Абай шығармашылығы Эссе

Абай Құнанбайұлы— ұстаз,ақын, ағартушы,қазақ әдебиетінің негізін қалаушылардың бірі, философ, композитор, аудармашы, саяси қайраткер,әлем таныйтын танымал тұлға,мән-мағынаға толы өлеңдер мен поэмалардың авторы.Ол 1845 жылдың 10-ыншы тамызында Семей облысының Шыңғыс тауларында Қарқаралының аға сұлтаны Құнанбайдың төрт әйелінің бірі, екінші әйелі Ұлжаннан туылған кезде азан шақырып қойылған есімі-Ибраһим.Кішкентай кезінен бастап әжесі Зеренің айтқан әңгімелері, ертегілерін, оқиғаларын, өлеңдерін тыңдап зеректігімен көзге түседі.Кейінірек өзіде алғашқы туындыларын жаза бастайды.Оның шығармалары терең ойға,мағынаға толы.Шынайы әлемнің айнасы, қоғам мәселелері,адамға тән қасиет,дінге деген көзқарас, табиғат, өмірге келгендегі мақсат,даналық бұның бәрі оның шығармашылығында кездеседі.Абай өзінің бір алуан шығармаларын қара сөзбен жазған. Оның қара сөздері көркем шығарма түрінде емес, ақынның өзі көрген өмір сабақтары туралы ойларын, содан туындайтын даналық, қортынды ойы ретінде жазылғанКөлемі шағын, мазмұны, мағынасы ауқымды, терең болып келеді. Абай әлемі, оның өлеңдері мен қара сөздері бір халық қана, яғни қазақтың рухани жан дүниесінің сәулесі болған жоқ. Ол әлемдік деңгейде талданып, үлкен сұранысқа ие болған шығармалар жиынтығы. Себебі Абай әлемі кешегі парсы, араб, кейінгі орыс мәдениетімен ұштасып жатыр. Оған дананың өзі алған білімдері мен айтқан сөздері куә. Абай адамдарды осы дүниеде игілікті еңбек етіп, өнер-ғылым тауып, өз тіршілігін оңалтып, рақат көруге насихаттайды. Халықты өнер-ғылым жолына жұмылдырады:

“Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба”,

“Болмасаң да ұқсап бақ, бір ғылымды көрсеңіз.

Ондай болмақ қайда деп, айтпа ғылым сүйсеңіз” дейді. Өмірге келгенне кейін əр нəрсеге мүмкіншілігіміз бар,соны босқа жібермей білім-ғылымға жақын болуымыз керек.Өзімізді дамыту,жетістікке жету,əр қырымызды көрсету өз қолымызда.Біреуді көреалмаушылық,оның жоғарылауына деген іштарлық жат қасиеттің бірі.Өзіміз үшін тырысып,басқалардан асып түсуге тырысу керек.Тіпті,бұл ісіміз қорытынды бермеседе,келесі қадамға тəжірбие ретінде қалады.

“Әсемпаз болма әр неге, өнерпаз болсаң арқалан,

Сен де бір кірпіш дүниеге, кетігін тап та, бар қалан!”-дүние алып құрлыс,сол құрылыста өз орнын ды тауып,үлесін қосуы тиіс. Әр сөзін мән беріп беріп оқу арқылы өмірлік сабақ алуға болады.Осындай шығармашылық жолды халыққа көрсете білген Абайдың даналығы құрмет тұтарлық.Әр адам одан шабыт алып,оны білетінімен мақтана білуі тиіс.

Произведение Абая Эссе

Абай Кунанбаев – педагог, гуманист,поэт, писатель,один из основателей казахской литературы, философ, композитор, переводчик, политический деятель, всемирно известный человек, автор содержательных стихов и стихов.Абай родился 10 августа 1845 года в Чингизских горах Семипалатинской области от одной из четырех жен Кунанбая, старшего султана Каркаралинского окружного приказа. Семья Абая была потомственно аристократической, и дед-Оскенбай и прадед-Иргизбай главенствовали в своем роду в качестве правителей и биев. Ему повезло в смысле семейного уюта и домашнего воспитания, поскольку и мать Улжан и бабушка Зере были чрезвычайно обаятельными и одаренными натурами. Именно с легкой руки матери данное отцом имя «Ибрагим» было заменено ласкательным «Абай», что означает «осмотрительный, вдумчивый». Под этим именем он прожил всю свою жизнь и вошел в историю.Он рос внимательным, впечатлительным мальчиком, С ранних лет он слушал рассказы, сказки, рассказы, стихи своей бабушки Зере. Позже он начал писать свои первые произведения. Его произведения полны глубокой мысли и смысла. Цель жизни, мудрость, все это найдено в его работе

Абай не только создает замечательные произведения, отражающие жизнь казахского народа, но и занимается переводом на родной язык произведений классико-русской литературы. Произведения и переводы Абая быстро распространялись в народе в рукописной и устной форме. Необыкновенный поэтический талант, ясный ум, гуманность, справедливость и любовь к народу – все эти замечательные качества Абая сделали его необычайно популярным человеком. К нему обращались за помощью, за советами люди, притесненные феодалами, чиновниками, люди, не находившие нигде справедливости, к нему мыслящая, восприимчивая молодежь, чтобы получить от него знания и поучиться поэтическому мастерству.

Вы можете извлечь жизненный урок, внимательно прочитав каждое слово. Мудрость Абая, который сумел показать людям такой творческий путь, достойна уважения. Каждый должен вдохновляться им и гордиться тем, что знает его.

Works by Abai EssayAbai Kunanbaev – teacher, humanist, poet, writer, one of the founders of Kazakh literature, philosopher, composer, translator, politician, world famous person, author of meaningful poems and poems. Abay was born on August 10, 1845 in the Chingiz mountains of the Semipalatinsk region from one of the four wives of Kunanbai, senior sultan of the Karkaraly district order. Abai’s family was hereditarily aristocratic, and grandfather-Oskenbay and great-grandfather-Irgizbay dominated their family as rulers and biys.He was lucky in terms of family comfort and home upbringing, since both mother Ulzhan and grandmother Zere were extremely charming and gifted people. It was with the light hand of the mother that the name «Ibrahim» given by the father was replaced by the affectionate «Abay», which means «prudent, thoughtful». He lived under this name all his life and went down in history.From an early age he listened to fairy tales, stories, poems of his grandmother Zere. Later he began to write his first works. His works are full of deep thought and meaning. Purpose of life, wisdom, it is all found in his workAbai wrote many of his works in black words. His obscenities were not in the form of a work of art, but as reflections on the lessons of life that he saw as a poet, and as a result of the wisdom that he saw.You can learn a life lesson by carefully reading each word. The wisdom of Abai, who managed to show people such a creative path, is worthy of respect. Everyone should be inspired by him and be proud to know him.

 

You May Also Like

1-мамыр татулық пен бірлік күні, эссе

Эссе. 1-мамыр татулық пен бірлік күні. 1-мамыр  – Қазақстан халқының бірлігі күні,…

Сенімділік –достық, сенімділіктің – белгісі. эссе

Мақсат туралы эссе

ЭССЕ МАҚСАТ ТУРАЛЫ Біздің жасап жүрген іс-әрекеттеріміздің барлығы да мақсатты түрде жүзеге…

Шортанбай Қанайұлының «Зар заман» өлеңіндегі заманның зарлығы мен тарлығының белгілерін дәлелдер арқылы талдап жазыңыз. эссе

Мен сөз ететін Шортанбай Қанайұлының өмір сүрген кезеңі – хандық биліктің жойылып,…