Жоба атауы: Этилен пакет орнына экодорба 

Бағыты: Таза  табиғи  орта- Қазақстан-2030 стратегиясын іске  асырудың   негізі

Секция:   экология  және валеология

«Этилен пакет орнына эко-дорбалар»                                                                                   атты  зерттеу   жұмысына

Пікір

4- сынып оқушылары  Иманқали  Айзада  мен  Жалғас   Әулеттің   «Этилен  пакет  орнына  эко-дорбалар»   атты зерттеу  жұмысымен  толық  танысып  шықтым.  Зерттеу  күнделікті тұрмыста жиі   қолданып  жүрген полиэтилен пакеттің орнына балама ретінде   эко-дорбаларды  қолдануды насихаттауға арналған.

Зерттеу барысында зерттеушілер   полиэтилен пакеттердің тарихын тани отырып, олардың  қоршаған ортаға келтіріп отырған зиянын сипаттайды. Табиғатқа келіп жатқан зардаптарын талдап, таныстырады.  Заман талабына сай бұл пакеттерді қолданыстан шығарып, оның орнына эко-дорбаларды қолдануды насихаттайды. Эко-дорбалардың жасалу жолдарын көрсете отырып, олардың қоғамға тек пайдалы екендігін айқындайды.Эко-дорбалар жасауда бірнеше тәжірибелік жұмыстар жасап, өз ұсыныстарын ұсынған. Қазіргі  таңдағы  өзекті мәселелердің  бірі  болып  отырған экологиялық  қауіптің  тағы  бір  қырын  көрсете  алған  бұл  жобаның  маңыздылығы үлкен  деп  ойлаймын.

                                     ТҮЙІНДЕМЕ 

Зерттеудің мақсаты: Полиэтилен пакеттерге балама ретінде эко-дорбаларды насихаттау. Мен жасаған эко-дорбалар арқылы біздің мектеп оқушыларының назарын аудару.

Зерттеудің өзектілігі: Пластикалық пакеттермен қоршаған ортаны ластау мәселесі бүкіл әлем проблемасы. Бізде таза өзен, таза ауа бар, бірақ мұның бәрін жергілікті тұрғындардың қоқыстары бүлдіреді. Бұдан шығатын жол бар ма? Оған қаншалықты көмектесе аламыз? Зерттеу жұмысымыздың өзектілігі осында.

    Зерттеу міндеттері: Полиэтилен пакеттерінің оң және теріс жақтарын қарастыру.    Пластикалық пакеттерді қолданудың балама нұсқасын зерттеу.

Эко-дорбаларды қолдана ма, олар пакеттерді пайдаланудан бас тартуға дайын ба, соны білу үшін , сауалнама жүргізу.  Эко-дорба жасауды үйрену.

Зерттеу болжамы: Күнделікті өмірімізде көп тұтынатын полиэтилен пакеттерінің зияндылығын зерттеп, орнына  балама ретінде эко-дорбаны қолдануды ұсынсақ – экологиялық мәселені жеңілдетеді.

Зерттеудің теориялық  және  практикалық  мәні: жұмыс балалардың білімін кеңейтуге арналған, өйткені жас оқушының денсаулығын нығайту және сақтау, еліміздің экологиясын таза ұстау, полиэтилен пакеттерінен гөрі таза табиғи өнімдерге ауысу, оларды тиімді пайдалану жағы қарастырылды.

Зерттеу нәтижесінде жинақталған материалдар болашақта эко-дорбалар туралы әрі қарай зерттеп, зерделеймін деушіге көмекші құрал, сондай-ақ мектептің оқу әдістемелік жұмыстарына, таңдау курстарында кеңінен қолдануға енгізуге болады.

Зерттеудің  жаңалығы. Полиэтилен пакеттерінің қоршаған ортаға зияндылығы тереңінен таныла отырып, оның орнына эко-дорбаларды қолданудың тиімділігі танытылды.

Зерттеу  әдістері. Тақырып бойынша ақпаратты жинау және зерттеу, сауалнама жүргізу, ақпаратты өңдеу,салыстыру,жинақтау

                                       АННОТАЦИЯ

Цель исследования:популяризация эко-пакетов как альтернативы полиэтиленовым пакетам. Привлечь внимание наших школьников с помощью эко-мешков, которые я изготовила.

Актуальность исследования: проблема загрязнения окружающей среды полиэтиленовыми пакетами проблема всего мира. У нас чистая река, свежий воздух, но все это испорчено мусором местных жителей. Есть ли выход из этого?  Актуальность нашей исследовательской работы здесь.

    Задачи исследования: рассмотреть положительные и отрицательные стороны полиэтиленовых пакетов.Изучение альтернативного варианта использования пластиковых пакетов. Чтобы узнать, используют ли Эко-пакеты, готовы ли они отказаться от использования пакетов , проведите опрос.  Учимся делать Эко-мешочек.

Прогноз исследования: если мы изучим вредность полиэтиленовых пакетов, которые мы потребляем в нашей повседневной жизни, и вместо этого предложим использовать эко-пакет в качестве альтернативы-это облегчит экологическую проблему.

Теоретическая, практическая значимость исследования: работа посвящена расширению знаний детей, так как рассматривалась сторона укрепления и сохранения здоровья младшего школьника, сохранения экологии нашей страны в чистоте, перехода от полиэтиленовых пакетов к более чистым натуральнымпродуктам,ихболее эффективному использованию. Материалы, собранные в результате исследования, в дальнейшем будут изучены и изучены на предмет эко-мешков, а также могут быть внедрены в учебно-методическую работу школы, широкое применение на курсах по выбору.

Новизна исследования. Благодаря глубокому признанию вредности полиэтиленовых пакетов для окружающей среды, вместо этого была продемонстрирована эффективность использования эко-мешков.

Методы исследования. Сбор и изучение информации по теме, анкетирование, обработка информации, сравнение, обобщение.

                                           ANNOTATION 

The purpose of the study: popularization of eco-bags as an alternative to plastic bags. To attract the attention of our schoolchildren with the help of eco-bags that I made.

Relevance of the study: the problem of environmental pollution by plastic bags is a problem of the whole world. We have a clean river, fresh air, but all this is spoiled by the garbage of local residents. Is there a way out of this? How much can we help him? The relevance of our research work is here.

Research objectives: to consider the positive and negative sides of plastic bags.    The study of an alternative use of plastic bags.

To find out whether Eco-packages are used, whether they are ready to give up using packages, conduct a survey.  Learning how to make an Eco-pouch.

Research forecast: if we study the harmfulness of plastic bags that we consume in our daily life, and instead suggest using an eco-bag as an alternative, this will alleviate the environmental problem.

Theoretical and practical significance of the research: the work is devoted to the expansion of children’s knowledge, as it considered the side of strengthening and preserving the health of a younger student, preserving the ecology of our country in purity, the transition from plastic bags to cleaner natural products, their more effective use.

The materials collected as a result of the study will be further studied and studied for eco-bags, and can also be introduced into the educational and methodological work of the school, widely used in elective courses.

The novelty of the study. Due to the deep recognition of the harmfulness of plastic bags to the environment, the effectiveness of using eco-bags was demonstrated instead. Research

methods. Collection and study of information on the topic, questionnaire, information processing, comparison, generalization 

                                                   Мазмұны 

І Кіріспе…………………………………………………………………………………………………..

ІІ Негізгі бөлім 

 1. 1 Полиэтилен пакеттері және қоршаған ортаның ластануы…………………….
 2. 2 Эко-дорбалар – заман талабы………………………………………………………………

ІІІ Тәжірибелік бөлім

 1. 1 Сауалнама нәтижелері……………………………………………………………………….
 2. 2 Пластикалық пакеттердің зияны туралы зерттеу жұмысы…………………..
 3. 3 ЭКО-дорбалар жасау бойынша еңбек сабағында ………………………………. 

ІҮ Қорытынды……………………………………………………………………………………..

                                       І . Кіріспе

1.1  Бұл тақырып не үшін таңдалды? 

Күнделікті өмірде біз көптеген таныс заттарды қолданамыз және олардың артында не жатыр, олар әлемге не әкеледі деп ойлап жатпаймыз. Бұл тақырып кездейсоқ таңдалмады, өйткені біздің заманымыздағы ең танымал қаптама болып табылатын қарапайым пластикалық пакеттер табиғатқа қандай зиян келтіретіні туралы көп адамдар ойламайды. Өмірімізді пластикалық пакетсіз елестету қиын. Ол әрдайым қолда, аяғының астында, жерде, суда не жалау сияқты бұталарда ілініп тұр. Пайдаланылған пакет ең жақсы жағдайда қоқысқа, ал кейінірек полигонға, ең жаманы – далаға лақтырылады немесе өзенге түседі, онда ол табиғат пен оның өмір сүрушілеріне түзетілмейтін зиян келтіреді.

Пластикалық пакеттермен қоршаған ортаны ластау мәселесі біздің мектеп пен ауылдың қасіреті ғана емес, сонымен бірге ел мен бүкіл планетаның проблемасы. Қазіргі уақытта ірі қалалар, ауылдар және бүкіл планета негізгі экологиялық проблемалардан зардап шегуде: бақыланбайтын тау-кен өндірісі, варварлық ағаш кесу және тұрмыстық қоқыспен ластану. Біздің ауыл тұрғындары үшін тұрмыстық қоқыспен ластану мәселесі өте өткір тұр. Бізде таза өзен, таза ауа бар, бірақ мұның бәрін жергілікті тұрғындардың қоқыстары бүлдіреді. Бұл тығырықтан шығатын жол бар ма? Оғар біз қаншалықты көмектесе аламыз? Зерттеу жұмысымыздың өзектілігі осында. Зерттедік. Таптық. Ол экодорба.  Эко-дорбаны жан-жақты қолдануға болады. Дүкеннен өнімдер тасуға, мектепке ауыстырылатын аяқ киім, жұмысқа арналған құжаттар салуға болады, иә, іс жүзінде бәрі сия береді!

Эко-дорбамен сіз біздің жарқын болашағымыз үшін экологияға көмектесесіз.

Біздің болжамымыз:  Полиэтилен пакеттерінің зияндылығын зерттеп, эко-дорбаны полиэтиленге балама ретінде қолдану – экологиялық мәселені жеңілдетеді.

                                      ІІ . Негізгі бөлім

 1. 1 Полиэтилен пакеттері және қоршаған ортаның ластануы 

Жыл сайын бүкіл әлемде 4 триллионнан астам полиэтилен пакеттері қолданылады. Бір рет қолданылатын полиэтилен пакеттерін ыдырату үшін жүздеген жылдар қажет болуы мүмкін. Қоршаған ортаға енген кезде олар  табиғатты, өзендерді, көлдер мен мұхиттарды ластайды және болашақта катаклизмдер тудыруы мүмкін. Пластикалық пакеттердің кеңінен қолданылуын ескере отырып, оларды тиімсіз кәдеге жарату көптеген экожүйелерге үлкен қауіп төндіреді.

Миллиардтаған пластикалық пакеттер оны дұрыс жаратудың немесе қайта пайдаланудың орнына қоршаған ортаны ластайды7 Қалаларда, теңіздерде, ормандарда және далаларда орналасқан бұл пакеттер жабайы аңдарға қауіп төндіреді. Пластикалық пакеттерге оралған құстар өздерін тұншықтыруы мүмкін немесе қайта ұша алмай қап жатады. Пластикалық пакеттер әсіресе теңіз ортасына теріс әсер етеді. Пластикалық пакеттерде жануарлар оратылып қалуы мүмкін, сонымен қатар көптеген теңіз тіршілік иелері азық деп санап, оларды жеп қояды және оларды қорыту мүмкін болмағандықтан өлім-жітімнің жоғары деңгейіне әкеледі. Пластикалық пакеттерге байланысты теңіз жануарларының жыл сайынғы өлімін бағалау жылына миллионға жетіп артылады.

Полиэтилен табиғи газ бен мұнайдан алынады. Пластикалық пакеттерді өндіру үшін жыл сайын шамамен 100 миллион баррель мұнай қажет. Пластикалық пакеттерді өндіру бұрғылау және тасымалдау процесінде айтарлықтай ластануға әкеледі. Сонымен қатар, қазбалы отынды пайдалану парниктік әсерді арттыру және жаһандық жылынуды күшейту арқылы тонна көміртегі мен метан шығарындыларымен танылады. Пластикалық пакеттердің әлемдік өндірісі жылына миллионнан астам автомобиль шығарындыларына тең қалдықтар шығарады.

Полиэтилен пакеттерінің қоршаған ортаға тигізетін зияны:

 • Егер бұл «өлмейтін» қоқыс болса, толық ыдырау тек 100 жылдан немесе одан да көп (1000 жылға дейін) болады.
 • Полиэтиленді жағу кезінде көптеген улы заттар шығарылады: көміртегі тотығы, формальдегид, ацетальдегид, органохлорлы қосылыстар – диоксиндер және т. б.
 • Полиэтилен мұнайдан өндіріледі, сондықтан пакетті тастау арқылы біз жаңартылмайтын табиғи ресурстарды ысырап етеміз.
 • Жану кезінде көмірқышқыл газы шығады
 • Жыл сайын пластикалық пакеттерге байланысты теңіз жануарларының жыл сайынғы өлімін бағалау.
 • Жыл сайын миллионнан астам құс пластикалық пакеттермен ластанудан өледі.
 • Пластиктің теңіз өмірінің азық-түлік тізбегіне енуі оларды уландырады және олардың репродуктивті циклдерін бұзады.
 • Пластикалық пакеттердің әлемдік өндірісі жылына миллионнан астам автомобиль шығарындыларына тең шығарындылар шығарады.
 • Сол пластик қоршаған ортада микроскопиялық улы бөлшектер түрінде қалады. 
 1. 3 Эко-дорбалар – заман талабы

Пластикалық пакеттер экологиялық проблемалардың елеулі себебі болып табылады. Статистика көрсеткендей, жыл сайын біз пластикалық пакеттерді өте көп қолданады екенбіз. Біз жылына орта есеппен 130 пластик пакетті қолданамыз. Олардың басым бөлігі бірден қоқысқа жөнелтіледі. Пластикалық пакеттерді пайдалануды азайту оларды пайдалануға байланысты экологиялық мәселелерді шешу үшін қажет.

Бірақ, көп жағдайда, пластик пкеттерді қалай пайдаланбауға болады? Әрбір жеке затты жеке пластик қаптамаға орау міндетті ме? Пакетті алудан бұрын өзіңізге бірнеше сұрақ қою керек:

 • Маған дүкенде көптеген пакеттер керек пе?
 • Өндірушінің өзі жақсылап орап берген өнімге тағы пластикалық пакет қажет пе?
 • Мен өз сөмкеммен дүкенге келе аламын ба?

Жоба бойынша жұмысты бастап, пластикалық пакеттерді кәдеге жарату мәселесі қарастырылатын экологиялық бағыттағы интернет-сайттарды зерттедік. Интернеттегі мақалаларды оқыдық, Қазақстанда пластикалық пакеттер жақында да ғана қолданыла бастағанын білдік. ХХ ғасырдың 70-80-ші жылдарында Кеңес Одағы азық-түлік пен басқа да сатып алған заттарды орау үшін қағазды қолданған, ол оңай жойылады: зиянды заттарды шығармай тез шіріп кетеді немесе өртеп жіберуге болады. Сондықтан әр отбасында сөмке немесе тор дорбалар болған.

Бүгінгі күні жер бетіндегі маңызды экологиялық проблемалардың бірі қоқысты кәдеге жарату болып табылады, атап айтқанда, пластмассадан, полиэтиленнен және резеңкеден жасалған бұзылмайтын қалдықтар, бір рет қолданылатын полиэтилен пакеттерін кәдеге жарату туралы мәселе ерекше маңызды. Күн сайын бүкіл әлемдегі дүкендерде мыңдаған тонна осындай пакеттер сатылады, олардың көпшілігі қайта өңделмейді және ұзақ уақыт пайдаланылмайды, тек полигондарға жіберіледі. Пластикалық пакеттің толық ыдырау мерзімі орта есеппен 100 жыл, ал жер мен жер асты сулары көптеген жылдар бойы ыдырау процесі мен бояғыштардың туындыларымен улануда. Табиғатта полимерлі қосылыстарды биологиялық тұрғыдан ыдырата алатын бактериялар жоқ, сондықтан полигондардың жалғыз баламасы – жағу, оның зияны пайдамен салыстыруға болмайды, өйткені олардан шығарылатын канцерогендер мен көміртегі тотығы қоршаған ортаға түзетілмейтін зиян келтіреді.

Пластикалық пакеттерге жақсы балама – бұл қайта пайдалануға болатын шүберек сөмкелер, оларды ұзақ уақыт қолдануға болады және тозғаннан кейін табиғи маталар табиғи түрде оңай жойылады. Кенеп сөмкесін бір рет сатып алу дүкенде ондаған пакет алып, лақтырғаннан гөрі әлдеқайда пайдалы және ыңғайлы. Мұндай сөмкемен сіз дүкенге де, жағажайға да бара аласыз, ал соңғы сән трендтері қарапайым сөмкелерді пакетке балама ретінде ғана емес, сонымен қатар қымбат күнделікті ауыстыру ретінде де қолдануға мүмкіндік береді. Эко-дорбаны сатып алғанда, сіз пластикалық пакеттен гөрі көңіліңізге жағымды дүниені ұстай аласыз, бұл нағыз сәнді және стильді аксессуар, ол сонымен қатар біздің ортақ үйіміздің экологиялық жағдайына оң әсер етеді. Пайдалы және әдемі, олар пайдаланылудың әртүрлі мүмкіндігі бар. Мұндай сөмкелерде берік, кең және ыңғайлы тұтқалары бар, сіз ауыр салмақты және көлемді заттар мен өнімдерді оңай алып жүре аласыз, оларды сауда сөмкелері немесе балалар ауыстыратын киім ретінде қолдана аласыз. Арнайы бекіткіштің арқасында мұндай эко-сөмкелерді оңай бүктеп, қалтаға немесе сөмкеге салуға болады.

Эко-дорбаны өз қиялдарын, шығармашылығыңды қоса отырып, әртүрлі материалдан, формасы, түсі және өлшемін өз қалауыңша жасап алуға болады. Оған қоса, бұл қазір жастардың белсенді және креативті бөлігі арасында сәнге айналуда.

                                       ІІІ. Тәжірибелік бөлім

 1. 1 Сатып алушылармен жүргізілген сауалнама нәтижелері

Сауалнамаға 20 сатып  алушы   қатысты.

Сауалнама мақсаты: адамдардың  экодорба жайында мәліметтері бар екендігін білу.

 1. Эко-дорбаның не екенін білесің бе?

а) Эко-дорба туралы естуім бар 12 адам, Эко-дорба туралы білмеймін 8 адам.

Эко-дорба туралы естуім бар. Эко-дорба туралы білмеймін
60% 40%
 1. Отбасыңыз аптасына дүкеннен шамамен қанша пакет алып келеді?

А) 1-2 пакет    Б) 3-4 пакет     В) 4-5 пакет     Г) 5-тен көп пакет

1-2 пакет 3-4 пакет 4-5 пакет 5-тен көп пакет
10% 15% 40% 35%

3.Пайдаланған пакеттерді қайда жібересіздер?

Палигонға Көміп тастаймыз Өртейміз Түрлі пайдаларымызға  асырамыз
6% 4% 8% 2%
 1. 2 Пластикалық пакеттердің зияны туралы зерттеу жұмысы

«Эко-дорбалар» акциясының деректері бойынша полиэтиленнің қоршаған ортаға теріс әсері анықталды.

Осыған сүйене отырып, біз полиэтиленнің қоршаған ортаға тигізетін зиянының кейбір тізімін жасадық:

1) полиэтилен пакеті құстарды өлтіреді – құстар зиянды жәндіктерді жоюды тоқтатады – ағаштар саны азаяды – атмосферада бөлінетін оттегі мөлшері азаяды.

2) полиэтиленнің ыдырауы 1000 жылға дейін жүреді – тұрмыстық қалдықтар – парниктік эффект – жаһандық жылыну – мұздықтардың еруі – су тасқыны, жер бетіндегі тіршіліктің аяқталуы.

3) Пакеттерді жағу кезінде диоксин шығарылады – ол өте қауіпті у – одан бөлінген канцероген атмосферада ондаған жылдар бойы сақталып, топыраққа, жемістер мен өсімдіктерге қонады. Кімде-кім пластиктерді көп жағатын болса, ол онкологиялық ауруларға ұшырауы мүмкін.

 1. 3 ЭКО-дорбалар жасау  бойынша  еңбек сабағында 

Полиэтиленге балама ретінде «ЭКО-дорбаларды» насихаттау үшін біз еңбек пәні мұғалімінің  сабағына  қатыстық.

Тор сөмкелер

Жұмыс үшін қажет болды : созылған матадан жасалған ескі футболка, жіптер, тігін машинасы, сызғыш және қарындаш, қайшы.

ескі созылған футболкадан жоғарғы бөлігін жартылай шеңбер түрінде кесіңіз. Екі жағы бірдей болуы үшін, футболканы жартысына бүктеп, қарындашпен кесу сызығын сызыңыз. 2) созылып кеткен жағынан біз шетін машинкамен тігеміз, бұл болашақ авосканың түбі болады

3) пайдалану кезінде матаның шеті шетінеп кетпеуі үшін жиекті зигзаг тігісімен өңдеңіз.

4) сызғыш пен қарындаштың көмегімен біз бір жағында үзік сызықтардың біркелкі қатарларын, сондай – ақ жоғарғы бөліктің ортасында үлкен сызық саламыз – бұл тұтқалар болады.

5) қайшылардың көмегімен біз екінші жағын ұстап, сызылған сызықтар бойымен кесіктер жасаймыз.

6) саңылаулары бар ерекше тор сөмке дайын!

Ескі заттардан сөмкелерді тігу осындай қарапайым түрлендірулер санатынан жасалады. Бұл қажетсіз болып қалған заттарды жаңа сөмкеге айналдыру өз қолымызда. Сонымен қатар, мұндай сөмкелер әртүрлі мақсаттарда қолданылады. Сіз қаласаңыз – ноутбук сөмкесін жасаңыз, қаласаңыз-жағажай сөмкесін жасаңыз, ал қаласаңыз – өз қолыңызбен эксклюзивті          сөмкені       жасаңыз. https://yandex.ru/search/?text=упаковки%20из%20крафт%20бумаги%20своими%20руками&clid=1955453&win=224&lr=43

Кәдімгі орамалдан жасалған дорбалар

1) орамалды (100х100 см) екі бұрышын жоғарғы жаққа біріктіреміз. Ұзындықтың 1/3 бөлігін өлшеңіз.

2) орамалдың әр бұрышын жинап алып  түйін байлаңыз.

3) тұтқалар жасау үшін алдымен шарфтың екі ұшын, содан кейін қалған екеуін байлаңыз.

Сөмке дайын! Серуенге шыққанда сіз әрқашан оған ақша, кілттер мен телефонды жасыра аласыз, ал қолдарыңыз бос болады. Мұндай сөмкені 3 минут ішінде жасауға болады, ештеңе тігудің және тоқудың қажеті жоқ, бәрі қарапайым түйіндерге сүйенеді! Бұл мәселенің өзектілігі бүкіл әлем бойынша экологиялық жағдайдың шиеленісуіне байланысты туындап отыр. Адамға ақыл-ой берілген, бұл оған табиғаттағы орны мен жердегі мақсатын түсінуге мүмкіндік береді.

Біз табиғат сыйлықтарын өз мақсаттарымызға пайдалануға дағдыланғанбыз. Біз тек өз пайдамызды ғана ойлаймыз. Біз табиғатқа қандай зиян келтіріп жатқанымыз туралы көп ойланбаймыз.

Неліктен табиғатты қорғау керек? Өйткені бұл әлемдегі барлық нәрсе мәңгі емес. Табиғатқа зиян келтіретіндіктен, біз өзімізге зиян келтіреміз. Егер ауа улы газдармен толтырылса, біз немен дем аламыз? Егер су ішуге жарамсыз болса, біз не ішеміз? Ормандар, өрістер мен гүлді шалғындар болмаса не нәрсеге қарап тамсанар едік? Таза ауамен дем алып, таза суға шомылып, егістіктердің, шалғындардың, ормандардың сұлулығынан ләззат алу үшін табиғатты қорғау және аялау керек. Біз оны тек өзіміз үшін ғана емес, сонымен бірге келесі ұрпақтар үшін, планетада тұратын жануарлар, құстар, жәндіктер мен балықтар үшін де қорғауымыз керек.

ІҮ Қорытынды 

Экологиялық проблемаларды шешудің сәттілігі көбінесе халықтың экологиялық білім деңгейімен анықталады. Бұл әрқайсымыздың проблемамыз. Қажетсіз нәрсені не істеуге болады? Жауап айқын көрінуі мүмкін: «Жай тастаңыз!». Алайда қоқыстан құтылу оңай емес. Қайда тастау керек?  Пластикалық пакеттер табиғатта 100 жылда ыдырайды.

Бірақ қоршаған орта үшін нағыз апат планетарлық апаттың ауқымына жеткен пластикалық пакеттердің үлкен саны болып тұр. Мен өзіме сұрақ қоямын: мен және менің құрдастарым кем дегенде бір мәселені шешуге көмектесу үшін не істей аламын? Пластикалық пакеттерді пайдалануды шектеу идеясы пайда болды. Мен өзіме сөмкелер тіктім. Бірақ мұны менің мектебімде бәрі жасай алады. Осылайша осы жоба пайда болды.

Қазір біздің ауыл тұрғындары үшін тұрмыстық қоқыспен ластану мәселесі өте өткір.

Пластикалық пакеттерге жақсы балама – бұл қайта пайдалануға болатын шүберек дорбалар, оларды ұзақ уақыт қолдануға болады және тозғаннан кейін табиғи маталар табиғи түрде оңай жойылады. Мұндай сөмкемен сіз дүкенге жағажайға бара аласыз, ал соңғы сән трендтері қарапайым сөмкелерді пакетке балама ретінде ғана емес, сонымен қатар қымбат күнделікті алмастырғыштар ретінде де қолдануға мүмкіндік береді.  

Полиэтилен пакеттерінің зияндылығын зерттеп, эко-дорбаны полиэтиленге балама ретінде қарастырып, болжамды растадық:

Эко-дорба біздің табиғатты сақтауға көмектеседі.

Ұсыныстар:

Зерттеу жұмысының басты нәтижесі ересектер мен балаларға арналған ұсыныстар болды:

Қалдықтарды азайту үшін:

– Дүкенде артық қағаз және целлофан қапшықтарын алмаңыз немесе оларды қайта пайдаланбаңыз.

– Целлофан пакеттерін эко-дорбаларға ауыстыру;

– Ішуге болатын шыны бөтелкелерден сусындар сатып алуға тырысыңыз.

Қоқысты тастай білу:

– Үйде қоқысты қоқыс сөмкесіне тастаңыз.

– Шелек міндетті түрде қақпақпен жабылуы керек қалдықтар улы болуы мүмкін.

– Қоқысты арнайы бөлінген орындарға тастауға міндетті.

– Көшедегі ұсақ қоқыстарды тек жәшіктерге тастау к

«Этилен пакет орнына эко-дорбалар»    атты зерттеу

жұмысы жайлы 

К Ү Н Д Е Л І Г І

(2021 жыл)

Атқаратын жұмыс тізімі Мерзімі Жетек-ші қолы Нәтижесі
1 Ғылыми жұмыстың тақырыбын айқындау мақсатында ғылыми жетекшімен кеңесу, пікірлесу Қаңтар -ақпан,

2021 ж.

«Этилен пакет орнына эко-дорбалар» зерттеудің тақырыбы болып бекітілді.
2 Ғылыми жетекшімен үнемі кеңесе отырып, зерттеу жұмыстарын жүргізу. Наурыз-сәуір   2021 ж. Жұмыстың мақсатымен, міндетімен таныстым. Орындау барысы туралы мағлұмат беріп, пайдаланатын әдебиеттерді көрсетіп берді.
3   Зерттеу тақырыбы негізінде интернет, баспа материалдарымен танысып, олардың ішінен қажеттілерін іріктеу

 

мамыр-тамыз

2021 ж.

Берілген материалдармен танысып, өзіме қажетті мағлұматты алдық.
4 Ғылыми жетекшіден кеңес алу қыркүйек-қазан

2021 ж.

 Қажетті материалдарды жинақтап, саралап-жүйеледік.

 

You May Also Like

“Төрт-түліктің бірі-қой” ғылыми жоба

Зерттеу жұмысымның мақсаты: Үй жануарларының бірі қойдың түрлерін ажырата білу Зерттеудегі міндеті:…

Жылыжайда тамшылау әдісі арқылы қияр өсіру, ғылыми жоба слайд

Шудың адам ағзасына зияны, ғылыми жоба

Ғылыми жоба: «ШУДЫҢ АДАМ АҒЗАСЫНА ЗИЯНЫ»                                                        Мазмұны І Кіріспе ІІ Негізгі…

Бөгелектің тіршілігі, ғылыми жоба слайд