын ұйымдастыру Кәсіпорын жоспары жоспарлық жұмыс өнімі…

Аллергия. Аллергиядан құтылу жолдары.

Аллергияның негізгі көзі-ағаштар мен шөпптесін өсімдіктердің тозаңы. Осы тозаңдар мұрынға түскенде, біздің…

Магмалық тау жыныстары

Магмалық тау жыныстары атқылаған тау жыныстары — магма немесе жанартаулық атқылаулардан жер…

Жаңа жылда, жаңа жыр, жаңа жыл мерейтойына сценарий

«Жаңа жылда, жаңа жыр» («Алтын балык» ертегісі бойынша) Музыка   фанфары Жургізуші: Әуенмен…