Рүстембеков Дулат

ФИН-17.5

1.) 1С Бухгалтерия жүйесінің маңызы неде?

1С: Бухгалтерия» жүйесі – бухгалтерлікжәнесалықесебінавтоматтандыруға, кез-келгенқызметтүрлерінжүзегеасыратынұйымдардаміндетті (реттелетінесептілік) нысандарындайындауғамүмкіндікберетінәмбебапжаңабуынжүйесі: сауда, қызметкөрсету, өндіріс. БухгалтерлікжәнесалықтықесепҚазақстанРеспубликасыныңқолданыстағысалықзаңнамасынасәйкесіскеасырылады. «1С: Бухгалтерия» конфигурациясындакелесімүмкіндіктерқарастырылған:

– ТМҚ есебі;

– банктікжәнекассалықоперациялардыесепкеалу;

– негізгіқұралдар мен материалдықемесактивтердіесепкеалу;

– контрагенттерменөзараесепайырысудыесепкеалу;

– кадрлықесепжүргізужәнеұйымқызметкерлерініңжалақысынесепкеалу;

– оңайлатылған декларация негізіндеарнаулысалықрежимінпайдаланатынжәнежекекәсіпкерлерүшінжалпығабірдейбелгіленген режим бойыншаәлеуметтіксалықтыесептеу;

– өндірістікесеп;

– Салықесебі: атапайтқанда ҚҚС есебіжәне КТС есебі;

– регламенттікоперациялардыорындау.

«1С:Предприятие» бағдарламасынаақпараттардыенгізуәртүрлітәсілменжүргізілуімүмкін:

  1. операциялардықолмененгізурежимі;
  2. типтікоперацияларрежимі;
  3. құжаттарбойыншаоперациялардыңавтоматтытүрдеқалыптасурежимі.

2)1С:Предприятие» бағдарламасынаақпараттардыенгізуқандайтәсілдерменжүргізіледі?

1С: Кәсіпорын 8″ жүйесініңжұмысістеуібір-біріментығызөзараәрекеттесетінекіпроцестерменанықталады:

  1. Конфигурациялау, әкімшілендіру, ақпараттықбазанысақтаужәнеқалпынакелтіру (теңдеу)- ақпараттықбазаныңқұрылымынқалыптастыру, есептеужәнеөңдеуалгоритмдерінбаптау, есепкеалудыңәртүрліерекшеліктерінескереотырып, құжаттар мен есеп беру нысандарынпайдаланупроцесі.
  2. Пайдаланушыныңбухгалтерлікесепбойыншаақпараттықбазаментікелейжұмысы, олкөбінесеконфигурацияныңқасиеттеріменанықталады.

Осылайша, бағдарламаменжұмысістеуүшінекі режим қарастырылған:

  1. Конфигуратор-ақпараттықбазаныконфигурациялаужәнебасқаруүшінқажет.
  2. «1С: Кәсіпорын 8» – пайдаланушылардыңақпараттықбазаменжұмысістеуіүшінқажет.

3)Конфигурация жалпыақпараттықбазадабірнешеұйымдардыңатынанбухгалтерлікесепжүргізугемүмкіндікбереді, соныменқатаржекебаланстабөлінгенжәнебөлінбегенқұрылымдықбөлімшелерүшінбухгалтерлікесепжүйесіжүзегеасырылады. Құрылымдықбөлімшелерүшінсалықкомитеттерібөлінісіндеесептілікжасаужәнесалықтардыесептеумүмкіндігі де іскеасырылады.

Конфигуратор-ақпараттықбазаныконфигурациялаужәнебасқаруүшін қажет.3)Конфигуратор-бұлмәліметтербазасынөзгертуге, жазуғажәнебасқаруғаарналған« 1С: Кәсіпорын 8 »жүйесініңіскеқосурежимдерініңбірі.  Конфигуратор қолданбалышешімқұрылымын «көрнекі» сипаттауға, шығысқұжаттары мен диалог формаларынқұруға, әртүрліпайдаланушылартоптарыныңәртүрліақпаратқақолжеткізуқұқықтарынжәнепайдаланушылардың осы интерфейстерменжұмысістеумеханизмдерінұсынады.  Сондай-ақ, конфигуратор шешімэлементтерініңбір-біріменөзараәрекеттесуінқұруғажәнеконфигурациялауғажәнеәртүрліоқиғалармен, мәліметтердіенгізу мен шығаружәнеөзараәрекеттесудіңнақтыалгоритмдерінжүзегеасыруүшінкіріктірілгентілдемодульдержазуғамүмкіндікбереді.

4)Каталогтар-тұрақтыжәнешарттытұрақтыақпараттысақтауғаарналған конфигурация объектілері. Мысалы, Номенклатура анықтамалығындатауарлар, материалдаржәнеқызметтертуралыақпаратсақталады, ал контрагенттеранықтамалығындабізөзараесепайырысатынконтрагенттертуралыақпараттысақтаймыз. Анықтамалықтардыңкөмегімендеректердіңаналитикалықесебінұйымдастыруғаболады.

Аударымдаржүйедегітұрақтышамаларжиынтығынсипаттауүшінқолданылады.

Аударымдардыңтиптіктүрлерінетөлемтүрлері (қолма-қол, қолма-қолсыз, бартер), құрылтайшылартүрлері (заңдытұлға, жекетұлға), кәсіпорынқызметкерлерініңтүрлері (штаттағы, маусымдық) жәнет.б.

5)Тізімдер -бұлжұмысбарысындаөзгермейтінтұрақтымәндержиынтығынсақтауқұрылымынсипаттауғаарналған конфигурация объектілері. Аударымныңмысалыретіндежекетұлғаныңжынысын (еркек, әйел), жалақынытөлеутәсілдерін (касса арқылы, банк арқылы) және т. б. келтіругеболады.

6)Құжаттар -бұл конфигурация объектілері, олардыңкөмегіменмәліметтербазасындакәсіпорынныңнақтыэкономикалыққызметітуралыақпараттіркеледі.

Құжаттартізімі мен құжаттар журналы ақпараттықбазадакөрсетілгенқұжаттартуралыақпараттытіркеугеарналған. Әрбірқұжатконфигурациялаукезеңіндекөрсетілгентаңдалғанпараметрлергебайланыстыбірнемесебірнешеқұжатжурналдарындатіркелуінемесемүлдемтіркелмеуімүмкін. Құжаттартізімінде тек біртүрдегіқұжаттаркөрсетілуімүмкін, ал журналдарәртүрліқұжаттартуралыақпараттысақтайалады. Мысалы, кассалыққұжаттаржурналындакассалықкірісордеріжәнекассалықшығысордерісияқтықұжаттардыңтүрлерісақталады. Кассалықкірісордеріқұжаттартізімінде тек кассалықкірісордерітүріндегіқұжаттарсақталады.

  1. )Корректілік проводкалар –Корректілік проводкалар механизмі енгізілетін операцияларды автоматты түрде бақылау үшін арналған. Пайдаланушы өзінің есепті жүргізі дұрыстығы туралы түсінігіне сәйкес корректілік проводкалар тізімін толтырады. Сонан кейін, операцияларды енгізу барысында, сәйкесінше параметр орнатылған болса, жүйе корректілік проводкалар тізімін қолдана отырып, операциялар бойынша бухгалтерлік жазбаларды тексереді.
  2. )Есептерді құру үшін Деректер көзі –құжаттар, анықтамалықтар, регистрлер және тұрақтылар болып табылады.

9.)Константалар дегеніміз –әдетте өзгермейтін ұйымның атауы.1C: Предприятие 8.3 жүйесіндегі тұрақтылар, әдетте, жүйенің жұмысы кезінде мүлдем өзгермейтін немесе сирек өзгеретін ақпаратты сақтау үшін қолданылады.Тұрақтыларды қолданудың ыңғайлылығы кейбір ақпараттардың оларға бір рет енгізілуінде, оларды кейіннен құжаттарды қалыптастыруда, есептеулерде, есеп беру формаларын құруда бірнеше рет қолдануға болады.

10.)Мәндер тарихы терезесі –бұл екі бағаннан тұратын кесте – күн және осы күнге арналған тұрақты мән

11.)Төлем тапсырмасы –төлемшінің өз шотынан алушының шотына қаражат аудару туралы банкіге берген бұйрығын қуаттайтын есеп айырысу құжаты. Тауар үшін басқа қалаларда және бір қалада қолма-қол ақшасыз есеп айырысу кезінде, кредиторлық берешекті өтеу, жоспарлы төлемдерді, күрделі құрылыс пен күрделі жөндеуге арналған қаражат жарналарын, бюджетке төлемдерді және тауарға жатпайтын операциялар бойынша басқа да аударым түрлерін төлеу үшін қолданылады.

12.)Шығыс төлем тапсырмасы –ұйымның банкке өзінің ағамдағы шотынан сәйкес соманы салушының ашқан шотына аудару туралы бұйрық. Ұйым – төлеуші банкке бекітілген үлгідегі бланкіге тапсырманы ұсынады.

13.) 1С Кәсіпорын 82 программасының КАССА бөлімі қандай кезеңдерден тұрады?

Кіріс кассалық ордер

– Шығыс кассалық ордер

– Аванстық ессеп

– Ақша қаражаттарын инвентаризациялау

14.)Қолма-қол ақшамен касалық операциялар есебі үшін «1С: Бухгалтерия» бағдарламасында __1010 «Кассадағы ақша қаражаттары»_______ шоты қолданылады.

15.)Банк көшірімі –ұйымның банк беретін, шоттың жай-күйі және ондағы ақша қаражатының қозғалысы туралы мәліметтер беретін құжат.

Банк көшірімінде мыналар көрсетіледі:

– Ұйымның атауы. Банктің атауы, оның заңды тұлғасы көрсетілуі тиіс,мекен-жайы, реквизиттері. Сондай-ақ, мұнда Банктің бөлімшесі немесе филиалы, кеңсенің атауы көрсетілуі мүмкін.

– Клиенттің атауы (аты-жөні) және шот нөмірі.

– Құрылған күні

– Таңдалған кезең. Үзінді көшірме белгілі бір кезеңде қалыптасқандықтан, онда үзінді көшірменің нақты қай кезеңде жасалғанын көрсетеді.

– Кезеңнің басындағы және аяғындағы қалдықтар.

– Шот бойынша қозғалыстардың жалпы сомасы (есептен шығару және есепке алу).

– Барлық кіріс / шығыс операцияларының тізімі. Мұнда операцияны өткізу күні, шот бойынша есептен шығару күні,операцияның қысқаша сипаттамасы (мысалы, банкоматтан қолма-қол ақша алу,сатып алу, ұялы байланыс төлемі және т.б.) көрсетілген.

You May Also Like

Пародонт ауруымен ауыратын балаларды емдеуде физитерапиялық әдістерді қолдану

Жоспары І Кіріспе ІІ Негізі бөлім 1.Физиотерапиялық әдістердің түрлері. 2.Физиотерапиялық әдістердің сипаттамасы.…

Өндірістік шығындардың түрлері және олардың классификациясы

Өндірістік шығындардың түрлері және олардың классификациясы Өндіріс шығындарын топқа және типке бөліп…

Балаларға салауатты өмір салтын жан-жақты тәрбиелу, Тәрбиеші жұмысының концепсиясы

Тәрбие жұмысының концепциясы «Балаларға салауатты өмір салтын жан-жақты тәрбиелу» Қазақстанның әлемдегі бәсекеге…

Асқар Егеубай «ХХ ғасырдың екі сағаты»

Кітап авторы: Асқар Егеубай. Кітап атауы: ХХ ғасырдың екі сағаты. Кітап бағасы:…